Euclides

Euclides (Εὐκλείδης, ca. 325 aC – ca. 265 aC)

Byrne's Euclid

Libro I. Definiciones – Ὅροι (Perseus)

α΄. σημεῖόν ἐστιν, οὗ μέρος οὐθέν. 1 – Punto es (aquello) de lo que (no hay) ninguna parte.

β΄. γραμμὴ δὲ μῆκος ἀπλατές. 2 – Línea (es) longitud sin anchura.

γ΄. γραμμῆς δὲ πέρατα σημεῖα. 3 – Los extremos de una línea (son) puntos.

δ΄. εὐθεῖα γραμμή ἐστιν, ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ᾽ ἑαυτῆς σημείοις κεῖται. 4 – Línea recta es la que se extiende por igual en todos los puntos en ella.

ε΄. ἐπιφάνεια δέ ἐστιν, μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει. 5 – Superficie es lo que solo tiene longitud y anchura

ϛ΄. ἐπιφανείας δὲ πέρατα γραμμαί. 6 – Los extremos de una superficie (son) líneas.

ζ΄. ἐπίπεδος ἐπιφάνειά ἐστιν, ἥτις ἐξ ἴσου ταῖς ἐφ᾽ ἑαυτῆς εὐθείαις κεῖται. 7 – Superficie plana es la que se extiende por igual en las (líneas) rectas en ella.

η΄. ἐπίπεδος δὲ γωνία ἐστὶν ἐν ἐπιπέδῳ δύο γραμμῶν ἁπτομένων ἀλλήλων καὶ μὴ ἐπ᾽ εὐθείας κειμένων πρὸς ἀλλήλας τῶν γραμμῶν κλίσις. 8 – Ángulo plano es, en una (superficie) plana, tocándose dos líneas entre sí y no estando situadas en línea recta, la inclinación de las líneas entre sí.

ángulo plano rectilíneo

θ΄. ὅταν δὲ αἱ περιέχουσαι τὴν γωνίαν γραμμαὶ εὐθεῖαι ὦσιν, εὐθύγραμμος καλεῖται γωνία. 9 – Cuando las líneas que contienen el ángulo son rectas, el ángulo se llama rectilíneo.

ι΄. ὅταν δὲ εὐθεῖα ἐπ᾽ εὐθεῖαν σταθεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ, ὀρθὴ ἑκατέρα τῶν ἴσων γωνιῶν ἐστι, καὶ ἐφεστηκυῖα εὐθεῖα κάθετος καλεῖται, ἐφ᾽ ἣν ἐφέστηκεν. 10 – Cuando una (línea) recta, que está colocada sobre (otra línea) recta, hace los ángulos contiguos iguales entre sí, cada uno de los dos ángulos iguales es (un ángulo) recto, y la (línea) recta que se apoya (sobre la otra) se denomina perpendicular (respecto de aquella) sobre la que se apoya.

ángulo recto - perpendicular

ια΄. ἀμβλεῖα γωνία ἐστὶν μείζων ὀρθῆς. 11 – Ángulo obtuso es el mayor que uno recto.

ángulo obtuso

ιβ΄. ὀξεῖα δὲ ἐλάσσων ὀρθῆς. 12 – Agudo, el menor que uno recto.

ángulo agudo

ιγ΄. ὅρος ἐστίν, τινός ἐστι πέρας. 13 – Límite es lo que es extremo de algo.

ιδ΄. σχῆμά ἐστι τὸ ὑπό τινος τινων ὅρων περιεχόμενον. 14 – Figura es lo contenido por algún o algunos límites.

ιε΄. κύκλος ἐστὶ σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον [ καλεῖται περιφέρεια], πρὸς ἣν ἀφ᾽ ἑνὸς σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ σχήματος κειμένων πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐθεῖαι [πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν] ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. 15 – Un círculo es una figura plana contenida por una sola línea -que se llama periferia-, con respecto a la cual, desde un determinado punto de los que hay situados dentro de la figura, todas las (líneas) rectas que se dirigen (hacia la periferia del círculo) son iguales entre sí.

círculo

ιϛ΄. κέντρον δὲ τοῦ κύκλου τὸ σημεῖον καλεῖται. 16 – Centro del círculo se llama ese punto.

ιζ΄. διάμετρος δὲ τοῦ κύκλου ἐστὶν εὐθεῖά τις διὰ τοῦ κέντρου ἠγμένη καὶ περατουμένη ἐφ᾽ ἑκάτερα τὰ μέρη ὑπὸ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, ἥτις καὶ δίχα τέμνει τὸν κύκλον. 17 – Diámetro del círculo es una (línea) recta, cualquiera llevada a través del centro y limitada a una y otra parte por la periferia del círculo, la cual además divide en dos el círculo.

diámetro

ιη΄. ἡμικύκλιον δέ ἐστι τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπό τε τῆς διαμέτρου καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπ᾽ αὐτῆς περιφερείας. κέντρον δὲ τοῦ ἡμικυκλίου τὸ αὐτό, καὶ τοῦ κύκλου ἐστίν. 18 – Semicírculo es la figura contenida entre el diámetro y la periferia separada por él. El centro del semicírculo es el mismo que (lo) es también del círculo.

semicírculo -

ιθ΄. σχήματα εὐθύγραμμά ἐστι τὰ ὑπὸ εὐθειῶν περιεχόμενα, τρίπλευρα μὲν τὰ ὑπὸ τριῶν, τετράπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ τεσσάρων, πολύπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ πλειόνων τεσσάρων εὐθειῶν περιεχόμενα. 19 – Figuras rectilíneas son las contenidas por (líneas) rectas, triláteras las (contenidas) por tres (líneas), cuatriláteras las (contenidas) por cuatro (líneas), multiláteras las (contenidas) por más de cuatro (líneas) rectas.

Poliláteros

κ΄. τῶν δὲ τριπλεύρων σχημάτων ἰσόπλευρον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ τὰς τρεῖς ἴσας ἔχον πλευράς, ἰσοσκελὲς δὲ τὸ τὰς δύο μόνας ἴσας ἔχον πλευράς, σκαληνὸν δὲ τὸ τὰς τρεῖς ἀνίσους ἔχον πλευράς. 20 -De las figuras triláteras, triángulo equilátero es la (figura) que tiene los tres lados iguales, isósceles la que tiene solo dos lados iguales, escaleno la que tiene los tres lados desiguales.

κα΄. ἔτι δὲ τῶν τριπλεύρων σχημάτων ὀρθογώνιον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ ἔχον ὀρθὴν γωνίαν, ἀμβλυγώνιον δὲ τὸ ἔχον ἀμβλεῖαν γωνίαν, ὀξυγώνιον δὲ τὸ τὰς τρεῖς ὀξείας ἔχον γωνίας. 21 – Además, de las figuras triláteras, es triángulo rectángulo la (figura) que tiene un ángulo recto, obtusángulo la (figura) que tiene un ángulo obtuso, acutángulo la (figura) que tiene los tres ángulos agudos.

triángulos

κβ΄. τῶν δὲ τετραπλεύρων σχημάτων τετράγωνον μέν ἐστιν, ἰσόπλευρόν τέ ἐστι καὶ ὀρθογώνιον, ἑτερόμηκες δέ, ὀρθογώνιον μέν, οὐκ ἰσόπλευρον δέ, ῥόμβος δέ, ἰσόπλευρον μέν, οὐκ ὀρθογώνιον δέ, ῥομβοειδὲς δὲ τὸ τὰς ἀπεναντίον πλευράς τε καὶ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ἔχον, οὔτε ἰσόπλευρόν ἐστιν οὔτε ὀρθογώνιον: τὰ δὲ παρὰ ταῦτα τετράπλευρα τραπέζια καλείσθω. 22 – De las figuras cuatriláteras, es un tetrángulo la (figura) que es equilátera y de ángulos rectos, un oblongo la (figura) de ángulos rectos, pero no de lados iguales, un rombo la (figura) de lados iguales, pero no de ángulos rectos, un romboide la (figura) que tiene los lados opuestos y también los ángulos (opuestos) iguales entre sí, pero la cual no es ni de lados iguales ni de ángulos iguales; las (figuras) de cuatro lados fuera de estas, sean llamadas trapecios.

cuadrados

κγ΄. παράλληλοί εἰσιν εὐθεῖαι, αἵτινες ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ οὖσαι καὶ ἐκβαλλόμεναι εἰς ἄπειρον ἐφ᾽ ἑκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ μηδέτερα συμπίπτουσιν ἀλλήλαις. 23 – Paralelas son (líneas) rectas, las cuales, estando en el mismo plano y extendidas hacia el infinito en  uno y otro sentido, en ninguno de los dos coinciden la una con la otra.

paralelas

Dionisio Tracio

Dionisio Tracio (Διονύσιος ὁ Θρᾷξ ca 170 aC. – 90 aC)

Τέχνη γραμματική (Wikisource)

α´  Περὶ γραμματκής – 1 Sobre la Gramática.

Γραμματική ἐστιν ἐμπειρία τῶν παρὰ ποιηταῖς τε καὶ συγγραφεῦσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ λεγομένων. Μέρη δὲ αὐτῆς εἰσὶν ἕξ· πρῶτον ἀνάγνωσις ἐντριβὴς κατὰ προσῳδίαν, δεύτερον ἐξήγησις κατὰ τοὺς ἐνυπάρχοντας ποιητικοὺς τρόπους, τρίτον γλωσσῶν τε καὶ ἱστοριῶν πρόχειρος ἀπόδοσις, τέταρτον ἐτυμολογίας εὕρεσις, πέμπτον ἀναλογίας ἐκλογισμός, ἕκτον κρίσις ποιημάτων, ὃ δὴ κάλλιστόν ἐστι πάντων τῶν ἐν τῇ τέχνῃ.

1. La gramática es el conocimiento de lo dicho por poetas y escritores en la mayor medida posible. Sus partes son seis: primera, lectura acorde a la prosodia, segunda, exégesis atendiendo a los giros poéticos existentes, tercera, interpretación comprensible de palabras poco comunes y referencias, cuarta, investigación de la etimología, quinta, exposición de la analogía, sexta, análisis crítico de los poemas, la cual es la más bella de todas (las partes) de (las que hay) en la gramática.

β’ Περὶ ἀναγνώσεως 2 Sobre la lectura

Ἀνάγνωσίς ἐστι ποιημάτων ἢ συγγραμμάτων ἀδιάπτωτος προφορά. Ἀναγνωστέον δὲ καθ᾽ ὑπόκρισιν, κατὰ προσῳδίαν, κατὰ διαστολήν· ἐκ μὲν γὰρ τῆς ὑποκρίσεως τὴν ἀρετήν, ἐκ δὲ τῆς προσῳδίας τὴν τέχνην, ἐκ δὲ τῆς διαστολῆς τὸν περιεχόμενον νοῦν ὁρῶμεν· ἵνα τὴν μὲν τραγῳδίαν ἡρωϊκῶς ἀναγνῶμεν, τὴν δὲ κωμῳδίαν βιωτικῶς, τὰ δὲ ἐλεγεῖα λιγυρῶς, τὸ δὲ ἔπος ἐντόνως, τὴν δὲ λυρικὴν ποίησιν ἐμμελῶς, τοὺς δὲ οἴκτους ὑφειμένως καὶ γοερῶς. τὰ γὰρ μὴ παρὰ τὴν τούτων γινόμενα παρατήρησιν καὶ τὰς τῶν ποιητῶν ἀρετὰς καταῤῥίπτει καὶ τὰς ἕξεις τῶν ἀναγιγνωσκόντων καταγελάστους παρίστησι.

Lectura es la pronunciación sin fallos de poemas o textos. Se debe leer atendiendo a la pose, a la entonación, a las pausas; pues por la pose vemos el valor (de la obra), por la entonación el arte (del lector), por las pausas el significado implícito. (Es así) para que leamos la tragedia con lenguaje heroico, la comedia con lenguaje cotidiano, la elegía con lenguaje emotivo, le épica con lenguaje vehemente, la poesía lírica con lenguaje melodioso, y los lamentos con lenguaje abatido y lloroso. Pues lo que se hace sin observar estas condiciones echa a perder los méritos de los poetas y hace que parezcan ridículas las maneras de los lectores.

γ’ Περὶ τόνου – 3 Sobre el acento

Τόνος ἐστὶ φωνῆς ἀπήχησις ἐναρμονίου, ἢ κατὰ ἀνάτασιν ἐν τῇ ὀξείᾳ, ἢ κατὰ ὁμαλισμὸν ἐν τῇ βαρείᾳ, ἢ κατά περίκλασιν ἐν τῇ περισπωμένῃ.

Acento es la sonoridad de una voz con armonía, o con elevación en la aguda, sin cambios de tono en la grave, o con inflexión en la circunfleja.

ια’ Περὶ λέξεως (Bibliotheca Augustana)11 Sobre la palabra

Λέξις ἐστὶ μέρος ἐλάχιστον τοῦ κατὰ σύνταξιν λόγου. Λόγος δέ ἐστι πεζῆς λέξεως σύνθεσις διάνοιαν αὐτοτελῆ δηλοῦσα. Τοῦ δὲ λόγου μέρη ἐστὶν ὀκτώ· ὄνομα, ῥῆμα, μετοχή, ἄρθρον, ἀντωνυμία, πρόθεσις, ἐπίρρημα, σύνδεσμος. ἡ γὰρ προσηγορία ὡς εἶδος τῷ ὀνόματι ὑποβέβληται. 

La palabra es la parte más pequeña de una oración (puesta) según un orden. La oración es una composición de palabra en prosa que muestra un sentido autosuficiente. Las partes de la oración son ocho: nombre, verbo, participio, artículo, pronombre, preposición, adverbio, conjunción. La apelación, como tipo, es una subclase dentro del nombre.

Filón de Alejandría. Sobre José 40-52

Filón de Alejandría (Φίλων ὁ Ἀλεξανδρεύς ca 20 aC – ca. 45 dC)

Philonis Alexandrini Opera quae supersunt ediderunt Leopoldus Cohn et Paulus Wendland. Vol. ΙV, p. 61–118 Berolini 1902

 • Sobre José 40-52. (Wikisource) José rechaza a la esposa de Putifar y, acusado falsamente, acaba en prisión.

40 σφόδρα δὲ εὐδοκιμῶν ἐν τοῖς κατὰ τὴν οἰκουρίαν ἐπιβουλεύεται πρὸς τῆς τοῦ δεσπότου γυναικὸς ἐπιβουλὴν τὴν ἐξ ἔρωτος ἀκολάστου. τῇ γὰρ εὐμορφίᾳ ἐπιμανεῖσα τοῦ νεανίσκου καὶ ἀκαθέκτως περὶ τὸ πάθος λυττῶσα τοὺς περὶ μίξεως λόγους προσέφερεν ἐρρωμένως ἐναντιουμένῳ καὶ μηδ´ ὅλως προσίεσθαι ὑπομένοντι διὰ τὴν ἐκ φύσεως καὶ μελέτης ἐνυπάρξασαν κοσμιότητα καὶ σωφροσύνην.

Alcanzando (José) gran reputación en los asuntos de la administración de la casa, es objeto de las asechanzas de la esposa de su amo, las que son provocadas por un deseo sexual incontrolado. Pues enloquecida por la belleza del joven y enardecida en su pasión sin control, hizo proposiciones de unión sexual (a José), que se resistía con gran fuerza y se mantenía firme en que (ella) no se le acercase, por la decencia y prudencia afianzada por su carácter innato y su educación.

41 ἐπεὶ δὲ ζωπυροῦσα καὶ ἀναφλέγουσα τὴν ἔκνομον ἐπιθυμίαν ἀεὶ μὲν ἀπεπειρᾶτο, ἀεὶ δ´ ἀπετύγχανε, βίᾳ λοιπὸν προσπαθοῦσα ἐχρῆτο καὶ λαβομένη τῆς ἀμπεχόνης εὐτόνως ἄχρι τῆς εὐνῆς ἐπεσπάσατο ῥώμῃ κραταιοτέρᾳ, τοῦ πάθους ἰσχὺν ἐπιδιδόντος, ὃ καὶ τοὺς ἀσθενεστάτους εἴωθε νευροῦν.

Y como, inflamada y ardiente, siempre intentaba alcanzar su deseo ilícito, pero siempre fracasaba, finalmente, con mayor pasión, se servía de la violencia y agarrándolo del manto lo arrastraba con energía hasta el lecho, con fuerza superior, dándole vigor la pasión, que suele fortalecer incluso a los más débiles.

42 ὁ δὲ τῆς παρούσης ἀκαιρίας γενόμενος δυνατώτερος τὰς ἐλευθερίους καὶ ἀξίας τοῦ γένους ἔρρηξε φωνὰς „τί βιάζῃ;“ λέγων· „ἐξαιρέτοις ἔθεσι καὶ νομίμοις χρώμεθα ἡμεῖς οἱ Ἑβραίων ἀπόγονοι.

Él, mostrándose más fuerte que la impertinencia del momento, profirió palabras libres y dignas de su estirpe diciendo: «¿Por qué usas la violencia? Nosotros, los descendientes de los hebreos nos servimos de costumbres exclusivas y sujetas a la ley»

43 τοῖς ἄλλοις ἐφεῖται μετὰ τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην ἡλικίαν πόρναις καὶ χαμαιτύπαις καὶ ταῖς ὅσαι μισθαρνοῦσιν ἐπὶ τοῖς σώμασι μετὰ πολλῆς ἀδείας χρῆσθαι, παρ´ ἡμῖν δὲ οὐδ´ ἑταίρᾳ ζῆν ἔξεστιν (Deut. 23, 17), ἀλλὰ κατὰ τῆς ἑταιρούσης ὥρισται δίκη θάνατος. πρὸ δὴ συνόδων νομίμων ὁμιλίαν ἑτέρας γυναικὸς οὐκ ἴσμεν, ἀλλ´ ἁγνοὶ γάμων ἁγναῖς παρθένοις προσερχόμεθα προτεθειμένοι τέλος οὐχ ἡδονὴν ἀλλὰ γνησίων παίδων σποράν.

A los demás les está permitido después de la edad de catorce años hacer uso con mucha libertad de prostitutas, rameras y aquellas cuantas cobran un sueldo por sus cuerpos, mientras que entre nosotros a una prostituta no le está ni siquiera permitido vivir, sino que contra la que practica la prostitución está establecida como pena la muerte. Y antes de las uniones sujetas a la ley no conocemos la compañía de otra mujer, sino que castos llegamos a la boda con jóvenes castas vírgenes proponiéndonos como fin no el placer, sino la siembra de hijos legítimos.

44 εἰς δὴ ταύτην καθαρεύσας τὴν ἡμέραν οὐκ ἄρξομαι παρανομεῖν ἀπὸ μοιχείας, τοῦ μεγίστου τῶν ἀδικημάτων, ὀφείλων, εἰ καὶ τὸν ἄλλον χρόνον ὑπῆρχον ἐκδεδιῃτημένος καὶ νεότητος ὁρμαῖς ἠγμένος καὶ τὴν ἐγχώριον ἐζηλωκὼς τρυφήν, ὅμως ἀλλότριον μὴ θηρᾶν γάμον· ἐφ´ ᾧ τίς ἀνθρώπων οὐ φονᾷ; περὶ γὰρ τῶν ἄλλων εἰωθότες διαφέρεσθαι μόνον τοῦθ´ ὁμογνωμονοῦντες πανταχοῦ πάντες ἄξιον θανάτων μυρίων ἐνόμισαν ἀκρίτους ἐκδιδόντες τοὺς ἁλόντας τοῖς πεφωρακόσι.

Habiendome mantenido puro hasta este día, no empezaré a transgredir la ley por adulterio, el mayor de los pecados, debiendo, incluso si el resto del tiempo hubiese estado entregado a otra forma de vida y (hubiese sido) arrastrado por los impulsos de la juventud y (hubiese) rivalizado con la lujuria propia de este lugar, (debiendo) igualmente no perseguir una unión (con mujer) ajena. Por lo cual, ¿quién de los hombres no mata?. Acostumbrados a diferenciarse en otros asuntos, pensando lo mismo solo de esto en todas partes, todos lo juzgaron como digno de innumerables muertes, entregando sin juicio los cogidos en falta a los que los habían sorprendido.

45 σὺ δ´ ἐπιδαψιλευομένη καὶ τριττὸν προστίθης μοι μίασμα κελεύουσα μὴ μοιχεύειν μόνον, ἀλλὰ καὶ δέσποιναν καὶ δεσπότου γυναῖκα διαφθείρειν· εἰ μὴ ἄρα τούτου χάριν παρῆλθον εἰς τὴν ὑμετέραν οἰκίαν, ἵν´ ἀποστὰς τῶν ὑπηρεσιῶν, ἃς δεῖ θεράποντα παρέχειν, μεθύω καὶ ἐμπαροινῶ ταῖς ἐλπίσι τοῦ πριαμένου νοθεύων αὐτοῦ γάμον, οἰκίαν, συγγένειαν.

Tú, al ofrecerte, añades para mí una tercera impureza al exigirme no solo cometer adulterio, sino corromper a mi dueña y además a la esposa de mi dueño; a no ser que haya entrado en vuestra casa justamente por esto, para, apartándome de las obligaciones que es preciso que un servidor atienda, emborracharme y actuar ofensivamente contra las esperanzas de mi comprador, corrompiendo su matrimonio, su casa, su familia.

46 ἀλλὰ γὰρ οὐχ ὡς δεσπότην μόνον ἀλλὰ καὶ ὡς εὐεργέτην ἤδη τιμᾶν προάγομαι· πάντ´ ἐπιτέτροφέ μοι τὰ οἰκεῖα, οὐδὲν οὐ μικρὸν οὐ μέγα ὑπεξῄρηται τὸ παράπαν δίχα σοῦ τῆς γυναικός· ἀνθ´ ὧν ἄξιον αὐτὸν ἐν οἷς παραινεῖς ἀμείψασθαι; καλὰς ὡς ἔοικεν ἀντιπαρέξω δωρεὰς ταῖς προϋπηργμέναις χάρισιν οἰκείας.

Pero yo me veo ya empujado a honrarle no como a mi dueño solo, sino también como a mi benefactor: me ha confiado todo lo de su casa y nada, ni pequeño ni grande se me ha prohibido en su totalidad, excepto tú, su esposa; a cambio de lo cual ¿es digno corresponder con lo que me exhortas (a hacer)? ¡Bello regalo daré a cambio, según parece, propio de los favores antes recibidos!

47 ὁ μὲν δεσπότης αἰχμάλωτον ὄντα με καὶ ξένον ταῖς εὐεργεσίαις ἐλεύθερον καὶ ἀστὸν τὸ γοῦν ἐπ´ αὐτὸν ἧκον μέρος ἀπειργάσατο, ἐγὼ δ´ ὁ δοῦλος ὡς ξένῳ καὶ αἰχμαλώτῳ προσενεχθήσομαι τῷ δεσπότῃ; τίνι ψυχῇ παραδεξάμενος τὸ ἀνοσιούργημα τοῦτο; προσβλέψω δὲ τίσιν ὀφθαλμοῖς ὁ σιδηροῦς ἐγώ; τὸ συνειδὸς ἐλλαμβανόμενον ὀρθοῖς ὄμμασιν οὐκ ἐάσει προσβλέπειν, κἂν δυνηθῶ λανθάνειν· λήσομαι δ´ οὐδαμῶς· εἰσὶ γὰρ ἐξετασταὶ μυρίοι τῶν λάθρα δρωμένων, οἷς οὐ θέμις ἡσυχάζειν. 

Mi dueño a mí, que era un prisionero y un extranjero, con su liberalidad me hizo libre y ciudadano, al menos en la parte que recae sobre él, y yo, el esclavo, ¿me portaré con mi dueño como con un extranjero y un prisionero? ¿Con qué alma (estaría yo) aceptando esa impiedad? ¿Con qué ojos miraré a la cara yo, hecho de hierro? (A mí), atenazado por lo que sé, no me será posible mirar a la cara con ojos sinceros, aunque yo pudiese quedar oculto; pero de ningún modo quedaré oculto; pues hay innumerables testigos de lo que se hace a escondidas a los que no es lícito permanecer en calma.

48 ἐῶ λέγειν ὅτι, κἂν μηδεὶς ἕτερος αἴσθηται ἢ συναισθόμενος μὴ κατείπῃ, μηνυτὴς οὐδὲν ἧττον αὐτὸς γενήσομαι κατ´ ἐμαυτοῦ τῷ χρώματι, τῷ βλέμματι, τῇ φωνῇ, καθάπερ μικρῷ πρότερον εἶπον, ὑπὸ τοῦ συνειδότος ἐλεγχόμενος· εἰ δὲ καὶ μηδεὶς κατερεῖ, τὴν πάρεδρον τοῦ θεοῦ δίκην καὶ τῶν πραγμάτων ἔφορον οὔτε δέδιμεν οὔτ´ αἰδούμεθα;“

Paso por alto decir que, aunque ningún otro se entere, o enterándose no lo denuncie, yo mismo, no menos, me convertiré en mi propio delator contra mí mismo con el color de la piel, con la mirada, con la voz, como he dicho poco antes, puesto en evidencia por mi conciencia; y aun si nadie denuncia, ¿no tememos, no sentimos vergüenza ante la justicia, sentada junto a la divinidad y vigilante de los actos?

49 πολλὰ τοιαῦτα συνείροντος καὶ φιλοσοφοῦντος, ἐκεκώφητο πρὸς ἅπαντα· δειναὶ γὰρ αἱ ἐπιθυμίαι καὶ τὰς ἀκριβεστάτας τῶν αἰσθήσεων ἐπισκιάσαι· ὅπερ συνιδὼν ἀποδιδράσκει τὰ ἱμάτια καταλιπὼν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς, ὧν ἐπείληπτο.

Razonando muchas (palabras) semejantes y filosofando, (ella) se había mantenido en silencio ante todo ello; pues (son) hábiles las pasiones para ensombrecer incluso los más agudos de los sentidos; comprendiendo lo cual, (José) se aleja corriendo, abandonando en manos de ella el manto que (ella) tenía agarrado.

50 τοῦτο παρέσχεν αὐτῇ τὸ ἔργον εὑρεσιλογεῖν προφάσεις σκεπτομένῃ κατὰ τοῦ νεανίσκου, αἷς αὐτὸν ἀμυνεῖται· παραγενομένῳ γὰρ ἐξ ἀγορᾶς τῷ αὐτῆς ἀνδρὶ καθυποκρινομένη τὴν σώφρονα καὶ κοσμίαν καὶ τοῖς ἀκολάστοις ἐπιτηδεύμασι πάνυ δυσχεραίνουσαν „ἤγαγες“ ἔφη „θεράποντα ἡμῖν παῖδα Ἑβραῖον, ὃς οὐ μόνον ἤδη τὴν σὴν ψυχὴν διέφθαρκεν εὐχερῶς καὶ ἀνεξετάστως ἐπιτρέψαντος αὐτῷ τὴν οἰκίαν, ἀλλὰ καὶ ἐμοῦ ἀπετόλμησεν αἰσχῦναι τὸ σῶμα.

Eso (le) ofreció a ella la oportunidad de inventar acusaciones, conspirando contra el joven, con las que vengarse de él; y así, fingiendose ante su marido, que venía del ágora, como recatada, decente y  muy adversa a hábitos licenciosos, (le) decía: «Nos trajiste como siervo un joven hebreo, quien ha arruinado no solo tu entendimiento, confiándole (tú) sin pensar y sin vigilancia la casa, sino que además se ha atrevido a ultrajar mi cuerpo.

51 ταῖς γὰρ ὁμοδούλοις οὐκ ἐξήρκεσεν αὐτῷ χρῆσθαι μόναις ἀσελγεστάτῳ καὶ λαγνιστάτῳ γενομένῳ, πειρᾶν δὲ καὶ τὴν δέσποιναν ἐπεχείρησεν ἐμὲ καὶ βιάζεσθαι. καὶ τὰ δείγματα τῆς φρενοβλαβείας ἐναργῆ καὶ δῆλά ἐστι· περιπαθήσασα γὰρ ὡς ἐξεφώνησα τοὺς ἔνδον βοηθοὺς ἐπικαλοῦσα, πτοηθεὶς διὰ τὸ ἀπερίσκεπτον τὴν ἐσθῆτα καταλιπὼν ἀποδιδράσκει φόβῳ συλλήψεως.“ ἣν καὶ ἐπιδεικνυμένη πίστιν ἐδόκει προσφέρειν τῶν λεγομένων.

No le bastó servirse solo de sus iguales esclavas, a él, que se ha vuelto extremadamente licencioso y lascivo, e intentó ponerme a prueba a mí, su dueña, y forzarme. Y las pruebas de su locura son visibles y evidentes: pues cuando, muy indignada, grité llamando en mi ayuda a los de dentro, espantado por lo inesperado, abandonando su ropa sale corriendo por miedo de que lo atrapen». Y mostrándola como prueba, la entregaba para confirmar lo dicho.

52 ἅπερ ἀληθῆ νομίσας ὁ δεσπότης εἶναι κελεύει τὸν ἄνθρωπον εἰς εἱρκτὴν ἀπαγαγεῖν.

El amo, creyéndolo verdad, ordena conducir el hombre a la prisión.

Filón de Alejandría

Filón de Alejandría (Φίλων ὁ Ἀλεξανδρεύς ca 20 aC – ca. 45 dC)

Textos

 • Sobre José 40-52. José rechaza a la esposa de Putifar y, acusado falsamente, acaba en prisión. 58-79. Enseñanzas de la narración: semejanza entre el eunuco y la multitud; el hombre político, cuando se mantiene firme ante los deseos de la multitud, es castigado por ella. 88-98. Llegan a la cárcel dos eunucos del faraón, el escanciador y el panadero. José interpretará sus sueños, uno feliz, el otro no. 99-115. Dos años más tarde, José interpretará otros dos sueños, del faraón esta vez. 125-143. Inseguridad de los bienes materiales: la rueda de la Fortuna. El buen gobernante debe ser un intérprete del gran sueño único y universal, que es la vida de los hombres.
 • Sobre las leyes particulares, 3. Sobre las leyes particulares comprendidas en dos de los diez mandamientos generales; a saber, el sexto, que atañe a los adúlteros y a toda suerte de libertinaje; y el séptimo, que concierne a los homicidas y a cualquier género de violencia. 8-82. Uniones sexuales que deben ser evitadas: incesto, mujeres estériles, durante la menstruación, jovencitos, animales, adulterio, violación, maltrato de la esposa…
 • Todo hombre bueno es libre 75-91Descripción de la comunidad de los esenios y su forma de vida, santa y perfecta, según Filón.

Diodoro Sículo

Diodoro Sículo (Διόδωρος – s I a.C.)

Biblioteca Histórica

 • Libro I, 1-5. Utilidad de la historia y plan de la obra.
 • Libro I, 8. Primeros hombres, primeras lenguas, primeras comunidades.
 • Libro I,30. Límites de Egipto. Arenas movedizas.
 • Libro I, 36. Subidas anuales del Nilo y sus inmensos beneficios.
 • Libro I, 77-78. Leyes y castigos sobre asesinatos y otros actos delictivos.
 • Libro II, 4-6. Nacimiento de Semíramis y su conversión en reina de Asiria
 • Libro II, 10. Jardines colgantes de Babilonia
 • Libro II, 23. Sardanápalo, rey entregado a la lujuria e indolencia, último de los reyes asirios.
 • Libro III, 12-14. Duras condiciones de trabajo en las minas para obtener oro.
 • Libro III, 26-27. Etíopes cazadores de elefantes.
 • Libro III, 29. Acridófagos: comedores de langostas y el terrible final de su vida.
 • Libro IV, 18. Las columnas de Heracles.

Diodoro Sículo. Biblioteca Histórica I, 1-5

Diodoro Sículo (Διόδωρος – s I a.C.)

Biblioteca Histórica. Libro I, 1-5 (Perseus) Utilidad de la historia y plan de la obra.

Libro I, 1. Beneficios de la historia como tratado de aprendizaje y modelo de buen comportamiento.

[1] τοῖς τὰς κοινὰς ἱστορίας πραγματευσαμένοις μεγάλας χάριτας ἀπονέμειν δίκαιον πάντας ἀνθρώπους, ὅτι τοῖς ἰδίοις πόνοις ὠφελῆσαι τὸν κοινὸν βίον ἐφιλοτιμήθησαν: ἀκίνδυνον γὰρ διδασκαλίαν τοῦ συμφέροντος εἰσηγησάμενοι καλλίστην ἐμπειρίαν διὰ τῆς πραγματείας ταύτης περιποιοῦσι τοῖς ἀναγινώσκουσιν. A quienes se han ocupado de la historia común, es justo que les tengan una enorme gratitud todos los hombres, porque con sus propios sacrificios sintieron el deseo de beneficiar a la vida común: aportando una enseñanza sin riesgos de lo conveniente, mediante ese tratado preservan para los lectores la más bella experiencia.

[2] μὲν γὰρ ἐκ τῆς πείρας ἑκάστου μάθησις μετὰ πολλῶν πόνων καὶ κινδύνων ποιεῖ τῶν χρησίμων ἕκαστα διαγινώσκειν, καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἡρώων πολυπειρότατος μετὰ μεγάλων ἀτυχημάτων πολλῶν ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω: δὲ διὰ τῆς ἱστορίας περιγινομένη σύνεσις τῶν ἀλλοτρίων ἀποτευγμάτων τε καὶ κατορθωμάτων ἀπείρατον κακῶν ἔχει τήν διδασκαλίαν. Pues el aprendizaje a partir de la experiencia de cada uno, permite distinguir cada conocimiento útil en medio de muchos sufrimientos y peligros, y por eso el más experimentado de los héroes, en medio de grandes infortunios, «vio ciudades y conoció el pensamiento de muchos hombres»; en cambio, la comprensión que surge a través de la historia contiene la enseñanza, sin experimentar los males, de los fracasos y los logros ajenos.

[3] ἔπειτα πάντας ἀνθρώπους, μετέχοντας μὲν τῆς πρὸς ἀλλήλους συγγενείας, τόποις δὲ καὶ χρόνοις διεστηκότας, ἐφιλοτιμήθησαν ὑπὸ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν σύνταξιν ἀγαγεῖν, ὥσπερ τινὲς ὑπουργοὶ τῆς θείας προνοίας γενηθέντες. Además, a todos los hombres, que participan de un origen común entre ellos, pero que se distinguen en lugares y tiempos, aspiraron a conducir(los) bajo la misma visión de conjunto, como si fuesen servidores de la previsión divina. ἐκείνη τε γὰρ τὴν τῶν ὁρωμένων ἄστρων διακόσμησιν καὶ τὰς ἀνθρώπων φύσεις εἰς κοινὴν ἀναλογίαν συνθεῖσα κυκλεῖ συνεχῶς ἅπαντα τὸν αἰῶνα, τὸ ἐπιβάλλον ἑκάστοις ἐκ τῆς πεπρωμένης μερίζουσα, οἵ τε τὰς κοινὰς τῆς οἰκουμένης πράξεις καθάπερ μιᾶς πόλεως ἀναγράψαντες ἕνα λόγον καὶ κοινὸν χρηματιστήριον τῶν συντετελεσμένων ἀπέδειξαν τὰς ἑαυτῶν πραγματείας. Pues aquella, poniendo juntos el orden de los astros que se ven y las naturalezas de los hombres, en una relación común, gira constantemente toda la eternidad, repartiendo a cada uno lo que le toca de su destino, y ellos, narrando las acciones comunes del mundo habitado como de una sola ciudad, mostraron sus composiciones como un solo discurso y lugar de intercambio común de las cosas llevadas a cabo.

[4] καλὸν γὰρ τὸ δύνασθαι τοῖς τῶν ἄλλων ἀγνοήμασι πρὸς διόρθωσιν χρῆσθαι παραδείγμασι, καὶ πρὸς τὰ συγκυροῦντα ποικίλως κατὰ τὸν βίον ἔχειν μὴ ζήτησιν τῶν πραττομένων, ἀλλὰ μίμησιν τῶν ἐπιτετευγμένων. Pues es hermoso el poder servirse, como ejemplos, de los errores de los otros para la enmienda, y tener, respecto de los imprevistos diversos a lo largo de la vida, no un examen de los hechos, sino una imitación de lo ya exitoso. καὶ γὰρ τοὺς πρεσβυτάτους ταῖς ἡλικίαις ἅπαντες τῶν νεωτέρων προκρίνουσιν ἐν ταῖς συμβουλίαις διὰ τὴν ἐκ τοῦ χρόνου περιγεγενημένην αὐτοῖς ἐμπειρίαν: ἧς τοσοῦτον ὑπερέχειν συμβέβηκε τὴν ἐκ τῆς ἱστορίας μάθησιν ὅσον καὶ τῷ πλήθει τῶν πραγμάτων προτεροῦσαν αὐτὴν ἐπεγνώκαμεν. Pues también a los más ancianos de edad, todos (los) prefieren a los jóvenes en los consejos, a causa de la experiencia acumulada en ellos gracias al tiempo: de tal (experiencia) se está de acuerdo en que el aprendizaje gracias a la historia excede tanto cuanto la hemos reconocido como más avanzada por la abundancia de hechos.  διὸ καὶ πρὸς ἁπάσας τὰς τοῦ βίου περιστάσεις χρησιμωτάτην ἄν τις εἶναι νομίσειε τὴν ταύτης ἀνάληψιν. Por ello, para todas las circunstancias de la vida, cualquiera pensaría que su adquisición es la más útil.

[5] τοῖς μὲν γὰρ νεωτέροις τὴν τῶν γεγηρακότων περιποιεῖ σύνεσιν, τοῖς δὲ πρεσβυτέροις πολλαπλασιάζει τὴν ὑπάρχουσαν ἐμπειρίαν, καὶ τοὺς μὲν ἰδιώτας ἀξίους ἡγεμονίας κατασκευάζει, τοὺς δ᾽ ἡγεμόνας τῷ διὰ τῆς δόξης ἀθανατισμῷ προτρέπεται τοῖς καλλίστοις τῶν ἔργων ἐπιχειρεῖν, χωρὶς δὲ τούτων τοὺς μὲν στρατιώτας τοῖς μετὰ τὴν τελευτὴν ἐπαίνοις ἑτοιμοτέρους κατασκευάζει πρὸς τοὺς ὑπὲρ τῆς πατρίδος κινδύνους, τοὺς δὲ πονηροὺς τῶν ἀνθρώπων ταῖς αἰωνίοις βλασφημίαις ἀποτρέπει τῆς ἐπὶ τὴν κακίαν ὁρμῆς. Pues a los más jóvenes les transmite la sabiduría de los que ya han envejecido, y a los más ancianos les multiplica la experiencia ya existente, y a los particulares los prepara para ser dignos del liderazgo, y a los líderes, por la inmortalidad de la gloria, los empuja a lanzarse a las más bellas de las acciones, y aparte de estas cosas, con los elogios tras la muerte, a los soldados los prepara para estar más dispuestos a los peligros por la patria, y a los malvados de entre los hombres, con reproches eternos, los aparta de su impulso hacia el mal.

I, 2. La historia guarda el recuerdo del bien y predispone a mejorar la vida común.

I, 3. Así como otros describen guerras, ciudades, naciones o períodos limitados, todo ello desperdigado, Diodoro se propone transmitir los hechos de todo el mundo desde los tiempos más antiguos hasta su tiempo, como si fuese una sola ciudad.

I, 4. Método: Diodoro ha ocupado en esa tarea treinta años de viajes y de consultas a otros autores. El plan es el siguiente: seis primeros libros: antes de los troyanos; once postreriores: hasta Alejandro; siguientes veintitrés: hasta Julio César.

I,5. Cronología: la obra completa, en cuarenta libros, comprende, sin contar lo anterior a Troya, mil ciento treinta y ocho años.

Polibio. Historias, libro I, 1-2

Polibio (Πολύβιος, ca 200 – ca. 118 aC)

Historias. Libro I, 1-2. (Perseus) Elogio de la historia; Polibio pretende explicar en su obra cómo y por qué género de constitución política Roma dominó casi todo el universo conocido, y fue muy superior a todos los imperios antiguos.

I.- εἰ μὲν τοῖς πρὸ ἡμῶν ἀναγράφουσι τὰς πράξεις παραλελεῖφθαι συνέβαινε τὸν ὑπὲρ αὐτῆς τῆς ἱστορίας ἔπαινον, ἴσως ἀναγκαῖον ἦν τὸ προτρέπεσθαι πάντας πρὸς τὴν αἵρεσιν καὶ παραδοχὴν τῶν τοιούτων ὑπομνημάτων διὰ τὸ μηδεμίαν ἑτοιμοτέραν εἶναι τοῖς ἀνθρώποις διόρθωσιν τῆς τῶν προγεγενημένων πράξεων ἐπιστήμης.

Si sucediese que a los que han registrado por escrito los hechos antes que nosotros se les hubiese pasado por alto el elogio sobre la misma historia, tal vez sería necesario el incitar a todos a la adquisición y transmisión de tales recuerdos, por no existir para los hombres ninguna forma de corrección más asequible que el conocimiento de los hechos sucedidos previamente.

[2] ἐπεὶ δ᾽ οὐ τινὲς οὐδ᾽ ἐπὶ ποσόν, ἀλλὰ πάντες ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀρχῇ καὶ τέλει κέχρηνται τούτῳ, φάσκοντες ἀληθινωτάτην μὲν εἶναι παιδείαν καὶ γυμνασίαν πρὸς τὰς πολιτικὰς πράξεις τὴν ἐκ τῆς ἱστορίας μάθησιν, ἐναργεστάτην δὲ καὶ μόνην διδάσκαλον τοῦ δύνασθαι τὰς τῆς τύχης μεταβολὰς γενναίως ὑποφέρειν τὴν τῶν ἀλλοτρίων περιπετειῶν ὑπόμνησιν, [3] δῆλον ὡς οὐδενὶ μὲν ἂν δόξαι καθήκειν περὶ τῶν καλῶς καὶ πολλοῖς εἰρημένων ταυτολογεῖν, ἥκιστα δ᾽ ἡμῖν.

Pero puesto que no (solo) algunos ni parcialmente, sino todos, se puede decir, se sirven de ese (elogio) al principio y al final, diciendo que la educación y ejercitamiento más auténticos para la práctica política es el aprendizaje a partir de la historia, y que el maestro más evidente y único de poder soportar dignamente los cambios del destino es el recuerdo de las peripecias ajenas, es evidente que a nadie le parecería que sea conveniente decir lo mismo acerca de lo ya dicho hermosamente y por muchos, y menos a nosotros.

αὐτὸ γὰρ τὸ παράδοξον τῶν πράξεων, [4] ὑπὲρ ὧν προῃρήμεθα γράφειν, ἱκανόν ἐστι προκαλέσασθαι καὶ παρορμῆσαι πάντα καὶ νέον καὶ πρεσβύτερον πρὸς τὴν ἔντευξιν τῆς πραγματείας.

 Pues el mismo asombro ante los hechos sobre los cuales hemos escogido escribir, es suficiente para invitar e incitar a cualquiera, joven y anciano, a la lectura de este tratado.

[5] τίς γὰρ οὕτως ὑπάρχει φαῦλος ῥᾴθυμος ἀνθρώπων ὃς οὐκ ἂν βούλοιτο γνῶναι πῶς καὶ τίνι γένει πολιτείας ἐπικρατηθέντα σχεδὸν ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν οἰκουμένην οὐχ ὅλοις πεντήκοντα καὶ τρισὶν ἔτεσιν ὑπὸ μίαν ἀρχὴν ἔπεσε τὴν Ῥωμαίων, πρότερον οὐχ εὑρίσκεται γεγονός, [6] τίς δὲ πάλιν οὕτως ἐκπαθὴς πρός τι τῶν ἄλλων θεαμάτων μαθημάτων ὃς προυργιαίτερον ἄν τι ποιήσαιτο τῆσδε τῆς ἐμπειρίας;

Pues ¿quién de entre los hombres hay tan indiferente o perezoso, que no quiera conocer cómo y con qué clase de constitución casi todo el mundo habitado, sometido en –(y) no enteros- cincuenta y tres años, cayó bajo un solo poder, el de los romanos, lo cual no se encuentra que haya sucedido antes, y además, quién tan apasionado por alguno de los demás espectáculos o enseñanzas que lo considere más importante que esta dedicación?

II.- ὡς δ᾽ ἔστι παράδοξον καὶ μέγα τὸ περὶ τὴν ἡμετέραν ὑπόθεσιν θεώρημα γένοιτ᾽ ἂν οὕτως μάλιστ᾽ ἐμφανές, εἰ τὰς ἐλλογιμωτάτας τῶν προγεγενημένων δυναστειῶν, περὶ ἃς οἱ συγγραφεῖς τοὺς πλείστους διατέθεινται λόγους, παραβάλοιμεν καὶ συγκρίναιμεν πρὸς τὴν Ῥωμαίων ὑπεροχήν.

Que es asombrosa y grande la especulación acerca nuestro tema de estudio, podría llegar a ser absolutamente evidente, si a las más reputadas de las dinastías precedentes, acerca de las cuales los escritores han desarrollado la mayoría de sus escritos, (las) pusiésemos al lado y (las) comparásemos con la superioridad de los romanos.

[2] εἰσὶ δ᾽ αἱ τῆς παραβολῆς ἄξιαι καὶ συγκρίσεως αὗται. Πέρσαι κατά τινας καιροὺς μεγάλην ἀρχὴν κατεκτήσαντο καὶ δυναστείαν: ἀλλ᾽ ὁσάκις ἐτόλμησαν ὑπερβῆναι τοὺς τῆς Ἀσίας ὅρους, οὐ μόνον ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς, ἀλλὰ καὶ περὶ σφῶν ἐκινδύνευσαν.

Son las siguientes (dinastías) las dignas de equiparación y comparación: los persas durante cierto tiempo adquirieron un gran poder y dominio: pero cuantas veces se atrevieron a sobrepasar los límites de Asia, pusieron en riesgo no solo su poder sino incluso a ellos mismos.

[3] Λακεδαιμόνιοι πολλοὺς ἀμφισβητήσαντες χρόνους ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἡγεμονίας, ἐπειδή ποτ᾽ ἐκράτησαν, μόλις ἔτη δώδεκα κατεῖχον αὐτὴν ἀδήριτον.

Los lacedemonios, disputando muchos años por la hegemonía de los helenos, cuando en cierta ocasión se impusieron, la mantuvieron sin oposición apenas doce años.

[4] Μακεδόνες τῆς μὲν Εὐρώπης ἦρξαν ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν Ἀδρίαν τόπων ἕως ἐπὶ τὸν Ἴστρον ποταμόν, βραχὺ παντελῶς ἂν φανείη μέρος τῆς προειρημένης χώρας: [5] μετὰ δὲ ταῦτα προσέλαβον τὴν τῆς Ἀσίας ἀρχήν, καταλύσαντες τὴν τῶν Περσῶν δυναστείαν. ἀλλ᾽ ὅμως οὗτοι πλείστων δόξαντες καὶ τόπων καὶ πραγμάτων γενέσθαι κύριοι, τὸ πολὺ μέρος ἀκμὴν ἀπέλιπον τῆς οἰκουμένης ἀλλότριον.

Los macedonios dominaron Europa desde los lugares hacia el Adriático hasta el río Istro, lo cual, en total, podría parecer una parte pequeña del territorio mencionado: y además de eso añadieron el dominio de Asia, tras destruir la dinastía de los persas, pero ellos, aun pareciendo llegar a ser los amos de muchísimos lugares y asuntos, dejaron, aun así, la mayor parte del mundo habitado en manos ajenas.

[6] Σικελίας μὲν γὰρ καὶ Σαρδοῦς καὶ Λιβύης οὐδ᾽ ἐπεβάλοντο καθάπαξ ἀμφισβητεῖν, τῆς δ᾽ Εὐρώπης τὰ μαχιμώτατα γένη τῶν προσεσπερίων ἐθνῶν ἰσχνῶς εἰπεῖν οὐδ᾽ ἐγίνωσκον.

Pues ni una sola vez se lanzaron a disputar por el dominio de Sicilia, ni de Cerdeña ni de Libia, y de Europa, a las estirpes más aguerridas de las naciones hacia occidente, hablando claramente, ni (las) conocían.

[7] Ῥωμαῖοί γε μὴν οὐ τινὰ μέρη, σχεδὸν δὲ πᾶσαν πεποιημένοι τὴν οἰκουμένην ὑπήκοον αὑτοῖς, ἀνυπόστατον μὲν τοῖς ὑπάρχουσι πᾶσιν, ἀνυπέρβλητον δὲ καὶ τοῖς ἐπιγινομένοις ὑπεροχὴν κατέλιπον τῆς αὑτῶν δυναστείας.

Los romanos, en cambio, sometiendo bajo su mando no solo algunas partes, sino casi todo el territorio habitado, asentaron la superioridad de su propio imperio, irresistible para los (imperios) existentes, e insuperable para los venideros.

[8] περὶ δὲ τοῦ μεντολαδιατἐκ τῆς γραφῆς ἐξέσται σαφέστερον κατανοεῖν: ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τοῦ πόσα καὶ πηλίκα συμβάλλεσθαι πέφυκε τοῖς φιλομαθοῦσιν τῆς πραγματικῆς ἱστορίας τρόπος.

Y acerca de… (?) a partir de (este) escrito será posible comprenderlo más claramente; e igualmente, acerca de captar cuánto y cuán grande ha llegado a ser para los amantes del saber el carácter de la historia pragmática. (?)

Polibio

Polibio (Πολύβιος, ca 200 – ca. 118 aC)

Historias

 •  Libro I, 1-2. Elogio de la historia; Polibio pretende explicar en su obra cómo y por qué género de constitución política Roma dominó casi todo el universo conocido, y fue muy superior a todos los imperios antiguos.
 • Libro I, 13-14. Plan de la introducción. El historiador debe ser objetivo, y no dejarse llevar por sus amistades y enemistades.
 • Libro I, 22-23. Invención de los «corvi» y primera victoria naval de Roma frente a Cartago.
 • Libro I, 35. Reflexión sobre el azar y la utilidad de aprender de las peripecias ajenas.
 • Libro I, 80-81. Crueldades de los mercenarios.
 • Libro III, 54 Paso de los Alpes por Aníbal.- Emboscadas, desfiladeros y dificultades que tuvo que vencer.
 • Libro III, 7785 . Llegada de Aníbal a Italia y batalla de Trasimeno

Herodas

Herodas (Ἡρώδας – s III a.C.)

Textos

Herodas. Mimo VI – Las comadres (y el consolador)

Herodas (Ἡρώδας – s III a.C.)

Mimo VI. El texto presenta diferencias en

ΚΟΡΙΤΤΩκάθησο, Μητ̣ροῖ. τῆι γυναικὶ θὲς δίφρον

ἀνασταθ̣εῖ̣σ̣α̣· πάντα δεῖ με προστάσσειν

αὐτήν· σὺ̣ δ’ οὐδὲν ἄν, τάλαινα, ποιήσαις

αὐτὴ ἀπὸ σαυτῆς· μᾶ, λίθος τις, οὐ δούλη

5 ἐν τῆι οἰκίηι ‹κ›εῖσ’· ἀλλὰ τἄλφιτ‘ ἢν μετρέω

τὰ κρίμνἀμ̣ιθρεῖς, κἢ‹ν› τοσοῦτ’ ἀποστάξηι

τὴν ἠμέ[ρ]η̣ν ὄλην σε τονθορύζουσαν

καὶ πρημο̣ν̣ῶσαν οὐ φέρουσιν οἰ τοῖχοι.

CORITO (a Metró:) Siéntate, Metró. (A la esclava:) (Tú), levantándote, pon un asiento a la mujer. (A Metró:) es preciso que yo se lo ordene todo. (A la esclava:) Tú, desgraciada, tú no harías nada (que saliera) de ti misma. ¡Madre mía! ¡(Como) una piedra, no una esclava te estás en la casa! Pero si mido la cebada, cuentas los granos, y si se escapa un tanto así, a ti, refunfuñando y encendida de rabia el día entero no te soportan ni las paredes.

νῦν αὐτὸν ἐ̣κμάσσεις τε καὶ ποεῖς λαμπρόν

10  ὄτ’ ἐστὶ χρ[εί]η̣, ληιστρί; θῦέ μοι ταύτηι

ἐπεί σ’ ἔγευ̣σ̣’ ἂν τῶν ἐμῶν ἐγὼ χειρέων.

¿Ahora le quitas el polvo y le sacas brillo, cuando (menos) es necesario, ladrona? Dale a ella las gracias pues, por mí, yo te habría dado a probar mis manos.

ΜΗΤΡΩ –  φίλη Κοριττοῖ, ταὔτ’ ἐ̣μο̣ὶ ζυγὸν τρίβεις·

κἠγὼ ἐπιβρύχουσα ἠ̣μέρην τε καὶ νύκτα

κύων ὐλακτέω τῆι[ς] ἀνωνύμοις ταύτηις.

METRÓ Querida Corito, cargas el mismo yugo que yo: también yo, gruñendo día y noche ladro como un perro a estas innombrables.

15  ἀλλ’ οὔνεκεν πρ̣ός σ’ ἦ̣λ̣[θ]ον ‑ KO. ἐκποδὼν ἦμιν

φθείρεσθε, νώβυστρα, ὦτ̣[α] μοῦνον καὶ γλάσσαι

τὰ δ’ ἄλλ’ ἐορτή ‑ MH. λίσσομα[ί ς]ε̣, μὴ ψεύσηι,

φίλη Κοριττοῖ, τίς κοτ‘ ἦν ὄ σοι ράψας

τὸν κόκκινον βαυβῶνα; ΚΟ. κοῦ δ’ ὀρώρηκας,

20  Μητροῖ, σὺ κεῖνον; ΜΗ. Νοσσὶς ε[ἶ]χεν ἡρίννης

τριτημέρηι νιν· μᾶ, κ̣αλόν τι δώρημα.

Pero, por lo que he venido a tu casa… CORITO (A las esclavas:) Desapareced, lejos de nosotras, νώβυστρα (?), solo oídos y lengua, y lo demás fiesta. METRÓ. Te lo suplico, no me engañes, querida Corito, ¿quién era el que te ha zurcido el consolador rojo? CORITO. ¿Donde lo has visto tú, Metró, ese? METRÓ. Nóside, la de Erinna, lo tenía hace tres días (antesdeayer); ¡madre mía, ¡menudo regalo!.

ΚΟ. Νοσσίς; κόθεν λαβοῦσα; ΜΗ. διαβαλεῖς ἤν σοι

εἴπω; ΚΟ. μὰ τούτους τοὺς γλυκέας, φίλη Μητροῖ,

ἐκ τοῦ Κοριττοῦς στόματος οὐδεὶς μὴ ἀκούσηι

25 ὄσ’ ἂν σὺ λέξηις. ΜΗ. ἠ Βιτᾶδος Εὐβούλη

ἔδωκεν αὐτῆι καὶ εἶπε μηδέν’ αἰσθέσθαι.

CORITO. ¿Nóside? ¿De dónde lo ha sacado?. METRÓ. ¿(Lo) divulgarás si te lo digo? CORITO ¡Por estos ojitos! Querida Metró, de la boca de Corito nadie oirá cuanto tú digas. METRÓ. Eubule, la de Bitade, se lo dio y dijo que nadie se enterase

ΚΟ. γυναῖκες. αὔτη μ’ ἠ γυνή κοτἐκτρίψει.

ἐγὼ μὲν αὐτὴν λιπαρεῦσαν ἠιδέσθην

κἤδωκα, Μητροῖ, πρόσθεν ἢ αὐτὴ χρήσασθαι·

30 ἢ δ’ ὤ‹ς›περ εὔρημ’ ἀρπάσα‹σα› δωρεῖται

καὶ τῆισι μὴ δεῖ. χαιρέτω φίλη πολλά

ἐοῦσα τοίη, κἠτέρην τιν’ ἀντ’ ἠμέων

φίλην ἀθρείτω. τἀμὰ Νοσσίδι χρῆσαι

τῆι μὴ δοκέω ‑ μέζον μὲν ἢ δίκη γρύζω,

35  λάθοιμι δ’, Ἀδρήστεια ‑ χιλίων εὔντων

ἔνα οὐκ ἂν ὄστις σαπρός ἐστι προσδώσω.

CORITO. ¡Mujeres! Esa mujer algún día acabará conmigo. Yo, como insistía tanto, me dio pena y, Metró, se lo di antes de usarlo yo misma; y ella, quedándoselo como si se lo hubiese encontrado, lo regala a quienes no debe. ¡Que lo pase muy bien, una amiga que es así, y que vaya a ver a alguna otra amiga en vez de a mí! A Nóside, prestarle mis cosas, creo que, -despotrico más de lo que es justo, ojalá te pase desapercibido, oh Adrastea- aun teniendo mil, no le dejaré ni uno solo, ni cualquiera que esté para tirar.

ΜΗ. μὴ δή, Κοριττοῖ, τὴν χολὴν ἐπὶ ρινός

ἔχ’ εὐθύς, ἤν τι ρῆμα μὴ σοφὸν πεύθηι.

γυναικός ἐστι κρηγύης φέρειν πάντα.

No tengas tan pronto la bilis sobre la nariz, Corito, si te enteras de alguna tonta habladuría. Es propio de una mujer honesta soportarlo todo.

40 ἐγὼ δὲ τούτων αἰτίη λαλεῦσ’ εἰμι

πόλλ’, ἀ‹λλὰ› τήν μευ γλάσσαν ἐκτεμεῖν δεῖται.

ἐκεῖνο δ’ οὖ σοι καὶ μάλιστ’ ἐπεμνήσθην,

τίς ἔστ’ ὀ ράψας αὐτόν; εἰ φιλεῖς μ’, εἶπον.

Yo, al hablar más de la cuenta, soy la culpable de eso, pero (es que) habría que cortarme la lengua. Y aquello de lo que te hacía mención, lo importante, ¿quién es el que lo zurció? Si me amas, dímelo.

τί μ’ ἐνβλέπεις γελῶσα; νῦν ὀρώρηκας

45 Μητρο̣ῦν τὸ πρῶτον; ἢ τί τἀβρά σοι ταῦτα;

ἐνεύχομαι, Κοριττί, μή μ’ ἐπιψεύσηι,

42 ἀλλ’ εἰπὲ τὸν ράψαντα.

¿Por qué me miras fijamente riéndote? ¿Ves a Metró ahora por primera vez? ¿Por qué esos mohines tuyos? Va, dime el zurcidor.

42 …………………………..ΚΟ. μᾶ, τί μοι ἐνεύχηι;

Κέρδων ἔραψε. ‹ΜΗ.› κοῖος, εἰπέ μοι, Κέρδων;

δύ’ εἰσὶ γὰρ Κέρδωνες· εἶς μὲν ὀ γλαυκός

50 ὀ Μυρταλίνης τῆς Κυλαιθίδος γείτων,

ἀλλ’ οὖτος οὐδ’ ἂν πλῆκτρον ἐς λύρην ράψαι·

ὀ δ’ ἔτερος ἐγγὺς τῆς συνοικίης οἰκέων

τῆς Ἐρμοδώρου τὴν πλατεῖαν ἐκβάντι,

ἦν μέν κοτ’ ἦν τις, ἀλλὰ νῦν γεγήρακε·

CORITO ¡Madre de Dios! ¡lo que me pides! Cerdón lo cosió. METRÓ. ¿Qué Cerdón?, dime, pues hay dos Cerdones; uno el de ojos claros, el vecino de Mirtalina, la de Clétide, pero ese no cosería ni un plectro en una lira; y el otro, que habita cerca del barrio de Hermodoro al salir de la avenida, en otro tiempo era, era alguien, pero ahora ya está viejo;

55 τούτωι̣ Κ̣υ̣λ̣αιθὶς ἠ μακαρῖτις ἐχρῆτο ‑

μνησθεῖεν αὐτῆς οἴτινες προσήκουσι.

De este se aprovechaba Cilécide, la pobre. Ojalá se acuerden de ella sus allegados.

ΚΟ. οὐδέτερος αὐτῶν ἐστιν, ὠς λέγεις, Μητροῖ·

ἀλλ’ οὖτος οὐκ οἶδ’ ἢ ‹’χ› Χίου τις ἢ ‘ρυθρέων

ἤκει, φαλακρ̣ό̣ς, μικκός· αὐτὸ ἐρεῖς εἶναι

60 Πρηξῖνον, ο̣ὐ̣δ’ ἂν σῦκον εἰκάσαι σύκωι

ἔχοις ἂν [οὔτ]ω̣· πλὴν ἐπὴν λαλῆι, γνώσηι

Κέρδων ὀτεύνεκ’ ἐστὶ καὶ οὐχὶ Πρηξῖνος.

No es ni uno ni otro de esos que dices, Metró; sino que este viene no sé si de Quíos o de Eritrea, calvo, pequeño; dirás que es lo mismo que Práxino, y no podrías igualar tanto un higo a otro higo; pero en cuanto empiece a hablar, sabrás que es Cerdón y no Práxino.

κατ’ οἰκίην δ’ ἐργάζετ’ ἐνπολέων λάθρη,

τοὺς γὰρ τελώνας πᾶσα νῦν θύρη φρίσσει.

Trabaja en su casa, vendiendo a escondidas, pues ahora toda puerta se estremece ante los recaudadores de impuestos.

65 ἀλλ’ ἔργα, κο̣ῖ̣ ἐ̣στ’ ἔργα· τῆς Ἀθηναίης

αὐτῆς ὀρῆ̣ν̣ τ̣ὰ̣σ̣ χ̣ε̣ῖ̣ρας, οὐχὶ Κέρδωνος,

δόξεις. ἐ[γὼ] μ̣ὲν ‑ δύο γὰρ ἦλθ’ ἔχων, Μητροῖ ‑

ἰδοῦσ’ ἄμ’ ἰδ̣μ̣ῆι τὤμματ’ ἐξεκύμηνα·

τὰ βαλλίοὔτως ἄνδρες οὐχὶ ποιεῦσι

70‑ αὐταὶ γάρ εἰμενὀρθά· κοὐ μόνον τοῦτο,

ἀλλ’ ἠ μαλακότ̣ης ὔπνος, οἰ δ’ ἰμαντίσκοι

ἔρι‘, οὐκ ἰμά̣ν̣[τες]. εὐνοέστερον σκυτέα

γυναικ[ὶ] διφῶσἄλλον οὐκ ἀνευρ[ή]σ̣[εις.

Pero sus piezas, ¡vaya piezas son! De la propia Atenea te parecerá ver las manos, no de Cerdón. Y yo – pues vino con dos (consoladores), Metró, – al verlos se me salían los ojos a la vez ἰδ̣μ̣ῆι (?); los hombres no ponen sus falos -estamos solas- así de tiesos; y no solo eso, sino que su suavidad es un sueño y las tiras son de lana, no de cuero; talabartero más bien dispuesto para una mujer, por mucho que busques, no encontrarás.

ΜΗ. κῶς οὖν ἀφῆκας τὸν ἔτερον; ‹ΚΟ.› τ[ί] δ’ οὐ, Μητροῖ,

75  ἔπρηξα; κοίην δ’ οὐ προσήγαγ[ο]ν πειθοῦν

αὐτῶι; φιλεῦσα, τὸ φαλακρὸν κ[α]τ̣αψῶσα,

γλυκὺν πιεῖν ἐγχεῦσα, ταταλίζ̣[ο]υσα,

τὸ σῶμα μοῦνον οὐχὶ δοῦσα χρ̣ήσασθαι.

METRÓ ¿Y cómo dejaste escapar el otro. CORITO. ¿Qué no hice, Metró? ¿Qué medio de persuasión no le puse delante?. Besándole, acariciándole la calva, sirviéndole de beber un vino dulce, haciéndole mimos… solo no dándole mi cuerpo para que lo disfrutase.

ΜΗ. λλ’ εἴ σε καὶ τοῦτ’ ἠξίωσ‘, ἔδει δοῦ[ν]αι.

Pero si te lo hubiese pedido, había que darlo.

80 ΚΟ. ἔδει γάρ· ἀλλ’ ἄκαιρον οὐ πρέποντ’ εἶναι·

ἤληθεν ἠ Βιτᾶδος ἐν μέσω̣ι ‹Εὐ›βούλη·

αὔτη γὰρ ἠμέων ἠμέρην τε κα[ὶ] νύκτα

τρίβουσα τὸν ὄνον σκωρίην πεποίηκεν,

ὄκως τὸν ωὐτῆς μὴ τετρωβόλου̣ κόψηι.

CORITO. Pues sí, había… pero no convenía que fuese en un momento inoportuno: estaba moliendo en medio Eubule, la de Bítade; pues esa, gastando nuestra piedra de molino día y noche, ha dejado un desecho, para no pulir la suya por cuatro óbolos.

85 ΜΗ. κῶς δ’ οὖτος εὖρε πρός σε τὴν ὀδ[ὸ]ν̣ ταύτην,

φίλη Κοριττοῖ; μηδὲ τοῦτό με ψεύσηι.

METRÓ. Y ¿cómo encontró aquel este camino a tu casa, querida Corito? Y tampoco me engañes en esto.

ΚΟ. ἔπεμψεν αὐτὸν Ἀρτεμεὶς ἠ Κανδᾶδο̣σ̣

τοῦ βυρσοδέψεω τὴν στέγην σημήν̣ασα.

CORITO. Lo envió Artemís, la de Candas el curtidor, dándole las señas de mi casa.

ΜΗ. α̣ἰεὶ μὲν Ἀρτεμείς τι καινὸν εὐρίσ̣[κ]ει,

90  πρόσω πιεῦσα τὴν προκυκλίην θα…ν.

ἀλλ’ οὖν γ’ ὄτ’ οὐχὶ τοὺς δύ’ εἶχες ἐκλῦσαι

ἔδει πυθέσθ̣αι τὸν ἔτερον τίσ̣ ἠ ἐκδοῦσα.

Artemís siempre encuentra algo nuevo, bebiendo antes que nadie el vino recién exprimido (?). Pero, cuando no conseguiste que soltase los dos, había que enterarse de quién era la que había encargado el otro.

ΚΟ. ἐλιπάρεον, ὀ δ’ ὤ[μ]ν̣υ̣ε οὐκ ἂν εἰπεῖν μοι·

† ταύτηι γὰρ καὶ ἠγάπησεν Μητροῖ.†

CORITO. Yo insistía, pero el juraba que no me lo diría; †…†

95 ΜΗ.› λέγεις ὀδόν μοι· νῦν πρὸς Ἀρτ̣εμεῖν εἶμι,

ὄκως ὀ Κέ̣ρ̣δ̣ω̣ν ὄστις ἐστὶν εἰδ[ή]σω.

METRÓ. Me estás diciendo el camino; ahora voy a casa de Artemís, para informarme de quién es el tal Cerdón.

ὐγίαινέ μο̣[ι, Κοριτ]τί. λαιμᾶι τ[ις], κὤρη

ἠμῖ[ν] ἀφ[……] ἐστί. ΚΟ. τὴν θύρην κλεῖσον,

αὔτ[η ς]ύ, .[..]..οπῶλι, κἀξαμίθρησαι

100 αἰ ἀλε̣κτο̣[ρῖ]δες εἰ [ς]όαι εἰσί, τῶν τὲ αἰρέων

αὐτῆισ[……]ν· οὐ γὰρ ἀλλὰ πορθεῦ[ς]ι̣

ὠρν[ι]θ̣ο̣[κ]λ̣έ̣[π]τ̣αι, κἢν τρέφη̣ι τισ̣ ἐν κόλπωι.

Salud, Corito. Alguien pasa hambre, y es hora … CORITO. (A la esclava:) Cierra la puerta, tú, la …, y cuenta las gallinas, si están a salvo…