Platón. República II, 358e – 360d.

Platón (Πλάτων 427 aC – 347 aC)

República II, 358e – 360d (Perseus). ¿Es buena la justicia «per se», o es solo un medio para obtener otros bienes?. Glaucón explica el mito del anillo de Giges, que hacía a los hombres invisibles.

(Habla Glaucón y se dirige a Sócrates).

[358ε] κάλλιστα, ἔφη, λέγεις: καὶ πρῶτον ἔφην ἐρεῖν, περὶ τούτου ἄκουε, τί ὄν τε καὶ ὅθεν γέγονε δικαιοσύνη. «Muy bien dices», decía (Glaucón); «y lo que primero dije que diría, sobre eso escúchame: qué es y de dónde ha llegado a existir la justicia. 

πεφυκέναι γὰρ δή φασιν τὸ μὲν ἀδικεῖν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἀγαθῷ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ᾽ ἐπειδὰν ἀλλήλους ἀδικῶσί τε καὶ ἀδικῶνται καὶ ἀμφοτέρων γεύωνται, τοῖς μὴ δυναμένοις τὸ [359α] μὲν ἐκφεύγειν τὸ δὲ αἱρεῖν δοκεῖ λυσιτελεῖν συνθέσθαι ἀλλήλοις μήτ᾽ ἀδικεῖν μήτ᾽ ἀδικεῖσθαι:

pues ciertamente dicen φασιν que el cometer injusticia τὸ μὲν ἀδικεῖν es por naturaleza πεφυκέναι bueno y en cambio el sufrir injusticia (es por naturaleza) malo, y que el sufrir injusticia τὸ ἀδικεῖσθαι sobrepasa ὑπερβάλλειν en daño más que πλέονι δὲ κακῷ el cometer injusticia τὸ ἀδικεῖν en beneficio ἀγαθῷ, hasta el punto de que cuando de forma recíproca cometen injusticias y sufren injusticias y llegan a probar ambas, a los que no pueden rehuir uno (lo malo) y escoger lo otro (lo beneficioso), (les) parece ser ventajoso λυσιτελεῖν acordar συνθέσθαι entre sí ἀλλήλοις no cometer injusticia ni sufrir injusticia;

καὶ ἐντεῦθεν δὴ ἄρξασθαι νόμους τίθεσθαι καὶ συνθήκας αὑτῶν, καὶ ὀνομάσαι τὸ ὑπὸ τοῦ νόμου ἐπίταγμα νόμιμόν τε καὶ δίκαιον: καὶ εἶναι δὴ ταύτην γένεσίν τε καὶ οὐσίαν δικαιοσύνης, μεταξὺ οὖσαν τοῦ μὲν ἀρίστου ὄντος, ἐὰν ἀδικῶν μὴ διδῷ δίκην, τοῦ δὲ κακίστου, ἐὰν ἀδικούμενος τιμωρεῖσθαι ἀδύνατος ᾖ:

y (φασιν dicen) que a partir de aquí se empezó a instaurar leyes y pactos entre ellos, y a llamar a lo impuesto por la ley «legal» y «justo»  y que ese es el origen y la esencia de la justicia, que está οὖσαν en medio de lo que es lo mejor -si cometiendo injusticia no se pagase una pena-. y lo peor -si sufriendo injusticia fuese imposible vengarse-

τὸ δὲ δίκαιον ἐν μέσῳ ὂν τούτων ἀμφοτέρων ἀγαπᾶσθαι οὐχ ὡς [359β] ἀγαθόν, ἀλλ᾽ ὡς ἀρρωστίᾳ τοῦ ἀδικεῖν τιμώμενον: ἐπεὶ τὸν δυνάμενον αὐτὸ ποιεῖν καὶ ὡς ἀληθῶς ἄνδρα οὐδ᾽ ἂν ἑνί ποτε συνθέσθαι τὸ μήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι: μαίνεσθαι γὰρ ἄν. μὲν οὖν δὴ φύσις δικαιοσύνης, Σώκρατες, αὕτη τε καὶ τοιαύτη, καὶ ἐξ ὧν πέφυκε τοιαῦτα, ὡς λόγος.

Y que lo justo, que está ὂν en medio de esos dos extremos, es amado no como (algo) bueno, sino como algo valorado por debilidad para cometer injusticia: pues (dicen que) el que puede hacer eso (cometer injusticia) y un hombre en verdad nunca se pondría de acuerdo ni ccon una sola (persona), ni para no cometer injusticia ni para sufrir injusticia: pues sería estar loco. En fin, la naturaleza de la justicia, Sócrates (es) esa y de tales rasgos τοιαύτη , y de dónde ἐξ ὧν surgió (son) tales circunstancias, según la tradición.

ὡς δὲ καὶ οἱ ἐπιτηδεύοντες ἀδυναμίᾳ τοῦ ἀδικεῖν ἄκοντες αὐτὸ ἐπιτηδεύουσι, μάλιστ᾽ ἂν αἰσθοίμεθα, εἰ τοιόνδε ποιήσαιμεν [359ξ] τῇ διανοίᾳ: δόντες ἐξουσίαν ἑκατέρῳ ποιεῖν ὅτι ἂν βούληται, τῷ τε δικαίῳ καὶ τῷ ἀδίκῳ, εἶτ᾽ ἐπακολουθήσαιμεν θεώμενοι ποῖ ἐπιθυμία ἑκάτερον ἄξει.

Que también los que practican (la justicia) por debilidad para cometer injusticia (la) practican contra su voluntad, lo percibiríamos mejor si hiciésemos lo siguiente de pensamiento: dando poder a uno y a otro para hacer lo que quiera, al justo y al injusto, luego podríamos seguir(los) observando hacia dónde les llevará a uno y a otro su deseo.

ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ οὖν λάβοιμεν ἂν τὸν δίκαιον τῷ ἀδίκῳ εἰς ταὐτὸν ἰόντα διὰ τὴν πλεονεξίαν, πᾶσα φύσις διώκειν πέφυκεν ὡς ἀγαθόν, νόμῳ δὲ βίᾳ παράγεται ἐπὶ τὴν τοῦ ἴσου τιμήν. εἴη δ᾽ ἂν ἐξουσία ἣν λέγω τοιάδε μάλιστα, εἰ αὐτοῖς γένοιτο οἵαν [359δ] ποτέ φασιν δύναμιν τῷ Γύγου τοῦ Λυδοῦ προγόνῳ γενέσθαι.

Entonces atraparíamos al justo en el acto ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ tendiendo hacia lo mismo que el injusto por codicia, lo cual todo ser nacido tiene por naturaleza perseguir(lo) como algo bueno, y es desviado por la ley, con violencia, hacia el respeto a lo equitativo; habría de ser el poder que digo más bien de tal magnitud, si lo tuviesen como la fuerza que dicen que en cierta ocasión surgió para el antepasado del lidio Giges.

εἶναι μὲν γὰρ αὐτὸν ποιμένα θητεύοντα παρὰ τῷ τότε Λυδίας ἄρχοντι, ὄμβρου δὲ πολλοῦ γενομένου καὶ σεισμοῦ ῥαγῆναί τι τῆς γῆς καὶ γενέσθαι χάσμα κατὰ τὸν τόπον ἔνεμεν.

(Dicen que) este era un pastor que estaba al servicio de quien gobernaba entonces en Lidia, y que teniendo lugar una tormenta y un terremoto se desgarró una parte de la tierra y apareció una grieta a lo largo del lugar por donde pastoreaba.

ἰδόντα δὲ καὶ θαυμάσαντα καταβῆναι καὶ ἰδεῖν ἄλλα τε δὴ μυθολογοῦσιν θαυμαστὰ καὶ ἵππον χαλκοῦν, κοῖλον, θυρίδας ἔχοντα, καθ᾽ ἃς ἐγκύψαντα ἰδεῖν ἐνόντα νεκρόν, ὡς φαίνεσθαι μείζω κατ᾽ ἄνθρωπον, τοῦτον δὲ ἄλλο μὲν οὐδέν, περὶ δὲ [359ε] τῇ χειρὶ χρυσοῦν δακτύλιον ὄντα περιελόμενον ἐκβῆναι.

(Y dicen que) al verlo, y admirándose, descendió y vio otras cosas admirables que cuentan los mitos, y un caballo de bronce, hueco, que tenía ventanitas, a través de las cuales, agachándose para observar ἐγκύψαντα, vio un cadáver que estaba dentro ἐνόντα, según parece ὡς φαίνεσθαι mayor μείζω de lo propio en un hombre κατ᾽ ἄνθρωπον, y (dicen que) aquel τοῦτον (el pastor) (no vio) ninguna otra cosa ἄλλο μὲν οὐδέν, pero sí un anillo de oro que estaba en torno a la mano, y que retirándolo, περιελόμενον salió (de la grieta).

συλλόγου δὲ γενομένου τοῖς ποιμέσιν εἰωθότος, ἵν᾽ ἐξαγγέλλοιεν κατὰ μῆνα τῷ βασιλεῖ τὰ περὶ τὰ ποίμνια, ἀφικέσθαι καὶ ἐκεῖνον ἔχοντα τὸν δακτύλιον: καθήμενον οὖν μετὰ τῶν ἄλλων τυχεῖν τὴν σφενδόνην τοῦ δακτυλίου περιαγαγόντα πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὸ εἴσω τῆς χειρός, τούτου δὲ γενομένου [360α] ἀφανῆ αὐτὸν γενέσθαι τοῖς παρακαθημένοις, καὶ διαλέγεσθαι ὡς περὶ οἰχομένου.

Teniendo lugar una reunión acostumbrada para los pastores, para comunicar cada mes al rey lo relativo a los rebaños, (dicen que) llegó también aquel (el pastor), llevando el anillo: y sentándose junto a los demás sucedió por casualidad τυχεῖν que le dio la vuelta περιαγαγόντα al engaste τὴν σφενδόνην del anillo hacia sí mismo πρὸς ἑαυτὸν, hacia el interior de la mano εἰς τὸ εἴσω τῆς χειρός, y al pasar esto τούτου δὲ γενομένου él αὐτὸν (Giges) se volvió γενέσθαι invisible ἀφανῆ para los sentados a su lado τοῖς παρακαθημένοις, y se hablaba διαλέγεσθαι (de él) como  acerca de alguien ausente ὡς περὶ οἰχομένου.

καὶ τὸν θαυμάζειν τε καὶ πάλιν ἐπιψηλαφῶντα τὸν δακτύλιον στρέψαι ἔξω τὴν σφενδόνην, καὶ στρέψαντα φανερὸν γενέσθαι. καὶ τοῦτο ἐννοήσαντα ἀποπειρᾶσθαι τοῦ δακτυλίου εἰ ταύτην ἔχοι τὴν δύναμιν, καὶ αὐτῷ οὕτω συμβαίνειν, στρέφοντι μὲν εἴσω τὴν σφενδόνην ἀδήλῳ γίγνεσθαι, ἔξω δὲ δήλῳ: αἰσθόμενον δὲ εὐθὺς διαπράξασθαι τῶν ἀγγέλων γενέσθαι τῶν παρὰ τὸν βασιλέα, ἐλθόντα [360β] δὲ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μοιχεύσαντα, μετ᾽ ἐκείνης ἐπιθέμενον τῷ βασιλεῖ ἀποκτεῖναι καὶ τὴν ἀρχὴν οὕτω κατασχεῖν.

(Dicen que) él (el pastor) se sorprendió y pasando la mano sobre el anillo de nuevo giró hacia fuera el engaste, y al girarlo se hizo visible. Y al darse cuenta, puso a prueba el anillo, si tenía esa fuerza, y así le sucedía, que al girar el engaste hacia dentro se volvía invisible, pero hacia fuera (se volvía) visible: ya convencido αἰσθόμενον consiguió enseguida llegar a ser (parte) de los mensajeros ante el rey, y entrando y seduciendo a la esposa de este, con la ayuda de aquella echándose sobre el rey lo mató y así se apoderó del poder.

εἰ οὖν δύο τοιούτω δακτυλίω γενοίσθην, καὶ τὸν μὲν δίκαιος περιθεῖτο, τὸν δὲ ἄδικος, οὐδεὶς ἂν γένοιτο, ὡς δόξειεν, οὕτως ἀδαμάντινος, ὃς ἂν μείνειεν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ καὶ τολμήσειεν ἀπέχεσθαι τῶν ἀλλοτρίων καὶ μὴ ἅπτεσθαι, ἐξὸν αὐτῷ καὶ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀδεῶς ὅτι βούλοιτο λαμβάνειν, [360ξ] καὶ εἰσιόντι εἰς τὰς οἰκίας συγγίγνεσθαι ὅτῳ βούλοιτο, καὶ ἀποκτεινύναι καὶ ἐκ δεσμῶν λύειν οὕστινας βούλοιτο, καὶ τἆλλα πράττειν ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἰσόθεον ὄντα.

Pues bien, si llegase a  haber dos anillos tales y uno se lo pusiese el justo y otro el injusto, nadie sería, según sería esperable, tan duro que se mantuviese en la justicia y que soportase apartarse y no tocar las cosas ajenas, siéndole posible coger sin miedo del ágora lo que quisiera, y, entrando en las casas tener relaciones con quien quisiera, y matar y liberar de sus ataduras a quienes quisiera, y hacer las demás cosas siendo igual a un dios entre los hombres.

οὕτω δὲ δρῶν οὐδὲν ἂν διάφορον τοῦ ἑτέρου ποιοῖ, ἀλλ᾽ ἐπὶ ταὔτ᾽ ἂν ἴοιεν ἀμφότεροι. καίτοι μέγα τοῦτο τεκμήριον ἂν φαίη τις ὅτι οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος ἀλλ᾽ ἀναγκαζόμενος, ὡς οὐκ ἀγαθοῦ ἰδίᾳ ὄντος, ἐπεὶ ὅπου γ᾽ ἂν οἴηται ἕκαστος οἷός τε ἔσεσθαι ἀδικεῖν, ἀδικεῖν.

Actuando así (el justo) no  haría nada diferente del otro, sino que ambos irian a las mismas cosas. Y ciertamente alguien podría llamar a esto una gran prueba de que nadie (es) justo voluntariamente sino obligado, como no siendo algo bueno individualmente, pues donde cada uno eventualmente cree ἂν οἴηται  que será ἔσεσθαι capaz οἷός de cometer injusticia, comete injusticia.

λυσιτελεῖν γὰρ δὴ οἴεται πᾶς ἀνὴρ πολὺ [360δ] μᾶλλον ἰδίᾳ τὴν ἀδικίαν τῆς δικαιοσύνης, ἀληθῆ οἰόμενος, ὡς φήσει περὶ τοῦ τοιούτου λόγου λέγων: ἐπεὶ εἴ τις τοιαύτης ἐξουσίας ἐπιλαβόμενος μηδέν ποτε ἐθέλοι ἀδικῆσαι μηδὲ ἅψαιτο τῶν ἀλλοτρίων, ἀθλιώτατος μὲν ἂν δόξειεν εἶναι τοῖς αἰσθανομένοις καὶ ἀνοητότατος, ἐπαινοῖεν δ᾽ ἂν αὐτὸν ἀλλήλων ἐναντίον ἐξαπατῶντες ἀλλήλους διὰ τὸν τοῦ ἀδικεῖσθαι φόβον. ταῦτα μὲν οὖν δὴ οὕτω.

Pues piensa todo hombre que la injusticia, a nivel particular, compensa mucho más que la justicia, pensando lo verdadero, según dirá el que hable de acuerdo a tal razonamiento: porque si alguien obteniendo tal poder no quisiera nunca cometer ninguna injusticia ni tocase las cosas ajenas, parecería ser muy desdichado  a quienes lo conociesen, y muy insensato, y lo alabarían delante de otros engañándose mutuamente por el temor a sufrir injusticia. Y esto , en fin, (es) así.

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s