Xenofont, Hel·lèniques II 2, 10-13

Xenofont, Hel·lèniques II 2, 10-13 (Perseus)

[10οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι πολιορκούμενοι κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ἠπόρουν τί χρὴ ποιεῖν, οὔτε νεῶν οὔτε συμμάχων αὐτοῖς ὄντων οὔτε σίτου: ἐνόμιζον δὲ οὐδεμίαν εἶναι σωτηρίανεἰ μὴ παθεῖν οὐ τιμωρούμενοι ἐποίησαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὕβριν ἠδίκουν ἀνθρώπους μικροπολίτας οὐδ᾽ ἐπὶ μιᾷ αἰτίᾳ ἑτέρᾳ ὅτι ἐκείνοις συνεμάχουν.

[11] διὰ ταῦτα τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους ποιήσαντες ἐκαρτέρουν, καὶ ἀποθνῃσκόντων ἐν τῇ πόλει λιμῷ πολλῶν οὐ διελέγοντο περὶ διαλλαγῆς. ἐπεὶ δὲ παντελῶς ἤδη σῖτος ἐπελελοίπει, ἔπεμψαν πρέσβεις παρ᾽ Ἆγιν, βουλόμενοι σύμμαχοι εἶναι Λακεδαιμονίοις ἔχοντες τὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ, καὶ ἐπὶ τούτοις συνθήκας ποιεῖσθαι.

[12] δὲ αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα ἐκέλευεν ἰέναι: οὐ γὰρ εἶναι κύριος αὐτός. ἐπεὶ δ᾽ ἀπήγγειλαν οἱ πρέσβεις ταῦτα τοῖς Ἀθηναίοις, ἔπεμψαν αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα.

[13] οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ πλησίον τῆς Λακωνικῆς καὶ ἐπύθοντο οἱ ἔφοροι αὐτῶν ἔλεγον, ὄντα οἷάπερ καὶ πρὸς Ἆγιν, αὐτόθεν αὐτοὺς ἐκέλευον ἀπιέναι, καὶ εἴ τι δέονται εἰρήνης, κάλλιον ἥκειν βουλευσαμένους.

 

Isop, La llebre i la tortuga

“Isop i la faula”

Text, amb anàlisi morfologic i sintàctic penjat a slideshare, de Clara Álvarez;

Text a Grup Electra (UB)

ΧΕΛΩΝΗ ΚΑΙ ΛΑΓΩΟΣ

χελώνη καὶ λαγωὸς περὶ ὀξύτητος ἤριζον. καὶ δὴ προθεσμίαν στήσαντες τοῦ τόπου ἀπηλλάγησαν. ὁ μὲν οὖν λαγωὸς διὰ τὴν φυσικὴν ὠκύτητα ἀμελήσας τοῦ δρόμου πεσὼν παρὰ τὴν ὁδὸν ἐκοιμᾶτο. ἡ δὲ χελώνη συνειδυῖα ἑαυτῇ βραδύτητα οὐ διέλιπε τρέχουσα καὶ οὕτω κοιμώμενον τὸν λαγωὸν παραδραμοῦσα ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς νίκης ἀφίκετο.

ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι πολλάκις φύσιν ἀμελοῦσαν πόνος ἐνίκησεν.

 Una tortuga i una llebre disputaven sobre la (seva) velocitat. I fixant una fita / data acordada es van separar del lloc. La llebre, desentenent-se de la cursa per la seva agilitat natural, deixant-se caure al costat del camí s’adormia. La llebre, sent conscient de la seva lentitud, no va abandonar corrent (no va deixar de còrrer) i així, passant al costat de la llebre que dormia, va arribar al premi de la victòria.

La faula mostra que sovint l’esforç ha vençut una natura / un caràcter indolent.

Pausanias “Descripción…” V, 11 1-2

Pausanias Descripción de la Hélade, V, 11 1-2

Descripción de la estatua de Zeus en Olimpia (Perseus)

[1καθέζεται μὲν δὴ θεὸς ἐν θρόνῳ χρυσοῦ πεποιημένος καὶ ἐλέφαντος: στέφανος δὲ ἐπίκειταί οἱ τῇ κεφαλῇ μεμιμημένος ἐλαίας κλῶνας. ἐν μὲν δὴ τῇ δεξιᾷ φέρει Νίκην ἐξ ἐλέφαντος καὶ ταύτην καὶ χρυσοῦ, ταινίαν τε ἔχουσαν καὶ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ στέφανον: τῇ δὲ ἀριστερᾷ τοῦ θεοῦ χειρὶ ἔνεστι σκῆπτρον μετάλλοις τοῖς πᾶσιν ἠνθισμένον, δὲ ὄρνις ἐπὶ τῷ σκήπτρῳ καθήμενός ἐστιν ἀετός. χρυσοῦ δὲ καὶ τὰ ὑποδήματα τῷ θεῷ καὶ ἱμάτιον ὡσαύτως ἐστί: τῷ δὲ ἱματίῳ ζῴδιά τε καὶ τῶν ἀνθῶν τὰ κρίνα ἐστὶν ἐμπεποιημένα.

Traducción literal (con algún cambio solo en el orden de las palabras del texto original)

[1καθέζεται Está sentado μὲν δὴ θεὸς el dios ἐν θρόνῳ en un trono, χρυσοῦ πεποιημένος καὶ ἐλέφαντος hecho (el dios) de oro y marfil; στέφανος δὲ una corona ἐπίκειταί οἱ le reposa sobre τῇ κεφαλῇ la cabeza, μεμιμημένος imitando (la corona) ἐλαίας κλῶνας ramitas de olivo. ἐν μὲν δὴ τῇ δεξιᾷ en la (mano) derecha φέρει lleva Νίκην una Victoria καὶ ταύτην también ella ἐξ ἐλέφαντος  καὶ χρυσοῦ de marfil i oro, ταινίαν τε ἔχουσαν y teniendo (lNike) una cinta καὶ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ στέφανον  y una corona sobre la cabeza;  τῇ δὲ ἀριστερᾷ τοῦ θεοῦ χειρὶ en la mano izquierda del dios ἔνεστι hay σκῆπτρον un cetro μετάλλοις τοῖς πᾶσιν ἠνθισμένον, adornado con todos los metales / todo tipo de metales δὲ ὄρνις y el ave ἐπὶ τῷ σκήπτρῳ καθήμενός (la que está ) sentada sobre el trono ἐστιν ἀετός es el águila. χρυσοῦ δὲ καὶ τὰ ὑποδήματα ἐστί De oro también son las sandalias τῷ θεῷ para el dios καὶ ἱμάτιον ὡσαύτως e igualmente un manto: ἐμπεποιημένα τῷ δὲ ἱματίῳ representados / bordados en el manto ἐστὶν  ζῴδιά τε καὶ τῶν ἀνθῶν τὰ κρίνα hay imágenes de animales y también lirios, de entre las flores .

1242049407Lilium_Candidum_bloem3

Traducción en inglés (Perseo)
[1] The god sits on a throne, and he is made of gold and ivory. On his head lies a garland which is a copy of olive shoots. In his right hand he carries a Victory, which, like the statue, is of ivory and gold; she wears a ribbon and—on her head—a garland. In the left hand of the god is a scepter, ornamented with every kind of metal, and the bird sitting on the scepter is the eagle. The sandals also of the god are of gold, as is likewise his robe. On the robe are embroidered figures of animals and the flowers of the lily.

[2] δὲ θρόνος ποικίλος μὲν χρυσῷ καὶ λίθοις, ποικίλος δὲ καὶ ἐβένῳ τε καὶ ἐλέφαντί ἐστι: καὶ ζῷά τε ἐπ᾽ αὐτοῦ γραφῇ μεμιμημένα καὶ ἀγάλματά ἐστιν εἰργασμένα. Νῖκαι μὲν δὴ τέσσαρες χορευουσῶν παρεχόμεναι σχῆμα κατὰ ἕκαστον τοῦ θρόνου τὸν πόδα, δύο δέ εἰσιν ἄλλαι πρὸς ἑκάστου πέζῃ ποδός. τῶν ποδῶν δὲ ἑκατέρῳ τῶν ἔμπροσθεν παῖδές τε ἐπίκεινται Θηβαίων ὑπὸ σφιγγῶν ἡρπασμένοι καὶ ὑπὸ τὰς σφίγγας Νιόβης τοὺς παῖδας Ἀπόλλων κατατοξεύουσι καὶ Ἄρτεμις.

[2] δὲ θρόνος ἐστι El trono está ποικίλος μὲν χρυσῷ καὶ λίθοις adornado con (tiene incrustaciones de) oro y piedras preciosas, ποικίλος δὲ y trabajado / taraceado también καὶ ἐβένῳ τε καὶ ἐλέφαντί con ébano y marfil:  τε ἐπ᾽ αὐτοῦ sobre él (el trono) ἐστιν καὶ ζῷά hay también animales γραφῇ μεμιμημένα figurados en relieve καὶ ἀγάλματά  εἰργασμένα y estatuas esculpidas. εἰσιν Hay Νῖκαι μὲν δὴ τέσσαρες cuatro Victorias, χορευουσῶν παρεχόμεναι σχῆμα que muestran posición de danzantes κατὰ ἕκαστον τοῦ θρόνου τὸν πόδα, en cada pata del trono  δύο δέ  ἄλλαι y otras dos πρὸς ἑκάστου πέζῃ ποδός en la base, delante de cada pieτῶν ποδῶν δὲ ἑκατέρῳ sobre cada uno de los pies τῶν ἔμπροσθεν de delante παῖδές τε ἐπίκεινται Θηβαίων yacen hijos de tebanos ὑπὸ σφιγγῶν ἡρπασμένοι arrebatados por esfinges καὶ ὑπὸ τὰς σφίγγας y bajo las esfinges Νιόβης τοὺς παῖδας Ἀπόλλων κατατοξεύουσι καὶ Ἄρτεμις  Apolo y Ártemis arrojan flechas a los hijos de Niobe.

 [2] The throne is adorned with gold and with jewels, to say nothing of ebony and ivory. Upon it are painted figures and wrought images. There are four Victories, represented as dancing women, one at each foot of the throne, and two others at the base of each foot. On each of the two front feet are set Theban children ravished by sphinxes, while under the sphinxes Apollo and Artemis are shooting down the children of Niobe.

Apol·lodor, Biblioteca, I, 7,1 “Prometeu”

 

Antropogonia: Prometeu i els homes

Text: “Prometeu”, Apol·lodor, Biblioteca, III, 5 6 (Perseus)

Προμηθεὺς δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ πῦρ, λάθρᾳ Διὸς ἐν νάρθηκι κρύψας. ὡς δὲ ᾔσθετο Ζεύς, ἐπέταξεν Ἡφαίστῳ τῷ Καυκάσῳ ὄρει τὸ σῶμα αὐτοῦ προσηλῶσαι: τοῦτο δὲ Σκυθικὸν ὄρος ἐστίν. ἐν δὴ τούτῳ προσηλωθεὶς Προμηθεὺς πολλῶν ἐτῶν ἀριθμὸν ἐδέδετο: καθ᾽ ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἀετὸς ἐφιπτάμενος αὐτῷ τοὺς λοβοὺς ἐνέμετο τοῦ ἥπατος αὐξανομένου διὰ νυκτός. καὶ Προμηθεὺς μὲν πυρὸς κλαπέντος δίκην ἔτινε ταύτην, μέχρις Ἡρακλῆς αὐτὸν ὕστερον ἔλυσεν, ὡς ἐν τοῖς καθ᾽ Ἡρακλέα δηλώσομεν.

Traducció literal, amb algun petit canvi en l’ordre de les paraules:

Προμηθεὺς Prometeu δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας modelant homes a partir d’aigua i terra ἔδωκεν αὐτοῖς els va donar καὶ a més πῦρ foc, λάθρᾳ Διὸς ἐν νάρθηκι κρύψας ocultant(-lo)  d’amagat de Zeus en una canya.

ὡς δὲ ᾔσθετο Ζεύς  Quan Zeus s(‘en) va adonar  ἐπέταξεν Ἡφαίστῳ va ordenar a Hefest προσηλῶσαι clavar τῷ Καυκάσῳ ὄρει al mont Càucas τὸ σῶμα αὐτοῦ el cos d’aquell: τοῦτο δὲ Σκυθικὸν ὄρος ἐστίν aquesta és una muntanya escita. ἐν δὴ τούτῳ προσηλωθεὶς Clavat en aquest Προμηθεὺς Prometeu πολλῶν ἐτῶν ἀριθμὸν ἐδέδετο (ja) havia estat lligat un nombre de molts anys: καθ᾽ ἑκάστην cada δὲ ἡμέραν dia ἀετὸς  un àliga ἐφιπτάμενος αὐτῷ volant sobre ell  ἐνέμετο devorava τοὺς λοβοὺς τοῦ ἥπατος els lòbuls del fetge αὐξανομένου que creixía διὰ νυκτός durant la nit.

καὶ Προμηθεὺς I Prometeu μὲν, ἔτινε complia/ va estar complint δίκην  ταύτην aquesta condemna πυρὸς κλαπέντος pel foc robat μέχρις fins que Ἡρακλῆς Hèracles αὐτὸν ὕστερον ἔλυσεν finalment el va alliberar, ὡς  tal com ἐν τοῖς καθ᾽ Ἡρακλέα δηλώσομεν exposarem als (llibres / capítols) sobre Hèracles.

(1) ἔτινε complia δίκην  ταύτην aquesta condemna πυρὸς κλαπέντος pel foc robat: genitiu judicial, que amb verbs con “acusar, condemnar, absoldre…, expressen en genitiu la causa de l’acte judicial

TD-Herc-Prometheus

Traducció en anglès (Perseus)

Prometheus moulded men out of water and earth and gave them also fire, which, unknown to Zeus, he had hidden in a stalk of fennel. But when Zeus learned of it, he ordered Hephaestus to nail his body to Mount Caucasus, which is a Scythian mountain. On it Prometheus was nailed and kept bound for many years. Every day an eagle swooped on him and devoured the lobes of his liver, which grew by night. That was the penalty that Prometheus paid for the theft of fire until Hercules afterwards released him, as we shall show in dealing with Hercules.

Tucídides, Guerra del Peloponnès I, 12, 2-4

Historiografia grega

Tucídides, Guerra del Peloponnès I, 12, 2-4-: retorn de Troia, arribada dels doris – heraclides i colonització.

Text grec Perseus  (amb traducció en anglès)

[2] τε γὰρ ἀναχώρησις τῶν Ἑλλήνων ἐξ Ἰλίου χρονία γενομένη πολλὰ ἐνεόχμωσε, καὶ στάσεις ἐν ταῖς πόλεσιν ὡς ἐπὶ πολὺ ἐγίγνοντο, ἀφ᾽ ὧν ἐκπίπτοντες τὰς πόλεις ἔκτιζον.

[3] Βοιωτοί τε γὰρ οἱ νῦν ἑξηκοστῷ ἔτει μετὰ Ἰλίου ἅλωσιν ἐξ Ἄρνης ἀναστάντες ὑπὸ Θεσσαλῶν τὴν νῦν μὲν Βοιωτίαν, πρότερον δὲ Καδμηίδα γῆν καλουμένην ᾤκισανἦν δὲ αὐτῶν καὶ ἀποδασμὸς πρότερον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, ἀφ᾽ ὧν καὶ ἐς Ἴλιον ἐστράτευσαν), Δωριῆς τε ὀγδοηκοστῷ ἔτει ξὺν Ἡρακλείδαις Πελοπόννησον ἔσχον.

[4] μόλις τε ἐν πολλῷ χρόνῳ ἡσυχάσασα Ἑλλὰς βεβαίως καὶ οὐκέτι ἀνισταμένη ἀποικίας ἐξέπεμψε, καὶ Ἴωνας μὲν Ἀθηναῖοι καὶ νησιωτῶν τοὺς πολλοὺς ᾤκισαν, Ἰταλίας δὲ καὶ Σικελίας τὸ πλεῖστον Πελοποννήσιοι τῆς τε ἄλλης Ἑλλάδος ἔστιν χωρία. πάντα δὲ ταῦτα ὕστερον τῶν Τρωικῶν ἐκτίσθη.

Traducció literal, amb algun petit canvi a l’ordre de les paraules en grec:

[2] τε γὰρ ἀναχώρησις τῶν Ἑλλήνων El retorn dels grecs  ἐξ Ἰλίου des de Troia, χρονία γενομένη tenint lloc després de tant de temps, πολλὰ ἐνεόχμωσε va remoure moltes coses / va provocar molts canvis, καὶ  ἐν ταῖς πόλεσιν   i a les ciutats, ὡς ἐπὶ πολὺ a la major part (so, ὡς ἐπὶ πολύ. very generally), στάσεις   ἐγίγνοντο sorgien revoltes , ἀφ᾽ ὧν a partir de les quals (a causa de les quals)  ἐκπίπτοντες els expulsats / desterrats) τὰς πόλεις ἔκτιζον fundaven les ciutats / colònies.

[3] Βοιωτοί τε γὰρ Així doncs els beocis, οἱ νῦν els d’ara ἑξηκοστῷ ἔτει  l’any seixantè μετὰ Ἰλίου ἅλωσιν després de la presa de Troia ἐξ Ἄρνης ἀναστάντες sent expulsats d’Arne (ciutat tessàlia) ὑπὸ Θεσσαλῶν pels tessalis τὴν νῦν μὲν Βοιωτίαν, πρότερον δὲ Καδμηίδα γῆν καλουμένην ᾤκισαν van habitar /ocupar la terra ara anomenada Beòcia, abans Cadmeïda (ἦν δὲ αὐτῶν καὶ ἀποδασμὸς πρότερον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ hi havía una part d’ells (els beocis) ja abans en aquesta terra,  ἀφ᾽ ὧν καὶ ἐς Ἴλιον ἐστράτευσαν dels quals /alguns) també havien format participat a l’exèrcit contra Troia), Δωριῆς τε i els doris ὀγδοηκοστῷ ἔτει l’any vuitantè ξὺν Ἡρακλείδαις , amb els Heraclides, Πελοπόννησον ἔσχον. van dominar ocupar el Peloponnès.

[4] μόλις Amb dificultat / Finalment  τε ἐν πολλῷ χρόνῳ després de molt temps, ἡσυχάσασα Ἑλλὰς βεβαίως l’Hèl·lade mantenint-se en pau de manera estable καὶ οὐκέτι ἀνισταμένη i ja no agitada, ἀποικίας ἐξέπεμψε, va enviar colònies καὶ Ἴωνας μὲν Ἀθηναῖοι καὶ νησιωτῶν τοὺς πολλοὺς ᾤκισαν, i els atenesos van colonitzar els jonis i molts dels illencs (Jònia i moltes de les illes)   Ἰταλίας δὲ καὶ Σικελίας τὸ πλεῖστον Πελοποννήσιοι τῆς τε ἄλλης Ἑλλάδος ἔστιν χωρία i els peloponesis ( ᾤκισαν van colonitzar) la major part d’Itàlia, de Sicília i  de l’altra / la restant Hèl·lade hi ha alguns territoris.  πάντα δὲ ταῦτα ὕστερον τῶν Τρωικῶν ἐκτίσθη. Tot això / totes aquestes colònies  va ser fundat / van ser fundades després dels fets de Troia

Traducció en anglès (Perseu)
[2] The late return of the Hellenes from Ilium caused many revolutions, and factions ensued almost everywhere; and it was the citizens thus driven into exile who founded the cities.
[3] Sixty years after the capture of Ilium the modern Boeotians were driven out of Arne by the Thessalians, and settled in the present Boeotia, the former Cadmeis; though there was a division of them there before, some of whom joined the expedition to Ilium. Twenty years later the Dorians and the Heraclids became masters of Peloponnese; so that much had to be done.
[4] and many years had to elapse before Hellas could attain to a durable tranquillity undisturbed by removals, and could begin to send out colonies, as Athens did to Ionia and most of the islands, and the Peloponnesians to most of Italy and Sicily and some places in the rest of Hellas. All these places were founded subsequently to the war with Troy.

Apol·lodor, Biblioteca, III, 5, 6 “Niobe”

Andrea_Camassei_-_The_Massacre_of_the_Niobids

Text: “Níobe”, Apol·lodor, Biblioteca, III, 5 6 (Perseus)

[6]

γαμεῖ δὲ Ζῆθος μὲν Θήβην, ἀφ᾽ ἧς πόλις Θῆβαι, Ἀμφίων δὲ Νιόβην τὴν Ταντάλου, γεννᾷ παῖδας μὲν ἑπτά, Σίπυλον Εὐπίνυτον Ἰσμηνὸν Δαμασίχθονα Ἀγήνορα Φαίδιμον Τάνταλον, θυγατέρας δὲ τὰς ἴσας, Ἐθοδαΐαν ὥς τινες ΝέαιρανΚλεόδοξαν Ἀστυόχην Φθίαν Πελοπίαν Ἀστυκράτειαν Ὠγυγίαν. Ἡσίοδος δὲ δέκα μὲν υἱοὺς δέκα δὲ θυγατέρας, Ἡρόδωρος δὲ δύο μὲν ἄρρενας τρεῖς δὲ θηλείας, Ὅμηρος δὲ ἓξ μὲν υἱοὺς ἓξ δὲ θυγατέρας φησὶ γενέσθαι. εὔτεκνος δὲ οὖσα Νιόβη τῆς Λητοῦς εὐτεκνοτέρα εἶπεν ὑπάρχειν: Λητὼ δὲ ἀγανακτήσασα τήν τε Ἄρτεμιν καὶ τὸν Ἀπόλλωνα κατ᾽ αὐτῶν παρώξυνε, καὶ τὰς μὲν θηλείας ἐπὶ τῆς οἰκίας κατετόξευσεν Ἄρτεμις, τοὺς δὲ ἄρρενας κοινῇ πάντας ἐν Κιθαιρῶνι Ἀπόλλων κυνηγετοῦντας ἀπέκτεινεν. ἐσώθη δὲ τῶν μὲν ἀρρένων Ἀμφίων, τῶν δὲ θηλειῶν Χλωρὶς πρεσβυτέρα, Νηλεὺς συνῴκησε. κατὰ δὲ Τελέσιλλαν ἐσώθησαν Ἀμύκλας καὶ Μελίβοια, ἐτοξεύθη δὲ ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ Ἀμφίων, αὐτὴ δὲ Νιόβη Θήβας ἀπολιποῦσα πρὸς τὸν πατέρα Τάνταλον ἧκεν εἰς Σίπυλον, κἀκεῖ Διὶ εὐξαμένη τὴν μορφὴν εἰς λίθον μετέβαλε, καὶ χεῖται δάκρυα νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν τοῦ λίθου.

Johann_König_-_The_Death_of_Niobe's_Children

Traducción literal (con algún pequeño cambio en la disposición del texto griego):

γαμεῖ δὲ Ζῆθος μὲν Θήβην Zeto desposa a Tebe, ἀφ᾽ ἧς πόλις Θῆβαι a partir de la cual (se llama) la ciudad (de) Tebas, Ἀμφίων δὲ Νιόβην τὴν Ταντάλου y Anfión a Niobe, γεννᾷ  quien engendra παῖδας μὲν ἑπτά siete hijos: Σίπυλον Εὐπίνυτον Ἰσμηνὸν Δαμασίχθονα Ἀγήνορα Φαίδιμον  Τάνταλον Sípilo, Eupinito, Ismeno, Damasictón, Agenor, Fedimo, (y) Tántalo θυγατέρας δὲ τὰς ἴσας y las mismas hijas (en número):, Ἐθοδαΐαν Etodea ὥς τινες Νέαιραν o según algunos NeeraΚλεόδοξαν Ἀστυόχην Φθίαν Πελοπίαν Ἀστυκράτειαν Ὠγυγίαν Cleodoxa, Astíoque, Ptía, Pelopia, Asticria (y) Ogigia . Ἡσίοδος Hesíodo φησὶ dice (que)  δὲ δέκα μὲν υἱοὺς δέκα δὲ θυγατέρας γενέσθαι nacieron diez hijos y diez hijas, Ἡρόδωρος δὲ Herodoro (dice que nacieron) δύο μὲν ἄρρενας τρεῖς δὲ θηλείας dos varones y tres hembras, Ὅμηρος δὲ ἓξ μὲν υἱοὺς ἓξ δὲ θυγατέρας y Homero (dice que nacieron) seis hijos y seis hijas. εὔτεκνος δὲ οὖσα Νιόβη Níobe, siendo fértil (“buena paridora”)  τῆς Λητοῦς εὐτεκνοτέρα εἶπεν ὑπάρχειν dijo ser “mejor paridora” que Leto: Λητὼ δὲ ἀγανακτήσασα Leto, irritándose  τήν τε Ἄρτεμιν καὶ τὸν Ἀπόλλωνα κατ᾽ αὐτῶν παρώξυνε incitó a Ártemisy a Apolo contra ellos, καὶ τὰς μὲν θηλείας ἐπὶ τῆς οἰκίας κατετόξευσεν Ἄρτεμις y a las hembras (las) asaeteaba (les disparaba flechas) en la casa Ártemis, τοὺς δὲ ἄρρενας a los varones κοινῇ πάντας todos a la vez Ἀπόλλων  Apolo ἀπέκτεινεν (los) mató  ἐν Κιθαιρῶνι  en el Citerón  κυνηγετοῦντας  mientras cazaban. ἐσώθη δὲ Aunque se salvó  Ἀμφίων μὲν τῶν  ἀρρένων  Anfión, de entre los varones, τῶν δὲ θηλειῶν   y de entre las hembras   Χλωρὶς πρεσβυτέρα Cloris, la de más edad, Νηλεὺς συνῴκησε con quien se casó Neleo. κατὰ δὲ Τελέσιλλαν Según Telésila ἐσώθησαν se salvaron  Ἀμύκλας καὶ Μελίβοια Amiclas y Melibea,  δὲ  καὶ Ἀμφίων y en cambio Anfión ἐτοξεύθη fue muerto a flechas ὑπ᾽ αὐτῶν por aquellos (Apolo y Ártemis); αὐτὴ δὲ Νιόβη  en cuanto a la propia Níobe Θήβας ἀπολιποῦσα abandonado Tebas πρὸς τὸν πατέρα Τάνταλον ἧκεν marchó junto a su padre Tántalo εἰς Σίπυλον en Sípiloκἀκεῖ y allí Διὶ εὐξαμένη suplicando a Zeus τὴν μορφὴν εἰς λίθον μετέβαλε cambió su forma en piedra, καὶ χεῖται δάκρυα y manan lágrimas  νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν noche y día τοῦ λίθου de la piedra.

Niobe

Traducció en anglès (Perseus): 

Zethus married Thebe, after whom the city of Thebes is named; and Amphion married Niobe, daughter of Tantalus,1 who bore seven sons, Sipylus, Eupinytus, Ismenus, Damasichthon, Agenor, Phaedimus, Tantalus, and the same number of daughters, Ethodaia ( or, as some say, Neaera), Cleodoxa, Astyoche, Phthia, Pelopia, Astycratia, and Ogygia, But Hesiod says that they had ten sons and ten daughters; Herodorus that they had two male children and three female; and Homer that they had six sons and six daughters. Being blessed with children, Niobe said that she was more blessed with children than Latona. Stung by the taunt, Latona incited Artemis and Apollo against them, and Artemis shot down the females in the house, and Apollo killed all the males together as they were hunting on Cithaeron. Of the males Amphion alone was saved, and of the females Chloris the elder, whom Neleus married. But according to Telesilla there were saved Amyclas and Meliboea,2 and Amphion also was shot by them.3 But Niobe herself quitted Thebes and went to her father Tantalus at Sipylus, and there, on praying to Zeus, she was transformed into a stone, and tears flow night and day from the stone.

Isòcrates, Antídosis 253-257

Isòcrates, Antídosis (Sobre l’intercanvi de fortunes)

Perseus

[253]

οὐκοῦν χρὴ καὶ περὶ τῶν λόγων τὴν αὐτὴν ἔχειν διάνοιαν ἥν περ καὶ περὶ τῶν ἄλλων, καὶ μὴ περὶ τῶν ὁμοίων τἀναντία γιγνώσκειν, μηδὲ πρὸς τοιοῦτο πρᾶγμα δυσμενῶς φαίνεσθαι διακειμένους, πάντων τῶν ἐνόντων ἐν τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει πλείστων ἀγαθῶν αἴτιόν ἐστι. τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις οἷς ἔχομεν, περ1 ἤδη καὶ πρότερον εἶπον, οὐδὲν τῶν ἄλλων ζώων διαφέρομεν, ἀλλὰ πολλῶν καὶ τῷ τάχει καὶ τῇ ῥώμῃ καὶ ταῖς ἄλλαις εὐπορίαις καταδεέστεροι τυγχάνομεν ὄντες:

[254] ἐγγενομένου δ᾽ ἡμῖν τοῦ πείθειν ἀλλήλους καὶ δηλοῦν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν ἂν βουληθῶμεν, οὐ μόνον τοῦ θηριωδῶς ζῆν ἀπηλλάγημεν, ἀλλὰ καὶ συνελθόντες πόλεις ᾠκίσαμεν καὶ νόμους ἐθέμεθα καὶ τέχνας εὕρομεν, καὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ δι᾽ ἡμῶν μεμηχανημένα λόγος ἡμῖν ἐστιν συγκατασκευάσας.

[255] οὗτος γὰρ περὶ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν καλῶν καὶ τῶν αἰσχρῶν ἐνομοθέτησεν, ὧν μὴ διαταχθέντων οὐκ ἂν οἷοί τ᾽ ἦμεν οἰκεῖν μετ᾽ ἀλλήλων. τούτῳ καὶ τοὺς κακοὺς ἐξελέγχομεν καὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἐγκωμιάζομεν. διὰ τούτου τοὺς τ᾽ ἀνοήτους παιδεύομεν καὶ τοὺς φρονίμους δοκιμάζομεν: τὸ γὰρ λέγειν ὡς δεῖ τοῦ φρονεῖν εὖ μέγιστον σημεῖον ποιούμεθα, καὶ λόγος ἀληθὴς καὶ νόμιμος καὶ δίκαιος ψυχῆς ἀγαθῆς καὶ πιστῆς εἴδωλόν ἐστι.

[256] μετὰ τούτου καὶ περὶ τῶν ἀμφισβητησίμων ἀγωνιζόμεθα καὶ περὶ τῶν ἀγνοουμένων σκοπούμεθα: ταῖς γὰρ πίστεσιν, αἷς τοὺς ἄλλους λέγοντες πείθομεν, ταῖς αὐταῖς ταύταις βουλευόμενοι χρώμεθα, καὶ ῥητορικοὺς μὲν καλοῦμεν τοὺς ἐν τῷ πλήθει λέγειν δυναμένους, εὐβούλους δὲ νομίζομεν οἵτινες ἂν αὐτοὶ πρὸς αὑτοὺς ἄριστα περὶ τῶν πραγμάτων διαλεχθῶσιν.

[257] εἰ δὲ δεῖ συλλήβδην περὶ τῆς δυνάμεως ταύτης εἰπεῖν, οὐδὲν τῶν φρονίμως πραττομένων εὑρήσομεν ἀλόγως γιγνόμενον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔργων καὶ τῶν διανοημάτων ἁπάντων ἡγεμόνα λόγον ὄντα, καὶ μάλιστα χρωμένους αὐτῷ τοὺς πλεῖστον νοῦν ἔχοντας.