Diodoro Sículo. Biblioteca Histórica I, 1-5

Diodoro Sículo (Διόδωρος – s I a.C.)

Biblioteca Histórica. Libro I, 1-5 (Perseus) Utilidad de la historia y plan de la obra.

Libro I, 1. Beneficios de la historia como tratado de aprendizaje y modelo de buen comportamiento.

[1] τοῖς τὰς κοινὰς ἱστορίας πραγματευσαμένοις μεγάλας χάριτας ἀπονέμειν δίκαιον πάντας ἀνθρώπους, ὅτι τοῖς ἰδίοις πόνοις ὠφελῆσαι τὸν κοινὸν βίον ἐφιλοτιμήθησαν: ἀκίνδυνον γὰρ διδασκαλίαν τοῦ συμφέροντος εἰσηγησάμενοι καλλίστην ἐμπειρίαν διὰ τῆς πραγματείας ταύτης περιποιοῦσι τοῖς ἀναγινώσκουσιν. A quienes se han ocupado de la historia común, es justo que les tengan una enorme gratitud todos los hombres, porque con sus propios sacrificios sintieron el deseo de beneficiar a la vida común: aportando una enseñanza sin riesgos de lo conveniente, mediante ese tratado preservan para los lectores la más bella experiencia.

[2] μὲν γὰρ ἐκ τῆς πείρας ἑκάστου μάθησις μετὰ πολλῶν πόνων καὶ κινδύνων ποιεῖ τῶν χρησίμων ἕκαστα διαγινώσκειν, καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἡρώων πολυπειρότατος μετὰ μεγάλων ἀτυχημάτων πολλῶν ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω: δὲ διὰ τῆς ἱστορίας περιγινομένη σύνεσις τῶν ἀλλοτρίων ἀποτευγμάτων τε καὶ κατορθωμάτων ἀπείρατον κακῶν ἔχει τήν διδασκαλίαν. Pues el aprendizaje a partir de la experiencia de cada uno, permite distinguir cada conocimiento útil en medio de muchos sufrimientos y peligros, y por eso el más experimentado de los héroes, en medio de grandes infortunios, «vio ciudades y conoció el pensamiento de muchos hombres»; en cambio, la comprensión que surge a través de la historia contiene la enseñanza, sin experimentar los males, de los fracasos y los logros ajenos.

[3] ἔπειτα πάντας ἀνθρώπους, μετέχοντας μὲν τῆς πρὸς ἀλλήλους συγγενείας, τόποις δὲ καὶ χρόνοις διεστηκότας, ἐφιλοτιμήθησαν ὑπὸ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν σύνταξιν ἀγαγεῖν, ὥσπερ τινὲς ὑπουργοὶ τῆς θείας προνοίας γενηθέντες. Además, a todos los hombres, que participan de un origen común entre ellos, pero que se distinguen en lugares y tiempos, aspiraron a conducir(los) bajo la misma visión de conjunto, como si fuesen servidores de la previsión divina. ἐκείνη τε γὰρ τὴν τῶν ὁρωμένων ἄστρων διακόσμησιν καὶ τὰς ἀνθρώπων φύσεις εἰς κοινὴν ἀναλογίαν συνθεῖσα κυκλεῖ συνεχῶς ἅπαντα τὸν αἰῶνα, τὸ ἐπιβάλλον ἑκάστοις ἐκ τῆς πεπρωμένης μερίζουσα, οἵ τε τὰς κοινὰς τῆς οἰκουμένης πράξεις καθάπερ μιᾶς πόλεως ἀναγράψαντες ἕνα λόγον καὶ κοινὸν χρηματιστήριον τῶν συντετελεσμένων ἀπέδειξαν τὰς ἑαυτῶν πραγματείας. Pues aquella, poniendo juntos el orden de los astros que se ven y las naturalezas de los hombres, en una relación común, gira constantemente toda la eternidad, repartiendo a cada uno lo que le toca de su destino, y ellos, narrando las acciones comunes del mundo habitado como de una sola ciudad, mostraron sus composiciones como un solo discurso y lugar de intercambio común de las cosas llevadas a cabo.

[4] καλὸν γὰρ τὸ δύνασθαι τοῖς τῶν ἄλλων ἀγνοήμασι πρὸς διόρθωσιν χρῆσθαι παραδείγμασι, καὶ πρὸς τὰ συγκυροῦντα ποικίλως κατὰ τὸν βίον ἔχειν μὴ ζήτησιν τῶν πραττομένων, ἀλλὰ μίμησιν τῶν ἐπιτετευγμένων. Pues es hermoso el poder servirse, como ejemplos, de los errores de los otros para la enmienda, y tener, respecto de los imprevistos diversos a lo largo de la vida, no un examen de los hechos, sino una imitación de lo ya exitoso. καὶ γὰρ τοὺς πρεσβυτάτους ταῖς ἡλικίαις ἅπαντες τῶν νεωτέρων προκρίνουσιν ἐν ταῖς συμβουλίαις διὰ τὴν ἐκ τοῦ χρόνου περιγεγενημένην αὐτοῖς ἐμπειρίαν: ἧς τοσοῦτον ὑπερέχειν συμβέβηκε τὴν ἐκ τῆς ἱστορίας μάθησιν ὅσον καὶ τῷ πλήθει τῶν πραγμάτων προτεροῦσαν αὐτὴν ἐπεγνώκαμεν. Pues también a los más ancianos de edad, todos (los) prefieren a los jóvenes en los consejos, a causa de la experiencia acumulada en ellos gracias al tiempo: de tal (experiencia) se está de acuerdo en que el aprendizaje gracias a la historia excede tanto cuanto la hemos reconocido como más avanzada por la abundancia de hechos.  διὸ καὶ πρὸς ἁπάσας τὰς τοῦ βίου περιστάσεις χρησιμωτάτην ἄν τις εἶναι νομίσειε τὴν ταύτης ἀνάληψιν. Por ello, para todas las circunstancias de la vida, cualquiera pensaría que su adquisición es la más útil.

[5] τοῖς μὲν γὰρ νεωτέροις τὴν τῶν γεγηρακότων περιποιεῖ σύνεσιν, τοῖς δὲ πρεσβυτέροις πολλαπλασιάζει τὴν ὑπάρχουσαν ἐμπειρίαν, καὶ τοὺς μὲν ἰδιώτας ἀξίους ἡγεμονίας κατασκευάζει, τοὺς δ᾽ ἡγεμόνας τῷ διὰ τῆς δόξης ἀθανατισμῷ προτρέπεται τοῖς καλλίστοις τῶν ἔργων ἐπιχειρεῖν, χωρὶς δὲ τούτων τοὺς μὲν στρατιώτας τοῖς μετὰ τὴν τελευτὴν ἐπαίνοις ἑτοιμοτέρους κατασκευάζει πρὸς τοὺς ὑπὲρ τῆς πατρίδος κινδύνους, τοὺς δὲ πονηροὺς τῶν ἀνθρώπων ταῖς αἰωνίοις βλασφημίαις ἀποτρέπει τῆς ἐπὶ τὴν κακίαν ὁρμῆς. Pues a los más jóvenes les transmite la sabiduría de los que ya han envejecido, y a los más ancianos les multiplica la experiencia ya existente, y a los particulares los prepara para ser dignos del liderazgo, y a los líderes, por la inmortalidad de la gloria, los empuja a lanzarse a las más bellas de las acciones, y aparte de estas cosas, con los elogios tras la muerte, a los soldados los prepara para estar más dispuestos a los peligros por la patria, y a los malvados de entre los hombres, con reproches eternos, los aparta de su impulso hacia el mal.

I, 2. La historia guarda el recuerdo del bien y predispone a mejorar la vida común.

I, 3. Así como otros describen guerras, ciudades, naciones o períodos limitados, todo ello desperdigado, Diodoro se propone transmitir los hechos de todo el mundo desde los tiempos más antiguos hasta su tiempo, como si fuese una sola ciudad.

I, 4. Método: Diodoro ha ocupado en esa tarea treinta años de viajes y de consultas a otros autores. El plan es el siguiente: seis primeros libros: antes de los troyanos; once postreriores: hasta Alejandro; siguientes veintitrés: hasta Julio César.

I,5. Cronología: la obra completa, en cuarenta libros, comprende, sin contar lo anterior a Troya, mil ciento treinta y ocho años.

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s