Polibio. Historias, libro I, 1-2

Polibio (Πολύβιος, ca 200 – ca. 118 aC)

Historias. Libro I, 1-2. (Perseus) Elogio de la historia; Polibio pretende explicar en su obra cómo y por qué género de constitución política Roma dominó casi todo el universo conocido, y fue muy superior a todos los imperios antiguos.

I.- εἰ μὲν τοῖς πρὸ ἡμῶν ἀναγράφουσι τὰς πράξεις παραλελεῖφθαι συνέβαινε τὸν ὑπὲρ αὐτῆς τῆς ἱστορίας ἔπαινον, ἴσως ἀναγκαῖον ἦν τὸ προτρέπεσθαι πάντας πρὸς τὴν αἵρεσιν καὶ παραδοχὴν τῶν τοιούτων ὑπομνημάτων διὰ τὸ μηδεμίαν ἑτοιμοτέραν εἶναι τοῖς ἀνθρώποις διόρθωσιν τῆς τῶν προγεγενημένων πράξεων ἐπιστήμης.

Si sucediese que a los que han registrado por escrito los hechos antes que nosotros se les hubiese pasado por alto el elogio sobre la misma historia, tal vez sería necesario el incitar a todos a la adquisición y transmisión de tales recuerdos, por no existir para los hombres ninguna forma de corrección más asequible que el conocimiento de los hechos sucedidos previamente.

[2] ἐπεὶ δ᾽ οὐ τινὲς οὐδ᾽ ἐπὶ ποσόν, ἀλλὰ πάντες ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀρχῇ καὶ τέλει κέχρηνται τούτῳ, φάσκοντες ἀληθινωτάτην μὲν εἶναι παιδείαν καὶ γυμνασίαν πρὸς τὰς πολιτικὰς πράξεις τὴν ἐκ τῆς ἱστορίας μάθησιν, ἐναργεστάτην δὲ καὶ μόνην διδάσκαλον τοῦ δύνασθαι τὰς τῆς τύχης μεταβολὰς γενναίως ὑποφέρειν τὴν τῶν ἀλλοτρίων περιπετειῶν ὑπόμνησιν, [3] δῆλον ὡς οὐδενὶ μὲν ἂν δόξαι καθήκειν περὶ τῶν καλῶς καὶ πολλοῖς εἰρημένων ταυτολογεῖν, ἥκιστα δ᾽ ἡμῖν.

Pero puesto que no (solo) algunos ni parcialmente, sino todos, se puede decir, se sirven de ese (elogio) al principio y al final, diciendo que la educación y ejercitamiento más auténticos para la práctica política es el aprendizaje a partir de la historia, y que el maestro más evidente y único de poder soportar dignamente los cambios del destino es el recuerdo de las peripecias ajenas, es evidente que a nadie le parecería que sea conveniente decir lo mismo acerca de lo ya dicho hermosamente y por muchos, y menos a nosotros.

αὐτὸ γὰρ τὸ παράδοξον τῶν πράξεων, [4] ὑπὲρ ὧν προῃρήμεθα γράφειν, ἱκανόν ἐστι προκαλέσασθαι καὶ παρορμῆσαι πάντα καὶ νέον καὶ πρεσβύτερον πρὸς τὴν ἔντευξιν τῆς πραγματείας.

 Pues el mismo asombro ante los hechos sobre los cuales hemos escogido escribir, es suficiente para invitar e incitar a cualquiera, joven y anciano, a la lectura de este tratado.

[5] τίς γὰρ οὕτως ὑπάρχει φαῦλος ῥᾴθυμος ἀνθρώπων ὃς οὐκ ἂν βούλοιτο γνῶναι πῶς καὶ τίνι γένει πολιτείας ἐπικρατηθέντα σχεδὸν ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν οἰκουμένην οὐχ ὅλοις πεντήκοντα καὶ τρισὶν ἔτεσιν ὑπὸ μίαν ἀρχὴν ἔπεσε τὴν Ῥωμαίων, πρότερον οὐχ εὑρίσκεται γεγονός, [6] τίς δὲ πάλιν οὕτως ἐκπαθὴς πρός τι τῶν ἄλλων θεαμάτων μαθημάτων ὃς προυργιαίτερον ἄν τι ποιήσαιτο τῆσδε τῆς ἐμπειρίας;

Pues ¿quién de entre los hombres hay tan indiferente o perezoso, que no quiera conocer cómo y con qué clase de constitución casi todo el mundo habitado, sometido en –(y) no enteros- cincuenta y tres años, cayó bajo un solo poder, el de los romanos, lo cual no se encuentra que haya sucedido antes, y además, quién tan apasionado por alguno de los demás espectáculos o enseñanzas que lo considere más importante que esta dedicación?

II.- ὡς δ᾽ ἔστι παράδοξον καὶ μέγα τὸ περὶ τὴν ἡμετέραν ὑπόθεσιν θεώρημα γένοιτ᾽ ἂν οὕτως μάλιστ᾽ ἐμφανές, εἰ τὰς ἐλλογιμωτάτας τῶν προγεγενημένων δυναστειῶν, περὶ ἃς οἱ συγγραφεῖς τοὺς πλείστους διατέθεινται λόγους, παραβάλοιμεν καὶ συγκρίναιμεν πρὸς τὴν Ῥωμαίων ὑπεροχήν.

Que es asombrosa y grande la especulación acerca nuestro tema de estudio, podría llegar a ser absolutamente evidente, si a las más reputadas de las dinastías precedentes, acerca de las cuales los escritores han desarrollado la mayoría de sus escritos, (las) pusiésemos al lado y (las) comparásemos con la superioridad de los romanos.

[2] εἰσὶ δ᾽ αἱ τῆς παραβολῆς ἄξιαι καὶ συγκρίσεως αὗται. Πέρσαι κατά τινας καιροὺς μεγάλην ἀρχὴν κατεκτήσαντο καὶ δυναστείαν: ἀλλ᾽ ὁσάκις ἐτόλμησαν ὑπερβῆναι τοὺς τῆς Ἀσίας ὅρους, οὐ μόνον ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς, ἀλλὰ καὶ περὶ σφῶν ἐκινδύνευσαν.

Son las siguientes (dinastías) las dignas de equiparación y comparación: los persas durante cierto tiempo adquirieron un gran poder y dominio: pero cuantas veces se atrevieron a sobrepasar los límites de Asia, pusieron en riesgo no solo su poder sino incluso a ellos mismos.

[3] Λακεδαιμόνιοι πολλοὺς ἀμφισβητήσαντες χρόνους ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἡγεμονίας, ἐπειδή ποτ᾽ ἐκράτησαν, μόλις ἔτη δώδεκα κατεῖχον αὐτὴν ἀδήριτον.

Los lacedemonios, disputando muchos años por la hegemonía de los helenos, cuando en cierta ocasión se impusieron, la mantuvieron sin oposición apenas doce años.

[4] Μακεδόνες τῆς μὲν Εὐρώπης ἦρξαν ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν Ἀδρίαν τόπων ἕως ἐπὶ τὸν Ἴστρον ποταμόν, βραχὺ παντελῶς ἂν φανείη μέρος τῆς προειρημένης χώρας: [5] μετὰ δὲ ταῦτα προσέλαβον τὴν τῆς Ἀσίας ἀρχήν, καταλύσαντες τὴν τῶν Περσῶν δυναστείαν. ἀλλ᾽ ὅμως οὗτοι πλείστων δόξαντες καὶ τόπων καὶ πραγμάτων γενέσθαι κύριοι, τὸ πολὺ μέρος ἀκμὴν ἀπέλιπον τῆς οἰκουμένης ἀλλότριον.

Los macedonios dominaron Europa desde los lugares hacia el Adriático hasta el río Istro, lo cual, en total, podría parecer una parte pequeña del territorio mencionado: y además de eso añadieron el dominio de Asia, tras destruir la dinastía de los persas, pero ellos, aun pareciendo llegar a ser los amos de muchísimos lugares y asuntos, dejaron, aun así, la mayor parte del mundo habitado en manos ajenas.

[6] Σικελίας μὲν γὰρ καὶ Σαρδοῦς καὶ Λιβύης οὐδ᾽ ἐπεβάλοντο καθάπαξ ἀμφισβητεῖν, τῆς δ᾽ Εὐρώπης τὰ μαχιμώτατα γένη τῶν προσεσπερίων ἐθνῶν ἰσχνῶς εἰπεῖν οὐδ᾽ ἐγίνωσκον.

Pues ni una sola vez se lanzaron a disputar por el dominio de Sicilia, ni de Cerdeña ni de Libia, y de Europa, a las estirpes más aguerridas de las naciones hacia occidente, hablando claramente, ni (las) conocían.

[7] Ῥωμαῖοί γε μὴν οὐ τινὰ μέρη, σχεδὸν δὲ πᾶσαν πεποιημένοι τὴν οἰκουμένην ὑπήκοον αὑτοῖς, ἀνυπόστατον μὲν τοῖς ὑπάρχουσι πᾶσιν, ἀνυπέρβλητον δὲ καὶ τοῖς ἐπιγινομένοις ὑπεροχὴν κατέλιπον τῆς αὑτῶν δυναστείας.

Los romanos, en cambio, sometiendo bajo su mando no solo algunas partes, sino casi todo el territorio habitado, asentaron la superioridad de su propio imperio, irresistible para los (imperios) existentes, e insuperable para los venideros.

[8] περὶ δὲ τοῦ μεντολαδιατἐκ τῆς γραφῆς ἐξέσται σαφέστερον κατανοεῖν: ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τοῦ πόσα καὶ πηλίκα συμβάλλεσθαι πέφυκε τοῖς φιλομαθοῦσιν τῆς πραγματικῆς ἱστορίας τρόπος.

Y acerca de… (?) a partir de (este) escrito será posible comprenderlo más claramente; e igualmente, acerca de captar cuánto y cuán grande ha llegado a ser para los amantes del saber el carácter de la historia pragmática. (?)

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s