Esquilo. Los persas 353-432

Esquilo (Αἰσχύλος ca. 526-525 a. C.- ca. 456-455 a. C.)

Los persas 353-432. El mensajero describe a Atosa, madre de Jerjes la terrible derrota persa en Salamina

Aesch. Pers. 353 (Perseus)

Ἄγγελος

ἦρξεν μέν, δέσποινα, τοῦ παντὸς κακοῦ
φανεὶς ἀλάστωρ κακὸς δαίμων ποθέν.

Mensajero. Empezó, oh señora, todo el mal, un espíritu vengador, que se hizo visible, o una divinidad malvada.

355 ἀνὴρ γὰρ Ἕλλην ἐξ Ἀθηναίων στρατοῦ
ἐλθὼν ἔλεξε παιδὶ σῷ Ξέρξῃ τάδε,
ὡς εἰ μελαίνης νυκτὸς ἵξεται κνέφας,
Ἕλληνες οὐ μενοῖεν, ἀλλὰ σέλμασιν
ναῶν ἐπανθορόντες ἄλλος ἄλλοσε
360 δρασμῷ κρυφαίῳ βίοτον ἐκσωσοίατο.

pues un hombre griego, que venía del ejército de los atenienses, dijo a tu hijo Jerjes esto: que si llegaba la oscuridad de la negra noche los griegos no permanecerían, sino que saltando sobre las cubiertas de las naves, cada uno por su lado, con huída oculta, intentaría salvar su vida.

δ᾽ εὐθὺς ὡς ἤκουσεν, οὐ ξυνεὶς δόλον
Ἕλληνος ἀνδρὸς οὐδὲ τὸν θεῶν φθόνον,
πᾶσιν προφωνεῖ τόνδε ναυάρχοις λόγον,
εὖτ᾽ ἂν φλέγων ἀκτῖσιν ἥλιος χθόνα
365 λήξῃ, κνέφας δὲ τέμενος αἰθέρος λάβῃ,
τάξαι νεῶν στῖφος μὲν ἐν στοίχοις τρισὶν
ἔκπλους φυλάσσειν καὶ πόρους ἁλιρρόθους,
ἄλλας δὲ κύκλῳ νῆσον Αἴαντος πέριξ:
ὡς εἰ μόρον φευξοίαθ᾽ Ἕλληνες κακόν,
370 ναυσὶν κρυφαίως δρασμὸν εὑρόντες τινά,
πᾶσιν στέρεσθαι κρατὸς ἦν προκείμενον.

Él, inmediatamente cuando lo oyó, no captando el engaño del hombre griego ni la envidia de los dioses, profiere esta orden a todos los navarcas: cuando el sol cesase de alumbrar con sus rayos la tierra y la oscuridad dominase el cerco del éter, disponer por una parte un bloque de naves en tres filas para vigilar las salidas de barcos y las vías del mar sonoro, y (disponer) por otra parte las demás en círculo en torno a la isla de Ayax; de modo que si los griegos intentaban escapar de su mal destino, encontrando con sus naves ocultamente alguna vía de escape, estaba preparado el privar a todos (los enemigos) de su cabeza.

τοσαῦτ᾽ ἔλεξε κάρθ᾽ ὑπ᾽ εὐθύμου φρενός:
οὐ γὰρ τὸ μέλλον ἐκ θεῶν ἠπίστατο.

Tales cosas dijo, así mismo, por una mente optimista: pues no conocía lo que había de llegar de los dioses.

οἱ δ᾽ οὐκ ἀκόσμως, ἀλλὰ πειθάρχῳ φρενὶ
375 δεῖπνόν τ᾽ ἐπορσύνοντο, ναυβάτης τ᾽ ἀνὴρ
τροποῦτο κώπην σκαλμὸν ἀμφ᾽ εὐήρετμον.

Ellos no desordenadamente, sino con espíritu obediente preparaban la cena, y el marinero envolvía el remo con correas en torno al soporte para remos (escálamo), bien fijado.

ἐπεὶ δὲ φέγγος ἡλίου κατέφθιτο
καὶ νὺξ ἐπῄει, πᾶς ἀνὴρ κώπης ἄναξ
ἐς ναῦν ἐχώρει πᾶς θ᾽ ὅπλων ἐπιστάτης:

Cuando el brillo del sol se apagó y la noche sobrevenía, todo hombre soberano de un remo entraba en su nave y también (entraba) todo acompañante con armas.

380 τάξις δὲ τάξιν παρεκάλει νεὼς μακρᾶς:
πλέουσι δ᾽ ὡς ἕκαστος ἦν τεταγμένος,
καὶ πάννυχοι δὴ διάπλοον καθίστασαν
ναῶν ἄνακτες πάντα ναυτικὸν λεών.

Cada fila animaba a otra fila de la larga nave; navegan según cada cual estaba dispuesto, y ocupados toda la noche los soberanos de las naves establecieron toda la gente marinera atravesada con las naves.

καὶ νὺξ ἐχώρει, κοὐ μάλ᾽ Ἑλλήνων στρατὸς
385 κρυφαῖον ἔκπλουν οὐδαμῇ καθίστατο:

y la noche avanzaba, y el ejército de los griegos en absoluto iniciaba una salida de naves oculta por ningún lugar.

ἐπεί γε μέντοι λευκόπωλος ἡμέρα
πᾶσαν κατέσχε γαῖαν εὐφεγγὴς ἰδεῖν,
πρῶτον μὲν ἠχῇ κέλαδος Ἑλλήνων πάρα
μολπηδὸν ηὐφήμησεν, ὄρθιον δ᾽ ἅμα
390 ἀντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας
ἠχώ: φόβος δὲ πᾶσι βαρβάροις παρῆν
γνώμης ἀποσφαλεῖσιν: οὐ γὰρ ὡς φυγῇ
παιᾶν᾽ ἐφύμνουν σεμνὸν Ἕλληνες τότε,
ἀλλ᾽ ἐς μάχην ὁρμῶντες εὐψύχῳ θράσει:

Pero cuando el día de blancos caballos ocupó toda la tierra, bastante luminoso para ver, primero un rumor con eco de parte de los griegos sonó optimista a modo de himno, y al punto lo devolvió, agudo, el eco de la roca isleña; el temor se hacía presente para los bárbaros, errados en su expectativa; pues no como para huida cantaban un sagrado peán los griegos entonces, sino lanzándose a la batalla con valor de espíritu valiente.

σάλπιγξ δ᾽ ἀϋτῇ πάντ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπέφλεγεν.
εὐθὺς δὲ κώπης ῥοθιάδος ξυνεμβολῇ
ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον ἐκ κελεύματος,
θοῶς δὲ πάντες ἦσαν ἐκφανεῖς ἰδεῖν.

La trompeta con su grito encendió todo aquello. inmediatamente con batir de remo que salpicaba golperaron el mar profundo a la orden y rápidamente todos eran evidentes de ver.

τὸ δεξιὸν μὲν πρῶτον εὐτάκτως κέρας
400 ἡγεῖτο κόσμῳ, δεύτερον δ᾽ πᾶς στόλος
ἐπεξεχώρει, καὶ παρῆν ὁμοῦ κλύειν
πολλὴν βοήν, ‘ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε,
ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροῦτε δὲ
παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη,
405 θήκας τε προγόνων: νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.’

El ala derecha en primer lugar ordenadamente avanzaba en formación, y en segundo lugar toda la flota (lo) seguía, y era posible al mismo tiempo oír un gran grito» oh hijos de los helenos, avanzad, liberad a la patria, liberad a los hijos, mujeres, las sedes de los dioses paternos, y las tumbas de los antepasados: ahora por todos(ellos) es la lucha.»

καὶ μὴν παρ᾽ ἡμῶν Περσίδος γλώσσης ῥόθος
ὑπηντίαζε, κοὐκέτ᾽ ἦν μέλλειν ἀκμή.
εὐθὺς δὲ ναῦς ἐν νηὶ χαλκήρη στόλον
ἔπαισεν: ἦρξε δ᾽ ἐμβολῆς Ἑλληνικὴ
410 ναῦς, κἀποθραύει πάντα Φοινίσσης νεὼς
κόρυμβ᾽, ἐπ᾽ ἄλλην δ᾽ ἄλλος ηὔθυνεν δόρυ.

Y ciertamente de parte de nosotros un rumor de lengua persa salía a su encuentro, y ya no era tiempo de aplazar la acción. Inmediatamente una nave golpeó su espolón de bronce contra otra nave: empezó el ataque una nave helena, y destroza todo el extremo de la nave fenicia y cada una contra otra dirigía su lanza.

τὰ πρῶτα μέν νυν ῥεῦμα Περσικοῦ στρατοῦ
ἀντεῖχεν: ὡς δὲ πλῆθος ἐν στενῷ νεῶν
ἤθροιστ᾽ ἀρωγὴ δ᾽ οὔτις ἀλλήλοις παρῆν,
415 αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἐμβόλοις χαλκοστόμοις
παίοντ᾽, ἔθραυον πάντα κωπήρη στόλον,
Ἑλληνικαί τε νῆες οὐκ ἀφρασμόνως
κύκλῳ πέριξ ἔθεινον, ὑπτιοῦτο δὲ
σκάφη νεῶν, θάλασσα δ᾽ οὐκέτ᾽ ἦν ἰδεῖν,
420 ναυαγίων πλήθουσα καὶ φόνου βροτῶν.

Al principio, en ese momento, la corriente del ejército persa resistía: pero cuando la masa de naves se iba concentrando en el estrecho, ya no eran posible para ellas acciones de ayuda, y ellos mismos entre sí se golpeaban con las proas de bronce en la punta, destrozaban todo el equipamiento remero; y las naves griegas, no sin sentido, en circulo atacaban en torno, y se giraban las cubiertas de las naves, y el mar ya no era posible de ver, lleno de naves rotas y matanza de hombres

ἀκταὶ δὲ νεκρῶν χοιράδες τ᾽ ἐπλήθυον,
φυγῇ δ᾽ ἀκόσμῳ πᾶσα ναῦς ἠρέσσετο,
ὅσαιπερ ἦσαν βαρβάρου στρατεύματος.

Las puntas de la costa y los escollos se llenaban de cadáveres, y en fuga desordenada remaba toda nave, cuantas había del ejército bárbaro.

τοὶ δ᾽ ὥστε θύννους τιν᾽ ἰχθύων βόλον
425 ἀγαῖσι κωπῶν θραύμασίν τ᾽ ἐρειπίων
ἔπαιον, ἐρράχιζον: οἰμωγὴ δ᾽ ὁμοῦ
κωκύμασιν κατεῖχε πελαγίαν ἅλα,
ἕως κελαινῆς νυκτὸς ὄμμ᾽ ἀφείλετο.

Ellos como a atunes o a algún banco de peces con trozos de remos y restos de tablas golpeaban, quebraban; lamento al mismo tiempo con gemidos llenaba el píélago salado, hasta que el ojo de la negra noche (lo) evitó.

κακῶν δὲ πλῆθος, οὐδ᾽ ἂν εἰ δέκ᾽ ἤματα
430 στοιχηγοροίην, οὐκ ἂν ἐκπλήσαιμί σοι.
εὖ γὰρ τόδ᾽ ἴσθι, μηδάμ᾽ ἡμέρᾳ μιᾷ
πλῆθος τοσουτάριθμον ἀνθρώπων θανεῖν.

La multitud de males, ni aunque hablase ordenadamente diez diías, no te la completaría: pues sabe bien esto: en un solo día nunca una multitud tan numerosa de hombres ha muerto.

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s