Nuevo Testamento, Lucas 2,1 «Nacimiento de Jesús»

Antología de textos griegos: Nuevo Testamento

Nuevo Testamento, Lucas 2, 1 (Perseus)

Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην: [2] αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου [3] καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἔκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν.

2:1 factum est autem in diebus illis exiit edictum a Caesare Augusto ut describeretur universus orbis 2:2 haec descriptio prima facta est praeside Syriae Cyrino 2:3 et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem

Sucedió Ἐγένετο en aquellos días (que) salió un edicto de parte de César Augusto: que toda la tierra habitada πᾶσαν τὴν οἰκουμένην se registrase (censase) ἀπογράφεσθαι ; este censo resultó ser ἐγένετο el primero, gobernando Cirenio ἡγεμονεύοντος  Κυρηνίου  en Siria τῆς Συρίας; y se dirigían ἐπορεύοντο todos a registrarse ἀπογράφεσθαι, cada uno a su propia ciudad.

[4] Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεἐμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ [5] ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ, οὔσῃ ἐνκύῳ.

2:4 ascendit autem et Ioseph a Galilaea de civitate Nazareth in Iudaeam civitatem David quae vocatur Bethleem eo quod esset de domo et familia David 2:5 ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore praegnate

Subió Ἀνέβη también José desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea a la ciudad de David, la que ἥτις se llama καλεῖται Belén, por διὰ ser τὸ εἶναι él αὐτὸν de la casa y la familia de David, para censarse ἀπογράψασθαι con María, la desposada ἐμνηστευμένῃ con él αὐτῷ, que estaba οὔσῃ encinta.

[6] Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, [7] καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.

2:6 factum est autem cum essent ibi impleti sunt dies ut pareret 2:7 et peperit filium suum primogenitum et pannis eum involvit et reclinavit eum in praesepio quia non erat eis locus in diversorio.

Sucedió Ἐγένετο, mientras estaban allí ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ, que se completaron ἐπλήσθησαν los días para ella αὐτήν dar a luz τοῦ τεκεῖν, y alumbró ἔτεκεν a su hijo, el primogénito, y lo envolvió en pañales ἐσπαργάνωσεν, y lo acostó ἀνέκλινεν en un pesebre, porque διότι ellos no tenían οὐκ ἦν αὐτοῖς un lugar en la posada.

Lengua: formas o construcciones a destacar / explicar / repasar / investigar…

Traducció en català (Societat Bíblica de Catalunya):
Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es fes el cens de tot l’imperi. Aquest cens va ser anterior al que es féu quan Quirini era governador de Síria. Tothom anava a inscriure’s a la seva població d’origen. També Josep va pujar de Galilea, del poble de Natzaret, a Judea, al poble de David, que es diu Betlem, perquè era de la família i descendència de David. Josep havia d’inscriure’s juntament amb Maria, la seva esposa. Maria esperava un fill.  Mentre eren allà, se li van complir els dies i va néixer el seu fill primogènit: ella el va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora, perquè no havien trobat cap lloc on hostatjar-se.