Baquílides. Epinicios, Oda 1

Baquílides (Βακχυλίδης ca. 510 a.C. – ca. 450 a.C)

Epinicios, Oda 1 (Perseus)

Ἀργεῖῳ Κεῖῳ Παιδί Πύκτῃ Ἴσθμια

A Argeo de Ceos, niño, vencedor en el pugilato en los Juegos Ístmicos

Las tríadas anteriores presentan un estado fragmentario.

… ¯ ˘]αφθε[ ¯ ˘ × ¯ ˘ ˘ ¯ ¯
! ! ς: τριτάτᾳ με[˘ ¯ ¯
ἁμέρᾳ Μίνως ἀρ[ῇο]ς
ἤλυθεν αἰολοπρύμνοις
115 ναυσὶ πεντήκοντα σὺν Κρητῶν ὁμίλῳ:

… al tercer día Minos, seguidor de Ares, llegó en cincuenta naves de cascos relucientes con una muchedumbre de cretenses;

Διὸς εὐκλείου δὲ ϝέκα-
τι βαθύζωνον κόραν
Δεξιθέαν δάμασεν:

Por voluntad de Zeus glorioso sometió a la joven de estrecha cintura, a Dexítea;

καί ϝοι λίπεν ἥμισυ λαῶν,
120 ἄνδρας ἀρηϊφίλους,
τοῖσιν πολύκρημνον χθόνα
νείμας ἀποπλέων ᾤχετ᾽ ἐς
Κνωσὸν ἱμερτὰν πόλιν
βασιλεὺς Εὐρωπιάδας:

Y le dejó la mitad de su gente, hombres amantes de Ares, (y) repartiendo entre ellos la tierra escarpada, zarpando llegó el rey hijo de Europa a la  añorada ciudad de Cnosos;

125 δεκάτῳ δ᾽ Εὐξάντιον
μηνὶ τέ]κ᾽ εὐπλόκ[αμος
νύμφα φερ]εκυδέ[ϊ νάσῳ
¯ ˘ ˘ ¯]πρύτα[νιν
δν

Al décimo mes engendró la ninfa de bellas trenzas a Euxantio, soberano en la renombrada isla.

ἄλλα]ξαν θύγατρες
5 πόλ[ιν ¯ ¯ ¯ βαθυδεί-
140 ελον: [ἐκ τᾶ]ς μὲν γένος
ἔπλε[το καρτε]ρόχειρ
Ἀργεῖος [˘ ¯ ˘] λέοντος
θυμὸ[ν ἔχων], ὁπότε
χρεῖ[ός τι συμ]βολοῖ μάχας,
145 ποσσί[ν τ᾽ ἐλα]φρό[ς, π]ατρίων
τ᾽ οὐκ [ἀπόκλαρος κ]αλῶν,
τόσα Παν[θείδᾳ κλυτό]το-
ξος Ἀπό[λλων ὤπασε]ν,
ἀμφί τ᾽ ἰατορίᾳ
150 ξείνων τε φιλάνορι τιμᾷ:

Cambiaron las hijas … la ciudad inundada de sol; de ella surgió un linaje de fuerte brazo, Argeo… que tiene corazón de león cuando afronta la necesidad de la lucha, ligero de pies, y no apartado de los bienes paternos, cuantos concedió a (su padre) Pantida Apolo, famoso por el arco, por su habilidad para curar y por su sincera cortesía hacia los huéspedes. 

εὖ δὲ λαχὼν Χαρίτων
πολλοῖς τε θαυμασθεὶς βροτᾶν
αἰῶν᾽ ἔλυσεν, πέντε παῖ-
δας μεγαινήτους λιπών.

Recibiendo en suerte un buen lote de las Gracias y admirado por muchos de los mortales, acabó su vida dejando cinco hijos muy elogiados.

155 τῶν ἕνα ϝοι Κρονίδας
ὑψίζυγος Ἰσθμιόνικον
θῆκεν ἀντ᾽ εὐεργεσιᾶν, λιπαρῶν τ᾽ ἄλ-
λων στεφάνων ἐπίμοιρον.

A uno de ellos el hijo de Cronos, de trono sublime, lo hizo vencedor en los Juegos Ístmicos por sus buenos actos, y partícipe de otras resplandecientes coronas.

φαμὶ καὶ φάσω μέγιστον
160 κῦδος ἔχειν ἀρετάν, πλοῦ-
τος δὲ καὶ δειλοῖσιν ἀνθρώπων ὁμιλεῖ,
ἐθέλει δ᾽ αὔξειν φρένας ἀν-
δρός: δ᾽ εὖ ἔρδων θεοὺς
ἐλπίδι κυδροτέρᾳ
165 σαίνει κέαρ: εἰ δ᾽ ὑγιείας
θνατὸς ἐὼν ἔλαχεν,
ζώειν τ᾽ ἀπ᾽ οἰκείων ἔχει,
πρώτοις ἐρίζει: παντί τοι
τέρψις ἀνθρώπων βίῳ
170 ἕπεται νόσφιν γε νόσων
πενίας τ᾽ ἀμαχάνου.

Digo y diré que Areté contiene la mayor gloria, y que la riqueza sigue incluso a indignos, de entre los hombres, y desea exagerar las pretensiones de un hombre; pero quien trata bien a los dioses estimula su corazón con esperanza más vigorosa; y si siendo mortal le ha tocado en suerte salud y es capaz de vivir de sus propiedades, rivaliza con los primeros; en verdad el placer acompaña a toda vida de hombre lejos de las enfermedades y de la pobreza sin recursos.

ἶσον τ᾽ ἀφνεὸς ἱ-
μείρει μεγάλων τε μείων
παυροτέρων: τὸ δὲ πάν-
175 των εὐμαρεῖν οὐδὲν γλυκὺ
θνατοῖσιν, ἀλλ᾽ αἰεὶ τὰ φεύ-
γοντα δίζηνται κιχεῖν.

En la misma medida el rico desea grandes cosas y el pobre (las desea) más pequeñas; pero tener fácilmente de todo no es grato para los mortales, sino que siempre aspiran a alcanzar lo que huye.

ὅντινα κουφόταται
θυμὸν δονέουσι μέριμναι,
180 ὅσσον ἂν ζώῃ λάχε τόνδε χρόνον τι-
μάν: ἀρετὰ δ᾽ ἐπίμοχθος
μέν, τε]λευταθεῖσα δ᾽ ὀρθῶς
ἀνδρὶ κ]αὶ εὖτε θάνῃ λεί-
πει πο]λυζήλωτον εὐκλείας ἄγαλμα.

A quien alteran en su corazón preocupaciones vanas, mientras esté vivo recibe muestras de consideración, solo durante ese tiempo; Areté es pesada, pero completada rectamente hasta el fin deja para el hombre, incluso cuando muera, un recuerdo envidiable de buena reputación.

 

Baquílides

Baquílides (Βακχυλίδης ca. 510 a.C. – ca. 450 a.C)

Textos

  • Epinicios, Oda IA Argeo de Ceos, niño, vencedor en el pugilato en los juegos Ístmicos. Muy mutilado, se conservan las dos últimas tríadas.
  • Epinicios, Oda V A Hierón de Siracusa, vencedor en la carrera de caballos en los Juegos Olímpicos. (200 versos) Canta la primera victoria de Hierón en Olimpia, también cantada por Píndaro. Largo episodio mítico sobre Heracles y Meleagro en el Hades.
  • Ditirambos, Oda 17Los jóvenes o Teseo. Elogio de Atenas, narra un episodio del mito de Teseo. Androgeo ha muerto en Atenas y Minos impone el viaje de los jóvenes, con Teseo, a Creta. Minos pone a prueba a Teseo arrojando un anillo al mar, que Teseo debe recuperar.
  • Ditirambos, Oda 18Teseo. Ditirambo en forma de diálogo (el único conservado), entre Egeo y un coro de ciudadanos. Teseu de Baquílides (Traduït per Vicenç Solé de Sojo -1910-)

Focílides de Mileto

Focílides de Mileto (siglo VI a. C.)

Lírica griega arcaica

ἐλεγείων  Estrabón X, 5,12

καὶ τόδε Φωκυλίδεω: Λέριοι κακοί: οὐχ μὲν ὃς δ᾽ οὔ,
πάντες, πλὴν Προκλέους: καὶ Προκλέης Λέριος.

También esto (es) de Focílides: los lerios (son) malos; y no uno (sí) y otro no: todos, excepto Procles; y Procles es lerio.

Ἔπων

Sch. Ar. Nub. 240ὅτι χρήστας Ἀριστοφάνης τοὺς δανειστὰς λέγει: … φωκυλίδης ἐν μὲν τοῖς αὑτοῦ ποιήμασι κατὰ τὴν συνήθειαν τοὺς χρεωφειλέτας χρήστας καλεῖ, λέγων οὕτως:  … Focílides en sus poemas, habitualmente, a los que deben préstamos χρεωφειλέτας los llama «deudores» χρήστας, diciendo así

καὶ τόδε φωκυλίδεω: χρήστης κακοῦ ἔμμεναι ἀνδρὸς
φεύγειν, μή σέ γ᾽ ἀνιήσῃ παρὰ καιρὸν ἀπαιτέων.

«También esto (es) de Focílides: «huye de ser deudor de un hombre malvado, para que no te aflija reclamándote (la deuda) a destiempo.

 


Stob. Fl. 73. 60 ψόγος γυναικῶν, ἔτι καὶ περὶ γάμου: φωκυλίδου: crítica de las mujeres, y también sobre el matrimonio, de Focílides

καὶ τόδε Φωκυλίδεω: τετόρων ἀπὸ τῶνδε γένοντο
φῦλα γυναικείων: μὲν κυνός, δὲ μελίσσης,
δὲ συὸς βλοσυρῆς, δ᾽ ἵππου χαιτηέσσης:
εὔφορος ἥδε, ταχεῖα, περίδρομος, εἶδος ἀρίστη:
5 δὲ συὸς βλοσυρῆς οὔτ᾽ ἂρ κακὴ οὐδὲ μὲν ἐσθλή:
δὲ κυνὸς χαλεπή τε καὶ ἄγριος: δὲ μελίσσης
οἰκονόμος τ᾽ ἀγαθὴ καὶ ἐπίσταται ἐργάζεσθαι:
ἧς εὔχευ, φίλ᾽ ἑταῖρε, λαχεῖν γάμον ἱμερόεντα.

También esto (es) de Focílides: a partir de estas cuatro nacieron las clases de mujeres: una de la perra, otra de la abeja, otra de la cerda peluda, otra de la yegua de larga crin; esta es fácil de tratar, rápida, rondadora, excelente de aspecto; la de la cerda peluda en realidad no es ni mala ni buena; la de la perra (es) difícil y arisca; la de la abeja (es) buena adminsitradora de la casa y está acostumbrada a trabajar; de esta, querido amigo, ruega que te toque en suerte el deseable matrimonio.


Stob. Fl. 56.6π. γεωργίας ὅτι ἀγαθόν:Sobre el trabajo del campo como un bien

Χρηΐζων πλούτου μελέτην ἔχε πίονος ἀγροῦ:
ἀγρὸν γάρ τε λέγουσιν Ἀμαλθείης κέρας εἶναι.

Si aspiras a la riqueza, dedícate al cuidado de un campo fértil; pues dicen que el campo es el cuerno de Amaltea.

 


” Arist. Top. 3. 118a. 10 “ ... κατὰ γὰρ τὸν φωκυλίδην:” Sch. ad Arist. Top. 3. 118a. 10. p. 275 Bek. τὸ γοῦν φιλοσοφεῖν βέλτιον τοῦ χρηματίζεσθαι, ἀλλ᾽ οὐχ αἱρετώτερον τῷ ἐνδεεῖ τῶν ἀναγκαίων. Según Focílides filosofar es mejor que enriquecerse, pero no es preferible para el privado de lo necesario.

δίζησθαι βιοτήν, ἀρετὴν δ᾽ ὅταν βίος ἤδη.

Buscar una forma de vida, y la excelencia cuando ya haya medios de vida

 


Plut. Puer. Educ. 5κινδυνεύει καὶ φωκυλίδης ποιητὴς καλῶς παραινεῖν λέγων: se atreve también Focílides el poeta a dar un hermoso consejo al decir:

χρὴ παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντα
καλὰ διδασκέμεν ἔργα.

Es conveniente enseñar buenas acciones a un niño, mientras aún (lo) es.

 

Semónides de Samos (o de Amorgos)

Semónides de Samos (o de Amorgos)  (ss VII – VI a.C.)

Lírica griega arcaica

Perseus

τοῦ μὲν θανόντος οὐκ ἂν ἐνθυμοίμεθα,
εἴ τι φρονοῦμεν, πλεῖον ἡμέρης μιῆς.

Del muerto no nos acordaríamos, si reflexionamos algo, más de un solo día.

πολλὸς γὰρ ἡμῖν ἐστι τεθνάναι χρόνος,
ζῶμεν δ᾽ ἀριθμῷ παῦρα καὶ κακῶς ἔτεα.

Mucho tiempo hay para nosotros de estar muertos, y en cambio vivimos unos años, pocos en número y mal.

πάμπαν δ᾽ ἄμωμος οὔτις οὐδ᾽ ἀκήριος.

Nadie está totalmente libre de reproche ni libre de infortunio

Yambo de las mujeres:

ἐλεγεῖα (Bibliotheca Augustana)

ἓν δὲ τὸ κάλλιστον Χῖος ἔειπεν ἀνήρ·
«οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.»
παῦροι μὴν θνητῶν οὔασι δεξάμενοι
στέρνοισ’ ἐγκατέθεντο· πάρεστι γὰρ ἐλπὶς ἑκάστωι
5 ἀνδρῶν, ἥ τε νέων στήθεσιν ἐμφύεται.

Una cosa, la más hermosa, dijo el hombre de Quíos: «Cual la generación de las hojas, tal también la de los hombres». Pocos de los mortales, acogiéndolo por sus oídos (lo) depositaron en sus corazones; pues en cada uno de los hombres está presente la esperanza que nace en los pechos de los jóvenes.

θνητῶν δ’ ὄφρα τις ἄνθος ἔχηι πολυήρατον ἥβης,
κοῦφον ἔχων θυμὸν πόλλ’ ἀτέλεστα νοεῖ·
οὔτε γὰρ ἐλπίδ’ ἔχει γηρασέμεν οὔτε θανεῖσθαι
οὐδ’, ὑγιὴς ὅταν ἦι, φροντίδ’ ἔχει καμάτου.

Mientras alguien de entre los mortales tiene la muy deseable flor de la juventud, teniendo corazón ligero planea muchas cosas irrealizables, pues no tiene esperanza ni de envejecer ni morir ni, cuando está sano, tiene la preocupación de la enfermedad.

10 νήπιοι, οἷς ταύτηι κεῖται νόος, οὐ δὲ ἴσασιν,
ὡς χρόνος ἔσθ’ ἥβης καὶ βιότοι’ ὀλίγος
θνητοῖσ’· ἀλλὰ σὺ ταῦτα μαθῶν βιότου ποτὶ τέρμα
ψυχῆι τῶν ἀγαθῶν τλῆθι χαριζόμενος

Necios, (aquellos) en quienes se ha asentado esta idea, y no saben que el tiempo de la juventud y de la vida es breve para los mortales; pero tú, sabiendo esto, hasta el límite de tu vida esfuérzate en tu ánimo gozando de cosas buenas.

Jenófanes de Colofón

Jenófanes de Colofón (ca 570 – ca 475 aC)

Lírica griega arcaica

(Perseus)

ἀλλ᾽ εἰ μὲν ταχυτῆτι ποδῶν νίκην τις ἄροιτο
πενταθλεύων, ἔνθα Διὸς τέμενος
πὰρ Πίσαο ῥοῇς ἐν Ὀλυμπίῃ, εἴτε παλαίων
καὶ πυκτοσύνην ἀλγινόεσσαν ἔχων,
5 εἴτε τὸ δεινὸν ἄεθλον παγκράτιον καλέουσιν,
ἀστοῖσίν κ᾽ εἴη κυδρότερος προσορᾶν,
καί κε προεδρίην φανερὴν ἐν ἀγῶσιν ἄροιτο,
καί κεν σῖτ᾽ εἴη δημοσίων κτεάνων
ἐκ πόλιος καὶ δῶρον οἱ κειμήλιον εἴη:

pero si alguien por la rapidez de sus pies obtuviese la victoria, o participando en el pentatlón, donde el recinto sagrado de Zeus junto a la corriente del Pisa en Olimpia, o luchando o dominando el doloroso pugilato o la terrible pelea que llaman pancracio, para los ciudadanos sería muy grato de contemplar, y en los certámenes obtendría un asiento de honor en primera fila y habría (para él) comida de los bienes públicos de la ciudad y un regalo que para él sería algo valioso.

10 εἴτε καὶ ἵπποισιν, ταῦτα κε πάντα λάχοι,
οὐκ ἐὼν ἄξιος, ὥσπερ ἐγώ: ῥώμης γὰρ ἀμείνων
ἀνδρῶν ἠδ᾽ ἵππων ἡμετέρη σοφίη:

e incluso con los caballos, todo eso alcanzaría, no siendo digno, como yo: pues mejor que la fuerza de los hombres o de los caballos es nuestra sabiduría.

ἀλλ᾽ εἰκῆ μάλα ταῦτα νομίζεται: οὐδὲ δίκαιον
προκρίνειν ῥώμην ἠγαθέης σοφίης.

pero sin ningún sentido se piensa eso: no es justo anteponer la fuerza a una buena sabiduría.

15 οὔτε γὰρ εἰ πύκτης ἀγαθὸς λαοῖσι μετείη,
οὔτ᾽ εἰ πενταθλεῖν, οὔτε παλαισμοσύνην,
οὐδὲ μὲν εἰ ταχυτῆτι ποδῶν, τό πέρ ἐστι πρότιμον
ῥώμης ὅσσ᾽ ἀνδρῶν ἔργ᾽ ἐν ἀγῶνι πέλει,
τοὔνεκεν ἂν δὴ μᾶλλον ἐν εὐνομίῃ πόλις εἴη:

pues ni aunque haya entre el pueblo un buen púgil, ni (alguien bueno) en el pentatlón, ni (bueno) en la lucha, ni incluso en la velocidad de los pies, lo cual es lo preferido de la fuerza en cuantas pruebas se desarrollan en  competición entre los hombres, a causa de ello la ciudad estaría más en eunomía.

20 σμικρὸν δ᾽ ἄν τι πόλει χάρμα γένοιτ᾽ ἐπὶ τῷ,
εἴ τις ἀεθλεύων νικῷ Πίσαο παρ᾽ ὄχθας:
οὐ γὰρ πιαίνει ταῦτα μυχοὺς πόλιος.

pequeña alegría habría para la ciudad por ello, si alguien compitiendo venciese a orillas del Pisa, pues no engorda eso las despensas de la ciudad.

 

Solón de Atenas

Solón de Atenas (c. 638 a. C.-558 a. C.)

Lírica griega arcaica

(Perseus)

ἡμετέρη δὲ πόλις κατὰ μὲν Διὸς οὔποτ᾽ ὀλεῖται
αἶσαν καὶ μακάρων θεῶν φρένας ἀθανάτων:
τοίη γὰρ μεγάθυμος ἐπίσκοπος ὀβριμοπάτρη
Παλλὰς Ἀθηναίη χεῖρας ὕπερθεν ἔχει:

Nuestra ciudad nunca perecerá, según el designio de Zeus y los pensamientos de los felices dioses inmortales; tan magnánima protectora, hija de un poderoso padre, Palas Atenea tiene sus manos sobre (la ciudad).

5 αὐτοὶ δὲ φθείρειν μεγάλην πόλιν ἀφραδίῃσιν
ἀστοὶ Βούλονται χρήμασι πειθόμενοι,
δήμου θ᾽ ἡγεμόνων ἄδικος νόος, οἷσιν ἑτοῖμον
ὕβριος ἐκ μεγάλης ἄλγεα πολλὰ παθεῖν:

Los ciudadanos, ellos mismos, quieren destruir la gran ciudad con sus locuras, seducidos por las riquezas, y la mente injusta de los jefes del pueblo, para quienes ya está a punto, por su gran soberbia, padecer muchos dolores.

οὐ γὰρ ἐπίστανται κατέχειν κόρον οὐδὲ παρούσης
10 εὐφροσύνας κοσμεῖν δαιτὸς ἐν ἡσυχίῃ:

Pues no saben reprimir el exceso ni organizar la prosperidad presente en la tranquilidad del banquete.

πλουτοῦσιν δ᾽ ἀδίκοις ἔργμασι πειθόμενοι
οὔθ᾽ ἱερῶν κτεάνων οὔτε τι δημοσίων
φειδόμενοι κλέπτουσιν ἐφ᾽ ἁρπαγῇ ἄλλοθεν ἄλλος
οὐδὲ φυλάσσονται σεμνὰ θέμεθλα Δίκης,
15 σιγῶσα σύνοιδε τὰ γιγνόμενα πρό τ᾽ ἐόντα,
τῷ δὲ χρόνῳ πάντως ἦλθ᾽ ἀποτεισομένη.

… se enriquecen seducidos por acciones injustas, …no privándose de nada ni de los bienes sagradas ni públicos roban a manos llenas ἐφ᾽ ἁρπαγῇ cada uno por su lado, y no preservan los sagrados cimientos de Justicia, que, callada, conoce lo sucedido y lo que ha de ser, y con el tiempo llega dispuesta a hacer pagar por todo.

τοῦτ᾽ ἤδη πάσῃ πόλει ἔρχεται ἕλκος ἄφυκτον:
εἰς δὲ κακὴν ταχέως ἤλυθε δουλοσύνην,
στάσιν ἔμφυλον πόλεμόν θ᾽ εὕδοντ᾽ ἐπεγείρει,
20 ὃς πολλῶν ἐρατὴν ὤλεσεν ἡλικίην:
ἐκ γὰρ δυσμενέων ταχέως πολυήρατον ἄστυ
τρύχεται ἐν συνόδοις τοῖς ἀδικοῦσι φίλαις.

A toda ciudad le llega esta plaga inevitable; y rápidamente cayó en una cruel esclavitud que despierta el enfrentamiento entre familias y la guerra dormida, que destruyó la deseable vida de muchos; a partir de las rivalidades, rápidamente una ciudad muy amada se arruina en enfrentamientos amados por los injustos.

ταῦτα μὲν ἐν δήμῳ στρέφεται κακά: τῶν δὲ πενιχρῶν
ἱκνοῦνται πολλοὶ γαῖαν ἐς ἀλλοδαπὴν
25 πραθέντες δεσμοῖσί τ᾽ ἀεικελίοισι δεθέντες,
…………………………………………….. / καὶ κακὰ δουλοσύνης ἔργα φέρουσι Βία.

Estos males rondan entonces en el pueblo: de los pobres muchos marchan a una tierra extraña, vendidos y encadenados por humillantes ataduras.

οὕτω δημόσιον κακὸν ἔρχεται οἴκαδ᾽ ἑκάστῳ,
αὔλειοι δ᾽ ἔτ᾽ ἔχειν οὐκ ἐθέλουσι θύραι,
ὑψηλὸν δ᾽ ὑπὲρ ἕρκος ὑπέρθορεν, εὗρε δὲ πάντως,
30 εἰ καί τις φεύγων ἐν μυχῷ θαλάμου
ταῦτα διδάξαι θυμὸς Ἀθηναίους με κελεύει,
ὡς κακὰ πλεῖστα πόλει δυσνομία παρέχει,
εὐνομία δ᾽ εὔκοσμα καὶ ἄρτια πάντ᾽ ἀποφαίνει,
καὶ θαμὰ τοῖς ἀδίκοις ἀμφιτίθησι πέδας:

Así llega el mal común a cada uno hasta su casa, y las puertas de la casa ya no pueden retener(lo), sino que pasa por encima de la alta valla, y encuentra igualmente, aun si alguien huyendo está en un rincón de la habitación más alejada; eso mi corazon me ordena enseñar a los atenienses, que Disnomía (las malas leyes) provocan muchísimos males a la ciudad, Eunomía (las buenas leyes) en cambio hacen aparecer todo bien ordenado y perfecto, y a menudo rodean con grilletes a los injustos.

35 τραχέα λειαίνει, παύει κόρον, ὕβριν ἀμαυροῖ,
αὐαίνει δ᾽ ἄτης ἄνθεα φυόμενα,
εὐθύνει δὲ δίκας σκολιὰς ὑπερήφανά τ᾽ ἔργα
πραΰνει, παύει δ᾽ ἔργα διχοστασίης,
παύει δ᾽ ἀργαλέης ἔριδος χόλον, ἔστι δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς
40 πάντα κατ᾽ ἀνθρώπους ἄρτια καὶ πινυτά.

Suaviza lo áspero, calma el exceso, debilita la soberbia, seca las flores de Ate al brotar, endereza sentencias torcidas y modera actos arrogantes, detiene acciones que buscan dividir, detiene la bilis de la dura discordia, y bajo ella (Eunomía) todo entre los hombres es ordenado y prudente.

  

παῖς μὲν ἄνηβος ἐὼν ἔτι νήπιος ἕρκος ὀδόντων
φύσας ἐκβάλλει πρῶτον ἐν ἕπτ᾽ ἔτεσιν:

antes de ser un hombre, un niño, siendo aún un bebé cuando saca el cerco de sus dientes, (lo) pierde en sus primeros siete años;

τοὺς δ᾽ ἑτέρους ὅτε δὴ τελέσῃ θεὸς ἕπτ᾽ ἐνιαυτοὺς
ἥβης ἐκφαίνει σήματα γιγνομένης:

cuando la divinidad le completa los otros siete años, hace visibles las señales de la juventud que surge.

5 τῇ τριτάτῃ δὲ γένειον ἀεξομένων ἔτι γυίων
λαχνοῦται χροιῆς ἄνθος ἀμειβομένης,
τῇ δὲ τετάρτῃ πᾶς τις ἐν ἑβδομάδων μέγ᾽ ἄριστος
ἰσχύν, ἥν τ᾽ ἄνδρες σήματ᾽ ἔχουσ᾽ ἀρετῆς:

en el tercer (septenio), creciendo aún los miembros, se cubre de vello la mejilla, al florecer la piel, y en el cuarto de los septenios todo hombre es, con mucho, el mejor en cuanto a fuerza, que los hombres tienen como señal de de valor;

πέμπτῃ δ᾽ ὥριον ἄνδρα γάμου μεμνημένον εἶναι
10 καὶ παίδων ζητεῖν εἰσοπίσω γενεήν:

en el quinto (es) tiempo de que el hombre se acuerde del matrimonio y de buscar descendencia  de hijos para el futuro;

τῇ δ᾽ ἕκτῃ περὶ πάντα καταρτύεται νόος ἀνδρός,
οὐδ᾽ ἕρδειν ἔθ᾽ ὁμῶς ἔργ᾽ ἀπάλαμνα θέλει:

en el sexto la mente de un hombre está preparada para todo, y sin embargo ya no quiere cometer actos no meditados;

ἑπτὰ δὲ νοῦν καὶ γλῶσσαν ἐν ἑβδομάσιν μέγ᾽ ἄριστος
ὀκτώ τ᾽, ἀμφοτέρων τέσσαρα καὶ δέκ᾽ ἔτη:

en los séptimos siete (años) (es) el mejor con mucho  en pensamiento y lengua, y en los octavos, catorce años entre ambos.

15 τῇ δ᾽ ἐνάτῃ ἔτι μὲν δύναται, μαλακώτερα δ᾽ αὐτοῦ
πρὸς μεγάλην ἀρετὴν γλῶσσά τε καὶ σοφίη:
τῆς δεκάτης δ᾽ εἴ τις τελέσας κατὰ μέτρον ἵκοιτο,
οὐκ ἂν ἄωρος ἐὼν μοῖραν ἔχοι θανάτου.

en el noveno aún tiene fuerza, pero es más blanda, en relación con la auténtica perfección, su lengua y sabiduría; al décimo, si alguien, completándolo hasta el final, lo alcanza, encontraría el designio de la Muerte no estando a destiempo.

Tirteo de Esparta

Tirteo de Esparta  (siglo VII a. C.)

Lírica griega arcaica

(Perseus)

τεθνάμεναι γὰρ καλὸν ἐνὶ προμάχοισι πεσόντα
ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν περὶ πατρίδι μαρνάμενον.

Estar muerto (es) hermoso, si un hombre valiente cae en primera línea luchando por su patria.

τὴν δ᾽ αὐτοῦ προλιπόντα πόλιν καὶ πίονας ἀγροὺς
πτωχεύειν πάντων ἔστ᾽ ἀνιηρότατον,
5 πλαζόμενον σὺν μητρὶ φίλῃ καὶ πατρὶ γέροντι
παισί τε σὺν μικροῖς κουριδίῃ τ᾽ ἀλόχῳ.

En cambio mendigar, tras abandonar la propia ciudad y los campos fértiles, es lo más amargo de todo, errando con la madre querida y el padre anciano, y con hijos pequeños y la esposa legítima.

ἐχθρὸς μὲν γὰρ τοῖσι μετέσσεται, οὕς κεν ἵκηται
χρησμοσύνῃ τ᾽ εἴκων καὶ στυγερῇ πενίῃ,
αἰσχύνει τε γένος, κατὰ δ᾽ ἀγλαὸν εἶδος ἐλέγχει,
10 πᾶσα δ᾽ ἀτιμίη καὶ κακότης ἕπεται.

Pues será un intruso odioso para aquellos ante quienes llegue, cediendo a la necesidad y a la pobreza abominable, avergüenza a su gente, desfigura totalmente una hermosa figura, y le acompaña toda deshonra y desgracia.

εἰ δέ τοι οὕτως ἀνδρὸς ἀλωμένου οὐδεμἴ ὤρη
γίγνεται οὔτ᾽ αἰδὼς οὔτ᾽ ὄπις οὔτ᾽ ἔλεος,
θυμῷ γῆς περὶ τῆσδε μαχώμεθα καὶ περὶ παίδων
θνῄσκωμεν ψυχέων μηκέτι φειδόμενοι.

Y si (es) así, (si) de un hombre desterrado no hay ninguna consideración, ni respeto ni piedad ni compasión, luchemos con coraje por esta tierra y muramos por nuestros hijos no escatimando ya (nuestras) vidas.

15 νέοι, ἀλλὰ μάχεσθε παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντες,
μηδὲ φυγῆς αἰσχρᾶς ἄρχετε μηδὲ φόβου,
ἀλλὰ μέγαν ποιεῖσθε καὶ ἄλκιμον ἐν φρεσὶ θυμόν,
μηδὲ φιλοψυχεῖτ᾽ ἀνδράσι μαρνάμενοι:

Oh jóvenes, adelante, luchad manteniéndoos uno junto al otro, no empecéis ni la vergonzosa huida ni el pánico, sino tened valor, grande y sólido en vuestro pecho, y no améis la vida luchando contra hombres.

τοὺς δὲ παλαιοτέρους, ὧν οὐκέτι γούνατ᾽ ἐλαφρά,
20 μὴ καταλείποντες φεύγετε γηπετέας:

Y a los de más edad, cuyas rodilllas ya no son ágiles, no huyáis dejándolos caídos en tierra

αἰσχρὸν γὰρ δὴ τοῦτο, μετὰ προμάχοισι πεσόντα
κεῖσθαι πρόσθε νέων ἄνδρα παλαιότερον,
ἤδη λευκὸν ἔχοντα κάρη πολιόν τε γένειον,
θυμὸν ἀποπνείοντ᾽ ἄλκιμον ἐν κονίῃ,
25 αἱματόεντ᾽ αἰδοῖα φίλαις ἐν χερσὶν ἔχοντααἰσχρὰ
τά γ᾽ ὀφθαλμοῖς καὶ νεμεσητὸν ἰδεῖνκαὶ
χρόα γυμνωθέντα: νέῳ δέ τε πάντ᾽ ἐπέοικεν
ὄφρ᾽ ἐρατῆς ἥβης ἀγλαὸν ἄνθος ἔχῃ:

pues vergonzoso es eso, que caído en primera linea yazca ante los jóvenes un hombre de más edad, teniendo ya blanca la cabeza y la barba cana, exhalando su valiente ánimo en el polvo, teniendo sus genitales ensangrentados en las manos – vergonzoso a los ojos e intolerable de ver – y su cuerpo despojado: a un joven todo le sienta bien, mientras tiene la brillante flor de la deseable juventud.

ἀνδράσι μὲν θηητὸς ἰδεῖν, ἐρατὸς δὲ γυναιξίν,
30 ζωὸς ἐών, καλὸς δ᾽ ἐν προμάχοισι πεσών.
ἀλλά τις εὖ διαβὰς μενέτω ποσὶν ἀμφοτέροισιν
στηριχθεὶς ἐπὶ γῆς, χεῖλος ὀδοῦσι δακών.

para los hombres es admirable de ver, y atractivo para las mujeres, estando vivo, y hermoso si cae en primera línea. ¡Adelante!, que cada uno avanzando firmemente se mantenga sobre ambos pìes clavado sobre la tierra, mordiendo su labio con los dientes.

Mimnermo de Colofón

Mimnermo de Colofón (finales del siglo VII a. C.)

Lírica griega arcaica

“π. Ἀφροδίτης: Μιμνέρμου:

τίς δὲ βίος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς Ἀφροδίτης,
τεθναίην ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι,
κρυπταδίη φιλότης καὶ μείλιχα δῶρα καὶ εὐνή,
οἷ᾽ ἥβης ἄνθεα γίγνεται ἁρπαλέα
5 ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξίν: ἐπεὶ δ᾽ ὀδυνηρὸν ἐπέλθῃ
γῆρας, τ᾽ αἰσχρὸν ὁμῶς καὶ καλὸν ἄνδρα τιθεῖ,
αἰεί μιν φρένας ἀμφὶ κακαὶ τείρουσι μέριμναι,
οὐδ᾽ αὐγὰς προσορῶν τέρπεται ἠελίου,
ἀλλ᾽ ἐχθρὸς μὲν παισίν, ἀτίμαστος δὲ γυναιξίν,
10 οὕτως ἄργαλέον γῆρας ἔθηκε θεός.

¿Qué vida, qué goce (hay) sin la dorada Afrodita? Muera yo cuando ya no me importen tales cosas:  un amor secreto y (sus) dulces premios y el lecho, que llegan a ser flores encantadoras de la juventud para hombres y mujeres; cuando sobreviene la dolorosa vejez, que hace desgradable incluso al hombre hermoso, siempre lo atormentan en sus pensamientos malas preocupaciones, y ya no se complace mirando los rayos del sol, sino que es odioso para los niños e indeseable para las mujeres, tan odiosa hizo la vejez el dios.

π. τοῦ βίου, ὅτι βραχὺς καὶ εὐτελὴς καὶ φροντίδων ἀνάμεστος: Μιμνέρμου:

ἡμεῖς δ᾽ οἷά τε φύλλα φύει πολυανθέος ὥρῃ
ἔαρος, ὅτ᾽ αἶψ᾽ αὐγῇς αὔξεται ἠελίου,
τοῖς ἴκελοι πήχυιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης
τερπόμεθα πρὸς θεῶν εἰδότες οὔτε κακὸν
5 οὔτ᾽ ἀγαθόν: κῆρες δὲ παρεστήκασι μέλαιναι,
μὲν ἔχουσα τέλος γήραος ἀργαλέου,
δ᾽ ἑτέρη θανάτοιο: μίνυνθα δὲ γίγνεται ἥβης
καρπός, ὅσον τ᾽ ἐπὶ γῆν κίδναται ἠέλιος:

Nosotros como las hojas que brotan en la estación de la primavera florida, cuando crecen al instante con los rayos del sol, semejantes a ellas, durante un tiempo fugaz gozamos con las flores de la juventud, no sabiendo, ante los dioses, nada bueno ni malo; pero las negras Keres estan al acecho, una teniendo el fin de la cruel vejez, otra, de la muerte; breve resulta el fruto de la juventud, (tanto) cuanto se extiende el sol sobre la tierra;

αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τοῦτο τέλος παραμείψεται ὥρης,
10 αὐτίκα δὴ τεθνάναι βέλτιον βίοτος:
πολλὰ γὰρ ἐν θυμῷ κακὰ γίγνεται: ἄλλοτε οἶκος
τρυχοῦται, πενίης δ᾽ ἔργ᾽ ὀδυνηρὰ πέλει:
ἄλλος δ᾽ αὖ παίδων ἐπιδεύεται, ὧν τε μάλιστα
ἱμείρων κατὰ γῆς ἔρχεται εἰς Ἀΐδην:
15 ἄλλον νοῦσος ἔχει θυμοφθόρος: οὐδέ τίς ἐστιν
ἀνθρώπων Ζεὺς μὴ κακὰ πολλὰ διδῷ.

y además, tan pronto se pasa el límite de esta etapa (de la vida), mejor es morir al momento que la vida: pues muchos males surgen en el ánimo; unas veces la casa se arruina y siguen los duros trabajos de la pobreza; otro a su vez carece de hijos y, añorándolos muchísimo, marcha bajo tierra hacia Hades; a otro le atrapa una enfermedad destructora de su ánimo; no hay ninguno de los hombres a quien Zeus no dé muchos males.

“ψόγος γήρως Μιμνέρμου:

τὸ πρὶν ἐὼν κάλλιστος, ἐπὴν παραμείψεται ὥρη,
οὐδὲ πατὴρ παισὶν τίμιος οὔτε φίλος.

Siendo antes el más hermoso, cuando el tiempo pasa, ni el padre (es) para sus hijos respetado y amado.

“ψόγος γήρως: Μιμνέρμου Ναννοῦς:

Τιθωνῷ μὲν ἔδωκεν ἔχειν κακὸν ἄφθιτον Ζεὺς
γῆρας, καὶ θανάτου ῥίγιον ἀργαλέου.

A Titón (le) dio Zeus tener un mal interminable: la vejez, que (es) más horrible que la dolorosa muerte.

“ψόγος γήρως: Μιμνέρμου Ναννοῦς:

 

ἀλλ᾽ ὀλιγοχρόνιος γίγνεται ὥσπερ ὄναρ
ἥβη τιμήεσσα: τὸ δ᾽ ἀργαλέον καὶ ἄμορφον
γῆρας ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτίχ᾽ ὑπερκρέμαται
ἐχθρὸν ὁμῶς καὶ ἄτιμον, τ᾽ ἄγνωστον τιθεῖ ἄνδρα,
βλάπτει δ᾽ ὀφθαλμοὺς καὶ νόον ἀμφιχυθέν.

pero es breve como un sueño la juventud estimada; la dolorosa y deforme vejez pende en seguida sobre la cabeza, odiosa y sin honra, (vejez) que hace al hombre irreconocible y envolviéndo(lo)  daña sus ojos y su mente.

π. Σόλωνος: φασὶ δ᾽ αὐτὸν καὶ Μιμνέρμου γράψαντος:

αἲ γὰρ ἄτερ νούσων τε καὶ ἀργαλέων μελεδωνῶν
ἑξηκονταέτη μοῖρα κίχοι θανάτου:

¡Ojalá sin enfermedades ni dolorosas inquietudes (me) alcanzase con sesenta años el destino de la muerte!

 

Calino de Éfeso

Calino de Éfeso (primera mitad del siglo VII a. C.)

Lírica griega arcaica

Καλλίνου:π. τόλμης  –  (Perseus)

μέχρις τεῦ κατάκεισθε; κότ᾽ ἄλκιμον ἕξετε θυμόν,
νέοι; οὐδ᾽ αἰδεῖσθ᾽ ἀμφιπερικτίονας
ὧδε λίην μεθιέντες; ἐν εἰρήνῃ δὲ δοκεῖτε
ἧσθαι, ἀτὰρ πόλεμος γαῖαν ἅπασαν ἔχει;

¿Hasta cuándo (hasta qué) estáis dormidos? ¿Cuándo tendréis un ánimo firme, oh jóvenes? ¿No sentís vergüenza ante los pueblos vecinos, relajándoos así, tanto? ¿Creéis descansar  en paz, cuando en realidad la guerra ocupa toda (esta) tierra?

5 καί τις ἀποθνῄσκων ὕστατ᾽ ἀκοντισάτω.

… y cada uno al morir arroje su lanza por última vez.

τιμῆέν τε γάρ ἐστι καὶ ἀγλαὸν ἀνδρὶ μάχεσθαι
γῆς πέρι καὶ παίδων κουριδίης τ᾽ ἀλόχου
δυσμενέσιν: θάνατος δὲ τότ᾽ ἔσσεται, ὁππότε κεν δὴ
Μοῖραι ἐπικλώσωσ᾽: ἀλλά τις ἰθὺς ἴτω
10 ἔγχος ἀνασχόμενος καὶ ὑπ᾽ ἀσπίδος ἄλκιμον ἦτορ
ἔλσας τὸ πρῶτον μειγνυμένου πολέμου:
οὐ γάρ κως θάνατόν γε φυγεῖν εἱμαρμένον ἐστὶν
ἄνδρ᾽, οὐδ᾽ εἰ προγόνων γένος ἀθανάτων.

Pues es honroso y glorioso para un hombre luchar por su tierra y sus hijos y su esposa legítima contra los enemigos. La muerte llegará en su momento, cuando las Moiras asignen; ¡adelante! cada uno avance de frente sujetando la lanza y resguardando bajo el escudo un corazón valeroso, tan pronto se traba combate: pues de ninguna manera es aceptado por el destino que un hombre escape a la muerte, ni aunque sea estirpe de progenitores inmortales.

πολλάκι δηϊοτῆτα φυγὼν καὶ δοῦπον ἀκόντων
15 >ἔρχεται, ἐν δ᾽ οἴκῳ μοῖρα κίχεν θανάτου:
ἀλλ᾽ μὲν οὐκ ἔμπης δήμῳ φίλος οὐδὲ ποθεινός,
τὸν δ᾽ ὀλίγος στενάχει καὶ μέγας, ἤν τι πάθῃ:
λαῷ γὰρ σύμπαντι πόθος κρατερόφρονος ἀνδρὸς
θνῄσκοντος, ζώων δ᾽ ἄξιος ἡμιθέων:
20 ὥσπερ γὰρ πύργον μιν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσιν:
ἕρδει γὰρ πολλῶν ἄξια μοῦνος ἐών.

A menudo (alguien) que escapa a la batalla y al fragor de las lanzas regresa, y en su casa lo alcanza Moira; pero él no (es) en absoluto amado por el pueblo, ni añorado; a otro lloran el débil y el grande, si le pasa algo; pues para todo el pueblo (hay) añoranza de un hombre de corazón fuerte que muere, y si vive es digno de los semidioses; como a una torre lo ven a sus ojos; pues lleva a cabo gestas dignas de muchos, siendo uno solo.

 

Arquíloco de Paros

Arquíloco de Paros – 712 a. C. – id., 664 a. C

Lírica griega arcaica

o p e r a

6.- ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ θάμνωι
ἔντος ἀμώμητον κάλλιπον οὐκ ἐθέλων,
αὐτὸς δ᾽ ἐξέφυγον θανάτου τέλος. ἀσπὶς ἐκείνη
ἐρρέτω· ἐξαῦτις κτήσομαι οὐ κακίω.

Algún sayo presume por mi escudo, que junto a un arbusto, arma irreprochable, abandoné, contra mi voluntad, pero yo mismo escapé a un final de muerte. Aquel escudo, que se pierda; conseguiré de nuevo (uno) no peor.

50.- βίος δ᾽ ἀπράγμων τοῖς γέρουσι συμφέρει,
μάλιστα δ᾽ εἰ τύχοιεν ἁπλοῖ τοῖς τρόποις
ἢ μακκοᾶν μέλλοιεν ἢ ληρεῖν ὅλως,
ὅπερ γερόντων ἐστίν.

Una vida desocupada conviene a los viejos, especialmente si resultan ser sencillos de costumbres, o si van a volverse tontos o a hablar sin sentido, lo cual prescisamente es propio de viejos

60.- Οὐ φιλέω μέγαν στρατηγὸν οὐδὲ διαπεπλιγμένον
οὐδὲ βοστρύχοισι οὐδὑπεξυρημένον·
ἀλλά μοι σμικρός τις εἴη καὶ περὶ κνήμας ἰδεῖν
ῥοικός, ἀσφαλεώς βεβηκὼς ποσσί, καρδίης πλέως.

No aprecio un general grande ni que camine a grandes pasos ni orgulloso por sus rizos ni bien afeitado; sino, para mí, que sea alguien pequeño, y curvado de piernas a la vista, (pero) asentado firmemente sobre sus pies, lleno de corazón.

88.- Πάτερ Λυκάμβα, ποῖον ἐφράσω τόδε; 
      τίς σὰς παρήειρε φρένας, 
ἧις τὸ πρὶν ἠρήρεισθα; νῦν δὲ δὴ πολύς 
      ἀστοῖσι φαίνεαι γέλως.

Padre Licambes, qué (es) eso (que) has tramado? ¿Quién ha trastornado tus pensamientos, en los que antes te apoyabas firmemente? Ahora en cambio te muestras motivo de burla para los ciudadanos

o p e r a   s u b d i t i v a