Esquilo. Prometeo encadenado, 436-506

Esquilo (Αἰσχύλος ca. 526-525 a. C.- ca. 456-455 a. C.)

[Aesch. PB 436] (Perseus)

Προμηθεύς

μή τοι χλιδῇ δοκεῖτε μηδ᾽ αὐθαδίᾳ
σιγᾶν με: συννοίᾳ δὲ δάπτομαι κέαρ,
ὁρῶν ἐμαυτὸν ὧδε προυσελούμενον.
καίτοι θεοῖσι τοῖς νέοις τούτοις γέρα
440 τίς ἄλλος γὼ παντελῶς διώρισεν;

No penséis en verdad que callo por soberbia ni por presunción; con plena consciencia siento un desgarro en mi corazón, viéndome a mí mismo así maltratado. Y sin embargo a esos nuevos dioses, ¿qué otro sino yo delimitó totalmente sus privilegios?

ἀλλ᾽ αὐτὰ σιγῶ: καὶ γὰρ εἰδυίαισιν ἂν
ὑμῖν λέγοιμι: τἀν βροτοῖς δὲ πήματα
ἀκούσαθ᾽, ὥς σφας νηπίους ὄντας τὸ πρὶν
ἔννους ἔθηκα καὶ φρενῶν ἐπηβόλους.
445 λέξω δέ, μέμψιν οὔτιν᾽ ἀνθρώποις ἔχων,
ἀλλ᾽ ὧν δέδωκ᾽ εὔνοιαν ἐξηγούμενος:

Pero eso lo callo, pues hablaría ante vosotras, también conocedoras; en cambio las miserias entre los hombres, escuchadlas, cómo a ellos que eran ingenuos al principio, los hice poseedores de razón y dotados de pensamientos. Hablaré, no por tener reproche alguno contra los hombres, sino por explicar la buena intención de lo que (les) di.

οἳ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην,
κλύοντες οὐκ ἤκουον, ἀλλ᾽ ὀνειράτων
ἀλίγκιοι μορφαῖσι τὸν μακρὸν βίον
450 ἔφυρον εἰκῇ πάντα, κοὔτε πλινθυφεῖς
δόμους προσείλους, ᾖσαν, οὐ ξυλουργίαν:
κατώρυχες δ᾽ ἔναιον ὥστ᾽ ἀήσυροι
μύρμηκες ἄντρων ἐν μυχοῖς ἀνηλίοις.

Ellos, en un principio, al mirar miraban en vano, oyendo no oían, sino que semejantes a las formas de los sueños, en su larga vida, confundían todo al azar, y no conocían casas de adobe secado al sol, ni el trabajo de la madera; bajo tierra habitaban, como hormigas arrastradas por el aire, en los huecos sin sol de las cuevas.

ἦν δ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς οὔτε χείματος τέκμαρ
455 οὔτ᾽ ἀνθεμώδους ἦρος οὔτε καρπίμου
θέρους βέβαιον, ἀλλ᾽ ἄτερ γνώμης τὸ πᾶν
ἔπρασσον, ἔστε δή σφιν ἀντολὰς ἐγὼ
ἄστρων ἔδειξα τάς τε δυσκρίτους δύσεις.

No había para ellos ninguna señal firme del invierno, ni de la floreciente primavera, ni del fructífero verano, sino que sin entendimiento actuaban en todo, hasta que yo les mostré los ascensos de los astros y los oscuros crepúsculos.

καὶ μὴν ἀριθμόν, ἔξοχον σοφισμάτων,
460 ἐξηῦρον αὐτοῖς, γραμμάτων τε συνθέσεις,
μνήμην ἁπάντων, μουσομήτορ᾽ ἐργάνην.

Y también el número, sobresaliente entre los saberes, descubrí para ellos, y las composiciones de letras, memoria de todo, activa madre de las Musas.

κἄζευξα πρῶτος ἐν ζυγοῖσι κνώδαλα
ζεύγλαισι δουλεύοντα σάγμασὶν θ᾽, ὅπως
θνητοῖς μεγίστων διάδοχοι μοχθημάτων
465 γένοινθ᾽ , ὑφ᾽ ἅρμα τ᾽ ἤγαγον φιληνίους
ἵππους, ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτου χλιδῆς.
θαλασσόπλαγκτα δ᾽ οὔτις ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ
λινόπτερ᾽ ηὗρε ναυτίλων ὀχήματα.

Y uncí yo el primero en yugos a bestias esclavizadas con aparejos y cargas, para que fuesen, para los mortales, receptores  de sus enormes fatigas, y llevé bajo el carro a los caballos amantes de las riendas, símbolo de un lujo rico en extremo. Ningún otro sino yo encontró, caminantes del mar con alas de lino, los vehículos de los navegantes.

τοιαῦτα μηχανήματ᾽ ἐξευρὼν τάλας
470 βροτοῖσιν, αὐτὸς οὐκ ἔχω σόφισμ᾽ ὅτῳ
τῆς νῦν παρούσης πημονῆς ἀπαλλαγῶ.

Hallando tales recursos, ¡infeliz de mí! para los mortales, yo mismo no tengo un saber con que liberarme de la presente calamidad.

Χορός

πέπονθας αἰκὲς πῆμ᾽: ἀποσφαλεὶς φρενῶν
πλανᾷ, κακὸς δ᾽ ἰατρὸς ὥς τις ἐς νόσον
πεσὼν ἀθυμεῖς καὶ σεαυτὸν οὐκ ἔχεις
475 εὑρεῖν ὁποίοις φαρμάκοις ἰάσιμος.

Has sufrido un mal indigno; estás perdido por un extravío de la mente, y como un mal médico que cae en la enfermedad desvarías y no puedes por ti mismo encontrar con qué fármacos (eres) curable.

Προμηθεύς

τὰ λοιπά μου κλύουσα θαυμάσῃ πλέον,
οἵας τέχνας τε καὶ πόρους ἐμησάμην.

Escuchando de mí el resto, admirarás aún más, qué técnicas y recursos ideé.

τὸ μὲν μέγιστον, εἴ τις ἐς νόσον πέσοι,
οὐκ ἦν ἀλέξημ᾽ οὐδέν, οὔτε βρώσιμον,
480 οὐ χριστόν, οὐδὲ πιστόν, ἀλλὰ φαρμάκων
χρείᾳ κατεσκέλλοντο, πρίν γ᾽ ἐγώ σφισιν
ἔδειξα κράσεις ἠπίων ἀκεσμάτων,
αἷς τὰς ἁπάσας ἐξαμύνονται νόσους.

Lo más grande, si alguien caía en una enfermedad, no había protección, ni comestible, ni en ungüento, ni en bebida, sino que por falta de fármacos acababan como esqueletos, antes de que yo les mostrara mezclas de remedios calmantes con los que alejan todas las enfermedades.

τρόπους τε πολλοὺς μαντικῆς ἐστοίχισα,
485 κἄκρινα πρῶτος ἐξ ὀνειράτων χρὴ
ὕπαρ γενέσθαι, κληδόνας τε δυσκρίτους
ἐγνώρισ᾽ αὐτοῖς ἐνοδίους τε συμβόλους:

Muchas formas de adivinación puse en orden, y yo el primero distinguí de entre los sueños lo que tiene que llegar a suceder en verdad, y les di a conocer los presagios en enunciados ambiguos y las señales en caminos.

γαμψωνύχων τε πτῆσιν οἰωνῶν σκεθρῶς
διώρισ᾽, οἵτινές τε δεξιοὶ φύσιν
490 εὐωνύμους τε, καὶ δίαιταν ἥντινα
ἔχουσ᾽ ἕκαστοι, καὶ πρὸς ἀλλήλους τίνες
ἔχθραι τε καὶ στέργηθρα καὶ συνεδρίαι:
σπλάγχνων τε λειότητα, καὶ χροιὰν τίνα
ἔχουσ᾽ ἂν εἴη δαίμοσιν πρὸς ἡδονὴν
495 χολή, λοβοῦ τε ποικίλην εὐμορφίαν.

Delimité con precisión el vuelo de las aves de garras curvadas, las que por naturaleza son favorables y las siniestras, y la forma de vida que tiene cada una, y entre sí cuáles son sus odios, y sus preferencias y sus compañías; y la suavidad de las entrañas, y teniendo qué color la bilis sería para los dioses causa de placer, y la variada belleza de forma del lóbulo del hígado.

κνίσῃ τε κῶλα συγκαλυπτὰ καὶ μακρὰν
ὀσφῦν πυρώσας δυστέκμαρτον ἐς τέχνην
ὥδωσα θνητούς, καὶ φλογωπὰ σήματα
ἐξωμμάτωσα, πρόσθεν ὄντ᾽ ἐπάργεμα.

Y poniendo en el fuego miembros cubiertos con grasa y el alargado lomo, encaminé a los mortales hacia una técnica dificil de discernir, y abrí a sus ojos señales envueltas en humo, que antes estaban veladas.

500 τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ᾽: ἔνερθε δὲ χθονὸς
κεκρυμμέν᾽, ἀνθρώποισιν ὠφελήματα,
χαλκόν, σίδηρον, ἄργυρον, χρυσόν τε τίς
φήσειεν ἂν πάροιθεν ἐξευρεῖν ἐμοῦ;
οὐδείς, σάφ᾽ οἶδα, μὴ μάτην φλύσαι θέλων.

Tales cosas en eso; y ocultos en el interior de la tierra, ayuda para los hombres, cobre, hierro, plata y oro, ¿quién podría decir que (los) descubrió antes que yo? Nadie, lo sé con seguridad, a no ser queriendo presumir en vano.

505 βραχεῖ δὲ μύθῳ πάντα συλλήβδην μάθε,
πᾶσαι τέχναι βροτοῖσιν ἐκ Προμηθέως.

Con una breve frase, en resumen, entiéndelo todo: todas las artes a disposición de los hombres (proceden) de Prometeo.

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s