Apolodoro – Biblioteca mitológica

 

  • Biblioteca mitológica: La Biblioteca mitológica (Βιβλιοθήκη) es un libro elaborado en el siglo I o en el II d. C. que recopila, de manera detallada pero incompleta, la mitología griega desde los orígenes del universo hasta la Guerra de Troya. (Wikipedia)

 

 

 

 

Anuncis

Píndaro. Pítica VIII, 82-101

Pítica XIII – A Aristómenes de Egina, vencedor en la lucha

 

[στρ. 1]
φιλόφρον Ἡσυχία, Δίκας
ὦ μεγιστόπολι θύγατερ,
βουλᾶν τε καὶ πολέμων
ἔχοισα κλαῖ̈δας ὑπερτάτας, 5
Πυθιόνικον τιμὰν Ἀριστομένει δέκευ.
τὺ γὰρ τὸ μαλθακὸν ἔρξαι τε καὶ παθεῖν ὁμῶς
ἐπίστασαι καιρῷ σὺν ἀτρεκεῖ:

[αντ. 1]
[10] τὺ δ’, ὁπόταν τις ἀμείλιχον
καρδίᾳ κότον ἐνελάσῃ, 10
τραχεῖα δυσμενέων
ὑπαντιάξαισα κράτει τιθεῖς
Ὕβριν ἐν ἄντλῳ. τὰν οὐδὲ Πορφυρίων μάθεν
παρ’ αἶσαν ἐξερεθίζων: κέρδος δὲ φίλτατον,
ἑκόντος εἴ τις ἐκ δόμων φέροι. 15

[επωδή 1]
[20] βία δὲ καὶ μεγάλαυχον ἔσφαλεν ἐν χρόνῳ.

También la violencia sometió con el tiempo al arrogante

Τυφὼς Κίλιξ ἑκατόγκρανος οὔ νιν ἄλυξεν,
οὐδὲ μὰν βασιλεὺς Γιγάντων: δμᾶθεν δὲ κεραυνῷ
τόξοισί τ’ Ἀπόλλωνος: ὃς εὐμενεῖ νόῳ
Ξενάρκειον ἔδεκτο Κίῤῥαθεν ἐστεφανωμένον 20
υἱὸν ποίᾳ Παρνασσίδι Δωριεῖ τε κώμῳ.

[στρ. 2]
[30] ἔπεσε δ’ οὐ Χαρίτων ἑκὰς
ἁ δικαιόπολις ἀρεταῖς
κλειναῖσιν Αἰακιδᾶν
θιγοῖσα νᾶσος: τελέαν δ’ ἔχει 25
δόξαν ἀπ’ ἀρχᾶς. πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται
νικαφόροις ἐν ἀέθλοις θρέψαισα καὶ θοαῖς
ὑπερτάτους ἥρωας ἐν μάχαις:

[αντ. 2]
τὰ δὲ καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέπει.
[40] εἰμὶ δ’ ἄσχολος ἀναθέμεν 30
πᾶσαν μακραγορίαν
λύρᾳ τε καὶ φθέγματι μαλθακῷ,
μὴ κόρος ἐλθὼν κνίσῃ. τὸ δ’ ἐν ποσί μοι τράχον
ἴτω τεὸν χρέος, ὦ παῖ, νεώτατον καλῶν,
ἐμᾷ ποτανὸν ἀμφὶ μαχανᾷ. 35

[επωδή 2]
παλαισμάτεσσι γὰρ ἰχνεύων ματραδελφεοὺς
[50] Ὀλυμπίᾳ τε Θεόγνητον οὐ κατελέγχεις,
οὐδὲ Κλειτομάχοιο νίκαν Ἰσθμοῖ θρασύγυιον:
αὔξων δὲ πάτραν Μιδυλιδᾶν λόγον φέρεις,
τὸν ὅνπερ ποτ’ Ὀϊκλέος παῖς ἐν ἑπταπύλοις ἰδὼν 40
υἱοὺς Θήβαις αἰνίξατο παρμένοντας αἰχμᾷ,

[στρ. 3]
ὁπότ’ ἀπ’ Ἄργεος ἤλυθον
[60] δευτέραν ὁδὸν Ἐπίγονοι.
ὧδ’ εἶπε μαρναμένων:
“φυᾷ τὸ γενναῖον ἐπιπρέπει 45
ἐκ πατέρων παισὶ λῆμα. θαέομαι σαφὲς
δράκοντα ποικίλον αἰθᾶς Ἀλκμᾶν’ ἐπ’ ἀσπίδος
νωμῶντα πρῶτον ἐν Κάδμου πύλαις.

[αντ. 3]
ὁ δὲ καμὼν προτέρᾳ πάθᾳ
[70] νῦν ἀρείονος ἐνέχεται 50
ὄρνιχος ἀγγελίᾳ
Ἄδραστος ἥρως: τὸ δὲ οἴκοθεν
ἀντία πράξει. μοῦνος γὰρ ἐκ Δαναῶν στρατοῦ
θανόντος ὀστέα λέξαις υἱοῦ, τύχᾳ θεῶν
ἀφίξεται λαῷ σὺν ἀβλαβεῖ 55

[εποδε 3]
Ἄβαντος εὐρυχόρους ἀγυιάς.”τοιαῦτα μὲν
ἐφθέγξατ’ Ἀμφιάρηος. χαίρων δὲ καὶ αὐτὸς
[80] Ἀλκμᾶνα στεφάνοισι βάλλω, ῥαίνω δὲ καὶ ὕμνῳ,
γείτων ὅτι μοι καὶ κτεάνων φύλαξ ἐμῶν
ὑπάντασεν ἰόντι γᾶς ὀμφαλὸν παρ’ ἀοίδιμον, 60
μαντευμάτων τ’ ἐφάψατο συγγόνοισι τέχναις.

[στρ. 4]
τὺ δ’,Ἑκαταβόλε, πάνδοκον
[90] ναὸν εὐκλέα διανέμων
Πυθῶνος ἐν γυάλοις,
τὸ μὲν μέγιστον τόθι χαρμάτων 65
ὤπασας: οἴκοι δὲ πρόσθεν ἁρπαλέαν δόσιν
πενταθλίου σὺν ἑορταῖς ὑμαῖς ἐπάγαγες.
ἄναξ, ἑκόντι δ’ εὔχομαι νόῳ

[αντ. 4]
κατά τιν’ ἁρμονίαν βλέπειν,
ἀμφ’ ἕκαστον ὅσα νέομαι. 70
κώμῳ μὲν ἁδυμελεῖ
[100] Δίκα παρέστακε: θεῶν δ’ ὄπιν
ἄφθονον αἰτέω, Ξείναρκες, ὑμετέραις τύχαις.
εἰ γάρ τις ἐσλὰ πέπαται μὴ σὺν μακρῷ πόνῳ,
πολλοῖς σοφὸς δοκεῖ πεδ’ ἀφρόνων 75

[επωδή 4]
βίον κορυσσέμεν ὀρθοβούλοισι μαχαναῖς:
τὰ δ’ οὐκ ἐπ’ ἀνδράσι κεῖται: δαίμων δὲ παρίσχει,
[110] ἄλλοτ’ ἄλλον ὕπερθε βάλλων, ἄλλον δ’ ὑπὸ χειρῶν
μέτρῳ καταβαίνει. Μεγάροις δ’ ἔχεις γέρας,
μυχῷ τ’ ἐν Μαραθῶνος, Ἥρας τ’ ἀγῶν’ ἐπιχώριον 80
νίκαις τρισσαῖς, Ὦριστόμενες, δάμασσας ἔργῳ:

[στρ. 5]
τέτρασι δ’ ἔμπετες ὑψόθεν
σωμάτεσσι κακὰ φρονέων,
τοῖς οὔτε νόστος ὁμῶς
[120] ἔπαλπνος ἐν Πυθιάδι κρίθη, 85
οὐδὲ μολόντων πὰρ ματέρ’ ἀμφὶ γέλως γλυκὺς
ὦρσεν χάριν: κατὰ λαύρας δ’ ἐχθρῶν ἀπάοροι
πτώσσοντι, συμφορᾷ δεδαγμένοι.

Sobre cuatro cuerpos te abalanzaste, planeando males; para ellos no estaba determinado, en los Juegos Pitios, un regreso feliz igualmente (=como el tuyo), ni, al llegar junto a su madre la dulce sonrisa levantó la alegría a su alrededor; por callejones, ocultos a sus enemigos, caminan encogidos, mordidos por la desgracia.

[αντ. 5]
ὁ δὲ καλόν τι νέον λαχὼν
ἁβρότατος ἔπι μεγάλας 90
ἐξ ἐλπίδος πέταται
[130] ὑποπτέροις ἀνορέαις, ἔχων
κρέσσονα πλούτου μέριμναν. ἐν δ’ ὀλίγῳ βροτῶν
τὸ τερπνὸν αὔξεται: οὕτω δὲ καὶ πίτνει χαμαί,
ἀποτρόπῳ γνώμᾳ σεσεισμένον. 95

Quien obtiene por azar algún nuevo beneficio, en su ligereza por una gran esperanza vuela con alada energía, con inquietud más fuerte que la riqueza. En breve se eleva el gozo de los hombres; así también cae a tierra, sacudido por designios contrarios.

[επωδή 5]
ἐπάμεροι: τί δέ τις; τί δ’ οὔ τις; σκιᾶς ὄναρ
ἄνθρωπος. ἀλλ’ ὅταν αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃ,
λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν καὶ μείλιχος αἰών:
[140] Αἴγινα φίλα μᾶτερ, ἐλευθέρῳ στόλῳ
πόλιν τάνδε κόμιζε Δὶ καὶ κρέοντι σὺν Αἰακῷ 100
Πηλεῖ τε κἀγαθῷ Τελαμῶνι σύν τ’ Ἀχιλλεῖ.

Seres de un día!, ¿Qué es alguien?, ¿Qué no es alguien? Sueño de una sombra es el hombre. Pero cuando (eventualmente) llega la gloria, don de Zeus, brillante resplandor envuelve a los hombres, y una existencia amable. Egina, amada madre, acompaña a esta ciudad por un rumbo libre, con Zeus y el rey Éaco, con Peleo y el valiente Telamón, y con Aquiles.

 

Xenofont, Hel·lèniques II 2, 10-13

Xenofont, Hel·lèniques II 2, 10-13 (Perseus)

[10οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι πολιορκούμενοι κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ἠπόρουν τί χρὴ ποιεῖν, οὔτε νεῶν οὔτε συμμάχων αὐτοῖς ὄντων οὔτε σίτου: ἐνόμιζον δὲ οὐδεμίαν εἶναι σωτηρίανεἰ μὴ παθεῖν οὐ τιμωρούμενοι ἐποίησαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὕβριν ἠδίκουν ἀνθρώπους μικροπολίτας οὐδ᾽ ἐπὶ μιᾷ αἰτίᾳ ἑτέρᾳ ὅτι ἐκείνοις συνεμάχουν.

[11] διὰ ταῦτα τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους ποιήσαντες ἐκαρτέρουν, καὶ ἀποθνῃσκόντων ἐν τῇ πόλει λιμῷ πολλῶν οὐ διελέγοντο περὶ διαλλαγῆς. ἐπεὶ δὲ παντελῶς ἤδη σῖτος ἐπελελοίπει, ἔπεμψαν πρέσβεις παρ᾽ Ἆγιν, βουλόμενοι σύμμαχοι εἶναι Λακεδαιμονίοις ἔχοντες τὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ, καὶ ἐπὶ τούτοις συνθήκας ποιεῖσθαι.

[12] δὲ αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα ἐκέλευεν ἰέναι: οὐ γὰρ εἶναι κύριος αὐτός. ἐπεὶ δ᾽ ἀπήγγειλαν οἱ πρέσβεις ταῦτα τοῖς Ἀθηναίοις, ἔπεμψαν αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα.

[13] οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ πλησίον τῆς Λακωνικῆς καὶ ἐπύθοντο οἱ ἔφοροι αὐτῶν ἔλεγον, ὄντα οἷάπερ καὶ πρὸς Ἆγιν, αὐτόθεν αὐτοὺς ἐκέλευον ἀπιέναι, καὶ εἴ τι δέονται εἰρήνης, κάλλιον ἥκειν βουλευσαμένους.

Isop, La llebre i la tortuga

“Isop i la faula”

Text, amb anàlisi morfologic i sintàctic penjat a slideshare, de Clara Álvarez;

Text a Grup Electra (UB)

ΧΕΛΩΝΗ ΚΑΙ ΛΑΓΩΟΣ

χελώνη καὶ λαγωὸς περὶ ὀξύτητος ἤριζον. καὶ δὴ προθεσμίαν στήσαντες τοῦ τόπου ἀπηλλάγησαν. ὁ μὲν οὖν λαγωὸς διὰ τὴν φυσικὴν ὠκύτητα ἀμελήσας τοῦ δρόμου πεσὼν παρὰ τὴν ὁδὸν ἐκοιμᾶτο. ἡ δὲ χελώνη συνειδυῖα ἑαυτῇ βραδύτητα οὐ διέλιπε τρέχουσα καὶ οὕτω κοιμώμενον τὸν λαγωὸν παραδραμοῦσα ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς νίκης ἀφίκετο.

ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι πολλάκις φύσιν ἀμελοῦσαν πόνος ἐνίκησεν.

 Una tortuga i una llebre disputaven sobre la (seva) velocitat. I fixant una fita / data acordada es van separar del lloc. La llebre, desentenent-se de la cursa per la seva agilitat natural, deixant-se caure al costat del camí s’adormia. La llebre, sent conscient de la seva lentitud, no va abandonar corrent (no va deixar de còrrer) i així, passant al costat de la llebre que dormia, va arribar al premi de la victòria.

La faula mostra que sovint l’esforç ha vençut una natura / un caràcter indolent.

Pausanias “Descripción…” V, 11 1-2

Pausanias Descripción de la Hélade, V, 11 1-2

Descripción de la estatua de Zeus en Olimpia (Perseus)

[1καθέζεται μὲν δὴ θεὸς ἐν θρόνῳ χρυσοῦ πεποιημένος καὶ ἐλέφαντος: στέφανος δὲ ἐπίκειταί οἱ τῇ κεφαλῇ μεμιμημένος ἐλαίας κλῶνας. ἐν μὲν δὴ τῇ δεξιᾷ φέρει Νίκην ἐξ ἐλέφαντος καὶ ταύτην καὶ χρυσοῦ, ταινίαν τε ἔχουσαν καὶ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ στέφανον: τῇ δὲ ἀριστερᾷ τοῦ θεοῦ χειρὶ ἔνεστι σκῆπτρον μετάλλοις τοῖς πᾶσιν ἠνθισμένον, δὲ ὄρνις ἐπὶ τῷ σκήπτρῳ καθήμενός ἐστιν ἀετός. χρυσοῦ δὲ καὶ τὰ ὑποδήματα τῷ θεῷ καὶ ἱμάτιον ὡσαύτως ἐστί: τῷ δὲ ἱματίῳ ζῴδιά τε καὶ τῶν ἀνθῶν τὰ κρίνα ἐστὶν ἐμπεποιημένα.

Traducción literal (con algún cambio solo en el orden de las palabras del texto original)

[1καθέζεται Está sentado μὲν δὴ θεὸς el dios ἐν θρόνῳ en un trono, χρυσοῦ πεποιημένος καὶ ἐλέφαντος hecho (el dios) de oro y marfil; στέφανος δὲ una corona ἐπίκειταί οἱ le reposa sobre τῇ κεφαλῇ la cabeza, μεμιμημένος imitando (la corona) ἐλαίας κλῶνας ramitas de olivo. ἐν μὲν δὴ τῇ δεξιᾷ en la (mano) derecha φέρει lleva Νίκην una Victoria καὶ ταύτην también ella ἐξ ἐλέφαντος  καὶ χρυσοῦ de marfil i oro, ταινίαν τε ἔχουσαν y teniendo (lNike) una cinta καὶ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ στέφανον  y una corona sobre la cabeza;  τῇ δὲ ἀριστερᾷ τοῦ θεοῦ χειρὶ en la mano izquierda del dios ἔνεστι hay σκῆπτρον un cetro μετάλλοις τοῖς πᾶσιν ἠνθισμένον, adornado con todos los metales / todo tipo de metales δὲ ὄρνις y el ave ἐπὶ τῷ σκήπτρῳ καθήμενός (la que está ) sentada sobre el trono ἐστιν ἀετός es el águila. χρυσοῦ δὲ καὶ τὰ ὑποδήματα ἐστί De oro también son las sandalias τῷ θεῷ para el dios καὶ ἱμάτιον ὡσαύτως e igualmente un manto: ἐμπεποιημένα τῷ δὲ ἱματίῳ representados / bordados en el manto ἐστὶν  ζῴδιά τε καὶ τῶν ἀνθῶν τὰ κρίνα hay imágenes de animales y también lirios, de entre las flores .

1242049407Lilium_Candidum_bloem3

Traducción en inglés (Perseo)
[1] The god sits on a throne, and he is made of gold and ivory. On his head lies a garland which is a copy of olive shoots. In his right hand he carries a Victory, which, like the statue, is of ivory and gold; she wears a ribbon and—on her head—a garland. In the left hand of the god is a scepter, ornamented with every kind of metal, and the bird sitting on the scepter is the eagle. The sandals also of the god are of gold, as is likewise his robe. On the robe are embroidered figures of animals and the flowers of the lily.

[2] δὲ θρόνος ποικίλος μὲν χρυσῷ καὶ λίθοις, ποικίλος δὲ καὶ ἐβένῳ τε καὶ ἐλέφαντί ἐστι: καὶ ζῷά τε ἐπ᾽ αὐτοῦ γραφῇ μεμιμημένα καὶ ἀγάλματά ἐστιν εἰργασμένα. Νῖκαι μὲν δὴ τέσσαρες χορευουσῶν παρεχόμεναι σχῆμα κατὰ ἕκαστον τοῦ θρόνου τὸν πόδα, δύο δέ εἰσιν ἄλλαι πρὸς ἑκάστου πέζῃ ποδός. τῶν ποδῶν δὲ ἑκατέρῳ τῶν ἔμπροσθεν παῖδές τε ἐπίκεινται Θηβαίων ὑπὸ σφιγγῶν ἡρπασμένοι καὶ ὑπὸ τὰς σφίγγας Νιόβης τοὺς παῖδας Ἀπόλλων κατατοξεύουσι καὶ Ἄρτεμις.

[2] δὲ θρόνος ἐστι El trono está ποικίλος μὲν χρυσῷ καὶ λίθοις adornado con (tiene incrustaciones de) oro y piedras preciosas, ποικίλος δὲ y trabajado / taraceado también καὶ ἐβένῳ τε καὶ ἐλέφαντί con ébano y marfil:  τε ἐπ᾽ αὐτοῦ sobre él (el trono) ἐστιν καὶ ζῷά hay también animales γραφῇ μεμιμημένα figurados en relieve καὶ ἀγάλματά  εἰργασμένα y estatuas esculpidas. εἰσιν Hay Νῖκαι μὲν δὴ τέσσαρες cuatro Victorias, χορευουσῶν παρεχόμεναι σχῆμα que muestran posición de danzantes κατὰ ἕκαστον τοῦ θρόνου τὸν πόδα, en cada pata del trono  δύο δέ  ἄλλαι y otras dos πρὸς ἑκάστου πέζῃ ποδός en la base, delante de cada pieτῶν ποδῶν δὲ ἑκατέρῳ sobre cada uno de los pies τῶν ἔμπροσθεν de delante παῖδές τε ἐπίκεινται Θηβαίων yacen hijos de tebanos ὑπὸ σφιγγῶν ἡρπασμένοι arrebatados por esfinges καὶ ὑπὸ τὰς σφίγγας y bajo las esfinges Νιόβης τοὺς παῖδας Ἀπόλλων κατατοξεύουσι καὶ Ἄρτεμις  Apolo y Ártemis arrojan flechas a los hijos de Niobe.

 [2] The throne is adorned with gold and with jewels, to say nothing of ebony and ivory. Upon it are painted figures and wrought images. There are four Victories, represented as dancing women, one at each foot of the throne, and two others at the base of each foot. On each of the two front feet are set Theban children ravished by sphinxes, while under the sphinxes Apollo and Artemis are shooting down the children of Niobe.

Apol·lodor, Biblioteca, I, 7,1 “Prometeu”

 

Antropogonia: Prometeu i els homes

Text: “Prometeu”, Apol·lodor, Biblioteca, III, 5 6 (Perseus)

Προμηθεὺς δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ πῦρ, λάθρᾳ Διὸς ἐν νάρθηκι κρύψας. ὡς δὲ ᾔσθετο Ζεύς, ἐπέταξεν Ἡφαίστῳ τῷ Καυκάσῳ ὄρει τὸ σῶμα αὐτοῦ προσηλῶσαι: τοῦτο δὲ Σκυθικὸν ὄρος ἐστίν. ἐν δὴ τούτῳ προσηλωθεὶς Προμηθεὺς πολλῶν ἐτῶν ἀριθμὸν ἐδέδετο: καθ᾽ ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἀετὸς ἐφιπτάμενος αὐτῷ τοὺς λοβοὺς ἐνέμετο τοῦ ἥπατος αὐξανομένου διὰ νυκτός. καὶ Προμηθεὺς μὲν πυρὸς κλαπέντος δίκην ἔτινε ταύτην, μέχρις Ἡρακλῆς αὐτὸν ὕστερον ἔλυσεν, ὡς ἐν τοῖς καθ᾽ Ἡρακλέα δηλώσομεν.

Traducció literal, amb algun petit canvi en l’ordre de les paraules:

Προμηθεὺς Prometeu δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας modelant homes a partir d’aigua i terra ἔδωκεν αὐτοῖς els va donar καὶ a més πῦρ foc, λάθρᾳ Διὸς ἐν νάρθηκι κρύψας ocultant(-lo)  d’amagat de Zeus en una canya.

ὡς δὲ ᾔσθετο Ζεύς  Quan Zeus s(‘en) va adonar  ἐπέταξεν Ἡφαίστῳ va ordenar a Hefest προσηλῶσαι clavar τῷ Καυκάσῳ ὄρει al mont Càucas τὸ σῶμα αὐτοῦ el cos d’aquell: τοῦτο δὲ Σκυθικὸν ὄρος ἐστίν aquesta és una muntanya escita. ἐν δὴ τούτῳ προσηλωθεὶς Clavat en aquest Προμηθεὺς Prometeu πολλῶν ἐτῶν ἀριθμὸν ἐδέδετο (ja) havia estat lligat un nombre de molts anys: καθ᾽ ἑκάστην cada δὲ ἡμέραν dia ἀετὸς  un àliga ἐφιπτάμενος αὐτῷ volant sobre ell  ἐνέμετο devorava τοὺς λοβοὺς τοῦ ἥπατος els lòbuls del fetge αὐξανομένου que creixía διὰ νυκτός durant la nit.

καὶ Προμηθεὺς I Prometeu μὲν, ἔτινε complia/ va estar complint δίκην  ταύτην aquesta condemna πυρὸς κλαπέντος pel foc robat μέχρις fins que Ἡρακλῆς Hèracles αὐτὸν ὕστερον ἔλυσεν finalment el va alliberar, ὡς  tal com ἐν τοῖς καθ᾽ Ἡρακλέα δηλώσομεν exposarem als (llibres / capítols) sobre Hèracles.

(1) ἔτινε complia δίκην  ταύτην aquesta condemna πυρὸς κλαπέντος pel foc robat: genitiu judicial, que amb verbs con “acusar, condemnar, absoldre…, expressen en genitiu la causa de l’acte judicial

TD-Herc-Prometheus

Traducció en anglès (Perseus)

Prometheus moulded men out of water and earth and gave them also fire, which, unknown to Zeus, he had hidden in a stalk of fennel. But when Zeus learned of it, he ordered Hephaestus to nail his body to Mount Caucasus, which is a Scythian mountain. On it Prometheus was nailed and kept bound for many years. Every day an eagle swooped on him and devoured the lobes of his liver, which grew by night. That was the penalty that Prometheus paid for the theft of fire until Hercules afterwards released him, as we shall show in dealing with Hercules.

Tucídides, Guerra del Peloponnès I, 12, 2-4

Historiografia grega

Tucídides, Guerra del Peloponnès I, 12, 2-4-: retorn de Troia, arribada dels doris – heraclides i colonització.

Text grec Perseus  (amb traducció en anglès)

[2] τε γὰρ ἀναχώρησις τῶν Ἑλλήνων ἐξ Ἰλίου χρονία γενομένη πολλὰ ἐνεόχμωσε, καὶ στάσεις ἐν ταῖς πόλεσιν ὡς ἐπὶ πολὺ ἐγίγνοντο, ἀφ᾽ ὧν ἐκπίπτοντες τὰς πόλεις ἔκτιζον.

[3] Βοιωτοί τε γὰρ οἱ νῦν ἑξηκοστῷ ἔτει μετὰ Ἰλίου ἅλωσιν ἐξ Ἄρνης ἀναστάντες ὑπὸ Θεσσαλῶν τὴν νῦν μὲν Βοιωτίαν, πρότερον δὲ Καδμηίδα γῆν καλουμένην ᾤκισανἦν δὲ αὐτῶν καὶ ἀποδασμὸς πρότερον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, ἀφ᾽ ὧν καὶ ἐς Ἴλιον ἐστράτευσαν), Δωριῆς τε ὀγδοηκοστῷ ἔτει ξὺν Ἡρακλείδαις Πελοπόννησον ἔσχον.

[4] μόλις τε ἐν πολλῷ χρόνῳ ἡσυχάσασα Ἑλλὰς βεβαίως καὶ οὐκέτι ἀνισταμένη ἀποικίας ἐξέπεμψε, καὶ Ἴωνας μὲν Ἀθηναῖοι καὶ νησιωτῶν τοὺς πολλοὺς ᾤκισαν, Ἰταλίας δὲ καὶ Σικελίας τὸ πλεῖστον Πελοποννήσιοι τῆς τε ἄλλης Ἑλλάδος ἔστιν χωρία. πάντα δὲ ταῦτα ὕστερον τῶν Τρωικῶν ἐκτίσθη.

Traducció literal, amb algun petit canvi a l’ordre de les paraules en grec:

[2] τε γὰρ ἀναχώρησις τῶν Ἑλλήνων El retorn dels grecs  ἐξ Ἰλίου des de Troia, χρονία γενομένη tenint lloc després de tant de temps, πολλὰ ἐνεόχμωσε va remoure moltes coses / va provocar molts canvis, καὶ  ἐν ταῖς πόλεσιν   i a les ciutats, ὡς ἐπὶ πολὺ a la major part (so, ὡς ἐπὶ πολύ. very generally), στάσεις   ἐγίγνοντο sorgien revoltes , ἀφ᾽ ὧν a partir de les quals (a causa de les quals)  ἐκπίπτοντες els expulsats / desterrats) τὰς πόλεις ἔκτιζον fundaven les ciutats / colònies.

[3] Βοιωτοί τε γὰρ Així doncs els beocis, οἱ νῦν els d’ara ἑξηκοστῷ ἔτει  l’any seixantè μετὰ Ἰλίου ἅλωσιν després de la presa de Troia ἐξ Ἄρνης ἀναστάντες sent expulsats d’Arne (ciutat tessàlia) ὑπὸ Θεσσαλῶν pels tessalis τὴν νῦν μὲν Βοιωτίαν, πρότερον δὲ Καδμηίδα γῆν καλουμένην ᾤκισαν van habitar /ocupar la terra ara anomenada Beòcia, abans Cadmeïda (ἦν δὲ αὐτῶν καὶ ἀποδασμὸς πρότερον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ hi havía una part d’ells (els beocis) ja abans en aquesta terra,  ἀφ᾽ ὧν καὶ ἐς Ἴλιον ἐστράτευσαν dels quals /alguns) també havien format participat a l’exèrcit contra Troia), Δωριῆς τε i els doris ὀγδοηκοστῷ ἔτει l’any vuitantè ξὺν Ἡρακλείδαις , amb els Heraclides, Πελοπόννησον ἔσχον. van dominar ocupar el Peloponnès.

[4] μόλις Amb dificultat / Finalment  τε ἐν πολλῷ χρόνῳ després de molt temps, ἡσυχάσασα Ἑλλὰς βεβαίως l’Hèl·lade mantenint-se en pau de manera estable καὶ οὐκέτι ἀνισταμένη i ja no agitada, ἀποικίας ἐξέπεμψε, va enviar colònies καὶ Ἴωνας μὲν Ἀθηναῖοι καὶ νησιωτῶν τοὺς πολλοὺς ᾤκισαν, i els atenesos van colonitzar els jonis i molts dels illencs (Jònia i moltes de les illes)   Ἰταλίας δὲ καὶ Σικελίας τὸ πλεῖστον Πελοποννήσιοι τῆς τε ἄλλης Ἑλλάδος ἔστιν χωρία i els peloponesis ( ᾤκισαν van colonitzar) la major part d’Itàlia, de Sicília i  de l’altra / la restant Hèl·lade hi ha alguns territoris.  πάντα δὲ ταῦτα ὕστερον τῶν Τρωικῶν ἐκτίσθη. Tot això / totes aquestes colònies  va ser fundat / van ser fundades després dels fets de Troia

Traducció en anglès (Perseu)
[2] The late return of the Hellenes from Ilium caused many revolutions, and factions ensued almost everywhere; and it was the citizens thus driven into exile who founded the cities.
[3] Sixty years after the capture of Ilium the modern Boeotians were driven out of Arne by the Thessalians, and settled in the present Boeotia, the former Cadmeis; though there was a division of them there before, some of whom joined the expedition to Ilium. Twenty years later the Dorians and the Heraclids became masters of Peloponnese; so that much had to be done.
[4] and many years had to elapse before Hellas could attain to a durable tranquillity undisturbed by removals, and could begin to send out colonies, as Athens did to Ionia and most of the islands, and the Peloponnesians to most of Italy and Sicily and some places in the rest of Hellas. All these places were founded subsequently to the war with Troy.