Aristóteles. Poética 1449a-1449b

Aristóteles (Ἀριστοτέλης. 384 a.C.- 322 a.C)

Poética. 1449a – 1449b (Perseus) Apuntes sobre el desarrollo inicial de la tragedia y de la comedia

[1449α] … παραφανείσης δὲ τῆς τραγῳδίας καὶ κωμῳδίας οἱ ἐφ᾽ ἑκατέραν τὴν ποίησιν  ὁρμῶντες κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν οἱ μὲν ἀντὶ τῶν ἰάμβων κωμῳδοποιοὶ [5] ἐγένοντοοἱ δὲ ἀντὶ τῶν ἐπῶν τραγῳδοδιδάσκαλοιδιὰ τὸ μείζω καὶ ἐντιμότερα τὰ σχήματα εἶναι  ταῦτα ἐκείνων.

Aparecida la tragedia y la comedia, los (autores) que se orientaban a una y otra poesía según su naturaleza propia, unos, en lugar de los yambos, llegaron a ser creadores de comedias, otros, en lugar de los poemas épicos, (llegaron a ser) creadores de tragedias, por el (hecho de) ser mayores y más honorables estas composiciones que aquellas.

τὸ μὲν οὖν ἐπισκοπεῖν εἰ ἄρα ἔχει ἤδη  τραγῳδία τοῖς εἴδεσιν ἱκανῶς  οὔαὐτό τε  καθ᾽ αὑτὸ κρῖναι καὶ πρὸς τὰ θέατραἄλλος λόγος.

El investigar si realmente la tragedia ya es suficiente (está en su plenitud) en sus formas, o no,  y el juzgar eso por sí mismo y en relación con el teatro, (eso es) otro tema.

γενομένη δ᾽ οὖν ἀπ᾽ ἀρχῆς [10] αὐτοσχεδιαστικῆςκαὶ αὐτὴ καὶ  κωμῳδίακαὶ  μὲν ἀπὸ τῶν ἐξαρχόντων τὸν  διθύραμβον δὲ ἀπὸ τῶν τὰ φαλλικὰ  ἔτι καὶ νῦν  ἐν πολλαῖς τῶν πόλεων  διαμένει νομιζόμενακατὰ μικρὸν ηὐξήθη προαγόντων  ὅσον ἐγίγνετο φανερὸν αὐτῆς: καὶ πολλὰς μεταβολὰς μεταβαλοῦσα  [15] τραγῳδία  ἐπαύσατοἐπεὶ ἔσχε τὴν αὑτῆς  φύσιν.

Nacida, pues, de un origen improvisado – tanto ella (la tragedia) como la comedia, una a partir de los que dirigían el ditirambo, la otra a partir de (los que dirigían) los himnos fálicos que aún ahora, en muchas de las ciudades, siguen siendo representados – poco a poco creció (la tragedia), desarrollándose cuanto llegaba a ser manifiesto de ella: y adoptando muchos cambios, la tragedia se estabilizó, cuando tuvo su naturaleza propia.

καὶ τό τε τῶν ὑποκριτῶν πλῆθος ἐξ ἑνὸς εἰς δύο πρῶτος Αἰσχύλος ἤγαγε καὶ  τὰ τοῦ χοροῦ ἠλάττωσε καὶ τὸν λόγον πρωταγωνιστεῖν παρεσκεύασεντρεῖς δὲ καὶ  σκηνογραφίαν Σοφοκλῆς.

Y el número total de actores, Esquilo, el primero, (lo) pasó de uno solo a dos y disminuyó lo del coro (la parte del coro), y dispuso dar prioridad al texto; Sófocles (pasó el número de actores a) tres y (dispuso) la escenografía.

ἔτι δὲ τὸ μέγεθοςἐκ μικρῶν μύθων καὶ [20] λέξεως γελοίας  διὰ τὸ ἐκ σατυρικοῦ  μεταβαλεῖν ὀψὲ ἀπεσεμνύνθητό τε μέτρον ἐκ τετραμέτρου  ἰαμβεῖον ἐγένετο.

Y también la extensión: de pequeñas narraciones y lenguaje divertido, a través del haberse transformado a partir de lo satírico, finalmente (la tragedia) adoptó un tono solemne, y el metro, de tetrámetro (trocaico) pasó a ser yambico.

τὸ μὲν γὰρ πρῶτον τετραμέτρῳ ἐχρῶντο διὰ τὸ σατυρικὴν καὶ  ὀρχηστικωτέραν  εἶναι τὴν ποίησινλέξεως δὲ γενομένης αὐτὴ  φύσις τὸ οἰκεῖον  μέτρον εὗρεμάλιστα γὰρ [25] λεκτικὸν τῶν μέτρων τὸ ἰαμβεῖόν ἐστινσημεῖον δὲ  τούτουπλεῖστα γὰρ ἰαμβεῖα λέγομεν ἐν τῇ διαλέκτῳ τῇ πρὸς ἀλλήλουςἑξάμετρα δὲ  ὀλιγάκις καὶ ἐκβαίνοντες τῆς λεκτικῆς ἁρμονίας.

Pues al principio se servían del tetrámetro por ser la poesía satírica y más apropiada para la danza, pero, al surgir el diálogo la propia naturaleza (del texto) encontró su metro apropiado; pues el yámbico es, de entre los metros, especialmente apto para hablar; señal de esto: decimos muchísimos yambos en la conversación unos con otros, y en cambio hexámetros raramente y desviándonos de la norma léxica.

ἔτι δὲ ἐπεισοδίων πλήθηκαὶ τὰ ἄλλ᾽  ὡς [30] ἕκαστα κοσμηθῆναι λέγεται ἔστω  ἡμῖν εἰρημέναπολὺ γὰρ ἂν ἴσως ἔργον εἴη  διεξιέναι καθ᾽ ἕκαστον.

Y también el número de episodios; y en lo demás cómo se dice que cada elemento fue instituido, quede lo ya dicho por nosotros; pues tal vez sería mucho esfuerzo describir cada elemento uno a uno.

 δὲ κωμῳδία ἐστὶν ὥσπερ εἴπομεν μίμησις φαυλοτέρων μένοὐ μέντοι κατὰ πᾶσαν  κακίανἀλλὰ τοῦ αἰσχροῦ ἐστι τὸ γελοῖον μόριοντὸ γὰρ γελοῖόν ἐστιν [35ἁμάρτημά  τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ οὐ φθαρτικόνοἷον εὐθὺς τὸ γελοῖον πρόσωπον αἰσχρόν τι  καὶ διεστραμμένον ἄνευ ὀδύνης.

La comedia es, como ya dijimos, imitación de personas de peor calidad, pero no ciertamente en cualquier tipo de maldad, sino que de lo vergonzoso es (procede) la parte graciosa (que hace reír). Pues lo gracioso (lo que hace reír) es algún defecto y (algún) motivo de vergüenza anodino y no destructivo, como justamente la máscara cómica (es) algo vergonzoso (que repele) y deformado sin dolor.

αἱ μὲν οὖν τῆς τραγῳδίας μεταβάσεις καὶ δι᾽ ὧν  ἐγένοντο οὐ λελήθασιν δὲ κωμῳδία διὰ τὸ μὴ  σπουδάζεσθαι ἐξ ἀρχῆς ἔλαθεν:

Los cambios de la tragedia y (los autores) gracias a los cuales tuvieron lugar, no han sido olvidados, pero en cambio la comedia, por no haberse tomado en serio desde el principio, pasó inadvertida.

[1449 β] καὶ γὰρ χορὸν κωμῳδῶν ὀψέ ποτε  ἄρχων ἔδωκενἀλλ᾽ ἐθελονταὶ ἦσανἤδη δὲ σχήματά τινα αὐτῆς ἐχούσης οἱ λεγόμενοι αὐτῆς ποιηταὶ μνημονεύονταιτίς δὲ  πρόσωπα ἀπέδωκεν  προλόγους  [5] πλήθη ὑποκριτῶν καὶ ὅσα τοιαῦταἠγνόηταιτὸ δὲ μύθους ποιεῖν [Ἐπίχαρμος καὶ Φόρμις] τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς ἐκ Σικελίας ἦλθετῶν δὲ  Ἀθήνησιν Κράτης πρῶτος ἦρξεν ἀφέμενος τῆς ἰαμβικῆς ἰδέας καθόλου ποιεῖν λόγους  καὶ μύθους.

Pues el coro de cantantes de comedia solo al final lo empezó a dar el arconte, pero (antes) eran voluntarios (quienes querían). Y, ya teniendo aquella (la comedia) alguna forma, son recordados los llamados creadores de ella. Quién aportó las máscaras o los prólogos o el número de actores y cuantos aspectos (son) de tal clase, se desconoce. Pero el hacer relatos… (fueron) Epicarmo y Formis, y ello vino en un principio de Sicilia, y de los de Atenas Crates el primero empezó, dejando de lado la forma yámbica, a hacer narraciones como un todo y relatos.

Vídeo de Gustavo Faigenbaum sobre la Poética de Aristóteles

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s