Gorgias, Elogio de Helena, 5 – 8 y 15-21

 

Gorgias de Leontinos (Γοργίας c. 460 a. C.- c. 380 a. C.)

(5) ὅστις μὲν οὖν καὶ δι’ ὅτι καὶ ὅπως ἀπέπλησε τὸν ἔρωτα τὴν Ἑλένην λαβών, οὐ λέξω· τὸ γὰρ τοῖς εἰδόσιν ἃ ἴσασι λέγειν πίστιν μὲν ἔχει, τέρψιν δὲ οὐ φέρει. τὸν χρόνον δὲ τῶι λόγωι τὸν τότε νῦν ὑπερβὰς ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ μέλλοντος λόγου προβήσομαι, καὶ προθήσομαι τὰς αἰτίας, δι’ ἃς εἰκὸς ἦν γενέσθαι τὸν τῆς Ἑλένης εἰς τὴν Τροίαν στόλον.

Así, quién, y por qué, y cómo sació su amor raptando a Helena, no lo diré; pues decir a los que saben lo que saben tiene credibilidad, pero no aporta placer. Pasando por alto ahora en mi discurso el tiempo de entonces, avanzaré hasta el origen del discurso que viene a continuación, y expondré las causas por las que era natural que tuviese lugar la partida de Helena hacia Troya.

(6) ἢ γὰρ τύχης βουλήμασι καὶ θεῶν βουλεύμασι καὶ ἀνάγκης ψηφίσμασιν ἔπραξεν ἃ ἔπραξεν, ἢ βίαι ἁρπασθεῖσα, ἢ λόγοις πεισθεῖσα, [ἢ ἔρωτι ἁλοῦσα]. εἰ μὲν οὖν διὰ τὸ πρῶτον, ἄξιος αἰτιᾶσθαι ὁ αἰτιώμενος· θεοῦ γὰρ προθυμίαν ἀνθρωπίνηι προμηθίαι ἀδύνατον κωλύειν. πέφυκε γὰρ οὐ τὸ κρεῖσσον ὑπὸ τοῦ ἥσσονος κωλύεσθαι, ἀλλὰ τὸ ἧσσον ὑπὸ τοῦ κρείσσονος ἄρχεσθαι καὶ ἄγεσθαι, καὶ τὸ μὲν κρεῖσσον ἡγεῖσθαι, τὸ δὲ ἧσσον ἕπεσθαι. θεὸς δ’ ἀνθρώπου κρεῖσσον καὶ βίαι καὶ σοφίαι καὶ τοῖς ἄλλοις. εἰ οὖν τῆι τύχηι καὶ τῶι θεῶι τὴν αἰτίαν ἀναθετέον, [ἢ] τὴν Ἑλένην τῆς δυσκλείας ἀπολυτέον.

Pues ella hizo lo que hizo o por las decisiones del azar y las voluntades de los dioses y las leyes del Destino, o raptada por la fuerza, o persuadida por las palabras, [o dominada por amor]. Si por lo primero, (es) merecedor de ser acusado el responsable; pues es imposible impedir el deseo de un dios con la previsión humana. En efecto, lo natural es que lo más fuerte no sea impedido por lo más débil, sino que lo más débil sea dominado y arrastrado por lo más fuerte, y que lo más fuerte vaya delante y lo más débil siga. Un dios es más fuerte que un hombre en fuerza, en sabiduría y en lo demás. Así pues, si hay que achacar la causa al azar y a la divinidad, habrá que liberar a Helena de su mala fama.

(7) εἰ δὲ βίαι ἡρπάσθη καὶ ἀνόμως ἐβιάσθη καὶ ἀδίκως ὑβρίσθη, δῆλον ὅτι ὁ [μὲν] ἁρπάσας ὡς ὑβρίσας ἠδίκησεν, ἡ δὲ ἁρπασθεῖσα ὡς ὑβρισθεῖσα ἐδυστύχησεν. ἄξιος οὖν ὁ μὲν ἐπιχειρήσας βάρβαρος βάρβαρον ἐπιχείρημα καὶ λόγωι καὶ νόμωι καὶ ἔργωι λόγωι μὲν αἰτίας, νόμωι δὲ ἀτιμίας, ἔργωι δὲ ζημίας τυχεῖν· ἡ δὲ βιασθεῖσα καὶ τῆς πατρίδος στερηθεῖσα καὶ των φίλων ὀρφανισθεῖσα πῶς οὐκ ἂν εἰκότως ἐλεηθείη μᾶλλον ἢ κακολογηθείη; ὁ μὲν γὰρ ἔδρασε δεινά, ἡ δὲ ἔπαθε· δίκαιον οὖν τὴν μὲν οἰκτῖραι, τὸν δὲ μισῆσαι.

Y si fue raptada por la fuerza, violentada ilegalmente y humillada injustamente, es evidente que el raptor, al humillar(la), cometió la injuria, y en cambio la raptada, al ser humillada, fue víctima del azar. Por tanto, el bárbaro que llevó a cabo una acción bárbara de palabra, de ley y de hecho (es) merecedor de recibir la culpa de palabra, la condena por ley y el castigo en los hechos; y ella, violentada, privada de su patria y huérfana de amigos, ¿cómo no habría de ser compadecida antes que difamada?; él hizo lo terrible, ella lo sufrió; justo es, pues, a ella compadecerla, a él odiarlo.

(8) εἰ δὲ λόγος ὁ πείσας καὶ τὴν ψυχὴν ἀπατήσας, οὐδὲ πρὸς τοῦτο χαλεπὸν ἀπολογήσασθαι καὶ τὴν αἰτίαν ἀπολύσασθαι ὧδε. λόγος δυνάστης μέγας ἐστίν, ὃς σμικροτάτωι σώματι καὶ ἀφανεστάτωι θειότατα ἔργα ἀποτελεῖ· δύναται γὰρ καὶ φόβον παῦσαι καὶ λύπην ἀφελεῖν καὶ χαρὰν ἐνεργάσασθαι καὶ ἔλεον ἐπαυξῆσαι. ταῦτα δὲ ὡς οὕτως ἔχει δείξω·

Y si fue la palabra lo que la sedujo y engañó su ánimo, tampoco ante ello (es) difícil defenderse y deshacer la acusación del siguiente modo. La palabra (es) un gran amo poderoso, que con un cuerpo mínimo y casi invisible lleva a cabo acciones de lo más divinas: puede calmar el miedo, alejar la pena, producir alegría y aumentar la compasión. Y que esto es así (lo) demostraré.

(9 – 14)

(15) καὶ ὅτι μέν, εἰ λόγωι ἐπείσθη, οὐκ ἠδίκησεν ἀλλ’ ἠτύχησεν, εἴρηται· τὴν δὲ τετάρτην αἰτίαν τῶι τετάρτωι λόγωι διέξειμι. εἰ γὰρ ἔρως ἦν ὁ ταῦτα πάντα πράξας, οὐ χαλεπῶς διαφεύξεται τὴν τῆς λεγομένης γεγονέναι ἁμαρτίας αἰτίαν. ἃ γὰρ ὁρῶμεν, ἔχει φύσιν οὐχ ἣν ἡμεῖς θέλομεν, ἀλλ’ ἣν ἕκαστον ἔτυχε· διὰ δὲ τῆς ὄψεως ἡ ψυχὴ κἀν τοῖς τρόποις τυποῦται.

Y que, si fue persuadida por la palabra, no cometió injusticia, sino que fue víctima del azar, queda ya dicho, y paso a la cuarta causa con la cuarta justificación. Pues si era Eros quien hizo todo eso, no rehuirá difícilmente la culpa de la locura en que se dice que participó. Pues lo que vemos tiene una naturaleza, no la que nosotros queremos, sino la que tocó en suerte a cada uno; y a través de la vista el alma se ve afectada en su predisposición.

(16) αὐτίκα γὰρ ὅταν πολέμια σώματα [καὶ] πολέμιον ἐπὶ πολεμίοις ὁπλίσηι κόσμον χαλκοῦ καὶ σιδήρου, τοῦ μὲν ἀλεξητήριον τοῦ δὲ … προβλήματα, εἰ θεάσεται ἡ ὄψις ἐταράχθη καὶ ἐτάραξε τὴν ψυχήν, ὥστε πολλάκις κινδύνου τοῦ μέλλοντος [ὡς] ὄντος φεύγουσιν ἐκπλαγέντες. ἰσχυρὰ γὰρ ἡ συνήθεια τοῦ νόμου διὰ τὸν φόβον ἐξωικίσθη τὸν ἀπὸ τῆς ὄψεως, ἥτις ἐλθοῦσα ἐποίησεν ἀμελῆσαι καὶ τοῦ καλοῦ τοῦ διὰ τὸν νόμον κρινομένου καὶ τοῦ ἀγαθοῦ τοῦ διὰ τὴν νίκην γινομένου.

Pues como ejemplo, cuando cuerpos enemigos (y) un orden enemigo con armas enemigas de bronce y hierro – de uno (bronce) defensivo y de otro (hierro) ofensivo -, … si la mirada (lo) ve, se siente agitada y agita el alma, de modo que a menudo (los hombres) huyen de un peligo futuro como (si estuviese) ya presente. Pues el hábito sólido de la ley es desterrado por el temor provocado por la visión, la cual, cuando llega, lleva a desentenderse tanto de lo considerado bello según la ley, como de lo bueno que nace gracias a la victoria.

(17) ἤδη δέ τινες ἰδόντες φοβερὰ καὶ τοῦ παρόντος ἐν τῶι παρόντι χρόνωι φρονήματος ἐξέστησαν· οὕτως ἀπέσβεσε καὶ ἐξήλασεν ὁ φόβος τὸ νόημα. πολλοὶ δὲ ματαίοις πόνοις καὶ δειναῖς νόσοις καὶ δυσιάτοις μανίαις περιέπεσον· οὕτως εἰκόνας τῶν ὁρωμένων πραγμάτων ἡ ὄψις ἐνέγραψεν ἐν τῷ φρονήματι. καὶ τὰ μὲν δειματοῦντα πολλὰ μὲν παραλείπεται, ὅμοια δ’ ἐστὶ τὰ παραλειπόμενα οἷάπερ [τὰ] λεγόμενα.

Y además, algunos, al ver cosas temibles, han perdido la mente que estaba presente en ese preciso momento; de tal manera el temor apaga y arranca el entendimiento. Y muchos han caído en sufrimientos innecesarios y terribles enfermedades y locuras incurables; de tal manera la visión grabó las imágenes de las cosas vistas en la mente. Y las cosas que provocan temor, muchas son omitidas, pero son iguales las omitidas, iguales que las mencionadas.

(18) ἀλλὰ μὴν οἱ γραφεῖς ὅταν ἐκ πολλῶν χρωμάτων καὶ σωμάτων ἓν σῶμα καὶ σχῆμα τελείως ἀπεργάσωνται, τέρπουσι τὴν ὄψιν· ἡ δὲ τῶν ἀνδριάντων ποίησις καὶ ἡ τῶν ἀγαλμάτων ἐργασία θέαν ἡδεῖαν παρέσχετο τοῖς ὄμμασιν. οὕτω τὰ μὲν λυπεῖν τὰ δὲ ποθεῖν πέφυκε τὴν ὄψιν. πολλὰ δὲ πολλοῖς πολλῶν ἔρωτα καὶ πόθον ἐνεργάζεται πραγμάτων καὶ σωμάτων.

Pero además, los pintores, cuando a partir de muchos colores y cuerpos representan a la perfección un solo cuerpo y modelo, complacen la vista; también la fabricación de figuras humanas y la elaboración de estatuas ofrece a los ojos una visión placentera. Así, es natural que la visión sienta pena por unas cosas y en cambio desee otras. Y muchas cosas engendran en muchos el amor y deseo de muchas cosas y cuerpos.     

(19) εἰ οὖν τῶι τοῦ Ἀλεξάνδρου σώματι τὸ τῆς Ἑλένης ὄμμα ἡσθὲν προθυμίαν καὶ ἅμιλλαν ἔρωτος τῆι ψυχῆι παρέδωκε, τί θαυμαστόν; ὃς εἰ μὲν θεὸς [ὢν ἔχεὶ] θεῶν θείαν δύναμιν, πῶς ἂν ὁ ἥσσων εἴη τοῦτον ἀπώσασθαι καὶ ἀμύνασθαι δυνατός; εἰ δ’ ἐστὶν ἀνθρώπινον νόσημα καὶ ψυχῆς ἀγνόημα, οὐχ ὡς ἁμάρτημα μεμπτέον ἀλλ’ ὡς ἀτύχημα νομιστέον· ἦλθε γάρ, ὡς ἦλθε, τύχης ἀγρεύμασιν, οὐ γνώμης βουλεύμασι, καὶ ἔρωτος ἀνάγκαις, οὐ τέχνης παρασκευαῖς.

Así pues, si el ojo de Helena, complacido por el cuerpo de Alejandro transmitió deseo y anhelo de amor a su alma, ¿qué (tiene de) extraño? El cual, si siendo un dios tiene la fuerza divina de los dioses…, ¿cómo lo más débil sería capaz de rechazar(lo) y protegerse (de él)? Y si es un defecto propio del hombre y un descuido del alma no debe ser reprobado como un delito, sino como un infortunio que debe ser excusado; pues partió, como partió, por asechanzas del azar, no por decisiones de su voluntad, y por exigencias del amor, no por maquinaciones de su ingenio.

(20) πῶς οὖν χρὴ δίκαιον ἡγήσασθαι τὸν τῆς Ἑλένης μῶμον, ἥτις εἴτ’ ἐρασθεῖσα εἴτε λόγωι πεισθεῖσα εἴτε βίαι ἁρπασθεῖσα εἴτε ὑπὸ θείας ἀνάγκης ἀναγκασθεῖσα ἔπραξεν ἃ ἔπραξε, πάντως διαφεύγει τὴν αἰτίαν;

¿Cómo, pues, debe ser considerado justo el reproche a Helena, quien – o enamorada, o seducida por la palabra, o raptada por la fuerza o forzada por necesidad divina hizo lo que hizo- en cualquier caso es libre de culpa?

(21) ἀφεῖλον τῶι λόγωι δύσκλειαν γυναικός, ἐνέμεινα τῶι νόμωι ὃν ἐθέμην ἐν ἀρχῆι τοῦ λόγου, ἐπειράθην καταλῦσαι μώμου ἀδικίαν καὶ δόξης ἀμαθίαν, ἐβουλήθην γράψαι τὸν λόγον Ἑλένης μὲν ἐγκώμιον, ἐμὸν δὲ παίγνιον. 

He apartado en mi discurso la mala fama de una mujer, me he mantenido en la línea que impuse al principio del discurso, he intentado disolver la injusticia de un reproche y la ignorancia de una opinión, (y) he querido escribir este discurso por una parte como un elogio de Helena, por otra como una diversión.