Partenio de Nicea, Sufrimientos de amor III, “Evipe”

Sobre Partenio de Nicea

Texto (Perseus)

Οὐ μόνον δὲ Ὀδυσσεὺς περὶ Αἰόλον ἐξήμαρτεν, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἄλην, ὡς τοὺς μνηστῆρας ἐφόνευσεν, εἰς Ἤπειρον ἐλθὼν χρηστηρίων τινῶν ἕνεκα τὴν Τυρίμμα θυγατέρα ἔφθειρεν Εὐίππην, ὃς αὐτὸν οἰκείως τε ὑπεδέξατο καὶ μετὰ πάσης προθυμίας ἐξένιζε. Παῖς δὲ αὐτῷ γίνεται ἐκ ταύτης Εὐρύαλος. [2] Τοῦτον μήτηρ, ἐπεὶ εἰς ἥβην ἦλθεν, ἀποπέμπεται εἰς Ἰθάκην, συμβόλαιά τινα δοῦσα ἐν δέλτῳ κατεσφραγισμένα. [3]
τοῦ δὲ Ὀδυσσέως κατὰ τύχην τότε μὴ παρόντος, Πηνελόπη καταμαθοῦσα ταῦτα καὶ ἄλλως δὲ προπεπυσμένη τὸν τῆς Εὐίππης ἔρωτα, πείθει τὸν Ὀδυσσέα παραγενόμενον, πρὶν γνῶναί τι τούτων ὡς ἔχει, κατακτεῖναι τὸν Εὐρύαλον ὡς ἐπιβουλεύοντα αὐτῷ. [4] Καὶ Ὀδυσσεὺς μὲν διὰ τὸ μὴ ἐγκρατὴς φῦναι μηδὲ ἄλλως ἐπιεικὴς αὐτόχειρ τοῦ παιδὸς ἐγένετο, καὶ οὐ μετὰ πολὺν χρόνον τόδε ἀπειργάσθαι πρὸς τῆς αὐτὸς αὑτοῦ γενεᾶς τρωθεὶς ἀκάνθῃ θαλασσίας τρυγόνος ἐτελεύτησεν.

Parteni de Nicea, Dissorts d’amor II, «Polimele»

Sobre Parteni de Nicea i «Dissorts d’amor»

Text grec (Perseus)

Ὀδυσσεὺς ἀλώμενος περὶ Σικελίαν καὶ τὴν Τυρρηνῶν καὶ τὴν Σικελῶν θάλασσαν ἀφίκετο πρὸς Αἰόλον εἰς Μελιγουνίδα νῆσον, ὃς αὐτὸν κατὰ κλέος σοφίας τεθηπὼς ἐν πολλῇ φροντίδι εἶχεν: τὰ δὲ περὶ Τροίας ἅλωσιν καὶ ὃν τρόπον αὐτοῖς ἐσκεδάσθησαν αἱ νῆες κομιζομένοις ἀπὸ τῆς Ἰλίου διεπυνθάνετο, ξενίζων τε αὐτὸν πολὺν χρόνον διῆγε.

Odisseu, errant ἀλώμενος per Sicília, pel mar Tirrè i pel mar de Sicília, va arribar ἀφίκετο a (casa d’)Èol, a l’illa de Meligunis, qui, admirant-lo τεθηπὼς  per la (seva) fama de saviesa, el αὐτὸν tenia εἶχεν  en molta consideració; volia conèixer διεπυνθάνετο allò / les coses / els detalls τὰ relatiu a περὶ  la presa de Troia i al mode τρόπον com ὃν les naus, que tornaven κομιζομένοις  des de Troia s’els αὐτοῖς havien escampat ἐσκεδάσθησαν, i hostatjant-lo ξενίζων passava / va passar διῆγε molt de temps πολὺν χρόνον.

[2] Τῷ δ̓ ἄρα καὶ αὐτῷ ἦν μονὴ ἡδομένῳ: Πολυμήλη γάρ, τῶν Αἰολίδων τις, ἐρασθεῖσα αὐτοῦ κρύφα συνῆν. Ὡς δὲ τοὺς ἀνέμους ἐγκεκλεισμένους παραλαβὼν ἀπέπλευσεν, κόρη φωρᾶταί τινα τῶν Τρωϊκῶν λαφύρων ἔχουσα καὶ τούτοις μετὰ πολλῶν δακρύων ἐναλινδουμένη.

I certament per ell l’estada era molt plaent; ja que Polimele, una de les Eòlides, enamorada ἐρασθεῖσα  d’ell αὐτοῦ s’unia συνῆν  en secret. Quan rebent παραλαβὼν els vents tancats ἐγκεκλεισμένους va salpar ἀπέπλευσεν, la jove és descoberta φωρᾶταί tenint ἔχουσα alguna de les despulles troianes i embolicant-se ἐναλινδουμένη amb elles en mig de moltes llàgrimes

[3] Ἔνθα δὴ Αἰόλος τὸν μὲν Ὀδυσσέα καίπερ οὐ παρόντα ἐκάκισεν, τὴν δὲ Πολυμήλην ἐν νῷ ἔσχεν τίσασθαι. Ἔτυχεν δὲ αὐτῆς ἠρασμένος ἀδελφὸς Διώρης, ὃς αὐτὴν παραιτεῖταί τε καὶ πείθει τὸν πατέρα αὐτῷ συνοικίσαι.

Llavors Èol va maleir ἐκάκισεν Ulisses, tot i  καίπερ no οὐ ser present  παρόντα, i va tenir ἔσχεν en ment castigar τίσασθαι  Polimele. Casualment estava Ἔτυχεν enamorat ἠρασμένος d’ella el seu germà Diores, qui ὃς intercedeix per ella / la demana παραιτεῖταί i persuadeix πείθει el seu pare que li doni  en matrimoni συνοικίσαι .

Llengua: formes o construccions a destacar / explicar / repassar / investigar…

Traducció en anglès: II. The story of Polimela (From the Hermes of Philetas)

While Ulysses was on his wanderings round about Sicily, in the Etruscan and Sicilian seas, he arrived at the island of Meligunis, where King Aeolus made much of him because of the great admiration he had for him by reason of his famous wisdom: he inquired of him about the capture of Troy and how the ships of the returning heroes were scattered, and he entertained him well and kept him with him for a long time. Now, as it fell out, this stay was most agreeable to Ulysses, for he had fallen in love with Polymela, one of Aeolus’s daughters, and was engaged in a secret intrigue with her. But after Ulysses had gone off with the winds shut up in a bag, the girl was found jealously guarding some stuffs from among the Trojan spoils which he had given her, and rolling among them with bitter tears. Aeolus reviled Ulysses bitterly although he was away, and had the intention of exacting vengeance upon Polymela; however, her brother Diores was in love with her, and both begged her off her punishment and persuaded his father to give her to him as his wife.