Andòcides IV-Contra Alcibíades 1 “Dedicació política”

Andòcides IV-Contra Alcibíades, 1 “Dedicació política, a la polis”

  • Sobre Andòcides (viquipèdia)
  • Discursos. (Bernat Metge, vol II: només parts del llibre, però es pot consultar la introducció al discurs)
  • Context: en la introducció al discurs, Andòcides / Pseudo-Andòcides reconeix que la dedicació a la política és ingrata, però fonamental perquè una polis sigui gran i lliure.
  • Text grec Perseus

[1]    οὐκ ἐν τῷ παρόντι μόνον γιγνώσκω τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ὡς σφαλερόν ἐστιν ἅπτεσθαι, ἀλλὰ καὶ πρότερον χαλεπὸν ἡγούμην, πρὶν τῶν κοινῶν ἐπιμελεῖσθαί τινος. πολίτου δὲ ἀγαθοῦ νομίζω1 προκινδυνεύειν ἐθέλειν τοῦ πλήθους, καὶ μὴ καταδείσαντα τὰς ἔχθρας τὰς ἰδίας ὑπὲρ τῶν δημοσίων ἔχειν ἡσυχίαν: διὰ μὲν γὰρ τοὺς τῶν ἰδίων ἐπιμελουμένους οὐδὲν αἱ πόλεις μείζους καθίστανται, διὰ δὲ τοὺς τῶν κοινῶν μεγάλαι καὶ ἐλεύθεραι γίγνονται.

Traducció literal

No només οὐκ μόνον en el present / l’actual situació ἐν τῷ παρόντι  reconec γιγνώσκω que ὡς  és ἐστιν arriscat σφαλερόν  dedicar-se ἅπτεσθαι als assumptes polítics / de la polis τῶν πολιτικῶν πραγμάτων, sinó ἀλλὰ ja καὶ al principi πρότερον (ho) considerava ἡγούμην difícil / dur χαλεπὸν, abans d’ πρὶν ocupar-me  ἐπιμελεῖσθαί  d’algun τινος dels (assumptes) públics τῶν κοινῶν. Però δὲ considero νομίζω (propi) d’un bon ciutadà πολίτου  ἀγαθοῦ voler ἐθέλειν arriscar-se per προκινδυνεύειν la majoria τοῦ πλήθους, i καὶ no μὴ  (considero propi d’un bon ciutadà), tenir / conservar ἔχειν tranquilitat ἡσυχίαν tement/ per tèmer καταδείσαντα les enemistats particulars τὰς ἔχθρας τὰς ἰδίας per sobre de les coses comunes / dels interessos comuns ὑπὲρ τῶν δημοσίων; doncs μὲν γὰρ per mitjà de /per διὰ els que es dediquen τοὺς ἐπιμελουμένους als (assumptes) privats τῶν ἰδίων, en res οὐδὲν les ciutats αἱ πόλεις s’aixequen καθίστανται més grans μείζους, però δὲ per mitjà de / per els / gràcies a διὰ els que τοὺς  (es dediquen als assumptes) públics τῶν κοινῶν, (les ciutats) arriben a ser γίγνονται grans i lliures μεγάλαι καὶ ἐλεύθεραι.

Llengua: formes o construccions a destacar / explicar / repassar / investigar…

Podem comparar amb la traducció en anglès a –Perseus

This is not the first occasion upon which the perils of engaging in politics have come home to me; I regarded it as no less hazardous in the past, before I had concerned myself in any way with affairs of state. Yet I consider it the duty of the good citizen, not to withhold himself from public life for fear of making personal enemies, but to be ready to face danger for the benefit of the community. Those who think only of themselves contribute nothing to a state’s advancement; it is to those who think of the state that its greatness and its independence are due.

Anuncis