Isócrates

Isócrates (Ἰσοκράτης, 436 a. C. – 338 a. C.) 

Discursos

Iseo. Sobre la herencia de Cleónimo 36-40

Iseo de Atenas (Ἰσαῖος, ca. 420 a. C. – 340 a. C.) 

Discurso I. Sobre la herencia de Cleónimo 36-40. (Perseus) A partir de los argumentos de nuestros adversarios podéis ver que nosotros tenemos razón.

[36]  οἶμαι δ᾽ ὑμᾶς τὸ περὶ ἡμῶν δίκαιον σαφέστατ᾽ ἂν παρ᾽ αὐτῶν τούτων πυνθάνεσθαι. εἰ γάρ τις αὐτοὺς ἔροιτο διὰ τί ἀξιοῦσι κληρονόμοι γενέσθαι τῶν Κλεωνύμου, τοῦτ᾽ ἂν εἰπεῖν ἔχοιεν, ὅτι καὶ γένει ποθὲν προσήκουσι καὶ ἐκεῖνος αὐτοῖς χρόνον τινὰ ἐπιτηδείως διέκειτο. οὐκ ἂν1 ἄρα ὑπὲρ ἡμῶν μᾶλλον ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν εἶεν εἰρηκότες;

Pienso que vosotros podríais conocer con la mayor evidencia (que) lo justo (está) de nuestro lado a partir de ellos mismos. Pues si alguien les preguntase por qué consideran merecido llegar a ser herederos de Clénimo, podrían decir lo siguiente: que en cierto modo le son sus allegados por lazos familiares y que él, durante algún tiempo, les estuvo tratando amistosamente. ¿Acaso no habrían hablado a nuestro favor más que a favor de ellos mismos?

[37] εἴ τε γὰρ διὰ τὴν τοῦ γένους ἀγχιστείαν δεῖ γενέσθαι τινὰς κληρονόμους, ἡμεῖς ἐγγυτέρω γένει προσήκομεν: εἴ τε διὰ τὴν φιλίαν τὴν ὑπάρχουσαν, ἴσασιν αὐτὸν ἅπαντες ἡμῖν οἰκειότερον διακείμενον. ὥστ᾽ οὐ χρὴ παρ᾽ ἡμῶν, ἀλλὰ [καὶ] παρ᾽ αὐτῶν τούτων πυνθάνεσθαι τὸ δίκαιον.

Pues si por la proximidad del linaje es preciso que alguien llegue a ser heredero, nosotros somos (sus) allegados con un parentesco más cercano; y si por la amistad existente, todos saben que él (Cleónimo) nos tenía un trato más familiar. De modo que no es necesario reconocer lo justo a partir de nosotros, sino a partir de ellos mismos.

[38] πάντων δ᾽ ἂν εἴη δεινότατον, εἰ τοῖς μὲν ἄλλοις ψηφίζοισθε, ὅταν θάτερα1 τούτων ἀποφαίνωσι σφᾶς αὐτούς, γένει προτέρους ὄντας τῇ φιλίᾳ τῇ πρὸς τὸν τετελευτηκότα, ἡμᾶς δ᾽ οἷς ἐστιν ἀμφότερα ταῦτα παρὰ πάντων ὁμολογούμενα, ἀξιώσετε μόνους ἀκλήρους ποιῆσαι τῶν ἐκείνου.

Y sería lo más terrible de todo si votaseis a favor de otros cuando se muestren a sí mismos en una de estas dos (situaciones), o siendo primeros por parentesco o por la amistad hacia el fallecido, y a nosotros en cambio, a quienes son reconocidas por todos esas dos circunstancias, (a nosotros) solos consideraseis justo declararnos desheredadaos de los bienes de aquel.

[39]  καὶ εἰ μὲν Πολύαρχος1 πατὴρ Κλεωνύμου, πάππος δ᾽ ἡμέτερος, ζῶν ἐτύγχανε καὶ τῶν ἐπιτηδείων ἐνδεὴς ὤν, Κλεώνυμος ἐτελεύτησε θυγατέρας ἀπορουμένας καταλιπών, ἡμεῖς ἂν διὰ τὴν ἀγχιστείαν καὶ τὸν πάππον γηροτροφεῖν ἠναγκαζόμεθα καὶ τὰς Κλεωνύμου θυγατέρας λαβεῖν αὐτοὶ γυναῖκας προῖκα ἐπιδιδόντες ἑτέροις ἐκδιδόναι, καὶ ταῦθ᾽ ἡμᾶς καὶ συγγένεια καὶ οἱ νόμοι καὶ παρ᾽ ὑμῶν αἰσχύνη ποιεῖν ἠνάγκαζεν ἄν, ταῖς μεγίσταις ζημίαις καὶ τοῖς ἐσχάτοις ὀνείδεσι περιπεσεῖν:

Y si Poliarco, el padre de Cleónimo, nuestro abuelo, se diese la circunstancia de vivir y estar falto de lo necesario, o Cleónimo hubiese muerto dejando hijas sin recursos, nosotros por el parentesco estaríamos obligados a alimentar en su vejez a nuestro abuelo, y a las hijas de Cleónimo (estaríamos obligados) o a  tomarlas nosotros mismos como esposas o, ofreciendo una dote, entregarlas a otros, y a hacer eso eso a nosotros nos obligaría el parentesco, las leyes y la vergüenza ante vosotros, o (nos obligaría) a caer en las mayores penas y los peores reproches.

[40] εἰ δ᾽ οὐσία κατελείφθη, δίκαιον ἡγήσεσθ᾽ εἶναι ταύτης ἑτέρους ἡμῶν μᾶλλον κληρονομεῖν; οὐκ ἄρα δίκαια οὐδ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς συμφέροντα οὐδὲ τοῖς νόμοις ὁμολογούμενα ψηφιεῖσθε, εἰ τῶν μὲν συμφορῶν τοὺς ἐγγυτάτω γένει κοινωνεῖν ἀναγκάσετε, χρημάτων δὲ καταλειφθέντων πάντας ἀνθρώπους κυριωτέρους τούτους ποιήσετε.

Pero si han quedado bienes, ¿pensaréis que es justo que otros, más que nosotros, hereden? Ciertamente no votaréis algo justo, ni conveniente para vosotros mismos, ni acorde a las leyes, si obligáis a participar de las desgracias a los más cercanos por parentesco, y en cambio, quedando dinero, consideráis a todos los hombres más importantes que aquellos.

Lisias. Discurso de defensa por el asesinato de Eratóstenes 22-26

Lisias – Λυσίας, ca. 458 – 380 a. C.

Perseus 22-26. Eufileto sorprende a Eratóstenes en adulterio con su esposa, y lo mata

[22] ὡμολόγει ταῦτα ποιήσειν. καὶ μετὰ ταῦτα διεγένοντο ἡμέραι τέσσαρες πέντε, … ὡς ἐγὼ μεγάλοις ὑμῖν τεκμηρίοις ἐπιδείξω. πρῶτον δὲ διηγήσασθαι βούλομαι τὰ πραχθέντα τῇ τελευταίᾳ ἡμέρα. Σώστρατος ἦν μοι ἐπιτήδειος καὶ φίλος. τούτῳ ἡλίου δεδυκότος ἰόντι ἐξ ἀγροῦ ἀπήντησα. (La sirvienta me) prometía que lo haría. Y después de eso pasaron cuatro o cinco días, … como  os demostraré con pruebas firmes. Primero quiero relatar lo que pasó el último día. Sóstrato era un allegado y amigo para mí. A este, cuando venía del campo al ponerse el sol, me lo encontré.

[23] εἰδὼς δ᾽ ἐγὼ ὅτι τηνικαῦτα ἀφιγμένος οὐδένα καταλήψοιτο οἴκοι τῶν ἐπιτηδείων, ἐκέλευον, συνδειπνεῖν: καὶ ἐλθόντες οἴκαδε ὡς ἐμέ, ἀναβάντες εἰς τὸ ὑπερῷον ἐδειπνοῦμεν. ἐπειδὴ δὲ καλῶς αὐτῷ εἶχεν, ἐκεῖνος μὲν ἀπιὼν ᾤχετο, ἐγὼ δ᾽ ἐκάθευδον. δ᾽ Ἐρατοσθένης, ἄνδρες, εἰσέρχεται, καὶ θεράπαινα ἐπεγείρασά με εὐθὺς φράζει ὅτι ἔνδον ἐστί. κἀγὼ εἰπὼν ἐκείνῃ ἐπιμελεῖσθαι τῆς θύρας, καταβὰς σιωπῇ ἐξέρχομαι, καὶ ἀφικνοῦμαι ὡς τὸν καὶ τόν, καὶ τοὺς μὲν ἔνδον κατέλαβον, τοὺς δὲ οὐκ ἐπιδημοῦντας ηὗρον. Sabiendo yo que, de llegar en aquel momento, él no encontraría a ninguno de sus allegados, le invité a cenar conmigo; y entrando en casa, en la mía, subiendo al piso de arriba estuvimos cenando. Cuando a él le fue bien, él, retirándose, se marchaba, mientras yo me acostaba. Entonces, ¡oh ciudadanos!, Eratóstenes entra, y la sirvienta, despertándome al momento me dice que está dentro. Y yo, diciéndole que vigilase la puerta, bajando en silencio, me voy fuera y me llego a casa de uno(s) y otro(s), y a unos (los) encontré dentro (de sus casas), y a otros, que estaban en la ciudad, no (los) encontré.

[24] παραλαβὼν δ᾽ ὡς οἷόν τε ἦν πλείστους ἐκ τῶν παρόντων ἐβάδιζον. καὶ δᾷδας λαβόντες ἐκ τοῦ ἐγγύτατα καπηλείου εἰσερχόμεθα, ἀνεῳγμένης τῆς θύρας καὶ ὑπὸ τῆς ἀνθρώπου παρεσκευασμένης. ὤσαντες δὲ τὴν θύραν τοῦ δωματίου οἱ μὲν πρῶτοι εἰσιόντες ἔτι εἴδομεν αὐτὸν κατακείμενον παρὰ τῇ γυναικί, οἱ δ᾽ ὕστερον ἐν τῇ κλίνῃ γυμνὸν ἑστηκότα. Reuniendo los más que era posible de entre los presentes, me encaminaba. Y cogiendo antorchas de la tienda más próxima, entramos, al estar la puerta abierta y preparada por la sirvienta. Abriendo de golpe la puerta de la habitación, los primeros al entrar aún lo vimos tumbado al lado de mi mujer, y los últimos (lo vieron ya) de pie, desnudo en la cama.

[25] ἐγὼ δ᾽, ἄνδρες, πατάξας καταβάλλω αὐτόν, καὶ τὼ χεῖρε περιαγαγὼν εἰς τοὔπισθεν καὶ δήσας ἠρώτων διὰ τί ὑβρίζει εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών. κἀκεῖνος ἀδικεῖν μὲν ὡμολόγει, ἠντεβόλει δὲ καὶ ἱκέτευε μὴ ἀποκτεῖναι ἀλλ᾽ ἀργύριον πράξασθαι. ἐγὼ δ᾽ εἶπον ὅτιοὐκ ἐγώ σε ἀποκτενῶ, ’ [26] ἀλλ᾽ τῆς πόλεως νόμος, ὃν σὺ παραβαίνων περὶ ἐλάττονος τῶν ἡδονῶν ἐποιήσω, καὶ μᾶλλον εἵλου τοιοῦτον ἁμάρτημα ἐξαμαρτάνειν εἰς τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν καὶ εἰς τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς τοῖς νόμοις πείθεσθαι καὶ κόσμιος εἶναι.’ Yo, hombres, golpeándole lo tiro al suelo y retorciéndole las manos hacia atrás y atándolo, le preguntaba por qué me ofendía entrando en mi propia casa. Y él reconocía el hecho de injuriar(me), pero proponía y suplicaba no matarlo, sino imponer(le) dinero. Yo dije que «No te mato yo, sino la ley de la ciudad, a la cual tú, transgrediéndola, has valorado menos que a tus placeres, y has preferido cometer semejante delito contra mi mujer y mis hijos, más que obedecer las leyes o ser una persona decente»

 

Lisias

Lisias – Λυσίας, ca. 458 – 380 a. C.

Textos

Otros textos o antologías

Andócides

Andócides (Ανδοκίδης, ca. 440-390 a. C.)

Textos

Antifonte de Ramnunte (Orador)

Antifonte de Ramnunte( Ἀντιφῶν ὁ Ῥαμνούσιος; 480–411 a.C.) 

Textos

  • Contra su madrastra, por envenenamiento 18-20. (Perseus) Los hechos: la esclava, engañada por la madrastra y creyendo poner un filtro amoroso, provoca la muerte de Filoneo y el padre del orador.
  • Sobre el asesinato de Herodes 87-92. (Perseus) Una sentencia de muerte, aunque no sea recta, es más poderosa que la justicia y la verdad, ya que es necesario cumplirla. Pero si más adelante se demuestra equivocada ya no es posible cambiar de parecer.
  • Sobre el coreuta 11-17. El acusado de haber asesinado a un joven explica cómo, al ser nombrado corego, instruía en su casa a un grupo de chicos que serían los coreutas del coro.
  • Sobre el coreuta 33-36. Ahora os explicaré por qué en realidad me ha acusado ahora: para que al estar yo inhabilitado no pudiese entablar juicio contra ellos.

Antifonte. Contra su madrastra, por envenenamiento 18-20

Antifonte de Ramnunte( Ἀντιφῶν ὁ Ῥαμνούσιος; 480–411 a.C.) 

Contra su madrastra, por envenenamiento 18-20. (Perseus) Los hechos: la esclava, engañada por la madrastra y creyendo poner un filtro amoroso, provoca la muerte de Filoneo y el padre del orador.

[18 καὶ τὰ μὲν ἄλλα μακρότερος ἂν εἴη λόγος περὶ τοῦ δείπνου ἐμοί τε διηγήσασθαι ὑμῖν τ᾽ ἀκοῦσαι: ἀλλὰ πειράσομαι τὰ λοιπὰ ὡς ἐν βραχυτάτοις ὑμῖν διηγήσασθαι, ὡς γεγένηται δόσις τοῦ φαρμάκου. Y en lo demás el relato acerca de la cena sería demasiado largo para mí de explicar y para vosotros de escuchar; pero intentaré explicaros el resto en las palabras más breves, cómo tuvo lugar la administración del fármaco.

ἐπειδὴ γὰρ ἐδεδειπνήκεσαν, οἷον εἰκός, μὲν θύων Διὶ Κτησίῳ κἀκεῖνον ὑποδεχόμενος, δ᾽ ἐκπλεῖν τε μέλλων καὶ παρ᾽ ἀνδρὶ ἑταίρῳ αὑτοῦ δειπνῶν, σπονδάς τ᾽ ἐποιοῦντο καὶ λιβανωτὸν ὑπὲρ αὑτῶν ἐπετίθεσαν. Después de que habían cenado, como (es) natural, uno sacrificando en honor de Zeus Ctesio y acogiendo a aquel, y el otro estando a punto de embarcarse y cenando allí junto a un compañero, hacían libaciones y sobre ellas añadían incienso.

[19] δὲ παλλακὴ τοῦ Φιλόνεω τὴν σπονδὴν ἅμα ἐγχέουσα ἐκείνοις εὐχομένοις οὐκ ἔμελλε τελεῖσθαι, ἄνδρες, ἐνέχει τὸ φάρμακον. καὶ ἅμα οἰομένη δεξιὸν ποιεῖν πλέον δίδωσι τῷ Φιλόνεῳ, ἴσως < ὡς>, εἰ δοίη πλέον, μᾶλλον φιλησομένη ὑπὸ τοῦ Φιλόνεω: οὔπω γὰρ ᾔδει ὑπὸ τῆς μητρυιᾶς τῆς ἐμῆς ἐξαπατωμένη, πρὶν ἐν τῷ κακῷ ἤδη ἦν: τῷ δὲ πατρὶ τῷ ἡμετέρῳ ἔλασσον ἐνέχει. La jovencita de Filoneo, al mismo tiempo que vertía la libación para ellos, que suplicaban lo que no iba a cumplirse, oh jueces, vertía el fármaco. Y creyendo al mismo tiempo hacer lo correcto, da más a Filoneo, tal vez como que, si daba más cantidad, más amada (sería) por Filoneo: pues aún no sabía (que era) engañada por mi madrastra, antes de estar ya dentro del mal; y a nuestro padre le vierte menos.

[20] καὶ ἐκεῖνοι ἐπειδὴ ἀπέσπεισαν, τὸν ἑαυτῶν φονέα μεταχειριζόμενοι ἐκπίνουσιν ὑστάτην πόσιν. μὲν οὖν Φιλόνεως εὐθέως παραχρῆμα ἀποθνῄσκει, δὲ πατὴρ ἡμέτερος εἰς νόσον ἐμπίπτει, ἐξ ἧς καὶ ἀπώλετο εἰκοσταῖος. ἀνθ᾽ ὧν μὲν διακονήσασα καὶ χειρουργήσασα1 ἔχει τὰ ἐπίχειρα ὧν ἀξία2 ἦν, οὐδὲν αἰτία οὖσατῷ γὰρ δημοκοίνῳ τροχισθεῖσα παρεδόθη—, δ᾽ αἰτία τε ἤδη καὶ ἐνθυμηθεῖσα ἕξει, ἐὰν ὑμεῖς τε καὶ οἱ θεοὶ θέλωσιν. Y aquellos, después de que hicieron la libación, tomando con sus manos a su propio asesino, beben el último trago. Y Filoneo muere enseguida, al momento; en cambio nuestro padre cae en una enfermedad, de la que murió también a los veinte días. Por estos hechos la que colaboró y llevó a cabo la acción tiene el castigo de que era merecedora, no siendo culpable en nada -pues torturada en la rueda fue entregada al verdugo-, y la culpable e instigadora por fin (lo) tendrá, siempre que vosotros y los dioses queráis.

Hipócrates de Cos. Sobre los aires, las aguas y los lugares, XVII

Hipócrates de Cos – Ἱπποκράτης c. 460 a.C.- c. 370 a C.

Sobre los aires, las aguas y los lugares, XVII (Perseus). Descripción del pueblo de los escitas, en Europa junto al mar de Azov, y de algunas costumbres de sus mujeres guerreras.

XVII.καὶ περὶ μὲν τῶν ἐν τῇ Ἀσίῃ οὕτως ἔχει. ἐν δὲ τῇ Εὐρώπῃ ἔστιν ἔθνος Σκυθικόν, περὶ τὴν λίμνην οἰκεῖ τὴν Μαιῶτιν διαφέρον τῶν ἐθνέων τῶν ἄλλων. Σαυρομάται καλεῦνται. Y acerca de los (que viven) en Asia, así es. En Europa existe el pueblo escita, que habita en torno a la laguna Meótide, diferente de los demás pueblos. Son llamados suarómatas. τούτων αἱ γυναῖκες ἱππάζονταί τε καὶ τοξεύουσι καὶ ἀκοντίζουσιν ἀπὸ τῶν ἵππων καὶ μάχονται τοῖς πολεμίοις, ἕως ἂν παρθένοι ἔωσιν. οὐκ ἀποπαρθενεύονται δέ, μέχρι ἂν τῶν πολεμίων τρεῖς ἀποκτείνωσι, καὶ οὐ πρότερον συνοικέουσιν ἤπερ τὰ ἱερὰ θύσωσιν τὰ ἔννομα. Sus mujeres cabalgan y además disparan flechas y jabalinas desde los caballos y luchan contra los enemigos, mientras son vírgenes. No dejan de ser vírgenes hasta que han matado a tres de sus enemigos, y no conviven antes de celebrar los sacrificios rituales establecidos por ley. δ᾽ ἂν ἄνδρα ἑωυτῇ ἄρηται, παύεται ἱππαζομένη, ἕως ἂν μὴ ἀνάγκη καταλάβῃ παγκοίνου στρατείης. Y la que toma un hombre para sí, deja de montar a caballo, mientras no se imponga la necesidad de una expedición militar de todo el pueblo. τὸν δεξιὸν δὲ μαζὸν οὐκ ἔχουσι. παιδίοις γὰρ ἐοῦσιν ἔτι νηπίοις αἱ μητέρες χαλκίον τετεχνημένον ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ διάπυρον ποιέουσαι πρὸς τὸν μαζὸν τιθέασι τὸν δεξιὸν καὶ ἐπικαίεται, ὥστε τὴν αὔξησιν φθείρεσθαι, ἐς δὲ τὸν δεξιὸν ὦμον καὶ βραχίονα πᾶσαν τὴν ἰσχὺν καὶ τὸ πλῆθος ἐκδιδόναι. El pecho derecho no lo tienen. Pues siendo niñas, en su infancia, las madres, volviendo al rojo vivo un objeto de bronce fabricado para esto precisamente, (lo) ponen sobre el pecho derecho y se quema, de modo que se impide el crecimiento y traspasa al hombro y al brazo derecho toda la fuerza y desarrollo.

Hipócrates de Cos

Hipócrates de Cos – Ἱπποκράτης c. 460 a.C.- c. 370 a C.

Textos