Filón de Alejandría. Sobre José 40-52

Filón de Alejandría (Φίλων ὁ Ἀλεξανδρεύς ca 20 aC – ca. 45 dC)

Philonis Alexandrini Opera quae supersunt ediderunt Leopoldus Cohn et Paulus Wendland. Vol. ΙV, p. 61–118 Berolini 1902

  • Sobre José 40-52. (Wikisource) José rechaza a la esposa de Putifar y, acusado falsamente, acaba en prisión.

40 σφόδρα δὲ εὐδοκιμῶν ἐν τοῖς κατὰ τὴν οἰκουρίαν ἐπιβουλεύεται πρὸς τῆς τοῦ δεσπότου γυναικὸς ἐπιβουλὴν τὴν ἐξ ἔρωτος ἀκολάστου. τῇ γὰρ εὐμορφίᾳ ἐπιμανεῖσα τοῦ νεανίσκου καὶ ἀκαθέκτως περὶ τὸ πάθος λυττῶσα τοὺς περὶ μίξεως λόγους προσέφερεν ἐρρωμένως ἐναντιουμένῳ καὶ μηδ´ ὅλως προσίεσθαι ὑπομένοντι διὰ τὴν ἐκ φύσεως καὶ μελέτης ἐνυπάρξασαν κοσμιότητα καὶ σωφροσύνην.

Alcanzando (José) gran reputación en los asuntos de la administración de la casa, es objeto de las asechanzas de la esposa de su amo, las que son provocadas por un deseo sexual incontrolado. Pues enloquecida por la belleza del joven y enardecida en su pasión sin control, hizo proposiciones de unión sexual (a José), que se resistía con gran fuerza y se mantenía firme en que (ella) no se le acercase, por la decencia y prudencia afianzada por su carácter innato y su educación.

41 ἐπεὶ δὲ ζωπυροῦσα καὶ ἀναφλέγουσα τὴν ἔκνομον ἐπιθυμίαν ἀεὶ μὲν ἀπεπειρᾶτο, ἀεὶ δ´ ἀπετύγχανε, βίᾳ λοιπὸν προσπαθοῦσα ἐχρῆτο καὶ λαβομένη τῆς ἀμπεχόνης εὐτόνως ἄχρι τῆς εὐνῆς ἐπεσπάσατο ῥώμῃ κραταιοτέρᾳ, τοῦ πάθους ἰσχὺν ἐπιδιδόντος, ὃ καὶ τοὺς ἀσθενεστάτους εἴωθε νευροῦν.

Y como, inflamada y ardiente, siempre intentaba alcanzar su deseo ilícito, pero siempre fracasaba, finalmente, con mayor pasión, se servía de la violencia y agarrándolo del manto lo arrastraba con energía hasta el lecho, con fuerza superior, dándole vigor la pasión, que suele fortalecer incluso a los más débiles.

42 ὁ δὲ τῆς παρούσης ἀκαιρίας γενόμενος δυνατώτερος τὰς ἐλευθερίους καὶ ἀξίας τοῦ γένους ἔρρηξε φωνὰς „τί βιάζῃ;“ λέγων· „ἐξαιρέτοις ἔθεσι καὶ νομίμοις χρώμεθα ἡμεῖς οἱ Ἑβραίων ἀπόγονοι.

Él, mostrándose más fuerte que la impertinencia del momento, profirió palabras libres y dignas de su estirpe diciendo: «¿Por qué usas la violencia? Nosotros, los descendientes de los hebreos nos servimos de costumbres exclusivas y sujetas a la ley»

43 τοῖς ἄλλοις ἐφεῖται μετὰ τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην ἡλικίαν πόρναις καὶ χαμαιτύπαις καὶ ταῖς ὅσαι μισθαρνοῦσιν ἐπὶ τοῖς σώμασι μετὰ πολλῆς ἀδείας χρῆσθαι, παρ´ ἡμῖν δὲ οὐδ´ ἑταίρᾳ ζῆν ἔξεστιν (Deut. 23, 17), ἀλλὰ κατὰ τῆς ἑταιρούσης ὥρισται δίκη θάνατος. πρὸ δὴ συνόδων νομίμων ὁμιλίαν ἑτέρας γυναικὸς οὐκ ἴσμεν, ἀλλ´ ἁγνοὶ γάμων ἁγναῖς παρθένοις προσερχόμεθα προτεθειμένοι τέλος οὐχ ἡδονὴν ἀλλὰ γνησίων παίδων σποράν.

A los demás les está permitido después de la edad de catorce años hacer uso con mucha libertad de prostitutas, rameras y aquellas cuantas cobran un sueldo por sus cuerpos, mientras que entre nosotros a una prostituta no le está ni siquiera permitido vivir, sino que contra la que practica la prostitución está establecida como pena la muerte. Y antes de las uniones sujetas a la ley no conocemos la compañía de otra mujer, sino que castos llegamos a la boda con jóvenes castas vírgenes proponiéndonos como fin no el placer, sino la siembra de hijos legítimos.

44 εἰς δὴ ταύτην καθαρεύσας τὴν ἡμέραν οὐκ ἄρξομαι παρανομεῖν ἀπὸ μοιχείας, τοῦ μεγίστου τῶν ἀδικημάτων, ὀφείλων, εἰ καὶ τὸν ἄλλον χρόνον ὑπῆρχον ἐκδεδιῃτημένος καὶ νεότητος ὁρμαῖς ἠγμένος καὶ τὴν ἐγχώριον ἐζηλωκὼς τρυφήν, ὅμως ἀλλότριον μὴ θηρᾶν γάμον· ἐφ´ ᾧ τίς ἀνθρώπων οὐ φονᾷ; περὶ γὰρ τῶν ἄλλων εἰωθότες διαφέρεσθαι μόνον τοῦθ´ ὁμογνωμονοῦντες πανταχοῦ πάντες ἄξιον θανάτων μυρίων ἐνόμισαν ἀκρίτους ἐκδιδόντες τοὺς ἁλόντας τοῖς πεφωρακόσι.

Habiendome mantenido puro hasta este día, no empezaré a transgredir la ley por adulterio, el mayor de los pecados, debiendo, incluso si el resto del tiempo hubiese estado entregado a otra forma de vida y (hubiese sido) arrastrado por los impulsos de la juventud y (hubiese) rivalizado con la lujuria propia de este lugar, (debiendo) igualmente no perseguir una unión (con mujer) ajena. Por lo cual, ¿quién de los hombres no mata?. Acostumbrados a diferenciarse en otros asuntos, pensando lo mismo solo de esto en todas partes, todos lo juzgaron como digno de innumerables muertes, entregando sin juicio los cogidos en falta a los que los habían sorprendido.

45 σὺ δ´ ἐπιδαψιλευομένη καὶ τριττὸν προστίθης μοι μίασμα κελεύουσα μὴ μοιχεύειν μόνον, ἀλλὰ καὶ δέσποιναν καὶ δεσπότου γυναῖκα διαφθείρειν· εἰ μὴ ἄρα τούτου χάριν παρῆλθον εἰς τὴν ὑμετέραν οἰκίαν, ἵν´ ἀποστὰς τῶν ὑπηρεσιῶν, ἃς δεῖ θεράποντα παρέχειν, μεθύω καὶ ἐμπαροινῶ ταῖς ἐλπίσι τοῦ πριαμένου νοθεύων αὐτοῦ γάμον, οἰκίαν, συγγένειαν.

Tú, al ofrecerte, añades para mí una tercera impureza al exigirme no solo cometer adulterio, sino corromper a mi dueña y además a la esposa de mi dueño; a no ser que haya entrado en vuestra casa justamente por esto, para, apartándome de las obligaciones que es preciso que un servidor atienda, emborracharme y actuar ofensivamente contra las esperanzas de mi comprador, corrompiendo su matrimonio, su casa, su familia.

46 ἀλλὰ γὰρ οὐχ ὡς δεσπότην μόνον ἀλλὰ καὶ ὡς εὐεργέτην ἤδη τιμᾶν προάγομαι· πάντ´ ἐπιτέτροφέ μοι τὰ οἰκεῖα, οὐδὲν οὐ μικρὸν οὐ μέγα ὑπεξῄρηται τὸ παράπαν δίχα σοῦ τῆς γυναικός· ἀνθ´ ὧν ἄξιον αὐτὸν ἐν οἷς παραινεῖς ἀμείψασθαι; καλὰς ὡς ἔοικεν ἀντιπαρέξω δωρεὰς ταῖς προϋπηργμέναις χάρισιν οἰκείας.

Pero yo me veo ya empujado a honrarle no como a mi dueño solo, sino también como a mi benefactor: me ha confiado todo lo de su casa y nada, ni pequeño ni grande se me ha prohibido en su totalidad, excepto tú, su esposa; a cambio de lo cual ¿es digno corresponder con lo que me exhortas (a hacer)? ¡Bello regalo daré a cambio, según parece, propio de los favores antes recibidos!

47 ὁ μὲν δεσπότης αἰχμάλωτον ὄντα με καὶ ξένον ταῖς εὐεργεσίαις ἐλεύθερον καὶ ἀστὸν τὸ γοῦν ἐπ´ αὐτὸν ἧκον μέρος ἀπειργάσατο, ἐγὼ δ´ ὁ δοῦλος ὡς ξένῳ καὶ αἰχμαλώτῳ προσενεχθήσομαι τῷ δεσπότῃ; τίνι ψυχῇ παραδεξάμενος τὸ ἀνοσιούργημα τοῦτο; προσβλέψω δὲ τίσιν ὀφθαλμοῖς ὁ σιδηροῦς ἐγώ; τὸ συνειδὸς ἐλλαμβανόμενον ὀρθοῖς ὄμμασιν οὐκ ἐάσει προσβλέπειν, κἂν δυνηθῶ λανθάνειν· λήσομαι δ´ οὐδαμῶς· εἰσὶ γὰρ ἐξετασταὶ μυρίοι τῶν λάθρα δρωμένων, οἷς οὐ θέμις ἡσυχάζειν. 

Mi dueño a mí, que era un prisionero y un extranjero, con su liberalidad me hizo libre y ciudadano, al menos en la parte que recae sobre él, y yo, el esclavo, ¿me portaré con mi dueño como con un extranjero y un prisionero? ¿Con qué alma (estaría yo) aceptando esa impiedad? ¿Con qué ojos miraré a la cara yo, hecho de hierro? (A mí), atenazado por lo que sé, no me será posible mirar a la cara con ojos sinceros, aunque yo pudiese quedar oculto; pero de ningún modo quedaré oculto; pues hay innumerables testigos de lo que se hace a escondidas a los que no es lícito permanecer en calma.

48 ἐῶ λέγειν ὅτι, κἂν μηδεὶς ἕτερος αἴσθηται ἢ συναισθόμενος μὴ κατείπῃ, μηνυτὴς οὐδὲν ἧττον αὐτὸς γενήσομαι κατ´ ἐμαυτοῦ τῷ χρώματι, τῷ βλέμματι, τῇ φωνῇ, καθάπερ μικρῷ πρότερον εἶπον, ὑπὸ τοῦ συνειδότος ἐλεγχόμενος· εἰ δὲ καὶ μηδεὶς κατερεῖ, τὴν πάρεδρον τοῦ θεοῦ δίκην καὶ τῶν πραγμάτων ἔφορον οὔτε δέδιμεν οὔτ´ αἰδούμεθα;“

Paso por alto decir que, aunque ningún otro se entere, o enterándose no lo denuncie, yo mismo, no menos, me convertiré en mi propio delator contra mí mismo con el color de la piel, con la mirada, con la voz, como he dicho poco antes, puesto en evidencia por mi conciencia; y aun si nadie denuncia, ¿no tememos, no sentimos vergüenza ante la justicia, sentada junto a la divinidad y vigilante de los actos?

49 πολλὰ τοιαῦτα συνείροντος καὶ φιλοσοφοῦντος, ἐκεκώφητο πρὸς ἅπαντα· δειναὶ γὰρ αἱ ἐπιθυμίαι καὶ τὰς ἀκριβεστάτας τῶν αἰσθήσεων ἐπισκιάσαι· ὅπερ συνιδὼν ἀποδιδράσκει τὰ ἱμάτια καταλιπὼν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς, ὧν ἐπείληπτο.

Razonando muchas (palabras) semejantes y filosofando, (ella) se había mantenido en silencio ante todo ello; pues (son) hábiles las pasiones para ensombrecer incluso los más agudos de los sentidos; comprendiendo lo cual, (José) se aleja corriendo, abandonando en manos de ella el manto que (ella) tenía agarrado.

50 τοῦτο παρέσχεν αὐτῇ τὸ ἔργον εὑρεσιλογεῖν προφάσεις σκεπτομένῃ κατὰ τοῦ νεανίσκου, αἷς αὐτὸν ἀμυνεῖται· παραγενομένῳ γὰρ ἐξ ἀγορᾶς τῷ αὐτῆς ἀνδρὶ καθυποκρινομένη τὴν σώφρονα καὶ κοσμίαν καὶ τοῖς ἀκολάστοις ἐπιτηδεύμασι πάνυ δυσχεραίνουσαν „ἤγαγες“ ἔφη „θεράποντα ἡμῖν παῖδα Ἑβραῖον, ὃς οὐ μόνον ἤδη τὴν σὴν ψυχὴν διέφθαρκεν εὐχερῶς καὶ ἀνεξετάστως ἐπιτρέψαντος αὐτῷ τὴν οἰκίαν, ἀλλὰ καὶ ἐμοῦ ἀπετόλμησεν αἰσχῦναι τὸ σῶμα.

Eso (le) ofreció a ella la oportunidad de inventar acusaciones, conspirando contra el joven, con las que vengarse de él; y así, fingiendose ante su marido, que venía del ágora, como recatada, decente y  muy adversa a hábitos licenciosos, (le) decía: «Nos trajiste como siervo un joven hebreo, quien ha arruinado no solo tu entendimiento, confiándole (tú) sin pensar y sin vigilancia la casa, sino que además se ha atrevido a ultrajar mi cuerpo.

51 ταῖς γὰρ ὁμοδούλοις οὐκ ἐξήρκεσεν αὐτῷ χρῆσθαι μόναις ἀσελγεστάτῳ καὶ λαγνιστάτῳ γενομένῳ, πειρᾶν δὲ καὶ τὴν δέσποιναν ἐπεχείρησεν ἐμὲ καὶ βιάζεσθαι. καὶ τὰ δείγματα τῆς φρενοβλαβείας ἐναργῆ καὶ δῆλά ἐστι· περιπαθήσασα γὰρ ὡς ἐξεφώνησα τοὺς ἔνδον βοηθοὺς ἐπικαλοῦσα, πτοηθεὶς διὰ τὸ ἀπερίσκεπτον τὴν ἐσθῆτα καταλιπὼν ἀποδιδράσκει φόβῳ συλλήψεως.“ ἣν καὶ ἐπιδεικνυμένη πίστιν ἐδόκει προσφέρειν τῶν λεγομένων.

No le bastó servirse solo de sus iguales esclavas, a él, que se ha vuelto extremadamente licencioso y lascivo, e intentó ponerme a prueba a mí, su dueña, y forzarme. Y las pruebas de su locura son visibles y evidentes: pues cuando, muy indignada, grité llamando en mi ayuda a los de dentro, espantado por lo inesperado, abandonando su ropa sale corriendo por miedo de que lo atrapen». Y mostrándola como prueba, la entregaba para confirmar lo dicho.

52 ἅπερ ἀληθῆ νομίσας ὁ δεσπότης εἶναι κελεύει τὸν ἄνθρωπον εἰς εἱρκτὴν ἀπαγαγεῖν.

El amo, creyéndolo verdad, ordena conducir el hombre a la prisión.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s