Esquines. Contra Ctesifonte, 17-22 y 31

Esquines (Αἰσχίνης 389 a.C. – 314 a.C.)

Contra Ctesifonte, 17-22: Todo cargo público debe rendir cuentas ante la ciudad. Mecanismos legales para garantizar que ningún corrupto se apropia de dinero público.

[17] πρὸς δὲ δὴ τὸν ἄφυκτον λόγον, ὅν φησι Δημοσθένης, βραχέα βούλομαι προειπεῖν. λέξει γὰρ οὗτος: ‘τειχοποιός εἰμι: ὁμολογῶ: ἀλλ᾽ ἐπιδέδωκα τῇ πόλει μνᾶς ἑκατόν, καὶ τὸ ἔργον μεῖζον ἐξείργασμαι: τίνος οὖν εἰμι ὑπεύθυνος; εἰ μή τις ἐστὶν εὐνοίας εὔθυνα.’ πρὸς δὴ ταύτην τὴν πρόφασιν ἀκούσατέ μου λέγοντος καὶ δίκαια καὶ ὑμῖν συμφέροντα. En cuanto al argumento irrefutable, que dice Demóstenes, quiero hablar antes brevemente. Dirá, pues, ese: «Soy constructor de murallas; estoy de acuerdo; peró aporté a la ciudad cien minas, y he llevado a cabo la obra más grande. ¿De qué soy responsable de rendir cuentas, si no es una cierta  responsabilidad por buena voluntad?». Ante esta excusa, escuchadme decir palabras justas y convenientes para vosotros. ἐν γὰρ ταύτῃ πόλει, οὕτως ἀρχαίᾳ οὔσῃ καὶ τηλικαύτῃ τὸ μέγεθος, οὐδείς ἐστιν ἀνυπεύθυνος τῶν καὶ ὁπωσοῦν πρὸς τὰ κοινὰ προσεληλυθότων. Pues en esta ciudad, que es tan antigua y tan grande, en tamaño, no hay nadie no responsable de rendir cuentas de entre quienes se han acercado, de una u otra forma, a los asuntos comunes.

[18] διδάξω δ᾽ ὑμᾶς πρῶτον ἐπὶ τῶν παραδόξων. οἷον τοὺς ἱερέας καὶ τὰς ἱερείας ὑπευθύνους εἶναι κελεύει νόμος, καὶ συλλήβδην ἅπαντας καὶ χωρὶς ἑκάστους κατὰ σῶμα, τοὺς τὰ γέρα μόνον λαμβάνοντας καὶ τὰς εὐχὰς ὑπὲρ ὑμῶν πρὸς τοὺς θεοὺς εὐχομένους, καὶ οὐ μόνον ἰδίᾳ, ἀλλὰ καὶ κοινῇ τὰ γένη, Εὐμολπίδας καὶ Κήρυκας καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας. Os instruiré primero sobre los casos extraordinarios. Como ejemplo, la ley ordena que los sacerdotes y las sacerdotisas sean responsables de rendir cuentas, todos en conjunto y por separado cada uno, personalmente, ellos que cogen solo las ofrendas y suplican las plegarias por vosotros ante los dioses, y no solo individualmente, sino las familias en conjunto: los Eumólpidas, los Céricos y los demás.

[19] πάλιν τοὺς τριηράρχους ὑπευθύνους εἶναι κελεύει νόμος, οὐ τὰ κοινὰ διαχειρίσαντας, οὐδ᾽ ἀπὸ τῶν ὑμετέρων πολλὰ μὲν ὑφαιρουμένους, βραχέα δὲ κατατιθέντας, οὐδ᾽ ἐπιδιδόναι μὲν φάσκοντας, ἀποδιδόντας δὲ ὑμῖν τὰ ὑμέτερα, ἀλλ᾽ ὁμολογουμένως τὰς πατρῴας οὐσίας εἰς τὴν πρὸς ὑμᾶς ἀνηλωκότας φιλοτιμίαν. A su vez, la ley ordena que los trierarcas sean responsables de rendir cuentas, no manejando fondos públicos, ni tomando mucho de lo vuestro y aportando poco, ni diciendo repetidamente que ofrecen voluntariamente y que os devuelven lo vuestro, sino gastando de forma acordada los bienes paternos en la búsqueda de gloria ante vosotros. οὐ τοίνυν μόνοι οἱ τριήραρχοι, ἀλλὰ καὶ τὰ μέγιστα τῶν ἐν τῇ πόλει συνεδρίων ὑπὸ τὴν τῶν δικαστηρίων ἔρχεται ψῆφον. Y no solo los trierarcas, sino también los más importantes de los consejos en la ciudad llegan a una votación de los jueces.

[20] πρῶτον μὲν γὰρ τὴν βουλὴν τὴν ἐν Ἀρείῳ πάγῳ ἐγγράφειν πρὸς τοὺς λογιστὰς νόμος κελεύει λόγον καὶ εὐθύνας διδόναι, καὶ τὴν ἐκεῖ σκυθρωπὸν καὶ τῶν μεγίστων κυρίαν ἄγει ὑπὸ τὴν ὑμετέραν ψῆφον. οὐκ ἄρα στεφανωθήσεται βουλὴ ἐξ Ἀρείου πάγου; οὐδὲ γὰρ πάτριον αὐτοῖς. οὐκ ἄρα φιλοτιμοῦνται; πάνυ γε, ἀλλ᾽ οὐκ ἀγαπῶσιν, ἐάν τις παρ᾽ αὐτοῖς μὴ ἀδικῇ, ἀλλ᾽ ἐάν τις ἐξαμαρτάνῃ, κολάζουσιν: οἱ δὲ ὑμέτεροι ῥήτορες τρυφῶσι. πάλιν τὴν βουλὴν τοὺς πεντακοσίους ὑπεύθυνον πεποίηκεν νομοθέτηςPues en primer lugar la ley ordena que el Consejo del Areópago registre ante los inspectores fiscales un escrito y que den una rendición de cuentas, y al (tal Consejo) severo y dueño de los mayores asuntos, (lo) somete a vuestro voto. ¿Acaso no será coronado el Consejo del Areópago? Ni como tradición lo tienen. ¿Acaso no desean recibir honores? Muchísimo, pero no están contentos solo en el caso de que alguien entre ellos no cometa injusticia, sino que si alguien comete un error, lo castigan: vuestros oradores en cambio se hinchan de orgullo. Igualmente, al Consejo de los Quinientos lo hizo responsable de rendir cuentas el legislador.

[21] καὶ οὕτως ἰσχυρῶς ἀπιστεῖ τοῖς ὑπευθύνοις, ὥστ᾽ εὐθὺς ἀρχόμενος τῶν νόμων, ‘ἀρχὴν ὑπεύθυνον,’ φησί, ‘μὴ ἀποδημεῖν:’ ‘ Ἡράκλεις,’ ὑπολάβοι ἄν τις, ‘ὅτι ἦρξα, μὴ ἀποδημήσω;’ ἵνα γε μὴ προλαβὼν χρήματα τῆς πόλεως πράξεις δρασμῷ χρήσῃ. πάλιν ὑπεύθυνον οὐκ ἐᾷ τὴν οὐσίαν καθιεροῦν, οὐδὲ ἀνάθημα ἀναθεῖναι, οὐδ᾽ ἐκποίητον γενέσθαι, οὐδὲ διαθέσθαι τὰ ἑαυτοῦ, οὐδ᾽ ἄλλα πολλά: ἑνὶ δὲ λόγῳ ἐνεχυράζει τὰς οὐσίας νομοθέτης τὰς τῶν ὑπενθύνων, ἕως ἂν λόγον ἀποδῶσι τῇ πόλει. Y tan fuertemente desconfía de los responsables de rendir cuentas que, inmediatamente, el principio de las leyes dice que «el cargo responsable de rendir cuentas no marche de la ciudad». «¡Por Heracles!» podría plantear alguien, «porque tengo un cargo ¿no he de poder marchar de la ciudad?». Para que mediante tu partida no te aproveches cogiendo antes dinero de la ciudad o (aprovechando) privilegios. Igualmente no permite que el responsable de rendir cuentas consagre a una divinidad su propiedad, ni haga ofrendas, ni llegue a ser adoptado por otro, ni reparta lo suyo, ni otras muchas cosas: en una palabra, el legislador asegura los bienes de los responsables de rendir cuentas hasta que presenten la rendición de cuentas a la ciudad.

[22]ναί, ἀλλ᾽ ἔστι τις ἄνθρωπος ὃς οὔτ᾽ εἴληφεν οὐδὲν τῶν δημοσίων οὔτ᾽ ἀνήλωκε, προσῆλθε δὲ πρός τι τῶν κοινῶν.’ καὶ τοῦτον ἀποφέρειν κελεύει λόγον πρὸς τοὺς λογιστάς. ‘καὶ πῶς γε μηδὲν λαβὼν μηδ᾽ ἀναλώσας ἀποίσει λόγον τῇ πόλει;’ αὐτὸς ὑποβάλλει καὶ διδάσκει νόμος χρὴ γράφειν: κελεύει γὰρ αὐτὸ τοῦτο ἐγγράφειν, ὅτιοὔτ᾽ ἔλαβον οὐδὲν τῶν τῆς πόλεως οὔτ᾽ ἀνήλωσα.’ ἀνυπεύθυνον δὲ καὶ ἀζήτητον καὶ ἀνεξέταστον οὐδέν ἐστι τῶν ἐν τῇ πόλει. ὅτι δὲ ἀληθῆ λέγω, αὐτῶν ἀκούσατε τῶν νόμων.“Νόμοι«Sí, pero hay algún hombre que ni ha cogido ni ha gastado nada de lo del pueblo, pero ha estado en contacto con algo de los bienes comunes». También ordena que ese presente rendición de cuentas ante los inspectores de cuentas. «Y cómo quien no ha cogido ni gastado nada presentará rendición de cuentas a la ciudad?» La propia ley propone y muestra lo que es preciso poner por escrito: ordena que ponga por escrito eso mismo, que «ni he cogido ni he gastado nada de lo de la ciudad». No responsable de rendir cuentas, o libre de ser investigado o exento de ser examinado, no hay nada de entre lo de la ciudad. Que digo verdad, escuchad las propias leyes».  «LEYES»

Contra Ctesifonte 31 Recapitulación de este argumento: la propuesta de Ctesifonte es ilegal porque Demóstenes no ha rendido cuentas, y por tanto no puede recibir la corona de oro de la Asamblea.

[31]  ἀναμνήσθητε δὴ τοὺς προειρημένους λόγους, ὅτι μὲν νομοθέτης τοὺς ἐκ τῶν φυλῶν ἄρχειν κελεύει δοκιμασθέντας ἐν τῷ δικαστηρίῳ, δὲ Πανδιονὶς φυλὴ ἄρχοντα καὶ τειχοποιὸν ἀπέδειξε Δημοσθένην, ὃς ἐκ τῆς διοικήσεως εἰς ταῦτα ἔχει μικροῦ δεῖν δέκα τάλαντα, ἕτερος δ᾽ ἀπαγορεύει νόμος ἀρχὴν ὑπεύθυνον μὴ στεφανοῦν, ὑμεῖς δὲ ὀμωμόκατε κατὰ τοὺς νόμους ψηφιεῖσθαι, δὲ ῥήτωρ γέγραφε τὸν ὑπεύθυνον στεφανοῦν, οὐ προσθεὶςἐπειδὰν δῷ λόγον καὶ εὐθύνας,’ Recordad las palabras ya dichas: que el legislador ordena que los escogidos de entre las tribus tengan su cargo tras ser examinados en el tribunal de justicia, y la tribu Pandiónida presentó como magistrado y encargado de las murallas a Demóstenes, el cual puede disponer, de la administración pública, como poco diez talentos; que otra ley prohibe que sea coronado un magistrado pendiente de rendir cuentas, y vosotros habéis jurado votar según las leyes; en cambio el orador ha propuesto por escrito que (un hombre) pendiente de rendir cuentas sea coronado, no añadiendo «cuando dé justificación y rendición de cuentas»

ἐγὼ δὲ ἐξελέγχω τὸ παράνομον μάρτυρας ἅμα τοὺς νόμους καὶ τὰ ψηφίσματα καὶ τοὺς ἀντιδίκους παρεχόμενος. πῶς οὖν ἄν τις περιφανέστερον ἐπιδείξειεν ἄνθρωπον παράνομα γεγραφότα; Yo demuestro la ilegalidad presentando como testigos al mismo tiempo a las leyes, las propuestas votadas y a los oponentes. ¿Cómo alguien podría mostrar de forma más evidente que un hombre ha registrado propuestas ilegales?

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s