Apol·lodor, Biblioteca, III, 5, 6 “Niobe”

Andrea_Camassei_-_The_Massacre_of_the_Niobids

Text: “Níobe”, Apol·lodor, Biblioteca, III, 5 6 (Perseus)

[6]

γαμεῖ δὲ Ζῆθος μὲν Θήβην, ἀφ᾽ ἧς πόλις Θῆβαι, Ἀμφίων δὲ Νιόβην τὴν Ταντάλου, γεννᾷ παῖδας μὲν ἑπτά, Σίπυλον Εὐπίνυτον Ἰσμηνὸν Δαμασίχθονα Ἀγήνορα Φαίδιμον Τάνταλον, θυγατέρας δὲ τὰς ἴσας, Ἐθοδαΐαν ὥς τινες ΝέαιρανΚλεόδοξαν Ἀστυόχην Φθίαν Πελοπίαν Ἀστυκράτειαν Ὠγυγίαν. Ἡσίοδος δὲ δέκα μὲν υἱοὺς δέκα δὲ θυγατέρας, Ἡρόδωρος δὲ δύο μὲν ἄρρενας τρεῖς δὲ θηλείας, Ὅμηρος δὲ ἓξ μὲν υἱοὺς ἓξ δὲ θυγατέρας φησὶ γενέσθαι. εὔτεκνος δὲ οὖσα Νιόβη τῆς Λητοῦς εὐτεκνοτέρα εἶπεν ὑπάρχειν: Λητὼ δὲ ἀγανακτήσασα τήν τε Ἄρτεμιν καὶ τὸν Ἀπόλλωνα κατ᾽ αὐτῶν παρώξυνε, καὶ τὰς μὲν θηλείας ἐπὶ τῆς οἰκίας κατετόξευσεν Ἄρτεμις, τοὺς δὲ ἄρρενας κοινῇ πάντας ἐν Κιθαιρῶνι Ἀπόλλων κυνηγετοῦντας ἀπέκτεινεν. ἐσώθη δὲ τῶν μὲν ἀρρένων Ἀμφίων, τῶν δὲ θηλειῶν Χλωρὶς πρεσβυτέρα, Νηλεὺς συνῴκησε. κατὰ δὲ Τελέσιλλαν ἐσώθησαν Ἀμύκλας καὶ Μελίβοια, ἐτοξεύθη δὲ ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ Ἀμφίων, αὐτὴ δὲ Νιόβη Θήβας ἀπολιποῦσα πρὸς τὸν πατέρα Τάνταλον ἧκεν εἰς Σίπυλον, κἀκεῖ Διὶ εὐξαμένη τὴν μορφὴν εἰς λίθον μετέβαλε, καὶ χεῖται δάκρυα νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν τοῦ λίθου.

Johann_König_-_The_Death_of_Niobe's_Children

Traducción literal (con algún pequeño cambio en la disposición del texto griego):

γαμεῖ δὲ Ζῆθος μὲν Θήβην Zeto desposa a Tebe, ἀφ᾽ ἧς πόλις Θῆβαι a partir de la cual (se llama) la ciudad (de) Tebas, Ἀμφίων δὲ Νιόβην τὴν Ταντάλου y Anfión a Niobe, γεννᾷ  quien engendra παῖδας μὲν ἑπτά siete hijos: Σίπυλον Εὐπίνυτον Ἰσμηνὸν Δαμασίχθονα Ἀγήνορα Φαίδιμον  Τάνταλον Sípilo, Eupinito, Ismeno, Damasictón, Agenor, Fedimo, (y) Tántalo θυγατέρας δὲ τὰς ἴσας y las mismas hijas (en número):, Ἐθοδαΐαν Etodea ὥς τινες Νέαιραν o según algunos NeeraΚλεόδοξαν Ἀστυόχην Φθίαν Πελοπίαν Ἀστυκράτειαν Ὠγυγίαν Cleodoxa, Astíoque, Ptía, Pelopia, Asticria (y) Ogigia . Ἡσίοδος Hesíodo φησὶ dice (que)  δὲ δέκα μὲν υἱοὺς δέκα δὲ θυγατέρας γενέσθαι nacieron diez hijos y diez hijas, Ἡρόδωρος δὲ Herodoro (dice que nacieron) δύο μὲν ἄρρενας τρεῖς δὲ θηλείας dos varones y tres hembras, Ὅμηρος δὲ ἓξ μὲν υἱοὺς ἓξ δὲ θυγατέρας y Homero (dice que nacieron) seis hijos y seis hijas. εὔτεκνος δὲ οὖσα Νιόβη Níobe, siendo fértil (“buena paridora”)  τῆς Λητοῦς εὐτεκνοτέρα εἶπεν ὑπάρχειν dijo ser “mejor paridora” que Leto: Λητὼ δὲ ἀγανακτήσασα Leto, irritándose  τήν τε Ἄρτεμιν καὶ τὸν Ἀπόλλωνα κατ᾽ αὐτῶν παρώξυνε incitó a Ártemisy a Apolo contra ellos, καὶ τὰς μὲν θηλείας ἐπὶ τῆς οἰκίας κατετόξευσεν Ἄρτεμις y a las hembras (las) asaeteaba (les disparaba flechas) en la casa Ártemis, τοὺς δὲ ἄρρενας a los varones κοινῇ πάντας todos a la vez Ἀπόλλων  Apolo ἀπέκτεινεν (los) mató  ἐν Κιθαιρῶνι  en el Citerón  κυνηγετοῦντας  mientras cazaban. ἐσώθη δὲ Aunque se salvó  Ἀμφίων μὲν τῶν  ἀρρένων  Anfión, de entre los varones, τῶν δὲ θηλειῶν   y de entre las hembras   Χλωρὶς πρεσβυτέρα Cloris, la de más edad, Νηλεὺς συνῴκησε con quien se casó Neleo. κατὰ δὲ Τελέσιλλαν Según Telésila ἐσώθησαν se salvaron  Ἀμύκλας καὶ Μελίβοια Amiclas y Melibea,  δὲ  καὶ Ἀμφίων y en cambio Anfión ἐτοξεύθη fue muerto a flechas ὑπ᾽ αὐτῶν por aquellos (Apolo y Ártemis); αὐτὴ δὲ Νιόβη  en cuanto a la propia Níobe Θήβας ἀπολιποῦσα abandonado Tebas πρὸς τὸν πατέρα Τάνταλον ἧκεν marchó junto a su padre Tántalo εἰς Σίπυλον en Sípiloκἀκεῖ y allí Διὶ εὐξαμένη suplicando a Zeus τὴν μορφὴν εἰς λίθον μετέβαλε cambió su forma en piedra, καὶ χεῖται δάκρυα y manan lágrimas  νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν noche y día τοῦ λίθου de la piedra.

Niobe

Traducció en anglès (Perseus): 

Zethus married Thebe, after whom the city of Thebes is named; and Amphion married Niobe, daughter of Tantalus,1 who bore seven sons, Sipylus, Eupinytus, Ismenus, Damasichthon, Agenor, Phaedimus, Tantalus, and the same number of daughters, Ethodaia ( or, as some say, Neaera), Cleodoxa, Astyoche, Phthia, Pelopia, Astycratia, and Ogygia, But Hesiod says that they had ten sons and ten daughters; Herodorus that they had two male children and three female; and Homer that they had six sons and six daughters. Being blessed with children, Niobe said that she was more blessed with children than Latona. Stung by the taunt, Latona incited Artemis and Apollo against them, and Artemis shot down the females in the house, and Apollo killed all the males together as they were hunting on Cithaeron. Of the males Amphion alone was saved, and of the females Chloris the elder, whom Neleus married. But according to Telesilla there were saved Amyclas and Meliboea,2 and Amphion also was shot by them.3 But Niobe herself quitted Thebes and went to her father Tantalus at Sipylus, and there, on praying to Zeus, she was transformed into a stone, and tears flow night and day from the stone.

Isòcrates, Antídosis 253-257

Isòcrates, Antídosis (Sobre l’intercanvi de fortunes)

Perseus

[253]

οὐκοῦν χρὴ καὶ περὶ τῶν λόγων τὴν αὐτὴν ἔχειν διάνοιαν ἥν περ καὶ περὶ τῶν ἄλλων, καὶ μὴ περὶ τῶν ὁμοίων τἀναντία γιγνώσκειν, μηδὲ πρὸς τοιοῦτο πρᾶγμα δυσμενῶς φαίνεσθαι διακειμένους, πάντων τῶν ἐνόντων ἐν τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει πλείστων ἀγαθῶν αἴτιόν ἐστι. τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις οἷς ἔχομεν, περ1 ἤδη καὶ πρότερον εἶπον, οὐδὲν τῶν ἄλλων ζώων διαφέρομεν, ἀλλὰ πολλῶν καὶ τῷ τάχει καὶ τῇ ῥώμῃ καὶ ταῖς ἄλλαις εὐπορίαις καταδεέστεροι τυγχάνομεν ὄντες:

[254] ἐγγενομένου δ᾽ ἡμῖν τοῦ πείθειν ἀλλήλους καὶ δηλοῦν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν ἂν βουληθῶμεν, οὐ μόνον τοῦ θηριωδῶς ζῆν ἀπηλλάγημεν, ἀλλὰ καὶ συνελθόντες πόλεις ᾠκίσαμεν καὶ νόμους ἐθέμεθα καὶ τέχνας εὕρομεν, καὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ δι᾽ ἡμῶν μεμηχανημένα λόγος ἡμῖν ἐστιν συγκατασκευάσας.

[255] οὗτος γὰρ περὶ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν καλῶν καὶ τῶν αἰσχρῶν ἐνομοθέτησεν, ὧν μὴ διαταχθέντων οὐκ ἂν οἷοί τ᾽ ἦμεν οἰκεῖν μετ᾽ ἀλλήλων. τούτῳ καὶ τοὺς κακοὺς ἐξελέγχομεν καὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἐγκωμιάζομεν. διὰ τούτου τοὺς τ᾽ ἀνοήτους παιδεύομεν καὶ τοὺς φρονίμους δοκιμάζομεν: τὸ γὰρ λέγειν ὡς δεῖ τοῦ φρονεῖν εὖ μέγιστον σημεῖον ποιούμεθα, καὶ λόγος ἀληθὴς καὶ νόμιμος καὶ δίκαιος ψυχῆς ἀγαθῆς καὶ πιστῆς εἴδωλόν ἐστι.

[256] μετὰ τούτου καὶ περὶ τῶν ἀμφισβητησίμων ἀγωνιζόμεθα καὶ περὶ τῶν ἀγνοουμένων σκοπούμεθα: ταῖς γὰρ πίστεσιν, αἷς τοὺς ἄλλους λέγοντες πείθομεν, ταῖς αὐταῖς ταύταις βουλευόμενοι χρώμεθα, καὶ ῥητορικοὺς μὲν καλοῦμεν τοὺς ἐν τῷ πλήθει λέγειν δυναμένους, εὐβούλους δὲ νομίζομεν οἵτινες ἂν αὐτοὶ πρὸς αὑτοὺς ἄριστα περὶ τῶν πραγμάτων διαλεχθῶσιν.

[257] εἰ δὲ δεῖ συλλήβδην περὶ τῆς δυνάμεως ταύτης εἰπεῖν, οὐδὲν τῶν φρονίμως πραττομένων εὑρήσομεν ἀλόγως γιγνόμενον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔργων καὶ τῶν διανοημάτων ἁπάντων ἡγεμόνα λόγον ὄντα, καὶ μάλιστα χρωμένους αὐτῷ τοὺς πλεῖστον νοῦν ἔχοντας.

 

Xenofont. Anàbasi I, 9, 1-6 “Cir és el millor”

Xenofont: Anàbasi I, 9, 1-6 “Cir és el millor”

Text grec Perseus

Κῦρος μὲν οὖν οὕτως ἐτελεύτησεν, ἀνὴρ ὢν Περσῶν τῶν μετὰ Κῦρον τὸν ἀρχαῖον γενομένων βασιλικώτατός τε καὶ ἄρχειν ἀξιώτατος, ὡς παρὰ πάντων ὁμολογεῖται τῶν Κύρου δοκούντων ἐν πείρᾳ γενέσθαι.

[2] πρῶτον μὲν γὰρ ἔτι παῖς ὤν, ὅτ᾽ ἐπαιδεύετο καὶ σὺν τῷ ἀδελφῷ καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις παισί, πάντων πάντα κράτιστος ἐνομίζετο.

[3] πάντες γὰρ οἱ τῶν ἀρίστων Περσῶν παῖδες ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις παιδεύονται: ἔνθα πολλὴν μὲν σωφροσύνην καταμάθοι ἄν τις, αἰσχρὸν δ᾽ οὐδὲν οὔτ᾽ ἀκοῦσαι οὔτ᾽ ἰδεῖν ἔστι.

[4] θεῶνται δ᾽ οἱ παῖδες καὶ τιμωμένους ὑπὸ βασιλέως καὶ ἀκούουσι, καὶ ἄλλους ἀτιμαζομένους: ὥστε εὐθὺς παῖδες ὄντες μανθάνουσιν ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι.

[5] ἔνθα Κῦρος αἰδημονέστατος μὲν πρῶτον τῶν ἡλικιωτῶν ἐδόκει εἶναι, τοῖς τε πρεσβυτέροις καὶ τῶν ἑαυτοῦ ὑποδεεστέρων μᾶλλον πείθεσθαι, ἔπειτα δὲ φιλιππότατος καὶ τοῖς ἵπποις ἄριστα χρῆσθαι: ἔκρινον δ᾽ αὐτὸν καὶ τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων, τοξικῆς τε καὶ ἀκοντίσεως, φιλομαθέστατον εἶναι καὶ μελετηρότατον.

[6] ἐπεὶ δὲ τῇ ἡλικίᾳ ἔπρεπε, καὶ φιλοθηρότατος ἦν καὶ πρὸς τὰ θηρία μέντοι φιλοκινδυνότατος. καὶ ἄρκτον ποτὲ ἐπιφερομένην οὐκ ἔτρεσεν, ἀλλὰ συμπεσὼν κατεσπάσθη ἀπὸ τοῦ ἵππου, καὶ τὰ μὲν ἔπαθεν, ὧν καὶ τὰς ὠτειλὰς εἶχεν, τέλος δὲ κατέκανε: καὶ τὸν πρῶτον μέντοι βοηθήσαντα πολλοῖς μακαριστὸν ἐποίησεν.

Text interessant per a tractar els superlatius

 

Nou Testament, Mateu 5,1-10

Text original (Perseus)

Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος: καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν [αὐτῷ] οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ:

[2] καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων

[3] ΜΑΚΑΡΙΟΙ οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

[4] μακάριοιοἱ πενθοῦντες,” ὅτι αὐτοὶπαρακληθήσονται.”

[5] μακάριοιοἱ πραεῖς,” ὅτι αὐτοὶκληρονομήσουσι τὴν γῆν.”

[6] μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

[7]  μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.

[8] μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται.

[9] μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι [αὐτοὶ] υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.

[10] μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Perseus The Latin Library

[5] 1 Videns autem turbas, ascendit in montem; et cum sedisset, ac cesserunt ad eum discipuli eius; 2 et aperiens os suum docebat eos dicens:

3 “Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum.
4 Beati, qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.
5 Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram.
6 Beati, qui esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur.
7 Beati misericordes, quia ipsi misericordiam consequentur.
8 Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt.
9 Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur.
10 Beati, qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est regnum caelorum.
11 Beati estis cum maledixerint vobis et persecuti vos fuerint et dixerint omne malum adversum vos, mentientes, propter me. 12 Gaudete et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in caelis; sic enim persecuti sunt prophetas, qui fuerunt ante vos.

Plutarco, Aristides VII, 7-8

Explicaremos en pocas palabras lo que era aquel medio: tomaba cada uno de los ciudadanos una concha, y escribiendo en ella el nombre del que quería saliese desterrado, la llevaba a cierto lugar de la plaza cerrado con verjas. Contaban luego los Arcontes primero el número de todas las conchas que allí había, porque si no llegaban a seis mil los votantes, no había ostracismo. Después iban separando los nombres, y aquel cuyo nombre había sido escrito en más conchas era publicado como desterrado por diez años, dejándosele disponer de sus cosas. Estaban en esta operación de escribir las conchas, cuando se dice que un hombre del campo, que no sabía escribir, dio la concha a Aristides, a quien casualmente tenía a mano, y le encargó que escribiese Aristides; y como éste se sorprendiese y le preguntase si le había hecho algún agravio: “Ninguno- respondió-, ni siquiera lo conozco, sino que ya estoy fastidiado de oír continuamente que le llaman el justo”; y que Aristides, oído esto, nada le contestó, y escribiendo su nombre en la concha, se la volvió. Desterrado de la ciudad, levantando las manos al cielo, hizo una plegaria enteramente contraria a la de Aquiles, pidiendo a los Dioses que no llegara tiempo en que los Atenienses tuvieran que acordarse de Aristides.

 

En qué consiste el ostracismo (traducción literal)

ἦν δὲ τοιοῦτον, ὡς τύπῳ φράσαι, τὸ γινόμενον. ὄστρακον λαβὼν ἕκαστος καὶ γράψας ὃν ἐβούλετο μεταστῆσαι τῶν πολιτῶν, ἔφερεν εἰς ἕνα τόπον τῆς ἀγορᾶς περιπεφραγμένον ἐν κύκλῳ δρυφάκτοις.

Era tal / de tal manera, para explicarlo en general, lo que sucedía. Cogiendo un pedazo de cerámica (óstrakon / óstraka) cada uno (cada ciudadano) y escribiendo quién de los ciudadanos quería que partiese, (lo) llevaba a un lugar del ágora cercado alrededor con una valla.

 

[5] οἱ δ᾽ ἄρχοντες πρῶτον μὲν διηρίθμουν τὸ σύμπαν ἐν ταὐτῷ τῶν ὀστράκων πλῆθος: εἰ γὰρ ἑξακισχιλίων ἐλάττονες οἱ φέροντες εἶεν, ἀτελὴς ἦν ἐξοστρακισμός: ἔπειτα τῶν ὀνομάτων ἕκαστον ἰδίᾳ θέντες τὸν ὑπὸ τῶν πλείστων γεγραμμένον ἐξεκήρυττον εἰς ἔτη δέκα, καρπούμενον τὰ αὑτοῦ.

Los arcontes primero contaban la suma total de óstraka en el mismo lugar: si los votantes (los que habían llevado óstraka) eran menos de seis mil, el ostracismo era inválido. Después, poniendo por separado cada uno de los nombres proclamaban el destierro por diez años del (nombre) escrito por la mayoría, disfrutando lo suyo.

 

γραφομένων οὖν τότε τῶν ὀστράκων λέγεταί τινα τῶν ἀγραμμάτων καὶ παντελῶς ἀγροίκων ἀναδόντα τῷ Ἀριστείδῃ τὸ ὄστρακον ὡς ἑνὶ τῶν τυχόντων παρακαλεῖν, ὅπως Ἀριστείδην ἐγγράψειε.

Así pues, siendo escritos los ostraka, se dice que uno de los analfabetos y totalmente rústicos, dando a Arístides el óstrakon, como a uno de los que estaba casualmente, (le) pidió que escribiese “Arístides”.

 

[6] τοῦ δὲ θαυμάσαντος καὶ πυθομένου, μή τι κακὸν αὐτὸν Ἀριστείδης πεποίηκεν, ‘οὐδέν,’ εἶπεν, ‘οὐδὲ γιγνώσκω τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ᾽ ἐνοχλοῦμαι πανταχοῦ τὸν Δίκαιον ἀκούων.’ ταῦτα ἀκούσαντα τὸν Ἀριστείδην ἀποκρίνασθαι μὲν οὐδέν, ἐγγράψαι δὲ τοὔνομα τῷ ὀστράκῳ καὶ ἀποδοῦναι.

Sorprendiéndose él, y preguntando si Arístides le había hecho algo malo, “Nada”, dijo, “ni conozco a ese hombre”, pero estoy harto oyendo por todas partes “el Justo””. (Se dice que) oyendo esto, Arístides no respondió nada, escribió el nombre en el óstrakon y (se) lo devolvió.

 

τῆς δὲ πόλεως ἀπαλλαττόμενος ἤδη, τὰς χεῖρας ἀνατείνας πρὸς τὸν οὐρανὸν εὔξατο τὴν ἐναντίαν, ὡς ἔοικεν, εὐχὴν τῷ Ἀχιλλεῖ, μηδένα καιρὸν Ἀθηναίους καταλαβεῖν, ὃς ἀναγκάσει τὸν δῆμον Ἀριστείδου μνησθῆναι.

Alejándose ya de la ciudad, alzando las manos al cielo, suplicó, según parece, la súplica contraria a Aquiles: que no llegase a los ateniense un tiempo que obligara a que el pueblo se acordase de Arístides.

 

Hipócrates: Juramento

Texto en griego del Juramento hipocràtico i traducción literal (para facilitar el seguimiento del texto en la traducción, hay algunos cambios en el orden original de las palabras)

ὄμνυμι Juro,  ποιεύμενος poniendo  ἵστορας como testigos  Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν a Apolo Médico, Hygeia (Salud), Panacea (Remedio)    καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσαςy a todos los dioses y a todas (las diosas), ἐπιτελέα ποιήσειν cumplir perfectamente, κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν en la medida de mi fuerza y juicioὅρκον τόνδε καὶ συγγραφὴν τήνδε este juramento y este contrato:

Apol·lodor, Epítome I,4: Teseu mata Damastes

Recordem el mite de Teseu, i especialment els perills que va afrontar en el camí de Trezen a Atenes:

TeseuText grec (Perseus)

[4] ἕκτον ἀπέκτεινε Δαμάστην, ὃν ἔνιοι Πολυπήμονα λέγουσιν. οὗτος τὴν οἴκησιν ἔχων παρ᾽ ὁδὸν ἐστόρεσε δύο κλίνας, μίαν μὲν μικράν, ἑτέραν δὲ μεγάλην, καὶ τοὺς παριόντας ἐπὶ ξένια καλῶν τοὺς μὲν βραχεῖς ἐπὶ τῆς μεγάλης κατακλίνων σφύραις ἔτυπτεν, ἵν᾽ ἐξισωθῶσι τῇ κλίνῃ, τοὺς δὲ μεγάλους ἐπὶ τῆς μικρᾶς, καὶ τὰ ὑπερέχοντα τοῦ σώματος ἀπέπριζε. καθάρας οὖν Θησεὺς τὴν ὁδὸν  εἰς Ἀθήνας.

Traducció literal: (Teseu) va matar ἀπέκτεινε sisè ἕκτον  (en sisè lloc) Damastes Δαμάστην, que ὃν alguns ἔνιοι  anomenen λέγουσιν “Polipemon” Πολυπήμονα . Aquest οὗτος, que tenía ἔχων la vivenda τὴν οἴκησιν al costat del camí παρ᾽ ὁδὸν, va estendre ἐστόρεσε dos llits δύο κλίνας, un petit μίαν μὲν μικράν, i un altre gran ἑτέραν δὲ μεγάλην, i, oferint hospitalitat ἐπὶ ξένια καλῶν als que passaven per davant τοὺς παριόντας, tombant κατακλίνων els baixets τοὺς μὲν βραχεῖς sobre el (llit) gran ἐπὶ τῆς μεγάλης, (els) colpejava ἔτυπτεν amb martells σφύραις, perquè ἵν᾽ estiguessin igualats ἐξισωθῶσι al llit τῇ κλίνῃ, i (tombant) els alts τοὺς δὲ μεγάλους sobre el (llit) petit ἐπὶ τῆς μικρᾶς, serrava ἀπέπριζε les parts que sobresortien τὰ ὑπερέχοντα del cos τοῦ σώματος.

I així οὖν, havent netejat καθάρας el camí τὴν ὁδὸν, Teseu Θησεὺς va arribar ἧκεν a Atenes εἰς Ἀθήνας

Llengua: formes o construccions a destacar / explicar / repassar / investigar…

Traducció en anglès: (Perseus) [4] Sixth, he slew Damastes, whom some call Polypemon.1 He had his dwelling beside the road, and made up two beds, one small and the other big; and offering hospitality to the passers-by, he laid the short men on the big bed and hammered them, to make them fit the bed; but the tall men he laid on the little bed and sawed off the portions of the body that projected beyond it.

So, having cleared the road, Theseus came to Athens.

Theseus-Procrustes-British-Museum-detail