Menandro. Perikeiromene «La trasquilada» 725 – 825

Menandro (Μένανδρος – ca. 342 aC – ca 292 aC)

Perikeiromene «La trasquilada»725 – 825. Escena de anagnórisis, representativa de este recurso a pesar de las lagunas por los versos que faltan

Texto griego en www.poesialatina.it

725 (desunt uersus fere xvi) – Faltan aproximadamente 16 versos

[Γλ] ἐγ̣[          ]λαμ̣β̣α̣[ν
τοὐμοῦ πατρὸς καὶ μητρός, εἰ̣[
ἀεὶ παρ’ ἐμαυτῆι ταῦτα καὶ τηρ[εῖν.

Glícera …guard(o) lo de mi padre y mi madre, … siempre conmigo esas cosas y conservar(las).

[Πα]    τί οὖν
 745 βούλει;

Pateco – Entonces, ¿qué quieres?

(Γλ)    κομίσασθαι ταῦτα.

Glicera – Que sean traídas esas cosas

[Πα]    [ἀπέγν]ωκας σ[ὺ γὰρ
κομιδῆι τὸν ἄνθρωπον; τί βούλει;

Pateco – ¿Renuncias tú entonces totalmente a ese hombre? ¿Qué quieres?

[Γλ]    φίλτατε̣,
διὰ σοῦ γενέσθω τοῦτό μοι.

Glícera – Queridísimo, (deseo que) eso me suceda por tu intervención.

(Πα)    πραχθήσεται
τοῦτο ‹τὸ› γελοῖον. ἀλλ’ ὑπὲρ πάντων ἐχρῆν
ὁρᾶ]ν σε.

Pateco: será hecho eso, gracioso. Pero convendría que tú atendieses a todas las cosas.

(Γλ)    ἐγὦιδα τἄμ’ ἄριστα.

Glícera – Yo me sé lo mío, lo mejor (para mí).

(Πα)    οὕτως ἔχεις;
 750 τίς τῶν θ]εραπαινῶν οἶδε ταῦθ’ ὅπου ‘στί σοι;

Pateco – ¿Así estás? ¿Quién de las sirvientas sabe, esas cosas, dónde las tienes?

(Γλ) ἡ Δωρὶς οἶδε.

Glícera – Dóride (lo) sabe)

(Πα)    καλεσάτω τὴν Δωρίδα
ἔξω τις. ἀλλ’ ὅμως, Γλυκέρα, πρὸς τῶν θεῶν
[  ]ε[ς]τ̣’, ἐφ’ οἷς λόγοις νυνὶ λέγω
[…]

Pateco – Que llame a Dóride fuera alguien. Pero sin embargo, Glicera, por los dioses, … en las palabras que ahora digo

Δω    ὦ κεκτημένη.

Dóride – ¡Oh ama!

755 (Γλ) τί ἐστίν;]

Glícera – ¿Qué hay?

(Δω)    οἷον τὸ κακόν.

Dóride – ¡Qué desgracia!

(Γλ)    ἐξένεγκέ μοι
τὴν κιστίδ’] ἔξω, Δωρί, τὴν τὰ ποικίλα
ἔχουσαν· οἶσθα ν]ὴ Δί’· ἣν δέδωκά σοι
τηρεῖν· τί κ]λάεις, ἀθλία;

Glícera – Sácame la cestita fuera, Dóride, la que tiene las cosas variadas: (lo) sabes, por Zeus; la que te dí para conservar; ¿por qué lloras, desdichada?

(Πα)    πέπονθά τι,
νὴ τὸν Δία τὸν Σωτῆρα, [………π]άνυ
 760[       ] πρᾶγμ’ οὐδέν. ηκ[

Pateco – He tenido una sensación, por Zeus Salvador, … totalmente… nada…

(desunt uersus fere vii) – faltan aproximadamente 7 versos

ὃν] καὶ τότ’ εἶδον. οὐ παρ’ αὐτὸν οὑτοσὶ
τράγος τις ἢ βοῦς ἢ τοιουτὶ θηρίον
ἕστηκεν;

… que ya en otro tiempo (lo) vi. ¿A su lado, no hay colocado, eso de ahí, un macho cabrío o un toro o una fiera así?

770 (Γλ) – ἔλαφος, φίλτατ’, ἐστίν, οὐ τράγος.

Glícera – un ciervo, querido, es, no un macho cabrío

(Πα) κέρα]τ’ ἔχει, τοῦτ’ οἶδα. καὶ τουτὶ τρίτον
πετ]εινὸς ἵππος. τῆς γυναικὸς τῆς ἐμῆς
ποικίλ]ματ’ ἐστὶ ταῦτα καὶ μάλ’ ἀθλίας.

Pateco – Cuernos tiene, eso lo sé. Y eso de ahí, lo tercero, un caballo alado. De mi mujer, la pobre, son esos objetos diversos, con toda certeza.

(Μο) οὐ τῶν] ἀδυνάτων ἐστί, τουτί μοι δοκεῖ
 775 σκοποῦν]τι, τὴν ἐμὴν τεκοῦσαν μητέρα
ἅμ’ ἐμοὶ προ]έσθαι θυγατέρ’ αὐτῆι γενομένην·
εἰ δὲ γεγένητ]αι τοῦτ’, ἀδελφὴ δ’ ἔστ’ ἐμὴ
αὕτη, κάκιστ’] ἔφ̣θαρμ’ ὁ δυστυχὴς ἐγώ.

Mosquión (apartea) – No es de lo imposible, me parece a mí, si analizo esto, que mi madre al dar a luz abandonase, además de a mí, a la hija que le nació: si eso ha sucedido, y es mi hermana ella, lo peor, yo me muero, desgraciado de mí.

(Πα) ὦ Ζεῦ, τίν’ ἤδη τἀπίλοιπα τῶν ἐμῶν;

Pateco – Oh Zeus, ¿cuáles (son) ya los que quedan de los míos? (¿Qué queda de mi familia?)

780 (Γλ) πέραι]ν’ ὃ βούλει τοῦτο πυνθάνου τ’ ἐμοῦ.

Glícera – Sigue (acaba de decir) lo que quieres, y  pregúntamelo.

(Πα) πόθεν λαβοῦσα ταῦτα κέκτησαι φράσον.

Pateco –  De dónde, por haberlos cogido, posees esos objetos, dímelo.

(Γλ) ἐν τοῖσδ’ ἀνηιρέθην ποτ’ οὖσα παιδίον.

Glicera – Entre ellos fui recogida entonces, siendo un bebé.

(Μο) ἐπάναγε σαυτὸν μικρόν· ὡς ῥοθ[
ἥκω τύχης εἰς καιρὸν οἰκείας [ἐγώ.

Mosquión (habla para sí) – Retírate un poco; pues llego, por el rumor, en el momento oportuno del azar famiiiar.

785 (Πα) μόνη δ’ ἔκεισο; τοῦτο γὰρ σήμαινέ μοι.

Pateco – ¿sola yacías? dame esa información.

(Γλ) οὐ δῆτ’, ἀδελφὸν δ’ ἐξέθηκε κἀμέ τις.

Glícera – No, con seguridad, a mi hermano expuso, y también a mí, alguien.

(Μο) τουτὶ μὲν ἕν μοι τῶν [ἐμ]ο̣ὶ ζητουμένων.

Mosquión – eso justamente (es) una de las cosas investigadas por mí.

(Πα) πῶς οὖν ἐχωρίσθητ’ ἀπ’ ἀλλήλων δίχα;

Pateco – ¿Cómo, entonces, fuisteis separados, el uno del otro?

(Γλ) ἔχοιμ’ ἂν εἰπεῖν πάντ’ ἀκηκουῖά σοι·
790 τἀμὰ δέ μ’ ἐρώτα, ῥητὰ γὰρ ταῦτ’ ἐστί μοι·
ἐκεῖνα δ’ αὐτῆι μὴ φράσειν ὀμώμοκα.

Glícera – Podría decirtelo todo por haberlo escuchado; lo mío pregúntamelo, pues eso para mí se puede decir (es «decible»); aquello otro a ella (Mirrina) le tengo jurado no decirlo.

(Μο) καὶ τοῦτό μοι σύσσημον εἴρηκεν σαφές·
ὀμώμοκεν τῆι μητρί. ποῦ πότ’ εἰμι γῆς;

Mosquión (aún retirado) – También eso lo ha dicho como una señal evidente para mí. Lo ha jurado a mi madre (Mirrina). ¿en qué lugar de la tierra estoy?

(Πα) ὁ δὴ λαβών σε καὶ τρέφων τίς ἦν ποτε;

Pateco – Quien te cogió y te crio, ¿quién era, entonces?

795 (Γλ) γυνή μ’ ἔθρε[ψεν, ἣ] τότ’ εἶδε κειμένην.

Glícera – Una mujer me crio, que en aquel momento me vio tirada.

(Πα) τοῦ δὴ τόπου τί μνημόνευμά σοι λέγει;

Pateco – Y del lugar, ¿qué referencia como recuerdo te dice?

(Γλ) κρήνην τιν’ ε[ἶπε κ]α̣ὶ τόπον ‹γ’› ὑπόσκιον.

Glícera – una fuente, dijo y un lugar sombrío.

(Πα) τὸν αὐτὸν ὅνπερ χὠ τιθεὶς εἴρηκέ μοι.

Pateco – El mismo (lugar) justamente que me dijo el que (os) expuso.

(Γλ) τίς δ’ οὗτός ἐστιν; εἰ θέμις κἀμοὶ φράσον.

Glícera – ¿Y quién es ese?; si es lícito, dímelo también a mí.

800 (Πα) ὁ μὲν τιθεὶς παῖς, ὁ δὲ τρέφειν ὀκνῶν ἐγώ.

Pateco – El que (os) expuso, un esclavo, el que no se atrevió a criar(os), yo.

(Γλ) σὺ δ’ ἐξέθηκας ὢν πατήρ; τίνος χάριν;

Glícera – ¿Tú (nos) expusiste siendo el padre? ¿Por qué?

(Πα) πόλλ’ ἐστὶν ἔργ’ ἄπιστα, παιδίον, τύχης.
ἡ μὲν τεκοῦσ’ ὑμᾶς γὰρ ἐκλείπει βίον
εὐθύς, μιᾶι δ’ ἔμπροσθεν ἡμέραι, τ̣έ̣κ̣ν̣ο̣[ν ‑

Pateco – Muchas son las obras increíbles, hijita, de la fortuna. Por un lado la que os da a luz abandona la vida al momento, y por otro lado, un solo día antes, hija,…

805 (Γλ) τί γίνεται πόθ̣’; ὡς τρέμω τά̣λαι̣ν̣’ [ἐγώ.

Glícera – ¿Qué sucede entonces? ¡Cómo tiemblo, desdichada de mí!

(Πα) πένης ἐγενόμην βίον ἔχειν [εἰθισμένος.

Pateco – Me convertí en pobre, (yo), acostumbrado a tener un medio de vida.

(Γλ) ἐν ἡμέραι; πῶς; ὦ θεοί, δεινοῦ πό[τμου.

Glícera – ¿En un día? ¿cómo?, ¡oh dioses, azar terrible!

(Πα) ἤκουσα τὴν ναῦν, ἣ παρεῖχ’ ἡμῖν τ̣ρ̣ο̣φ̣[ήν,
ἄγρ]ιον καλύψαι πέλαγος Αἰγαίας ἁλός.

Pateco – Oi que a la nave que nos suministraba el sustento, la había hundido el fiero piélago del mar Egeo.

810 (Γλ) τάλαιν’ ἔγωγε τῆς τύχης.

Glícera – Infeliz de mí, por el destino

(Πα)    ἐφόλκια̣
ἡγησάμην δὴ πτωχὸν ὄντα παιδία
τρέφειν ἀβούλου παντελῶς ἀνδρὸς τρόπον.
[                    ]ατων πάντων τέκ[ν
() τὸ ποῖ[ον;

Pateco – Como consecuencia pensé que siendo pobre criar hijos era una opción de un hombre totalmente imprevisor. … de todas las cosas… ¿el qué?

(Γλ)    ] μηνυθήσεται.
815 ἦν καὶ δέραια καὶ βραχύς τις [δι]άλιθ̣[ος
κόσμος προσὼν γνώρισμα τοῖς [ἐκκει]μένοις.

Glícera – Será revelado. Había también  collares y un adorno plano (hecho) de piedras preciosas, añadido como muestra de reconocimiento para los (niños) expuestos.

(Πα) ἐκεῖνον ἀναθεώμ[εθα.

Pateco – revisémoslo

(Γλ)    ἀλλ’ οὐκ] ἔ[στ’] ἔτι.
() τί[                       ] δηλα̣δή.

Glícera – Pero ya no está … qué … evidentemente.

(Μο) ἀλ]λ’ ἐ[στὶν] οὗτ[ος, ὡς ἔοιχ’, οὑ]μὸς πατήρ.

Mosquión – Este es, según parece, mi padre.

820 (Πα) ἔχοις ἂν εἰπεῖν;

Pateco – ¿Podrías decir (más)..,?

(Γλ)    [πορφυρ]ᾶ ζώνη τις ἦν.

Glícera – Era un cierto cinturón púrpura

(Πα) ἦν γάρ.

Pateco – En efecto (lo) era.

(Γλ)  χορός τε παρθένων ἐνταῦθά τις.

Glícera – Y un coro de doncellas allí.

(Μο) οὔκουν συνῆκας;

Mosquión – ¿(Aún) no te convences?

(Γλ)   δ[ιαφαν]ές τε χλ[ανί]διον
χρυσῆ τε μίτρα. πάντα [καθ’ ἓ]ν εἴρηκ̣ά̣ σ̣[ο]ι̣.

Glícera – Y un manto femenino transparente y una diadema de oro. Todo, cada cosa, te lo he dicho.

(Πα) οὐκέτι καθέξω. φιλτάτ[η, χαῖρε].

Pateco – Ya no puedo más. ¡Queridísima, alégrate!

Μο    εἰ δ’ ἐγὼ
 825[      ]ι τι προσέχεσθεμ[
πάρειμι τοῦτον πά[       ]α[.] ἐγώ.

Mosquión – Y si yo …. me presento …. yo

(Γλ) ὦ θεοί, τίς ἐστιν οὗτος;

Glícera – ¡Oh dioses!, ¿quién es este?

(Μο)    ὅσ̣[τις εἴ]μ’;

Mosquión – ¿Quién soy?

(desunt uersus amplius c minus cc – Faltan versos, más de cien, menos de doscientos)

A papyrus fragment of the Perikeiromene 976–1008 (P. Oxy. 211 II 211, 1st or 2nd century CE).

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s