Alcmán de Esparta

Alcmán de Esparta (siglo VII a. C.)

Lírica griega arcaica

Fragmento 1, versos 36 – 101

36 ἔστι τις σιῶν τίσις·
ὁ δ’ ὄλβιος, ὅστις εὔφρων
ἁμέραν [δι]απλέκει
ἄκλαυτος· ἐγὼν δ’ ἀείδω
40  Ἀγιδῶς τὸ φῶς· ὁρῶ
Ϝ’ ὥτ’ ἄλιον, ὅνπερ ἇμιν
Ἀγιδὼ μαρτύρεται
φαίνην· ἐμὲ δ’ οὔτ’ ἐπαινῆν
οὔτε μωμήσθαι νιν ἁ κλεννὰ χοραγὸς
45 οὐδ ἁμῶς ἐῆι· δοκεῖ γὰρ ἤμεν αὔτα
ἐκπρεπὴς τὼς ὥπερ αἴτις
ἐν βοτοῖς στάσειεν ἵππον
παγὸν ἀεθλοφόρον καναχάποδα
τῶν ὑποπετριδίων ὀνείρων·

  • 41 1.41-42: ᾿Αγιδῶς τὸ φῶς ὁρῶ ρ᾿ ὤτ᾿ ἄλιον ὅνπερ ἇμιν. Es ist unsicher, ob man mit Wilamowitz ὁρῶ F᾿ ὤτ᾿ ἄλιον oder mit Puelma ὁρῶσ᾿ ὤτ᾿ ἄλιον lesen soll. Kritische Beiträge zum alkmanischen Digamma. (Glossa.dk)

… Existe una compensación de los dioses; feliz aquel que con buen ánimo teje el día libre de llanto. Yo canto la luz de Agido; la veo como al Sol, a quien Agido invoca para que se muestre ante nosotros; pero a mí no me permite alabarla ni criticarla en modo alguno la renombrada directora del coro; pues ella parece ser la más distingida, igual que si alquien plantase en medio de un rebaño un caballo fuerte, victorioso, de cascos sonantes, (propio) de sueños alados

50 ἦ οὐχ ὁρῆις; ὁ μὲν κέλης
Ἐνετικός· ἁ δὲ χαίτα
τᾶς ἐμᾶς ἀνεψιᾶς
Ἁγησιχόρας ἐπανθεῖ
χρυσὸς [ὡ]ς ἀκήρατος·
55 τό τ’ ἀργύριον πρόσωπον,
διαφάδαν τί τοι λέγω;
Ἁγησιχόρα μὲν αὕτα·

¿Tal vez no ves? El corcel (es) véneto /plafagonio (¿?); la cabellera de mi prima Hagesicora florece como oro inmaculado; y el rostro de plata: ¿qué digo abiertamente? Hagesícora: ella;

ἁ δὲ δευτέρα πεδ’ Ἀγιδὼ τὸ Ϝεῖδος
ἵππος Ἰβηνῶι Κολαξαῖος δραμήται·

Y la segunda por su aspecto, Agido, correrá a su lado, caballo de Colaxía (Escitia) junto a un (caballo) ibeno (Lidia).

  • Según un escolio ambas son razas exóticas de caballos

60 ταὶ Πεληάδες γὰρ ἇμιν
ὀρθρίαι φᾶρος φεροίσαις
νύκτα δι’ ἀμβροσίαν ἅτε σήριον
ἄστρον ἀυηρομέναι μάχονται·

  • Dice Fco Cuartero en «El Partenio del Louvre«: «Llegamos por fin a los cuatro versos que constituyen el pasaje más torturante -y torturado- de la oda; no sólo cada verso, sino cada palabra ha sido objeto de discusión…»

Pues las Pléyades al alba, como retirando la estrella de Sirio a través de la noche inmortal, luchan contra nosotras,  que traemos un peplo.

οὔτε γάρ τι πορφύρας
65 τόσσος κόρος ὥστἀμύναι,
οὔτε ποικίλος δράκων
παγχρύσιος, οὐδὲ μίτρα
Λυδία, νεανίδων
ἰανογ[λ]εφάρων ἄγαλμα,
70 οὐδὲ ταὶ Ναννῶς κόμαι,
ἀλλ’ οὐ[δ’] Ἀρέτα σιειδής,
οὐδὲ Σύλακίς τε καὶ Κλεησισήρα,
οὐδ’ ἐς Αἰνησιμβρ[ό]τας ἐνθοῖσα φασεῖς·
Ἀσταφίς [τ]έ μοι γένοιτο
75 καὶ ποτιγλέποι Φίλυλλα
Δαμαρ[έ]τα τ’ ἐρατά τε Ϝιανθεμίς·
ἀλλ’ Ἁγησιχόρα με τείρει.

Pues no es tanto (suficiente) el exceso de púrpura como para competir (?) (con Hagesícora y Agido), ni una serpiente irisada toda de oro, ni un cinto lidio, ornamento de doncellas de finos párpados, ni los cabellos de Nanno, pero tampoco Areta, de aspecto divino, ni Silácide ni Cleesisera, ni yendo ante Enesimbrota dirás: «Ojalá fuese mía Astafís, y me mirasen Fílilla y Damareta y la deseable Vianthemis.» Pero a mí me turba Hagesícora.

οὐ γὰρ ἁ κ[α]λλίσφυρος
Ἁγησιχ[ό]ρ[α] πάρ’ αὐτεῖ,
80 Ἀγιδοῖ …. αρμένει
θωστήρ[ιά τ’] ἅμ’ ἐπαινεῖ.

Pues Hagesícora, de hermosos tobillos, no está allí, al lado … para Agido…al mismo tiempo elogia la fiesta.

ἀλλὰ τᾶν [..]… σιοὶ
δέξασθε· [σι]ῶν γὰρ ἄνα
καὶ τέλος· [χο]ροστάτις,
85 Ϝείποιμί δ’, [ἐ]γὼν μὲν αὐτὰ
παρσένος μάταν ἀπὸ θράνω λέλακα
γλαύξ· ἐγὼ[ν] δὲ τᾶι μὲν Ἀώτι μάλιστα
Ϝανδάνην ἐρῶ· πόνων γὰρ
ἇμιν ἰάτωρ ἔγεντο·

Pero de ellas ….dioses, aceptad; pues de los dioses (es) el cumplimiento y el final; la guía del coro, (yo) diría «yo, yo por mi parte, doncella, en vano he cantado desde la viga, como una lechuza (?); pero yo por mi parte es a Aotis sobre todo a quien deseo complacer; pues para nosotras ha llegado a ser la sanadora de nuestras penas.

90 ἐξ Ἁγησιχόρ[ας] δὲ νεάνιδες
ἰρ]ήνας ἐρατ[ᾶ]ς ἐπέβαν·

A partir de (siguiendo el paso (?) de) Hagesícora las jóvenes alcanzaron la paz amada

τῶ]ι τε γὰρ σηραφόρωι
..]τῶς εδ………..
τ[ῶι] κυβερνάται δὲ χρὴ
95 κ[ἠ]ν νᾶϊ μάλιστ’ ἀκούην·

Al guía en un yugo …al timonel en la nave es muy necesario escuchar(los)

ἁ δὲ τᾶν Σηρην[ί]δων
ἀοιδοτέρα μ[ὲν οὐχί,
σιαὶ γάρ, ἀντ[ὶ δ’ ἕνδεκα
παίδων δεκ[ὰς ἅδ’ ἀείδ]ει·

Ella (Hagesícora)  [no] más melodiosa que las sirenas, pues son diosas, … en vez de once niñas… diez… esta canta;

100 φθέγγεται δ’ [ἄρ’] ὥ[τ’ ἐπὶ] Ξάνθω ῥοαῖσι
κύκνος· ἁ δ’ ἐπιμέρωι ξανθᾶι κομίσκαι

Entona como un cisne sobre las aguas del Janto; ella con su deseable, rubia cabellera…

Fragmento 16

οὐκ ἦς ἀνὴρ ἀγρεῖος οὐ-
δὲ σκαιὸς οὐδὲ παρὰ σοφοῖ-
σιν†οὐδὲ Θεσσαλὸς γένος,
Ἐρυσιχαῖος οὐδὲ ποιμήν,
ἀλλὰ Σαρδίων ἀπ’ ἀκρᾶν

No era un hombre de campo, ni torpe, ni siquiera entre sabios, ni tesalio de nacimiento, ni un pastor de Erísica, sino de la excelsa Sardes.

Fragmento 17

καί ποκά τοι δώσω τρίποδος κύτος
ὦκἐνιλεα Γειρης†
ἀλλ’ ἔτι νῦν γ’ ἄπυρος, τάχα δὲ πλέος
ἔτνεος, οἷον ὁ παμφάγος Ἀλκμὰν
5 ἠράσθη χλιαρὸν πεδὰ τὰς τροπάς·
οὔτι γὰρ οὐ τετυγμένον † ἔσθει,
ἀλλὰ τὰ κοινὰ γάρ, ὥπερ ὁ δᾶμος,
ζατεύει

  • ὦκἐνιλεα Γειρης†. En Calame: ὦι κ’ ἔνι ᾿ <….>  † λε†  ἀγείρης

Y un día te daré la olla de un trípode … pero ahora aún no ha estado en el fuego, y pronto (estará) llena de un buen caldo,  como el que desea, bien caliente, el voraz Alcmán tras el giro (del Sol – el solsticio de invierno); pues no come lo muy elaborado, sino lo común, como pide el pueblo.

Fragmento 26

οὔ μ’ ἔτι, παρσενικαὶ μελιγάρυες ἱαρόφωνοι,
γυῖα φέρην δύναται· βάλε δὴ βάλε εἴην,
ὅς τ’ ἐπὶ κύματος ἄνθος ἅμ’ ἀλκυόνεσσι ποτήται
νηλεὲς ἦτορ ἔχων, ἁλιπόρφυρος ἱαρὸς ὄρνις.

A mí ya, jóvenes melodiosas de voz sagrada, los miembros no pueden sostenerme; ojalá, ojalá fuese un cérilo, que sobre la espuma del mar vuela con los alciones, con corazón decidido, sagrado pájaro de color púrpura como el mar.

Fragmento 27

Μῶσἄγε Καλλιόπα θύγατερ Διὸς
ἄρχ’ ἐρατῶν Ϝεπέων, ἐπὶ δ’ ἵμερον
ὕμνωι καὶ χαρίεντα τίθη χορόν.

Musa Calíope, hija de Zeus, vamos, inicia las amadas palabras y añade al himno emoción y bella danza.

Fragmento 38

ὅσσαι δὲ παῖδες ἁμέων
ἐντί, τὸν κιθαριστὰν
αἰνέοντι

Cuantas jóvenes hay entre nosotras elogian al citarista.

Fragmento 45

Ϝάδοι Διὸς δόμωι χορὸς ἁμὸς καὶ τοί, Ϝάναξ

¡Ojalá agrade al templo de Zeus mi coro, y a ti, soberano!

Fragmento 59

Ἔρως με δηὖτε Κύπριδος Ϝέκατι
γλυκὺς κατείβων καρδίαν ἰαίνει.
τοῦτο Ϝαδειᾶν ἔδειξε Μωσᾶν
δῶρον μάκαιρα παρσένων
ἁ ξανθὰ Μεγαλοστράτα.

Eros de nuevo, dulce,  inundándome por voluntad de Afrodita calienta mi corazón. Este don de las amables Musas (lo) mostró la rubia Megalóstrata, feliz entre las doncellas.

Fragmento 89

εὕδουσι δ’ ὀρέων κορυφαί τε καὶ φάραγγες
πρώονές τε καὶ χαράδραι
φῦλά τἑρπέτὅσα τρέφει μέλαινα γαῖα
θῆρές τ’ ὀρεσκώιοι καὶ γένος μελισσᾶν
καὶ κνώδαλ ἐν βένθεσσι πορφυρέας ἁλός·
εὕδουσι δ’ οἰωνῶν φῦλα τανυπτερύγων.

Duermen las cimas de las montañas y los barrancos, y las colinas y las torrenteras, y las plantas y cuantas bestias nutre la negra tierra, y las fieras de las montañas y la raza de las abejas y las criaturas salvajes en las profundidades del mar de color púrpura; y duermen las bandadas de pájaros de alas extendidas.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s