Esquilo. Agamenón, 1-103

El teatro griego: tragedia y comediaEsquilo

Antología de textos griegos: Esquilo

Agamenón 1- 103  Prólogo del vígia y el telégrafo ígneo con noticias de Troya. El coro canta el destino de Troya y pregunta a Clitemnestra el porqué de tantos sacrificios a los dioses.

Texto Perseus

Φύλαξ

θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶνδ᾽ ἀπαλλαγὴν πόνων
φρουρᾶς ἐτείας μῆκος, ἣν κοιμώμενος
στέγαις Ἀτρειδῶν ἄγκαθεν, κυνὸς δίκην,
ἄστρων κάτοιδα νυκτέρων ὁμήγυριν,
5 καὶ τοὺς φέροντας χεῖμα καὶ θέρος βροτοῖς
λαμπροὺς δυνάστας, ἐμπρέποντας αἰθέρι
ἀστέρας, ὅταν φθίνωσιν, ἀντολάς τε τῶν.

Vigilante.- A los dioses pido el fin de estas penas, de esta vigilancia de un año de duración, en la cual, recostado en los tejados de los Atridas sobre el codo, a la manera de un perro, he distinguido la asamblea de astros nocturnos, y a los que traen invierno y verano a los mortales, soberanos radiantes, estrellas que destacan en el éter, cuando se desvanecen y sus ascensos.

καὶ νῦν φυλάσσω λαμπάδος τό σύμβολον,
αὐγὴν πυρὸς φέρουσαν ἐκ Τροίας φάτιν
10 ἁλώσιμόν τε βάξιν: ὧδε γὰρ κρατεῖ
γυναικὸς ἀνδρόβουλον ἐλπίζον κέαρ.

Y ahora vigilo la señal de una antorcha, resplandor de fuego portando desde Troya una noticia y la confirmación de la conquista: pues así (lo) ordena un corazón expectante de mujer, que delibera como un hombre

εὖτ᾽ ἂν δὲ νυκτίπλαγκτον ἔνδροσόν τ᾽ ἔχω
εὐνὴν ὀνείροις οὐκ ἐπισκοπουμένην
ἐμήν: φόβος γὰρ ἀνθ᾽ ὕπνου παραστατεῖ,
15 τὸ μὴ βεβαίως βλέφαρα συμβαλεῖν ὕπνῳ:
ὅταν δ᾽ ἀείδειν μινύρεσθαι δοκῶ,
ὕπνου τόδ᾽ ἀντίμολπον ἐντέμνων ἄκος,
κλαίω τότ᾽ οἴκου τοῦδε συμφορὰν στένων
οὐχ ὡς τὰ πρόσθ᾽ ἄριστα διαπονουμένου.

Cuando ocupo (este) lecho que incita a no descansar y cubierto de rocío, no visitado por los sueños, -pues el temor en vez del sueño está a su lado, el no cerrar los párpados  tranquilamente por el sueño- …, cuando me propongo cantar o tararear, imponiendo(me) este remedio como sustituto del sueño, lloro entonces lamentando la desgracia de esta casa no dirigida de la mejor manera posible, como antes.

20 νῦν δ᾽ εὐτυχὴς γένοιτ᾽ ἀπαλλαγὴ πόνων
εὐαγγέλου φανέντος ὀρφναίου πυρός.

Ahora, ojalá se hiciese realidad el afortunado cese de mis penas, mostrándose la llama portadora de buenas noticias a través de la oscuridad!

χαῖρε λαμπτὴρ νυκτός, ἡμερήσιον
φάος πιφαύσκων καὶ χορῶν κατάστασιν
πολλῶν ἐν Ἄργει, τῆσδε συμφορᾶς χάριν.
25 ἰοὺ ἰού.

Oh, salud, linterna de la noche, que anuncias la luz diurna y la celebración de muchas danzas en Argos, gracias a esta circunstancia. ¡Por fin, por fin!

Ἀγαμέμνονος γυναικὶ σημαίνω τορῶς
εὐνῆς ἐπαντείλασαν ὡς τάχος δόμοις
ὀλολυγμὸν εὐφημοῦντα τῇδε λαμπάδι
ἐπορθιάζειν, εἴπερ Ἰλίου πόλις
30 ἑάλωκεν, ὡς φρυκτὸς ἀγγέλλων πρέπει:
αὐτός τ᾽ ἔγωγε φροίμιον χορεύσομαι.

A la mujer de Agamenón le doy con emoción la señal de que, alzándose del lecho cuanto antes, en palacio eleve un grito triunfal en honor de esta lámpara, si es que la ciudad de Troya ha sido tomada, según el mensajero ardiente pone de manifiesto; y yo, yo mismo danzaré el preludio.

τὰ δεσποτῶν γὰρ εὖ πεσόντα θήσομαι
τρὶς ἓξ βαλούσης τῆσδέ μοι φρυκτωρίας.

pues los asuntos de los amos, si caen bien, los pondré para mí, al lanzarme esta señal luminosa un triple seis.

  • «Otros juegos se jugaban únicamente con dados. En un juego con tres dados, la mejor tirada consistía en sacar tres 6, por lo que el triple seis se convirtió en una expresión de buena suerte» (http://ynaca.blogspot.com)

γένοιτο δ᾽ οὖν μολόντος εὐφιλῆ χέρα
35 ἄνακτος οἴκων τῇδε βαστάσαι χερί.
τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ: βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ μέγας
βέβηκεν: οἶκος δ᾽ αὐτός, εἰ φθογγὴν λάβοι,
σαφέστατ᾽ ἂν λέξειεν: ὡς ἑκὼν ἐγὼ
μαθοῦσιν αὐδῶ κοὐ μαθοῦσι λήθομαι.

Ojalá se haga realidad tocar la bienamada mano del soberano de palacio cuando llegue, con esta mi mano. Lo demás lo callo: enorme buey ha caído sobre mi lengua: la propia casa, si adquiriese voz, podría hablar con gran claridad; pues yo, voluntariamente, hablo con los enterados, y con los no enterados, lo tengo olvidado.

Χορός

40 δέκατον μὲν ἔτος τόδ᾽ ἐπεὶ Πριάμου
μέγας ἀντίδικος,
Μενέλαος ἄναξ ἠδ᾽ Ἀγαμέμνων,
διθρόνου Διόθεν καὶ δισκήπτρου
τιμῆς ὀχυρὸν ζεῦγος Ἀτρειδᾶν
45 στόλον Ἀργείων χιλιοναύτην,
τῆσδ᾽ ἀπὸ χώρας
ἦραν, στρατιῶτιν ἀρωγὰν,
μέγαν ἐκ θυμοῦ κλάζοντες Ἄρη
τρόπον αἰγυπιῶν, οἵτ᾽ ἐκπατίοις
50 ἄλγεσι παίδων ὕπατοι λεχέων
στροφοδινοῦνται
πτερύγων ἐρετμοῖσιν ἐρεσσόμενοι,
δεμνιοτήρη
πόνον ὀρταλίχων ὀλέσαντες:
55 ὕπατος δ᾽ ἀίων τις Ἀπόλλων
Πὰν Ζεὺς οἰωνόθροον
γόον ὀξυβόαν τῶνδε μετοίκων
ὑστερόποινον
πέμπει παραβᾶσιν Ἐρινύν.

Coro.- Décimo año (es) este desde que el gran oponente de Príamo, el soberano Menelao y Agamenón, el poderoso yugo de Atridas, con honor(es) de doble trono procedente de Zeus y doble cetro, hicieron zarpar ἦραν de esta tierra una flota de argivos de mil naves, ayuda formada por un ejército, lanzando (los Atridas) un gran grito desde su pecho «¡Ares!», a la manera de buitres que con dolor desmesurado ἐκπατίοις ἄλγεσι a lo alto sobre ὕπατοι los nidos λεχέων de sus crías παίδων dan vueltas alrededor στροφοδινοῦνται  batiendo ἐρεσσόμενοι con los remos ἐρετμοῖσιν de sus alas πτερύγων al haber echado a perder ὀλέσαντες su esfuerzo vigilante del lecho δεμνιοτήρη πόνον de los polluelos ὀρταλίχων;  pero en lo alto ὕπατος, al percibir ἀίων algún (dios) Apolo, o Pan o Zeus el lamento γόον agudo ὀξυβόαν lanzado por aves οἰωνόθροον  de estos residentes en el cielo (vecinos) μετοίκων, envía, venganza postrera ὑστερόποινον, una Erinia Ἐρινύν contra los transgresores παραβᾶσιν

60 οὕτω δ᾽ Ἀτρέως παῖδας κρείσσων
ἐπ᾽ Ἀλεξάνδρῳ πέμπει ξένιος
Ζεὺς πολυάνορος ἀμφὶ γυναικὸς
πολλὰ παλαίσματα καὶ γυιοβαρῆ
γόνατος κονίαισιν ἐρειδομένου
65 διακναιομένης τ᾽ ἐν προτελείοις
κάμακος θήσων Δαναοῖσι
Τρωσί θ᾽ ὁμοίως. ἔστι δ᾽ ὅπη νῦν
ἔστι: τελεῖται δ᾽ ἐς τὸ πεπρωμένον:
οὔθ᾽ ὑποκαίων οὔθ᾽ ὑπολείβων
70 οὔτε δακρύων ἀπύρων ἱερῶν
ὀργὰς ἀτενεῖς παραθέλξει.

Así, a los hijos de Atreo el poderoso Zeus Hospitalario (los) envía contra Alejandro por una mujer de muchos hombres, para imponer θήσων a dánaos y troyanos por igual muchas caídas en la lucha πολλὰ παλαίσματα y pesadez de miembros γυιοβαρῆ, apoyada la rodilla en el polvo γόνατος κονίαισιν ἐρειδομένου y rota la lanza en los primeros combates διακναιομένης τ᾽ ἐν προτελείοις κάμακος . (Las cosas) están como están. se van cumpliendo hacia lo marcado por el destino; ni encendiendo hogueras, ni ofreciendo libaciones, ni llorando apaciguará las iras inflexibles de los sacrificios que rechazan la llama.

ἡμεῖς δ᾽ ἀτίται σαρκὶ παλαιᾷ
τῆς τότ᾽ ἀρωγῆς ὑπολειφθέντες
μίμνομεν ἰσχὺν
75 ἰσόπαιδα νέμοντες ἐπὶ σκήπτροις.

Nosotros, relegados ὑπολειφθέντες de la expedición de entonces por un cuerpo anciano culpable ἀτίται σαρκὶ παλαιᾷ (por culpa de un cuerpo anciano), nos quedamos, apoyando sobre bastones una fuerza igual a la de un niño.

τε γὰρ νεαρὸς μυελὸς στέρνων
ἐντὸς ἀνᾴσσων
ἰσόπρεσβυς, Ἄρης δ᾽ οὐκ ἔνι χώρᾳ,
τό θ᾽ ὑπέργηρων φυλλάδος ἤδη
80 κατακαρφομένης τρίποδας μὲν ὁδοὺς
στείχει, παιδὸς δ᾽ οὐδὲν ἀρείων
ὄναρ ἡμερόφαντον ἀλαίνει.

pues la médula joven que salta dentro del pecho (es) igual a la de un anciano, y Ares no reside en su lugar, y lo demasiado viejo, marchito ya el follaje, recorre caminos a tres pies, y, en nada más fuerte que un niño, deambula como un sueño que se muestra de día.

σὺ δέ, Τυνδάρεω
θύγατερ, βασίλεια Κλυταιμήστρα,
85 τί χρέος; τί νέον; τί δ᾽ ἐπαισθομένη,
τίνος ἀγγελίας
πειθοῖ περίπεμπτα θυοσκεῖς;
πάντων δὲ θεῶν τῶν ἀστυνόμων,
ὑπάτων, χθονίων,
90 τῶν τ᾽ θυραίων τῶν τ᾽ ἀγοραίων,
βωμοὶ δώροισι φλέγονται:
ἄλλη δ᾽ ἄλλοθεν οὐρανομήκης
λαμπὰς ἀνίσχει,
φαρμασσομένη χρίματος ἁγνοῦ
95 μαλακαῖς ἀδόλοισι παρηγορίαις,
πελάνῳ μυχόθεν βασιλείῳ.

Pero tú, hija de Tíndaro, reina Clitemnestra, ¿cuál es tu necesidad?, ¿qué hay de nuevo? ¿informada de qué, por persuasión de qué noticia ofreces sacrificios dispersos por los alrededores? De todos los dioses protectores de la ciudad, de los celestes, de los subterráneos, de los de las puertas, de los de las plazas… los altares arden con ofrendas; una de un lado, otra de otro ἄλλη δ᾽ ἄλλοθεν  alta hasta el cielo οὐρανομήκης, la llama λαμπὰς se mantiene reforzada / hechizada φαρμασσομένη con las blandas súplicas μαλακαῖς  παρηγορίαις, libres de engaño ἀδόλοισι, de un ungüento sagrado χρίματος ἁγνοῦ, con aceite regio πελάνῳ  βασιλείῳ del fondo del palacio μυχόθεν.

τούτων λέξασ᾽ τι καὶ δυνατὸν
καὶ θέμις αἰνεῖν,
παιών τε γενοῦ τῆσδε μερίμνης,
100 νῦν τοτὲ μὲν κακόφρων τελέθει,
τοτὲ δ᾽ ἐκ θυσιῶν ἀγανὴ φαίνουσ᾽
ἐλπὶς ἀμύνει φροντίδ᾽ ἄπληστον
τῆς θυμοβόρου φρένα λύπης.

De estas cosas, diciendo lo que (sea) posible y lícito expresar, sé γενοῦ sanadora παιών de esta inquietud, que ahora νῦν en un momento τοτὲ se vuelve τελέθει maligna κακόφρων, y a continuación τοτὲ mostrándose φαίνουσ᾽ esperanza amable ἀγανὴ ἐλπὶς a partir de los sacrificios ἐκ θυσιῶν, aleja ἀμύνει la insaciable preocupación φροντίδ᾽ ἄπληστον de la pena que devora mi ánimo τῆς θυμοβόρου φρένα λύπης.

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s