Estrabón, Geografía III, 4, 8 «Emporion»

Estrabón, Geografía III, 4, 8 «Emporion»

[8] καὶ σύμπασα δ᾽ ἀπὸ στηλῶν σπανίζεται λιμέσι μέχρι δεῦρο, ἐντεῦθεν δ᾽ ἤδη τὰ ἑξῆς εὐλίμενα καὶ χώρα ἀγαθὴ τῶν τε Λεητανῶν καὶ Λαρτολαιητῶν καὶ ἄλλων τοιούτων μέχρι Ἐμπορίου. αὐτὸ δ᾽ ἐστὶ Μασσαλιωτῶν κτίσμα, ὅσον τετταράκοντα διέχον τῆς Πυρήνης σταδίους καὶ τῶν μεθορίων τῆς Ἰβηρίας πρὸς τὴν Κελτικήν: καὶ αὕτη δ᾽ ἐστὶ πᾶσα ἀγαθὴ καὶ εὐλίμενος. ἐνταῦθα δ᾽ ἔστι καὶ Ῥόδη πολίχνιονἘμποριτῶν κτίσμα, τινὲς δὲ Ῥοδίων φασί: κἀνταῦθα δὲ καὶ ἐν τῷ Ἐμπορίῳ τὴν Ἄρτεμιν τὴν Ἐφεσίαν τιμῶσιν: ἐροῦμεν δὲ τὴν αἰτίαν ἐν τοῖς περὶ Μασσαλίαν. ᾤκουν δ᾽ οἱ Ἐμπορῖται πρότερον νησίον τι προκείμενον, νῦν καλεῖται παλαιὰ πόλις, νῦν δ᾽ οἰκοῦσιν ἐν τῇ ἠπείρῳ. δίπολις δ᾽ ἐστὶ τείχει διωρισμένη, πρότερον τῶν Ἰνδικητῶν τινας προσοίκους ἔχουσα, οἳ καίπερ ἰδίᾳ πολιτευόμενοι κοινὸν ὅμως περίβολον ἔχειν ἐβούλοντο πρὸς τοὺς Ἕλληνας ἀσφαλείας χάριν, τῷ χρόνῳ δ᾽ εἰς ταὐτὸ πολίτευμα συνῆλθον μικτόν τι ἔκ τε βαρβάρων καὶ Ἑλληνικῶν νομίμων, ὅπερ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων πολλῶν συνέβη[9] ῾ρεῖ δὲ καὶ ποταμὸς πλησίον, ἐκ τῆς Πυρήνης ἔχων τὰς ἀρχάς, δὲ ἐκβολὴ λιμήν ἐστι τοῖς Ἐμπορίταις.

Traducción literal:

[8] καὶ σύμπασα δ᾽ ἀπὸ στηλῶν Y toda la (tierra / costa)  desde las Columnas (de Hércules) σπανίζεται λιμέσι μέχρι δεῦρο escasea en puertos hasta aquí, ἐντεῦθεν δ᾽ ἤδη τὰ ἑξῆς pero desde aquí ya lo de a continuación (es) εὐλίμενα de buenos puertos καὶ χώρα ἀγαθὴ y tierra fértil  τῶν τε Λεητανῶν καὶ Λαρτολαιητῶν καὶ ἄλλων τοιούτων μέχρι Ἐμπορίου de los layetanos, los lartolaetas y otros semejantes hasta Emporion.

200px-PillarsHerculesPeutingeriana(Wikipedia) Las Columnas de Hércules fueron un elemento legendario de origen mitológico, situado en el estrecho de Gibraltar. Era el límite del mundo conocido por los griegos hasta que, según el historiador griego Heródoto, Coleo de Samos lo atravesó en torno al siglo VII antes de Cristo.
Muchos textos cuentan que Hércules, en su décimo trabajo -obtener los bueyes de Gerión –  al llegar a este punto colocó las dos columnas ahí a modo de monumento. 
«Fue el mismo Hércules quien separó los dos montes unidos (Abila y Calpe) como una cordillera continua y que así fue como al Océano, contenido antes por la mole de los montes, se le dio entrada a los lugares que ahora inunda: desde aquí el mar se difunde ya más extensamente y avanzando con gran fuerza recorta las tierras que retroceden y quedan bastante más alejadas.  Pomponio Mela. Corografía, I5, 27
Estrabon-Geografia.

αὐτὸ δ᾽ ἐστὶ Μασσαλιωτῶν κτίσμα, ὅσον τετταράκοντα διέχον τῆς Πυρήνης σταδίους καὶ τῶν μεθορίων τῆς Ἰβηρίας πρὸς τὴν Κελτικήν:  Esto (Emporion) es una fundación de los masaliotas, que dista de Pirene unos cuarenta estadios, y de las fronteras de Iberia hacia la Céltica;

mapa-expancion-griega

καὶ αὕτη δ᾽ ἐστὶ πᾶσα ἀγαθὴ καὶ εὐλίμενος y esta (tierra) es toda buena y de buenos puertos. ἐνταῦθα δ᾽ ἔστι καὶ Ῥόδη πολίχνιον, allí está también Rode, una pequeña ciudad,  Ἐμποριτῶν κτίσμα fundación de los emporitanos, τινὲς δὲ Ῥοδίων φασί aunque algunos dicen (que es fundación) de los rodios: κἀνταῦθα δὲ καὶ ἐν τῷ Ἐμπορίῳ τὴν Ἄρτεμιν τὴν Ἐφεσίαν τιμῶσιν Y aquí y en Emporion adoran a Ártemis Efesia: ἐροῦμεν δὲ τὴν αἰτίαν ἐν τοῖς περὶ Μασσαλίαν diremos la causa en los (apartados / capítulos) sobre Massalia. ᾤκουν δ᾽ οἱ Ἐμπορῖται Habitaban los emporitanos πρότερον νησίον τι προκείμενον al principio cierto islote situado delante, νῦν καλεῖται παλαιὰ πόλις el cual ahora se llama «ciudad antigua», νῦν δ᾽ οἰκοῦσιν ἐν τῇ ἠπείρῳ pero ahora habitan en tierra firme / el continente.

rel_01_02_03g

δίπολις δ᾽ ἐστὶ τείχει διωρισμένη es una ciudad doble separada por una muralla, πρότερον τῶν Ἰνδικητῶν τινας προσοίκους ἔχουσα, que al principio tenía a algunos de los indiketes como vecinos οἳ καίπερ ἰδίᾳ πολιτευόμενοι κοινὸν los cuales aún organizándose por separado su comunidad / su parte común ὅμως περίβολον ἔχειν ἐβούλοντο sin embargo querían tener un área amurallada πρὸς τοὺς Ἕλληνας ἀσφαλείας χάριν hacia los griegos por motivos de seguridad, τῷ χρόνῳ δ᾽ εἰς ταὐτὸ πολίτευμα συνῆλθον μικτόν τι ἔκ τε βαρβάρων καὶ Ἑλληνικῶν νομίμων y con el tiempo convergieron a la misma organización de la polis, una cierta mezcla de usos bárbaros y griegos, ὅπερ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων πολλῶν συνέβη lo cual también en otras muchas (ciudades) sucedió.

img-4

ArteHistoria: … A partir de los textos de Estrabón (3, 4, 8-9) y Tito Livio (34, 9) se ha deducido la existencia de una ciudad indígena próxima a la colonia griega, pero, a partir de los trabajos de M. J. Pena, hoy podemos decir que arqueológicamente esta hipótesis no tiene base. Tradicionalmente se pensaba que la ciudad indígena estaría situada debajo de la ciudad romana, que conocemos y es vecina de la ciudad griega. Pero las excavaciones de E. Sanmartí han puesto al descubierto que la zona donde se asienta la ciudad romana comienza a ser habitada a partir del 200 a.C. y no hay restos de ciudad indígena debajo. Por otra parte, los textos de Livio y Estrabón no dicen lo mismo y reflejan dos situaciones diferentes. Estrabón no habla nunca de ciudad indígena, sino de relaciones entre indígenas y griegos de Emporion, mientras Tito Livio sí habla de la ciudad indígena, pero proyectando en el pasado una realidad presente.

 

[9] ῾ρεῖ δὲ καὶ ποταμὸς πλησίον fluye además un río cerca, ἐκ τῆς Πυρήνης ἔχων τὰς ἀρχάς que tiene sus fuentes en Pirene, δὲ ἐκβολὴ λιμήν ἐστι τοῖς Ἐμπορίταις y la desembocadura es un puerto para los emporitanos.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s