Iseo. Sobre la herencia de Cleónimo 36-40

Iseo de Atenas (Ἰσαῖος, ca. 420 a. C. – 340 a. C.) 

Discurso I. Sobre la herencia de Cleónimo 36-40. (Perseus) A partir de los argumentos de nuestros adversarios podéis ver que nosotros tenemos razón.

[36]  οἶμαι δ᾽ ὑμᾶς τὸ περὶ ἡμῶν δίκαιον σαφέστατ᾽ ἂν παρ᾽ αὐτῶν τούτων πυνθάνεσθαι. εἰ γάρ τις αὐτοὺς ἔροιτο διὰ τί ἀξιοῦσι κληρονόμοι γενέσθαι τῶν Κλεωνύμου, τοῦτ᾽ ἂν εἰπεῖν ἔχοιεν, ὅτι καὶ γένει ποθὲν προσήκουσι καὶ ἐκεῖνος αὐτοῖς χρόνον τινὰ ἐπιτηδείως διέκειτο. οὐκ ἂν1 ἄρα ὑπὲρ ἡμῶν μᾶλλον ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν εἶεν εἰρηκότες;

Pienso que vosotros podríais conocer con la mayor evidencia (que) lo justo (está) de nuestro lado a partir de ellos mismos. Pues si alguien les preguntase por qué consideran merecido llegar a ser herederos de Clénimo, podrían decir lo siguiente: que en cierto modo le son sus allegados por lazos familiares y que él, durante algún tiempo, les estuvo tratando amistosamente. ¿Acaso no habrían hablado a nuestro favor más que a favor de ellos mismos?

[37] εἴ τε γὰρ διὰ τὴν τοῦ γένους ἀγχιστείαν δεῖ γενέσθαι τινὰς κληρονόμους, ἡμεῖς ἐγγυτέρω γένει προσήκομεν: εἴ τε διὰ τὴν φιλίαν τὴν ὑπάρχουσαν, ἴσασιν αὐτὸν ἅπαντες ἡμῖν οἰκειότερον διακείμενον. ὥστ᾽ οὐ χρὴ παρ᾽ ἡμῶν, ἀλλὰ [καὶ] παρ᾽ αὐτῶν τούτων πυνθάνεσθαι τὸ δίκαιον.

Pues si por la proximidad del linaje es preciso que alguien llegue a ser heredero, nosotros somos (sus) allegados con un parentesco más cercano; y si por la amistad existente, todos saben que él (Cleónimo) nos tenía un trato más familiar. De modo que no es necesario reconocer lo justo a partir de nosotros, sino a partir de ellos mismos.

[38] πάντων δ᾽ ἂν εἴη δεινότατον, εἰ τοῖς μὲν ἄλλοις ψηφίζοισθε, ὅταν θάτερα1 τούτων ἀποφαίνωσι σφᾶς αὐτούς, γένει προτέρους ὄντας τῇ φιλίᾳ τῇ πρὸς τὸν τετελευτηκότα, ἡμᾶς δ᾽ οἷς ἐστιν ἀμφότερα ταῦτα παρὰ πάντων ὁμολογούμενα, ἀξιώσετε μόνους ἀκλήρους ποιῆσαι τῶν ἐκείνου.

Y sería lo más terrible de todo si votaseis a favor de otros cuando se muestren a sí mismos en una de estas dos (situaciones), o siendo primeros por parentesco o por la amistad hacia el fallecido, y a nosotros en cambio, a quienes son reconocidas por todos esas dos circunstancias, (a nosotros) solos consideraseis justo declararnos desheredadaos de los bienes de aquel.

[39]  καὶ εἰ μὲν Πολύαρχος1 πατὴρ Κλεωνύμου, πάππος δ᾽ ἡμέτερος, ζῶν ἐτύγχανε καὶ τῶν ἐπιτηδείων ἐνδεὴς ὤν, Κλεώνυμος ἐτελεύτησε θυγατέρας ἀπορουμένας καταλιπών, ἡμεῖς ἂν διὰ τὴν ἀγχιστείαν καὶ τὸν πάππον γηροτροφεῖν ἠναγκαζόμεθα καὶ τὰς Κλεωνύμου θυγατέρας λαβεῖν αὐτοὶ γυναῖκας προῖκα ἐπιδιδόντες ἑτέροις ἐκδιδόναι, καὶ ταῦθ᾽ ἡμᾶς καὶ συγγένεια καὶ οἱ νόμοι καὶ παρ᾽ ὑμῶν αἰσχύνη ποιεῖν ἠνάγκαζεν ἄν, ταῖς μεγίσταις ζημίαις καὶ τοῖς ἐσχάτοις ὀνείδεσι περιπεσεῖν:

Y si Poliarco, el padre de Cleónimo, nuestro abuelo, se diese la circunstancia de vivir y estar falto de lo necesario, o Cleónimo hubiese muerto dejando hijas sin recursos, nosotros por el parentesco estaríamos obligados a alimentar en su vejez a nuestro abuelo, y a las hijas de Cleónimo (estaríamos obligados) o a  tomarlas nosotros mismos como esposas o, ofreciendo una dote, entregarlas a otros, y a hacer eso eso a nosotros nos obligaría el parentesco, las leyes y la vergüenza ante vosotros, o (nos obligaría) a caer en las mayores penas y los peores reproches.

[40] εἰ δ᾽ οὐσία κατελείφθη, δίκαιον ἡγήσεσθ᾽ εἶναι ταύτης ἑτέρους ἡμῶν μᾶλλον κληρονομεῖν; οὐκ ἄρα δίκαια οὐδ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς συμφέροντα οὐδὲ τοῖς νόμοις ὁμολογούμενα ψηφιεῖσθε, εἰ τῶν μὲν συμφορῶν τοὺς ἐγγυτάτω γένει κοινωνεῖν ἀναγκάσετε, χρημάτων δὲ καταλειφθέντων πάντας ἀνθρώπους κυριωτέρους τούτους ποιήσετε.

Pero si han quedado bienes, ¿pensaréis que es justo que otros, más que nosotros, hereden? Ciertamente no votaréis algo justo, ni conveniente para vosotros mismos, ni acorde a las leyes, si obligáis a participar de las desgracias a los más cercanos por parentesco, y en cambio, quedando dinero, consideráis a todos los hombres más importantes que aquellos.

Lisias. Discurso de defensa por el asesinato de Eratóstenes 22-26

Lisias – Λυσίας, ca. 458 – 380 a. C.

Perseus 22-26. Eufileto sorprende a Eratóstenes en adulterio con su esposa, y lo mata

[22] ὡμολόγει ταῦτα ποιήσειν. καὶ μετὰ ταῦτα διεγένοντο ἡμέραι τέσσαρες πέντε, … ὡς ἐγὼ μεγάλοις ὑμῖν τεκμηρίοις ἐπιδείξω. πρῶτον δὲ διηγήσασθαι βούλομαι τὰ πραχθέντα τῇ τελευταίᾳ ἡμέρα. Σώστρατος ἦν μοι ἐπιτήδειος καὶ φίλος. τούτῳ ἡλίου δεδυκότος ἰόντι ἐξ ἀγροῦ ἀπήντησα. (La sirvienta me) prometía que lo haría. Y después de eso pasaron cuatro o cinco días, … como  os demostraré con pruebas firmes. Primero quiero relatar lo que pasó el último día. Sóstrato era un allegado y amigo para mí. A este, cuando venía del campo al ponerse el sol, me lo encontré.

[23] εἰδὼς δ᾽ ἐγὼ ὅτι τηνικαῦτα ἀφιγμένος οὐδένα καταλήψοιτο οἴκοι τῶν ἐπιτηδείων, ἐκέλευον, συνδειπνεῖν: καὶ ἐλθόντες οἴκαδε ὡς ἐμέ, ἀναβάντες εἰς τὸ ὑπερῷον ἐδειπνοῦμεν. ἐπειδὴ δὲ καλῶς αὐτῷ εἶχεν, ἐκεῖνος μὲν ἀπιὼν ᾤχετο, ἐγὼ δ᾽ ἐκάθευδον. δ᾽ Ἐρατοσθένης, ἄνδρες, εἰσέρχεται, καὶ θεράπαινα ἐπεγείρασά με εὐθὺς φράζει ὅτι ἔνδον ἐστί. κἀγὼ εἰπὼν ἐκείνῃ ἐπιμελεῖσθαι τῆς θύρας, καταβὰς σιωπῇ ἐξέρχομαι, καὶ ἀφικνοῦμαι ὡς τὸν καὶ τόν, καὶ τοὺς μὲν ἔνδον κατέλαβον, τοὺς δὲ οὐκ ἐπιδημοῦντας ηὗρον. Sabiendo yo que, de llegar en aquel momento, él no encontraría a ninguno de sus allegados, le invité a cenar conmigo; y entrando en casa, en la mía, subiendo al piso de arriba estuvimos cenando. Cuando a él le fue bien, él, retirándose, se marchaba, mientras yo me acostaba. Entonces, ¡oh ciudadanos!, Eratóstenes entra, y la sirvienta, despertándome al momento me dice que está dentro. Y yo, diciéndole que vigilase la puerta, bajando en silencio, me voy fuera y me llego a casa de uno(s) y otro(s), y a unos (los) encontré dentro (de sus casas), y a otros, que estaban en la ciudad, no (los) encontré.

[24] παραλαβὼν δ᾽ ὡς οἷόν τε ἦν πλείστους ἐκ τῶν παρόντων ἐβάδιζον. καὶ δᾷδας λαβόντες ἐκ τοῦ ἐγγύτατα καπηλείου εἰσερχόμεθα, ἀνεῳγμένης τῆς θύρας καὶ ὑπὸ τῆς ἀνθρώπου παρεσκευασμένης. ὤσαντες δὲ τὴν θύραν τοῦ δωματίου οἱ μὲν πρῶτοι εἰσιόντες ἔτι εἴδομεν αὐτὸν κατακείμενον παρὰ τῇ γυναικί, οἱ δ᾽ ὕστερον ἐν τῇ κλίνῃ γυμνὸν ἑστηκότα. Reuniendo los más que era posible de entre los presentes, me encaminaba. Y cogiendo antorchas de la tienda más próxima, entramos, al estar la puerta abierta y preparada por la sirvienta. Abriendo de golpe la puerta de la habitación, los primeros al entrar aún lo vimos tumbado al lado de mi mujer, y los últimos (lo vieron ya) de pie, desnudo en la cama.

[25] ἐγὼ δ᾽, ἄνδρες, πατάξας καταβάλλω αὐτόν, καὶ τὼ χεῖρε περιαγαγὼν εἰς τοὔπισθεν καὶ δήσας ἠρώτων διὰ τί ὑβρίζει εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών. κἀκεῖνος ἀδικεῖν μὲν ὡμολόγει, ἠντεβόλει δὲ καὶ ἱκέτευε μὴ ἀποκτεῖναι ἀλλ᾽ ἀργύριον πράξασθαι. ἐγὼ δ᾽ εἶπον ὅτιοὐκ ἐγώ σε ἀποκτενῶ, ’ [26] ἀλλ᾽ τῆς πόλεως νόμος, ὃν σὺ παραβαίνων περὶ ἐλάττονος τῶν ἡδονῶν ἐποιήσω, καὶ μᾶλλον εἵλου τοιοῦτον ἁμάρτημα ἐξαμαρτάνειν εἰς τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν καὶ εἰς τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς τοῖς νόμοις πείθεσθαι καὶ κόσμιος εἶναι.’ Yo, hombres, golpeándole lo tiro al suelo y retorciéndole las manos hacia atrás y atándolo, le preguntaba por qué me ofendía entrando en mi propia casa. Y él reconocía el hecho de injuriar(me), pero proponía y suplicaba no matarlo, sino imponer(le) dinero. Yo dije que «No te mato yo, sino la ley de la ciudad, a la cual tú, transgrediéndola, has valorado menos que a tus placeres, y has preferido cometer semejante delito contra mi mujer y mis hijos, más que obedecer las leyes o ser una persona decente»

 

Lisias

Lisias – Λυσίας, ca. 458 – 380 a. C.

Textos

Otros textos o antologías

Andócides

Andócides (Ανδοκίδης, ca. 440-390 a. C.)

Textos

Antifonte de Ramnunte (Orador)

Antifonte de Ramnunte( Ἀντιφῶν ὁ Ῥαμνούσιος; 480–411 a.C.) 

Textos

 • Contra su madrastra, por envenenamiento 18-20. (Perseus) Los hechos: la esclava, engañada por la madrastra y creyendo poner un filtro amoroso, provoca la muerte de Filoneo y el padre del orador.
 • Sobre el asesinato de Herodes 87-92. (Perseus) Una sentencia de muerte, aunque no sea recta, es más poderosa que la justicia y la verdad, ya que es necesario cumplirla. Pero si más adelante se demuestra equivocada ya no es posible cambiar de parecer.
 • Sobre el coreuta 11-17. El acusado de haber asesinado a un joven explica cómo, al ser nombrado corego, instruía en su casa a un grupo de chicos que serían los coreutas del coro.
 • Sobre el coreuta 33-36. Ahora os explicaré por qué en realidad me ha acusado ahora: para que al estar yo inhabilitado no pudiese entablar juicio contra ellos.

Gorgias, Elogio de Helena, 5 – 8 y 15-21

 

Gorgias de Leontinos (Γοργίας c. 460 a. C.- c. 380 a. C.)

(5) ὅστις μὲν οὖν καὶ δι’ ὅτι καὶ ὅπως ἀπέπλησε τὸν ἔρωτα τὴν Ἑλένην λαβών, οὐ λέξω· τὸ γὰρ τοῖς εἰδόσιν ἃ ἴσασι λέγειν πίστιν μὲν ἔχει, τέρψιν δὲ οὐ φέρει. τὸν χρόνον δὲ τῶι λόγωι τὸν τότε νῦν ὑπερβὰς ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ μέλλοντος λόγου προβήσομαι, καὶ προθήσομαι τὰς αἰτίας, δι’ ἃς εἰκὸς ἦν γενέσθαι τὸν τῆς Ἑλένης εἰς τὴν Τροίαν στόλον.

Así, quién, y por qué, y cómo sació su amor raptando a Helena, no lo diré; pues decir a los que saben lo que saben tiene credibilidad, pero no aporta placer. Pasando por alto ahora en mi discurso el tiempo de entonces, avanzaré hasta el origen del discurso que viene a continuación, y expondré las causas por las que era natural que tuviese lugar la partida de Helena hacia Troya.

(6) ἢ γὰρ τύχης βουλήμασι καὶ θεῶν βουλεύμασι καὶ ἀνάγκης ψηφίσμασιν ἔπραξεν ἃ ἔπραξεν, ἢ βίαι ἁρπασθεῖσα, ἢ λόγοις πεισθεῖσα, [ἢ ἔρωτι ἁλοῦσα]. εἰ μὲν οὖν διὰ τὸ πρῶτον, ἄξιος αἰτιᾶσθαι ὁ αἰτιώμενος· θεοῦ γὰρ προθυμίαν ἀνθρωπίνηι προμηθίαι ἀδύνατον κωλύειν. πέφυκε γὰρ οὐ τὸ κρεῖσσον ὑπὸ τοῦ ἥσσονος κωλύεσθαι, ἀλλὰ τὸ ἧσσον ὑπὸ τοῦ κρείσσονος ἄρχεσθαι καὶ ἄγεσθαι, καὶ τὸ μὲν κρεῖσσον ἡγεῖσθαι, τὸ δὲ ἧσσον ἕπεσθαι. θεὸς δ’ ἀνθρώπου κρεῖσσον καὶ βίαι καὶ σοφίαι καὶ τοῖς ἄλλοις. εἰ οὖν τῆι τύχηι καὶ τῶι θεῶι τὴν αἰτίαν ἀναθετέον, [ἢ] τὴν Ἑλένην τῆς δυσκλείας ἀπολυτέον.

Pues ella hizo lo que hizo o por las decisiones del azar y las voluntades de los dioses y las leyes del Destino, o raptada por la fuerza, o persuadida por las palabras, [o dominada por amor]. Si por lo primero, (es) merecedor de ser acusado el responsable; pues es imposible impedir el deseo de un dios con la previsión humana. En efecto, lo natural es que lo más fuerte no sea impedido por lo más débil, sino que lo más débil sea dominado y arrastrado por lo más fuerte, y que lo más fuerte vaya delante y lo más débil siga. Un dios es más fuerte que un hombre en fuerza, en sabiduría y en lo demás. Así pues, si hay que achacar la causa al azar y a la divinidad, habrá que liberar a Helena de su mala fama.

(7) εἰ δὲ βίαι ἡρπάσθη καὶ ἀνόμως ἐβιάσθη καὶ ἀδίκως ὑβρίσθη, δῆλον ὅτι ὁ [μὲν] ἁρπάσας ὡς ὑβρίσας ἠδίκησεν, ἡ δὲ ἁρπασθεῖσα ὡς ὑβρισθεῖσα ἐδυστύχησεν. ἄξιος οὖν ὁ μὲν ἐπιχειρήσας βάρβαρος βάρβαρον ἐπιχείρημα καὶ λόγωι καὶ νόμωι καὶ ἔργωι λόγωι μὲν αἰτίας, νόμωι δὲ ἀτιμίας, ἔργωι δὲ ζημίας τυχεῖν· ἡ δὲ βιασθεῖσα καὶ τῆς πατρίδος στερηθεῖσα καὶ των φίλων ὀρφανισθεῖσα πῶς οὐκ ἂν εἰκότως ἐλεηθείη μᾶλλον ἢ κακολογηθείη; ὁ μὲν γὰρ ἔδρασε δεινά, ἡ δὲ ἔπαθε· δίκαιον οὖν τὴν μὲν οἰκτῖραι, τὸν δὲ μισῆσαι.

Y si fue raptada por la fuerza, violentada ilegalmente y humillada injustamente, es evidente que el raptor, al humillar(la), cometió la injuria, y en cambio la raptada, al ser humillada, fue víctima del azar. Por tanto, el bárbaro que llevó a cabo una acción bárbara de palabra, de ley y de hecho (es) merecedor de recibir la culpa de palabra, la condena por ley y el castigo en los hechos; y ella, violentada, privada de su patria y huérfana de amigos, ¿cómo no habría de ser compadecida antes que difamada?; él hizo lo terrible, ella lo sufrió; justo es, pues, a ella compadecerla, a él odiarlo.

(8) εἰ δὲ λόγος ὁ πείσας καὶ τὴν ψυχὴν ἀπατήσας, οὐδὲ πρὸς τοῦτο χαλεπὸν ἀπολογήσασθαι καὶ τὴν αἰτίαν ἀπολύσασθαι ὧδε. λόγος δυνάστης μέγας ἐστίν, ὃς σμικροτάτωι σώματι καὶ ἀφανεστάτωι θειότατα ἔργα ἀποτελεῖ· δύναται γὰρ καὶ φόβον παῦσαι καὶ λύπην ἀφελεῖν καὶ χαρὰν ἐνεργάσασθαι καὶ ἔλεον ἐπαυξῆσαι. ταῦτα δὲ ὡς οὕτως ἔχει δείξω·

Y si fue la palabra lo que la sedujo y engañó su ánimo, tampoco ante ello (es) difícil defenderse y deshacer la acusación del siguiente modo. La palabra (es) un gran amo poderoso, que con un cuerpo mínimo y casi invisible lleva a cabo acciones de lo más divinas: puede calmar el miedo, alejar la pena, producir alegría y aumentar la compasión. Y que esto es así (lo) demostraré.

(9 – 14)

(15) καὶ ὅτι μέν, εἰ λόγωι ἐπείσθη, οὐκ ἠδίκησεν ἀλλ’ ἠτύχησεν, εἴρηται· τὴν δὲ τετάρτην αἰτίαν τῶι τετάρτωι λόγωι διέξειμι. εἰ γὰρ ἔρως ἦν ὁ ταῦτα πάντα πράξας, οὐ χαλεπῶς διαφεύξεται τὴν τῆς λεγομένης γεγονέναι ἁμαρτίας αἰτίαν. ἃ γὰρ ὁρῶμεν, ἔχει φύσιν οὐχ ἣν ἡμεῖς θέλομεν, ἀλλ’ ἣν ἕκαστον ἔτυχε· διὰ δὲ τῆς ὄψεως ἡ ψυχὴ κἀν τοῖς τρόποις τυποῦται.

Y que, si fue persuadida por la palabra, no cometió injusticia, sino que fue víctima del azar, queda ya dicho, y paso a la cuarta causa con la cuarta justificación. Pues si era Eros quien hizo todo eso, no rehuirá difícilmente la culpa de la locura en que se dice que participó. Pues lo que vemos tiene una naturaleza, no la que nosotros queremos, sino la que tocó en suerte a cada uno; y a través de la vista el alma se ve afectada en su predisposición.

(16) αὐτίκα γὰρ ὅταν πολέμια σώματα [καὶ] πολέμιον ἐπὶ πολεμίοις ὁπλίσηι κόσμον χαλκοῦ καὶ σιδήρου, τοῦ μὲν ἀλεξητήριον τοῦ δὲ … προβλήματα, εἰ θεάσεται ἡ ὄψις ἐταράχθη καὶ ἐτάραξε τὴν ψυχήν, ὥστε πολλάκις κινδύνου τοῦ μέλλοντος [ὡς] ὄντος φεύγουσιν ἐκπλαγέντες. ἰσχυρὰ γὰρ ἡ συνήθεια τοῦ νόμου διὰ τὸν φόβον ἐξωικίσθη τὸν ἀπὸ τῆς ὄψεως, ἥτις ἐλθοῦσα ἐποίησεν ἀμελῆσαι καὶ τοῦ καλοῦ τοῦ διὰ τὸν νόμον κρινομένου καὶ τοῦ ἀγαθοῦ τοῦ διὰ τὴν νίκην γινομένου.

Pues como ejemplo, cuando cuerpos enemigos (y) un orden enemigo con armas enemigas de bronce y hierro – de uno (bronce) defensivo y de otro (hierro) ofensivo -, … si la mirada (lo) ve, se siente agitada y agita el alma, de modo que a menudo (los hombres) huyen de un peligo futuro como (si estuviese) ya presente. Pues el hábito sólido de la ley es desterrado por el temor provocado por la visión, la cual, cuando llega, lleva a desentenderse tanto de lo considerado bello según la ley, como de lo bueno que nace gracias a la victoria.

(17) ἤδη δέ τινες ἰδόντες φοβερὰ καὶ τοῦ παρόντος ἐν τῶι παρόντι χρόνωι φρονήματος ἐξέστησαν· οὕτως ἀπέσβεσε καὶ ἐξήλασεν ὁ φόβος τὸ νόημα. πολλοὶ δὲ ματαίοις πόνοις καὶ δειναῖς νόσοις καὶ δυσιάτοις μανίαις περιέπεσον· οὕτως εἰκόνας τῶν ὁρωμένων πραγμάτων ἡ ὄψις ἐνέγραψεν ἐν τῷ φρονήματι. καὶ τὰ μὲν δειματοῦντα πολλὰ μὲν παραλείπεται, ὅμοια δ’ ἐστὶ τὰ παραλειπόμενα οἷάπερ [τὰ] λεγόμενα.

Y además, algunos, al ver cosas temibles, han perdido la mente que estaba presente en ese preciso momento; de tal manera el temor apaga y arranca el entendimiento. Y muchos han caído en sufrimientos innecesarios y terribles enfermedades y locuras incurables; de tal manera la visión grabó las imágenes de las cosas vistas en la mente. Y las cosas que provocan temor, muchas son omitidas, pero son iguales las omitidas, iguales que las mencionadas.

(18) ἀλλὰ μὴν οἱ γραφεῖς ὅταν ἐκ πολλῶν χρωμάτων καὶ σωμάτων ἓν σῶμα καὶ σχῆμα τελείως ἀπεργάσωνται, τέρπουσι τὴν ὄψιν· ἡ δὲ τῶν ἀνδριάντων ποίησις καὶ ἡ τῶν ἀγαλμάτων ἐργασία θέαν ἡδεῖαν παρέσχετο τοῖς ὄμμασιν. οὕτω τὰ μὲν λυπεῖν τὰ δὲ ποθεῖν πέφυκε τὴν ὄψιν. πολλὰ δὲ πολλοῖς πολλῶν ἔρωτα καὶ πόθον ἐνεργάζεται πραγμάτων καὶ σωμάτων.

Pero además, los pintores, cuando a partir de muchos colores y cuerpos representan a la perfección un solo cuerpo y modelo, complacen la vista; también la fabricación de figuras humanas y la elaboración de estatuas ofrece a los ojos una visión placentera. Así, es natural que la visión sienta pena por unas cosas y en cambio desee otras. Y muchas cosas engendran en muchos el amor y deseo de muchas cosas y cuerpos.     

(19) εἰ οὖν τῶι τοῦ Ἀλεξάνδρου σώματι τὸ τῆς Ἑλένης ὄμμα ἡσθὲν προθυμίαν καὶ ἅμιλλαν ἔρωτος τῆι ψυχῆι παρέδωκε, τί θαυμαστόν; ὃς εἰ μὲν θεὸς [ὢν ἔχεὶ] θεῶν θείαν δύναμιν, πῶς ἂν ὁ ἥσσων εἴη τοῦτον ἀπώσασθαι καὶ ἀμύνασθαι δυνατός; εἰ δ’ ἐστὶν ἀνθρώπινον νόσημα καὶ ψυχῆς ἀγνόημα, οὐχ ὡς ἁμάρτημα μεμπτέον ἀλλ’ ὡς ἀτύχημα νομιστέον· ἦλθε γάρ, ὡς ἦλθε, τύχης ἀγρεύμασιν, οὐ γνώμης βουλεύμασι, καὶ ἔρωτος ἀνάγκαις, οὐ τέχνης παρασκευαῖς.

Así pues, si el ojo de Helena, complacido por el cuerpo de Alejandro transmitió deseo y anhelo de amor a su alma, ¿qué (tiene de) extraño? El cual, si siendo un dios tiene la fuerza divina de los dioses…, ¿cómo lo más débil sería capaz de rechazar(lo) y protegerse (de él)? Y si es un defecto propio del hombre y un descuido del alma no debe ser reprobado como un delito, sino como un infortunio que debe ser excusado; pues partió, como partió, por asechanzas del azar, no por decisiones de su voluntad, y por exigencias del amor, no por maquinaciones de su ingenio.

(20) πῶς οὖν χρὴ δίκαιον ἡγήσασθαι τὸν τῆς Ἑλένης μῶμον, ἥτις εἴτ’ ἐρασθεῖσα εἴτε λόγωι πεισθεῖσα εἴτε βίαι ἁρπασθεῖσα εἴτε ὑπὸ θείας ἀνάγκης ἀναγκασθεῖσα ἔπραξεν ἃ ἔπραξε, πάντως διαφεύγει τὴν αἰτίαν;

¿Cómo, pues, debe ser considerado justo el reproche a Helena, quien – o enamorada, o seducida por la palabra, o raptada por la fuerza o forzada por necesidad divina hizo lo que hizo- en cualquier caso es libre de culpa?

(21) ἀφεῖλον τῶι λόγωι δύσκλειαν γυναικός, ἐνέμεινα τῶι νόμωι ὃν ἐθέμην ἐν ἀρχῆι τοῦ λόγου, ἐπειράθην καταλῦσαι μώμου ἀδικίαν καὶ δόξης ἀμαθίαν, ἐβουλήθην γράψαι τὸν λόγον Ἑλένης μὲν ἐγκώμιον, ἐμὸν δὲ παίγνιον. 

He apartado en mi discurso la mala fama de una mujer, me he mantenido en la línea que impuse al principio del discurso, he intentado disolver la injusticia de un reproche y la ignorancia de una opinión, (y) he querido escribir este discurso por una parte como un elogio de Helena, por otra como una diversión.

Demóstenes, Sobre la corona, 45-47

Demóstenes (Δημοσθένης 384 a.C. – 322 a.C.)

Están muy quivocados quienes ayudan, por dinero, a un enemigo extranjero, pensando que eso les beneficiará. Lo único que consiguen es el odio y el desprecio todos, de sus compatriotas y de quien los ha utilizado y ya no los necesita

Texto griego (Perseus)

[45] ἐγὼ μὲν γὰρ προὔλεγον καὶ διεμαρτυρόμην καὶ παρ᾽ ὑμῖν ἀεὶ καὶ ὅποι πεμφθείην:   αἱ δὲ πόλεις ἐνόσουντῶν μὲν ἐν τῷ πολιτεύεσθαι καὶ πράττειν δωροδοκούντων καὶ  διαφθειρομένων ἐπὶ χρήμασιτῶν δ᾽ ἰδιωτῶν καὶ πολλῶν τὰ μὲν οὐ προορωμένωντὰ δὲ  τῇ καθ᾽ ἡμέραν ῥᾳστώνῃ καὶ σχολῇ δελεαζομένωνκαὶ τοιουτονί τι πάθος  πεπονθότων ἁπάντωνπλὴν οὐκ ἐφ᾽ ἑαυτοὺς ἑκάστων οἰομένων τὸ δεινὸν ἥξειν καὶ διὰ  τῶν ἑτέρων   κινδύνων τὰ ἑαυτῶν ἀσφαλῶς σχήσειν ὅταν βούλωνται.

Pues yo avisaba προὔλεγον y protestaba poniendo a los dioses por testigos διεμαρτυρόμην ante vosotros siempre  καὶ παρ᾽ ὑμῖν ἀεὶ y donde fuese yo enviado ὅποι πεμφθείην: pero las ciudades estaban enfermas  αἱ δὲ πόλεις ἐνόσουν, por un lado μὲν recibiendo sobornos δωροδοκούντων  y corrompiéndose διαφθειρομένων  por dinero ἐπὶ χρήμασι los τῶν  (que estaban) en situación de dirigir la pólis y actuar ἐν τῷ  πολιτεύεσθαι  καὶ  πράττειν , y por otro lado δ᾽ no previendo unas cosas τὰ μὲν οὐ προορωμένων y aceptando otras τὰ δὲ   δελεαζομένων por la comodidad y ociosidad del día a día τῇ καθ᾽ ἡμέραν ῥᾳστώνῃ καὶ σχολῇ los particulares y la mayoría τῶν δ᾽ ἰδιωτῶν καὶ πολλῶν, y padeciendo todos este estado de ánimo, καὶ τοιουτονί τι πάθος πεπονθότων ἁπάντων pensando todos y cada uno ἑκάστων οἰομένων, que lo terrible llegaría τὸ δεινὸν ἥξειν pero no sobre ellos mismos πλὴν οὐκ ἐφ᾽ ἑαυτοὺς  y que por medio de los peligros ajenos διὰ τῶν ἑτέρων   κινδύνων detendrían σχήσειν  con firmeza ἀσφαλῶς  los (peligros) propios τὰ ἑαυτῶν cuando quisieran ὅταν βούλωνται.

[46] εἶτ᾽οἶμαισυμβέβηκε τοῖς μὲν πλήθεσιν ἀντὶ τῆς πολλῆς καὶ ἀκαίρου ῥᾳθυμίας τὴν   ἐλευθερίαν ἀπολωλεκέναιτοῖς δὲ προεστηκόσι καὶ τἄλλα πλὴν ἑαυτοὺς οἰομένοις  πωλεῖν πρώτους ἑαυτοὺς πεπρακόσιν αἰσθέσθαιἀντὶ γὰρ φίλων καὶ ξένων  τότ᾽  ὠνομάζοντο ἡνίκ᾽ ἐδωροδόκουννῦν κόλακες καὶ θεοῖς ἐχθροὶ καὶ τἄλλ᾽  προσήκει  πάντ᾽ ἀκούουσιν.

Luego, creo (yo), ha sucedido συμβέβηκε por un lado, para la mayoría, τοῖς μὲν πλήθεσιν a cambio de la mucha e inoportuna indiferencia ἀντὶ τῆς πολλῆς καὶ ἀκαίρου ῥᾳθυμίας, perder ἀπολωλεκέναι la libertad ἐλευθερίαν, y por otro lado δὲ, para los que estaban al frente τοῖς δὲ προεστηκόσι y para los que pensaban οἰομένοις que vendían πωλεῖν lo demás τἄλλα  excepto a sí mismos πλὴν ἑαυτοὺς (les ha sucedido) haberse dado cuenta αἰσθέσθαι de que se han vendido πεπρακόσιν a sí mismos ἑαυτοὺς los primeros πρώτους; en vez de amigos y huéspedes ἀντὶ γὰρ φίλων καὶ ξένων, lo que en otro tiempo τότ᾽ eran llamados cuando aceptaban regalos ἡνίκ᾽ ἐδωροδόκουν, ahora νῦν oyen ἀκούουσιν «¡aduladores, enemigos de los dioses!» κόλακες καὶ θεοῖς ἐχθροὶ y todo lo demás que (les) corresponde τἄλλ᾽  προσήκει  πάντ᾽.

[47] οὐδεὶς γάρἄνδρες Ἀθηναῖοιτὸ τοῦ προδιδόντος συμφέρον ζητῶν χρήματ᾽  ἀναλίσκειοὐδ᾽ ἐπειδὰν ὧν ἂν πρίηται κύριος γένηται τῷ προδότῃ συμβούλῳ περὶ τῶν λοιπῶν ἔτι  χρῆταιοὐδὲν γὰρ ἂν ἦν εὐδαιμονέστερον προδότουἀλλ᾽ οὐκ ἔστι ταῦταπόθενπολλοῦ γε καὶ δεῖἀλλ᾽ πολλοῦ γε καὶ δεῖ τῶν πραγμάτων ἐγκρατὴς  ζητῶν  ἄρχειν  καταστῇκαὶ τῶν ταῦτ᾽ ἀποδομένων δεσπότης ἐστίτὴν δὲ πονηρίαν εἰδὼς  τότε δήτότε καὶ μισεῖ καὶ ἀπιστεῖ καὶ προπηλακίζει.

Pues nadie οὐδεὶς γάρ, hombres atenienses, gasta dinero χρήματ᾽  ἀναλίσκει buscando la conveniencia del que traiciona τὸ τοῦ προδιδόντος συμφέρον ζητῶν, ni, una vez llega a ser señor οὐδ᾽ ἐπειδὰν  κύριος γένηται de aquellos que compra ὧν ἂν πρίηται, se sirve ya ἔτι  χρῆται del traidor como consejero τῷ προδότῃ συμβούλῳ  acerca de los demás (asuntos) περὶ τῶν λοιπῶν : nada sería más feliz que un traidor οὐδὲν γὰρ ἂν ἦν εὐδαιμονέστερον προδότου. Pero no existe eso ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι ταῦτα: ¿de qué? πόθεν ¡y mucho que falta!  πολλοῦ γε καὶ δεῖ Y es que ἀλλ᾽ una vez πολλοῦ γε καὶ δεῖ el que busca gobernar  ζητῶν ἄρχειν se establece καταστῇ como dueño de la situación τῶν πραγμάτων ἐγκρατὴς también καὶ es amo δεσπότης ἐστί, de los que se la entregaron τῶν ταῦτ᾽  ἀποδομένων, y conociendo ya antes su maldad τὴν δὲ πονηρίαν εἰδὼς τότε δή, ahora (los) odia, desconfía y humilla τότε καὶ μισεῖ καὶ ἀπιστεῖ καὶ προπηλακίζει.

Demóstenes

Demóstenes (Δημοσθένης 384 a.C. – 322 a.C.)

Oratoria:

Textos:

Olintíacos I, II, III

  • I, 14-15. Mientras nosotros nos desentendemos de los asuntos, Filipo desarrolla una actividad incansable. Propongo dos expediciones: una para salvar a Olinto, otra para hacer daño en el territorio de Filipo
  • II, 9-10. Cuando alguien se hace poderoso a base de ambición y maldad, su poder es débil y fácil de derribar.
  • II, 31. Medidas que hay que tomar ya
  • III, 10-15. No permitáis que conserven su popularidad quieres propusieron leyes dañinas para la ciudad, y en cambio quienes os aconsejan lo mejor encuentren su propia ruina. Ahora bien, los decretos no sirven de nada si no les acompaña la voluntad de cumplirlos.
  • III, 21-36. Contra los populismos y la demagogia. Un ciudadano justo debe preferir la salud del estado antes que el favor popular por su oratoria. Comparad la política del pasado y la de ahora.
 • Filípicas I,1-2 / I,10 y I,38-39. Demóstenes exhorta a los atenienses a actuar de una vez frente a Filipo, y a reconocer que su dejadez e inacción hasta el momento es lo que ha dado fuerza a Filipo, pero que si actúan, pueden ir por delante de los acontecimientos en vez de verse arrollados por ellos. 
 • Sobre la corona 45-47. Están muy quivocados quienes ayudan, por dinero, a un enemigo extranjero, pensando que eso les beneficiará. Lo único que consiguen es el odio y el desprecio de todos, de sus compatriotas y de quien los ha utilizado y ya no los necesita
 • Contra Conón, 7-9. Aristón, víctima de insultos y agresiones por parte de Conón, lo acusa, en una acción privada, de actos de violencia. Después de recordar las ofensas recibidas tres años antes, en una campaña miltar en la que habían coincidido, y por las que había tenido que intervenir incluso el estratego, de regreso a Atenas Aristón había intentado evitar los encuentros con Conón y sus hijos, pero en vano, como va a describir en este fragmento.

Isócrates, Antídosis 253-257

Isócrates (Ἰσοκράτης, 436 a. C. – 338 a. C.)

Isócrates, Antídosis XV, 253 (Perseus) Sobre el poder de la palabra

[253οὐκοῦν χρὴ καὶ περὶ τῶν λόγων τὴν αὐτὴν ἔχειν διάνοιαν ἥν περ καὶ περὶ τῶν ἄλλων, καὶ μὴ περὶ τῶν ὁμοίων τἀναντία γιγνώσκειν, μηδὲ πρὸς τοιοῦτο πρᾶγμα δυσμενῶς φαίνεσθαι διακειμένους, πάντων τῶν ἐνόντων ἐν τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει πλείστων ἀγαθῶν αἴτιόν ἐστι.

En verdad es necesario tener acerca de las palabras el mismo pensamiento que acerca de las otras cosas, y no, acerca de cosas semejantes, reconocer cosas contrarias, ni, teniendo prejuicios διακειμένους mostrarse de forma hostil respecto de un hecho tal, el cual, de todas las cosas presentes en la naturaleza de los hombres, es causa de la mayor parte de los bienes. 

τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις οἷς ἔχομεν, περ ἤδη καὶ πρότερον εἶπον, οὐδὲν τῶν ἄλλων ζώων διαφέρομεν, ἀλλὰ πολλῶν καὶ τῷ τάχει καὶ τῇ ῥώμῃ καὶ ταῖς ἄλλαις εὐπορίαις καταδεέστεροι τυγχάνομεν ὄντες:

Pues en las otras cosas / los otros rasgos que tenemos, lo que ya dije antes, en nada diferimos de los otros seres vivos, sino que, en velocidad, en fuerza y en otras habilidades, resultamos ser πολλῶν καταδεέστεροι más incapaces que la mayoría.

[254] ἐγγενομένου δ᾽ ἡμῖν τοῦ πείθειν ἀλλήλους καὶ δηλοῦν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν ἂν βουληθῶμεν, οὐ μόνον τοῦ θηριωδῶς ζῆν ἀπηλλάγημεν, ἀλλὰ καὶ συνελθόντες πόλεις ᾠκίσαμεν καὶ νόμους ἐθέμεθα καὶ τέχνας εὕρομεν, καὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ δι᾽ ἡμῶν μεμηχανημένα λόγος ἡμῖν ἐστιν συγκατασκευάσας.

Siendo innato en nosotros el persuadirnos mutuamente y el explicitar para nosotros mismos (aquello) acerca de lo que deliberamos, no solo nos apartamos del vivir a la manera de las fieras, sino que agrupándonos habitamos ciudades y establecimos leyes y descubrimoos técnicas, y, casi todas las cosas maquinadas por nosotros, la palabra es lo que nos las ha procurado.

[255] οὗτος γὰρ περὶ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν καλῶν καὶ τῶν αἰσχρῶν ἐνομοθέτησεν, ὧν μὴ διαταχθέντων οὐκ ἂν οἷοί τ᾽ ἦμεν οἰκεῖν μετ᾽ ἀλλήλων. τούτῳ καὶ τοὺς κακοὺς ἐξελέγχομεν καὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἐγκωμιάζομεν. διὰ τούτου τοὺς τ᾽ ἀνοήτους παιδεύομεν καὶ τοὺς φρονίμους δοκιμάζομεν: τὸ γὰρ λέγειν ὡς δεῖ τοῦ φρονεῖν εὖ μέγιστον σημεῖον ποιούμεθα, καὶ λόγος ἀληθὴς καὶ νόμιμος καὶ δίκαιος ψυχῆς ἀγαθῆς καὶ πιστῆς εἴδωλόν ἐστι.

Pues ella estableció normas acerca de las cosas justas y las injustas, las bellas y las vergonzosas; no estando determinadas estas cosas, no seríamos capaces de habitar en compañia de los demás. Con la palabra reprendemos a los malvados y elogiamos a los buenos. Mediante ella educamos a los incultos y ponemos a prueba a los sensatos. pues el hablar como se debe (lo) hacemos / convertimos en el mayor signo del pensar bien, y la palabra verdadera, acorde a la ley y justa es reflejo de un alma buena y fiable.

[256] μετὰ τούτου καὶ περὶ τῶν ἀμφισβητησίμων ἀγωνιζόμεθα καὶ περὶ τῶν ἀγνοουμένων σκοπούμεθα: ταῖς γὰρ πίστεσιν, αἷς τοὺς ἄλλους λέγοντες πείθομεν, ταῖς αὐταῖς ταύταις βουλευόμενοι χρώμεθα, καὶ ῥητορικοὺς μὲν καλοῦμεν τοὺς ἐν τῷ πλήθει λέγειν δυναμένους, εὐβούλους δὲ νομίζομεν οἵτινες ἂν αὐτοὶ πρὸς αὑτοὺς ἄριστα περὶ τῶν πραγμάτων διαλεχθῶσιν.

Con ella discutimos sobre las cosas dudosas y examinamos las no conocidas. Con las certezas, con las que hablando persuadimos a los demás, sirviéndonos de esas mismas (certezas) deliberamos (deliberando con esas mismas certezas nos servimos), y llamamos oradores a los que pueden hablar en público, y consideramos buenos consejeros (a aquellos) quienes mejor han meditado (consigo mismo) acerca de los asuntos.

[257] εἰ δὲ δεῖ συλλήβδην περὶ τῆς δυνάμεως ταύτης εἰπεῖν, οὐδὲν τῶν φρονίμως πραττομένων εὑρήσομεν ἀλόγως γιγνόμενον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔργων καὶ τῶν διανοημάτων ἁπάντων ἡγεμόνα λόγον ὄντα, καὶ μάλιστα χρωμένους αὐτῷ τοὺς πλεῖστον νοῦν ἔχοντας.

Si hay que hablar, en conjunto, de esta fuerza, no descubriremos ninguna de las cosas que se hacen sensatamente, sucediendo al margen de la palabra, sino (que descubriremos) la palabra siendo guía de todos los actos y los pensamientos, y a los que tienen más inteligencia sirviéndose sobre todo de ella.