Apiano. Historia de Roma. Guerra de Aníbal. Libro VII, 4-11

Antología de textos griegos: Apiano

App. Hann. I 4-11 (Perseus) Paso de los Alpes, llegada de Aníbal a Italia y primeras batallas: Ticino, Trebia, Trasimeno.

[4] Ἀννίβας δὲ ὅσα μὲν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτὸν ἄλλοι Καρχηδονίων τε καὶ Ῥωμαίων στρατηγοὶ περὶ Ἰβηρίαν ἔπραξαν, Ἰβηρικὴ γραφὴ δηλοῖ: ἐπιλεξάμενος δὲ Κελτιβήρων τε καὶ Λιβύων καὶ ἑτέρων ἐθνῶν ὅτι πλείστους, καὶ τὰ ἐν Ἰβηρίᾳ παραδοὺς Ἀσδρούβᾳ τῷ ἀδελφῷ, τὰ Πυρηναῖα ὄρη διέβαινεν ἐς τὴν Κελτικὴν τὴν νῦν λεγομένην Γαλατίαν, ἄγων πεζοὺς ἐνακισμυρίους καὶ ἱππέας ἐς δισχιλίους ἐπὶ μυρίοις καὶ ἐλέφαντας ἑπτὰ καὶ τριάκοντα. Cuantas cosas hicieron Aníbal y los demás de los cartagineses (que estaban) con él y también los estrategas de los romanos en relación con Iberia, mi escrito «Ibérica» (lo) muestra. Seleccionando a cuantos más (pudo) de los celtíberos, libios y otros pueblos, y entregando los asuntos en Iberia a Asdrúbal, su hermano, traspasaba los montes Pirineos hacia la Céltica, la (parte) ahora llamada Galia, llevando infantes, nueve mil, y jinetes, hasta unos doce mil, y elefantes treinta y siete.

anibal.animated

Γαλατῶν δὲ τοὺς μὲν ὠνούμενος, τοὺς δὲ πείθων, τοὺς δὲ καὶ βιαζόμενος, διώδευε τὴν χώραν. ἐλθὼν δὲ ἐπὶ τὰ Ἄλπεια ὄρη, καὶ μηδεμίαν μήτε δίοδον μήτε ἄνοδον εὑρών ῾ἀπόκρημνα γάρ ἐστιν ἰσχυρῶς᾿, ἐπέβαινε κἀκείνοις ὑπὸ τόλμης, κακοπαθῶν χιονος τε πολλῆς οὔσης καὶ κρύους, τὴν μὲν ὕλην τέμνων τε καὶ κατακαίων, τὴν δὲ τέφραν σβεννὺς ὕδατι καὶ ὄξει, καὶ τὴν πέτραν ἐκ τοῦδε ψαφαρὰν γιγνομένην σφύραις σιδηραῖς θραύων, καὶ ὁδὸν ποιῶν καὶ νῦν ἐστιν ἐπὶ τῶν ὀρῶν ἐντριβὴς καὶ καλεῖται δίοδος Ἀννίβου. Comprando a algunos de los galos, persuadiendo a unos y violentando a otros, atravesaba el territorio. Llegando a las montañas de los Alpes y no encontrando ningún paso a través, ni camino de subida -pues son (montañas) terriblemente escarpadas- iniciaba el ascenso a ellas a base de audacia, sufriendo terriblemente al haber mucha nieve y frío, cortando madera y quemándola, apagando las brasas con agua y vinagre, y rompiendo con martillos de hierro la roca vuelta quebradiza por ello, y haciendo un camino que incluso ahora es practicables sobre las montañas y es llamado «paso de Aníbal».

640px-ColleTraversette2007

τῶν δὲ τροφῶν αὐτὸν ἐπιλειπουσῶν ἠπείγετο μέν, ἔτι λανθάνων ὅτι καὶ πάρεστιν ἐς τὴν Ἰταλίαν, ἕκτῳ δὲ μόλις ἀπὸ τῆς ἐξ Ἰβήρων ἀναστάσεως μηνί, πλείστους ἀποβαλών, ἐς τὸ πεδίον ἐκ τῶν ὀρῶν κατέβαινε. Escaseándole los alimentos se apresuraba, manteniendo aún inadvertido que está(ba) ya en Italia, y en el sexto mes apenas desde la partida de Iberia, habiendo perdido a muchísimos (hombres), bajaba hacia el llano desde las montañas.

[5] καὶ μικρὸν ἀναπαύσας προσέβαλε Ταυρασίᾳ, πόλει Κελτικῇ. κατὰ κράτος δὲ αὐτὴν ἐξελών, τοὺς μὲν αἰχμαλώτους ἔσφαξεν ἐς κατάπληξιν τῆς ἄλλης Κελτικῆς, ἐπὶ δὲ ποταμὸν Ἠριδανὸν τὸν νῦν Πάδον λεγόμενον ἐλθών, ἔνθα Ῥωμαῖοι Κελτοῖς τοῖς καλουμένοις Βοιοῖς ἐπολέμουν, ἐστρατοπέδευσεν. Y descansando un poco se lanzó contra Taurasia, ciudad celta (gala). Tomándola por la fuerza, a los prisioneros los degolló para consternación de la restante Galia, y llegando al río Erídano, el ahora llamado Padus (Po), donde los romanos guerreaban contra los galos llamados boyos, plantó el campamento.

δ᾽ ὕπατος Ῥωμαίων Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων, Καρχηδονίοις ἐν Ἰβηρίᾳ πολεμῶν, ἐπεὶ τῆς ἐσβολῆς Ἀννίβου τῆς ἐς τὴν Ἰταλίαν ἐπύθετο, τὸν ἀδελφὸν καὶ ὅδε Γναῖον Κορνήλιον Σκιπίωνα ἐπὶ τοῖς ἐν Ἰβηρίᾳ πράγμασι καταλιπὼν διέπλευσεν ἐς Τυρρηνίαν, ὅθεν ὁδεύων τε καὶ συμμάχους ὅσους δύναιτο ἀγείρων ἔφθασεν ἐπὶ τὸν Πάδον Ἀννίβαν. El cónsul romano Publio Cornelio Escipión, guerreando contra los cartagineses en Iberia, cuando supo la entrada de Aníbal en Italia, dejando también él a su hermano Gneo Cornelio Escipión a cargo de los asuntos en Iberia, navegó hacia Etruria, desde donde haciendo camino y reuniendo cuantos aliados pudo, se adelantó a Aníbal en el Po.

καὶ Μάλλιον μὲν καὶ Ἀτίλιον, οἳ τοῖς Βοιοῖς ἐπολέμουν, ἐς Ῥώμην ἔπεμψεν ὡς οὐ δέον αὐτοὺς ἔτι στρατηγεῖ ὑπάτου παρόντος, αὐτὸς δὲ τὸν στρατὸν παραλαβὼν ἐς μάχην ἐξέτασσε πρὸς Ἀννίβαν. Y a Manilio y a Atilio, quienes guerreaban con los boyos, los envió hacia Roma pues, no siendo necesario que ellos (estuviesen) ya para la dirección del ejercito*, al estar presente un cónsul, y él mismo haciéndose cargo del ejército lo dispuso para la batalla contra Aníbal.

καὶ γενομένης ἀκροβολίας τε καὶ ἱππομαχίας, οἱ Ῥωμαῖοι κυκλωθέντες ὑπὸ τῶν Λιβύων ἔφευγον ἐς τὸ στρατόπεδον, καὶ νυκτὸς ἐπιγενομένης ἐς Πλακεντίαν ἀνεχώρουν ἀσφαλῶς τετειχισμένην, τὸν Πάδον ἐπὶ γεφυρῶν περάσαντές τε καὶ λύσαντες τὰς γεφύρας. Y teniendo lugar una escaramuza y un enfrentamiento de la caballería, los romanos, rodeados por los libios huían hacia el campamento, y, llegada la noche, se retiraban hacia Placentia, amurallada con seguridad, atravesando el Po sobre puentes y destruyendo los puentes.

τὸν μὲν οὖν ποταμὸν καὶ Ἀννίβας ζεύξας ἐπέρα, ῾6᾿ τὸ δ᾽ ἔργον εὐθὺς τόδε, πρῶτον δεύτερον ἐπὶ τῇ τῶν Ἀλπείων ὀρῶν διαβάσει, παρὰ τοῖς ἐπέκεινα Κελτοῖς ἐξῇρε τὸν Ἀννίβαν ὡς ἄμαχον στρατηγὸν καὶ τύχῃ λαμπρᾷ χρώμενον. Pero el río, también Aníbal, conectando (las dos orillas), lo atravesaba. Esta acción inmediatamente después, primera o segunda tras el paso de las montañas de los Alpes, entre los galos ensalzó a Aníbal como general invencible y que gozaba de una suerte brillante.

δέ, ὡς ἐν βαρβάροις τε καὶ τεθηπόσιν αὐτόν, καὶ δι᾽ ἄμφω δυναμένοις ἀπατᾶσθαι, τὴν ἐσθῆτα καὶ τὴν κόμην ἐνήλασσε συνεχῶς ἐσκευασμέναις ἐπινοίαις: καὶ αὐτὸν οἱ Κελτοὶ περιιόντα τὰ ἔθνη πρεσβύτην ὁρῶντες, εἶτα νέον, εἶτα μεσαιπόλιον, καὶ συνεχῶς ἕτερον ἐξ ἑτέρου, θαυμάζοντες ἐδόκουν θειοτέρας φύσεως λαχεῖν. Él, como entre bárbaros y hombres que lo admiraban, y que podían ser engañados por ambas cosas, cambiaba constantemente el vestido y el cabello, con artificios premeditados: y los galos, al verlo que hacía la ronda entre los pueblos, (ahora) viejo, ahora joven, luego de edad mediana y constantemente de una forma diferente tras otra forma, admirándose creían que estaba dotado de una naturaleza altamente divina.

Σεμπρώνιος δ᾽ ἕτερος ὕπατος, ἐν Σικελίᾳ τότε ὢν καὶ πυθόμενος, διέπλευσε πρὸς τὸν Σκιπίωνα, καὶ τεσσαράκοντα σταδίους αὐτοῦ διασχὼν ἐστρατοπέδευσεν. καὶ τῆς ἐπιούσης ἔμελλον ἅπαντες ἐς μάχην ἥξειν. Sempronio, el otro cósul, estando en ese tiempo en Sicilia y siendo informado, navegó hacia Escipión y, manteniéndose aparte de él unos cuarenta estadios, plantó el campamento. Y el día siguiente todos estaban dispuestos a llegar al combate.

batalla-de-trebia-1-1024x774

ποταμὸς δ᾽ ἦν ἐν μέσῳ Τρεβίας, ὃν Ῥωμαῖοι πρὸ ἕω, χειμερίου τε τῆς τροπῆς οὔσης καὶ ὑετοῦ καὶ κρύους, ἐπέρων βρεχόμενοι μέχρι τῶν μαστῶν. Ἀννίβας δὲ καὶ ἐς δευτέραν ὥραν ἀνέπαυσε τὴν στρατιάν, καὶ τότε ἐξῆγεν. Un río estaba en medio, el Trebia, que los romanos antes del alba, siendo el solsticio de invierno y (habiendo) lluvia y frío, atravesaban cubiertos de agua hasta el pecho. Aníbal dio descanso al ejército hasta la hora segunda, y entonces salió.

[7] παράταξις δ᾽ ἦν ἑκατέρωντὰ κέρατα κατεῖχον, ἀμφὶ τὴν φάλαγγα τῶν πεζῶν. Ἀννίβας δὲ τοῖς μὲν ἱππεῦσιν ἀντέταξε τοὺς ἐλέφαντας, τῇ δὲ φάλαγγι τοὺς πεζούς: τοὺς δὲ ἱππέας ἐκέλευσεν ὀπίσω τῶν ἐλεφάντων ἀτρεμεῖν ἕως αὐτός τι σημήνῃ. γενομένων δ᾽ ἐν χερσὶ πάντων, οἱ μὲν Ῥωμαίων ἵπποι τοὺς ἐλέφαντας, οὐ φέροντες αὐτῶν οὔτε τὴν ὄψιν οὔτε τὴν ὀδμήν, ἔφευγον: οἱ δὲ πεζοί, καίπερ ὑπὸ τοῦ κρύους καὶ τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς ἀγρυπνίας τετρυμένοι τε καὶ μαλακοὶ ὄντες, ὅμως ὑπὸ τόλμης τοῖς θηρίοις ἐπεπήδων καὶ ἐτίτρωσκον αὐτά, καὶ τινῶν καὶ τὰ νεῦρα ὑπέκοπτον, καὶ τοὺς πεζοὺς ἐνέκλινον ἤδη. La disposición a ambos lados, de unos y otros era: ocupaban las alas (los jinetes), a ambos lados de la formación de los infantes. Aníbal enfrentó los elefantes a los jinetes (romanos), y a la falange (romana) sus soldados de a pie: a sus jinetes (les) ordenó, detrás de los elefantes, quedarse quietos hasta que él mismo les hiciese alguna señal. Llegando todos a las manos, los caballos romanos, no soportando su visión ni su olor, huían de los elefantes; los soldados de a pie, incluso estando desgastados y debilitados por el frío y el río y la falta de sueño, sin embargo por su valor saltaban contra las bestias y las herían, y de algunas incluso cortaban los tendones, y ya doblegaban a la infantería.

θεασάμενος δ᾽ Ἀννίβας ἐσήμηνε τὴν ἵππον κυκλοῦσθαι τοὺς πολεμίους. ἐσκεδασμένων δ᾽ ἄρτι τῶν Ῥωμαϊκῶν ἱππέων διὰ τὰ θηρία καὶ τῶν πεζῶν μόνων τε ὄντων καὶ κακοπαθούντων καὶ δεδιότων τὴν περικύκλωσιν, φυγὴ πανταχόθεν ἦν ἐς τὰ στρατόπεδα. Viéndolo, Aníbal daba la señal de que la caballería envolviera a los enemigos. Dispersados previamente los jinetes romanos entre las bestias y entando solos los soldados de a pie, sufriendo dificultades y temiendo el cerco, se producía la fuga desde todos los puntos hacia el campamento.

καὶ ἀπώλλυντο οἱ μὲν ὑπὸ τῶν ἱππέων καταλαμβανόντων ἅτε πεζούς, οἱ δὲ ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ παραφέροντος: τοῦ γὰρ ἡλίου τὴν χιόνα τήξαντος ποταμὸς ἐρρύη μέγας, καὶ οὔτε στῆναι διὰ τὸ βάθος οὔτε νεῖν διὰ τὰ ὅπλα ἐδύναντο. Σκιπίων δὲ αὐτοῖς ἑπόμενος καὶ παρακαλῶν ὀλίγου μὲν ἐδέησε τρωθεὶς διαφθαρῆναι, μόλις δ᾽ ἐς Κρεμῶνα διεσώθη φερόμενος. Y morían unos a manos de los jinetes, que los atrapaban por ser soldados de a pie, y otros a causa del río que (los) arrastraba; pues fundiendo el sol la nieve el río discurría enorme y ni podían estar en pie a causa de la profundidad ni nadar a causa de las armas. Escipión, siguiéndolos y animándolos, herido, por poco estuvo a  punto de morir, y a duras penas fue salvado, llevado a Cremona.

ἐπίνειον δὲ ἦν τι βραχὺ Πλακεντίας, προσβαλὼν Ἀννίβας ἀπώλεσε τετρακοσίους καὶ αὐτὸς ἐτρώθη. καὶ ἀπὸ τοῦδε πάντες ἐχείμαζον, Σκιπίων μὲν ἐν Κρεμῶνι καὶ Πλακεντίᾳ, Αννίβας δὲ περὶ Πάδον. Había cierto embarcadero a poca distancia de Plasencia, atacando el cual Aníbal mató a trescientos (romanos), y él mismo fue herido. Y desde esto todos invernaban, Escipión en Cremona y Plasencia, y Aníbal en los alrededores del Po.

[8] οἱ δ᾽ ἐν ἄστει Ῥωμαῖοι πυθόμενοι, καὶ τρίτον ἤδη πταίοντες περὶ Πάδον ῾ἥττηντο γὰρ δὴ καὶ ὑπὸ Βοιῶν πρὸ Ἀννίβοὐ, στρατιάν τε παρ᾽ αὑτῶν ἄλλην κατέλεγον, σὺν τοῖς οὖσι περὶ τὸν Πάδον ὡς εἶναι τρισκαίδεκα τέλη, καὶ τοῖς συμμάχοις ἑτέραν διπλασίονα ταύτης ἐπήγγελλον. Los romanos en la ciudad, informados, y cayendo ya por tercera vez en los alrededores del Po -pues ya habían sido derrotados por los boyos antes de Aníbal- reclutaban otro ejército de entre ellos, hasta ser trece unidades militares (legiones), con las que estaban en torno al Po, y reclamaban a sus aliados otro (ejército) doble que este.

ἤδη δὲ αὐτοῖς τὸ τέλος εἶχε πεζοὺς πεντακισχιλίους καὶ ἱππέας τριακοσίους. καὶ τούτων τοὺς μὲν ἐς Ἰβηρίαν ἔπεμπον, τοὺς δ᾽ ἐς Σαρδόνα κἀκείνην πολεμουμένην, τοὺς δ᾽ ἐς Σικελίαν. τὰ πλέονα δ᾽ ἦγον ἐπὶ τὸν Ἀννίβαν οἱ μετὰ Σκιπίωνα καὶ Σεμπρώνιον αἱρεθέντες ὕπατοι, Σερουίλιός τε Γναῖος καὶ Γάιος Φλαμίνιος. Ya entonces para ellos (los romanos) la legión tenía cinco mil soldados de a pie y trescientos jinetes. Y de ellos (del total de legiones) a unos los enviaban a Iberia, a otros a Cerdeña, también aquella en guerra, y otros a Sicilia. Pero la mayor parte la llevaban contra Aníbal los cónsules escogidos tras Escipión y Sempronio: Gneo Servilio y Gayo Flaminio

ὧν μὲν Σερουίλιος ἐπὶ τὸν Πάδον ἐπειχθεὶς τὴν στρατηγίαν ἐκδέχεται παρὰ τοῦ Σκιπίωνος ῾ὁ δὲ Σκιπίων ἀνθύπατος αἱρεθεὶς ἐς Ἰβηρίαν διέπλευσἐ, Φλαμίνιος δὲ τρισμυρίοις τε πεζοῖς καὶ τρισχιλίοις ἱππεῦσι τὴν ἐντὸς Ἀπεννίνων ὀρῶν Ἰταλίαν ἐφύλασσεν, ἣν καὶ μόνην ἄν τις εἴποι κυρίως Ἰταλίαν. De los cuales, Servilio, apresurándose hacia el Po, recibe la dirección del ejército de manos de Escipión, y Escipión, escogido como procónsul, navegó hacia Iberia; Flaminio por su parte, con treinta mil soldados de a pie y tres mil jinetes, protegía la Italia de dentro de los montes Apeninos, a la que alguien podría llamar (a ella) sola, propiamente Italia.

τὰ γὰρ Ἀπεννῖνα κατέρχεται μὲν ἐκ μέσων τῶν Ἀλπείων ἐπὶ θάλασσαν, ἔστι δ᾽ αὐτῶν τὰ μὲν ἐπὶ δεξιὰ πάντα καθαρῶς Ἰταλία, τὰ δὲ ἐπὶ θάτερα ἐς τὸν Ἰόνιον φθάνοντα νῦν μέν ἐστι καὶ ταῦτα Ἰταλία, ὅτι καὶ Τυρρηνία νῦν Ἰταλία, οἰκοῦσι δ᾽ αὐτῶν τὰ μὲν Ἕλληνες, ἀμφὶ τὴν Ἰόνιον ἀκτήν, τὰ δὲ λοιπὰ Κελτοί, ὅσοι τῇ Ῥώμῃ τὸ πρῶτον ἐπιθέμενοι τὴν πόλιν ἐνέπρησαν. Los Apeninos bajan desde los Alpes centrales hasta el mar, y de ellos toda la parte hacia la derecha es claramente Italia, y la parte hacia el otro lado, que llega hasta el mar Jonio, ahora es también eso Italia – ya que también Etruria (es) ahora Italia- y la habitan los griegos, a uno y otro lado de la costa Jónica, y el resto (lo habitan) los galos, cuantos abalanzándose contra Roma en un principio, quemaron la ciudad.

ὅτε γὰρ αὐτοὺς ἐξελαύνων Κάμιλλος ἐδίωκε μέχρι τῶν Ἀπεννίνων ὀρῶν, ἐμοὶ δοκοῦσιν ὑπερβάντες αὐτά, ἀντὶ ἠθῶν τῶν ἰδίων, παρὰ τὸν Ἰόνιον οἰκῆσαι: καὶ τὸ μέρος τῆς χώρας ἔτι νῦν οὕτω καλοῦσιν, Ἰταλίαν Γαλατικήν. Pues cuando al expulsarlos Camilo (los) perseguía hasta los montes Apeninos, a mí me parece que, traspasándolos, en vez de los lugares habituales propios, se instalaron junto al mar Jonio: y la parte del territorio aún ahora así (la) llaman: Italia «Gala».

[9] Ῥωμαῖοι μὲν δὴ μεγάλοις στρατοῖς ἐς πολλὰ ὁμοῦ διῄρηντο: Ἀννίβας δὲ τούτων αἰσθόμενος, ἅμα τῷ ἦρι, τοὺς ἄλλους λαθὼν ἐδῄου τὴν Τυρρηνίαν καὶ προύβαινεν ἐς τὸ μέρος τὸ ἐπὶ Ῥώμης. οἱ δὲ πλησιάζοντος αὐτοῦ πάνυ ἔδεισαν, οὐ παρούσης σφίσιν ἀξιομάχου δυνάμεως. Los romanos, si bien con grandes ejércitos, estaban divididos en muchos (frentes) al mismo tiempo: Aníbal, siendo consciente de esto, con la primavera, pasando inadvertido a los demás, arrasaba Etruria y avanzaba hacia la parte (que da) sobre Roma. Y ellos (los romanos), al acercarse él, se espantaron mucho, no estando presente con ellos ninguna fuerza digna de combate.

ἐστράτευον δὲ ὅμως ἐκ τῶν ὑπολοίπων ὀκτακισχιλίους, καὶ Κεντήνιον αὐτοῖς τινὰ τῶν ἐπιφανῶν ἰδιωτῶν, οὐδεμιᾶς ἀρχῆς παρούσης, ἐπέστησάν τε καὶ ἐξέπεμπον ἐς Ὀμβρικοὺς ἐς τὴν Πλειστινην λίμνην, τὰ στενὰ προληψόμενον, συντομώτατόν ἐστιν ἐπὶ τὴν Ῥώμην. Incorporaron en el ejército sin embargo, de entre los que quedaban, ocho mil (hombres), y les colocaron al frente a cierto Centenio, (uno) de los particulares distinguidos, no habiendo presente ninguna magistratura, y (lo) enviaron hacia la Umbría, a la zona pantanosa de Plistine (Plestia), para controlar antes los estrechos, por donde más corto es (el camino) hacia Roma.

Plestia

http://www.keytoumbria.com/Foligno/Plestia.html

ἐν δὲ τούτῳ καὶ Φλαμίνιος τοῖς τρισμυρίοις τὴν ἐντὸς Ἰταλίαν φυλάσσων, αἰσθόμενος τῆς σπουδῆς Ἀννίβου, μετέβαινεν ὀξέως, οὐ διαναπαύων τὴν στρατιάν. δέει τε περὶ τῆς πόλεως, καὶ αὐτὸς ὢν ἀπειροπόλεμός τε καὶ ἐς τὴν ἀρχὴν ἀπὸ δημοκοπίας ᾑρημένος, ἠπείγετο Ἀννίβᾳ συμπλεκῆναι. En esto (mientras tanto), también Flaminio, quien vigilaba con treinta mil (hombres) la Italia del interior, dándose cuenta de la rapidez de Aníbal, cambiaba (se desplazaba) rápidamente, no dando descanso a su ejército; pues temía por la ciudad, y él mismo, aun siendo inexperto en la guerra y habiendo sido escogido para el cargo por favor popular con engaños, se apresuraba para trabar combate con Aníbal.

[10] δὲ αἰσθόμενος αὐτοῦ τῆς τε ὁρμῆς καὶ ἀπειρίας, ὄρος μέν τι καὶ λίμνην προυβάλετο πρὸ ἑαυτοῦ, ψιλοὺς δὲ καὶ ἱππέας ἐς φάραγγα ἀποκρύψας ἐστρατοπέδευεν. καὶ αὐτὸν Φλαμίνιος κατιδὼν ἅμα ἕῳ σμικρὸν μέν τι διέτριψε, τὸν στρατὸν ἀναπαύων ἐξ ὁδοιπορίας καὶ χαρακοποιούμενος, μετὰ δὲ τοῦτο ἐξῆγεν εὐθὺς ἐπὶ τὴν μάχην αὔους ὄντας ὑπ᾽ ἀγρυπνίας καὶ κόπου. Él (Aníbal), dándose cuenta del ímpetu e inexperiencia de este (Flaminio), dejó ante sí cierta montaña y un lago, y ocultando sus soldados ligeros y sus jinetes en una hendidura plantó el campamento. Y Flaminio viéndolo al alba, se demoró un poco, dejando descansar al ejército de la marcha y alzando una empalizada, y después de eso los puso en marcha inmediatamente para la lucha, estando aún agotados por la falta de dormir y la fatiga.

Desarrollo-batalla-del-lago-trasimeno

τῆς δ᾽ ἐνέδρας ἐκφανείσης ἐν μέσῳ ληφθεὶς τοῦ τε ὄρους καὶ τῆς λίμνης καὶ τῶν ἐχθρῶν αὐτός τε ἀνῃρέθη καὶ σὺν αὐτῷ δισμύριοι. τοὺς δὲ λοιποὺς ἔτι μυρίους, ἔς τινα κώμην ὀχυρὰν συμφυγόντας, Μαάρβαλ ὑποστράτηγος Ἀννίβου, μεγίστην καὶ ὅδε ἐπὶ στρατηγίᾳ δόξαν ἔχων, οὐ δυνάμενος ἑλεῖν εὐχερῶς, οὐδὲ ἀξιῶν ἀπεγνωκόσι μάχεσθαι, ἔπεισε τὰ ὅπλα ἀποθέσθαι, συνθέμενος ἀπολύσειν ὅπῃ θέλοιεν. Mostrándose la tropa emboscada, cogido en medio de la montaña y el lago y los enemigos, él mismo fue muerto, y con él veinte mil (hombres). Y a los restantes diez mil, que escaparon a cierta aldea fortificada, Maharbal, el segundo de Aníbal, teniendo también este gran renombre en estrategia, no pudiendo tomarla con facilidad, y no considerando oportuno combatir con (hombres) desesperados, (les) persuadió de que soltasen las armas, proponiéndoles soltarlos hacia donde quisieran.

ὡς δὲ ἀπέθεντο, λαβὼν ἦγεν αὐτοὺς πρὸς τὸν Ἀννίβαν γυμνούς. δ᾽ οὐ φάμενος εἶναι κύριον χωρὶς αὑτοῦ ταῦτα συνθέσθαι τὸν Μαάρβαλ, τοὺς μὲν ἐκ τῶν συμμάχων φιλανθρωπευσάμενος ἀπέλυσεν ἐς τὰ ἑαυτῶν, θηρεύων τῇ φιλανθρωπίᾳ τὰς πόλεις, ὅσοι δὲ Ῥωμαίων ἦσαν, εἶχε δήσας. Cuando (las) soltaron, cogiéndolos los llevó desnudos ante Aníbal. Y él, diciendo que Maharbal no era soberano para proponer aquello sin él, ganándose su amistad, liberó a los (hombres) de los aliados hacia sus lugares, ganando con filantropía sus ciudades, pero cuantos eran romanos, los retenía atándolos.

τὴν δὲ λείαν τοῖς συστρατεύουσι Κελτοῖς ἀποδόμενος, ἵνα καὶ τούσδε θεραπεύσειε τῷ κέρδει, προύβαινεν ἐς τὸ πρόσθεν, αἰσθομένου μὲν ἤδη τῶν γιγνομένων τοῦ περὶ Πάδον στρατηγοῦ Σερουιλίου, καὶ τετρακισμυρίοις ἐπὶ Τυρρηνίας ἐπειγομένου, Κεντηνίου δὲ ἤδη τοῖς ὀκτακισχιλίοις τὰ στενὰ προειληφότος. Dando el botín a los galos que luchaban con él, para ganarse también a estos con el beneficio, se puso en marcha hacia delante, conociendo ya lo sucedido el general junto al Po, Servilio, y apresurándose con cuarenta mil (hombres) hacia Etruria, y habiendo ocupado Centenio ya los estrechos con sus ocho mil (hombres)

[11 Ἀννίβας δὲ ἐπειδὴ τήν τε λίμνην εἶδε τὴν Πλειστίνην καὶ τὸ ὄρος τὸ ὑπὲρ αὐτήν, καὶ τὸν Κεντήνιον ἐν μέσῳ κρατοῦντα τῆς διόδου, τοὺς ἡγεμόνας τῶν ὁδῶν ἐξήταζεν εἴ τις εἴη περίοδος. οὐδεμίαν δὲ φαμένων εἶναι τρίβον, ἀλλ᾽ ἀπόκρημνα πάντα καὶ φαραγγώδη, δι᾽ αὐτῶν ὅμως ἔπεμπε τοὺς ψιλοὺς νύκτωρ τὸ ὄρος περιιέναι, καὶ Μαάρβαλ μετ᾽ αὐτῶν. τεκμηράμενος δ᾽ ὅτε δύναιντο περιελθεῖν, προσέβαλε τῷ Κεντηνίῳ κατὰ μέτωπον. Aníbal, después de que vio las aguas pantanosas de Plestine y la montaña sobre ellas, y a Centenio en el medio, controlando el paso, preguntaba a los guías de los caminos si había algún rodeo. Al decir que no había ninguno practicable por el uso, sino que todo era escarpado y lleno de barrancos, sin embargo a través de ellos (los caminos) enviaba a los soldados ligeros de noche para rodear la montaña, y a Maharbal con ellos. Calculando cuándo podrían hacer el rodeo, se lanzó contra Centenio de frente.

http://www.keytoumbria.com/Foligno/Plestia.html

Centenius-Hannibal1

καὶ συνεστώτων ἑκατέρων, πάνυ προθύμως Μαάρβαλ ἐκ κορυφῆς ἄνωθεν ὤφθη τε καὶ ἠλάλαξεν. Ῥωμαίων δ᾽ εὐθὺς ἦν φυγὴ καὶ φόνος κεκυκλωμένων, καὶ τρισχίλιοι μὲν ἔπεσον ὀκτακόσιοι δ᾽ ἐλήφθησαν: οἱ δὲ λοιποὶ μόλις διέφυγον. πυθόμενοι δὲ οἱ ἐν ἄστει, καὶ δείσαντες μὴ εὐθὺς ἐπὶ τὴν πόλιν Ἀννίβας ἔλθοι, τό τε τεῖχος ἐπλήρουν λίθων καὶ τοὺς γέροντας ὥπλιζον, ὅπλων μὲν ἀποροῦντες, τὰ δὲ λάφυρα ἐκ τῶν ἱερῶν καταφέροντες, ἐκ πολέμων ἄλλων κόσμος αὐτοῖς περιέκειτο: δικτάτορά τε, ὡς ἐν κινδύνῳ, Φάβιον εἵλοντο Μάξιμον. Y trabando combate unos y otros, muy oportunamente Maharbal desde la cima, en lo alto, fue visto y  lanzó el grito de guerra. Inmediatamnete había fuga de romanos y muerte de los rodeados, y tres mil murieron y fueron capturados ochocientos; los demás huyeron a duras penas. Informados los de la ciudad y temiendo que Aníbal llegase enseguida a la ciudad, llenaban la muralla de piedras y armaban a los ancianos, careciendo de armas, pero descolgando de los templos los despojos, que de otras guerras yacían allícomo adorno; y escogieron como dictador a Fabio Máximo, como en peligro (extremo).

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s