Plutarco. Consejos políticos. 798C-799A

Antología de textos griegos: Plutarco

Consejos políticos. 798C-799A Razones para entrar en política

πρῶτον μὲν οὖν ὑποκείσθω πολιτείᾳ καθάπερ ἔδαφος βέβαιον καὶ ἰσχυρὸν προαίρεσις ἀρχὴν ἔχουσα κρίσιν καὶ λόγον, ἀλλὰ μὴ πτοίαν ὑπὸ δόξης κενῆς φιλονεικίας τινὸς πράξεων ἑτέρων ἀπορίας.

En primer lugar, sea base para la actividad política, como suelo seguro y firme, la elección que tiene como origen el criterio y la razón, pero no una inclinación por causa de una gloria vana, o por un cierto deseo de rivalizar, o por la carencia de otras actividades.

ὥσπερ γὰρ οἷς οὐδὲν ἔστιν οἴκοι χρηστόν, ἐν ἀγορᾷ διατρίβουσι, κἂν μὴ δέωνται, τὸν πλεῖστον χρόνον, οὕτως ἔνιοι τῷ μηδὲν ἔχειν ἴδιον ἄλλο πράττειν ἄξιον σπουδῆς ἐμβάλλουσιν ἑαυτοὺς εἰς δημόσια πράγματα, τῇ πολιτείᾳ διαγωγῇ χρώμενοι.

Pues de la misma manera que (algunos), para quienes nada hay en casa provechoso, pasan el tiempo en el ágora, aunque no tengan necesidad, la mayor parte del tiempo, de la misma manera algunos, por el no tener nada propio para hacer digno de dedicación, se lanzan a los asuntos públicos, sirviéndose de la actividad política como pasatiempo.

πολλοὶ δ᾽ ἀπὸ τύχης ἁψάμενοι τῶν κοινῶν καὶ ἀναπλησθέντες οὐκέτι ῥᾳδίως ἀπελθεῖν δύνανται, ταὐτὸ 1 τοῖς ἐμβᾶσιν εἰς πλοῖον αἰώρας χάριν εἶτ᾽ ἀποσπασθεῖσιν εἰς πέλαγος πεπονθότες: ἔξω βλέπουσι ναυτιῶντες καὶ ταραττόμενοι, μένειν δὲ 2 καὶ χρῆσθαι τοῖς παροῦσιν ἀνάγκην ἔχοντες

Muchos, implicándose por azar en los asuntos comunes y una vez hartos, ya no pueden salirse fácilmente, padeciendo πεπονθότες lo mismo que (pasa) a los que entran en una nave por el (placer del) balanceo y luego se ven arrastrados mar adentro: miran hacia fuera mareados e inquietos, pero teniendo la necesidad de permanecer y adaptarse a las circunstancias

λευκᾶς καθύπερθε γαλάνας
εὐπρόσωποι σφᾶς παρήισαν ἔρωτες ναΐας
κλαΐδος χαραξιπόντου δαιμονίαν ἐς ὕβριν.

«sobre la brillante superficie lisa del mar los amores de bellos rostros les hacían pasar del remo de la nave que surca el mar a la desmesura inspirada por la divinidad»

οὗτοι καὶ μάλιστα διαβάλλουσι τὸ πρᾶγμα τῷ μετανοεῖν καὶ ἀσχάλλειν, ὅταν δόξαν ἐλπίσαντες ἀδοξίᾳ περιπέσωσιν, φοβεροὶ προσδοκήσαντες ἑτέροις ἔσεσθαι διὰ δύναμιν εἰς πράγματα κινδύνους ἔχοντα καὶ ταραχὰς ἄγωνται.

Estos además, especialmente, echan a perder (estropean, denigran) la actividad (política) por cambiar de idea y por sentirse ofendidos cuando, o esperando la fama caen en el desprestigio, o creyendo previamente que para los demás van a ser temibles por su poder, son arrastrados a situaciones que implican peligros y disturbios.

δ᾽ ὡς μάλιστα προσῆκον ἑαυτῷ καὶ κάλλιστον ἔργον ἀπὸ γνώμης καὶ λογισμῷ τὰ κοινὰ πράσσειν ἀρξάμενος ὑπ᾽ οὐδενὸς ἐκπλήττεται τούτων οὐδ᾽ ἀναστρέφεται τὴν γνώμην.

En cambio el que empieza ἀρξάμενος a gestionar los asuntos comunes desde el conocimiento y el razonamiento, como una actividad ὡςἔργον apropiada y muy hermosa para sí mismo, no se espanta por ninguno de esos (asuntos) ni cambia su forma de pensar.

οὔτε γὰρ ἐπ᾽ ἐργασίᾳ καὶ χρηματισμῷ προσιτέον τοῖς κοινοῖς, ὡς οἱ περὶ Στρατοκλέα καὶ Δρομοκλείδην ἐπὶ τὸ χρυσοῦν θέρος 4, τὸ βῆμα μετὰ παιδιᾶς οὕτως ὀνομάζοντες, ἀλλήλους παρεκάλουν·

Pues ni por negocio ni por enriquecimiento hay que entrar en los asuntos públicos, como los del entorno οἱ περὶ… de Estratocles y Dromoclides (quienes) se animaban unos a otros παρεκάλουνpara la «cacería dorada (de oro)«, llamando así el estrado por burla.

οὔθ᾽ οἷον ἐπιλήπτους ὑπὸ πάθους ἄφνω γενομένους, ὡς Γάιος Γράκχος ἐπὶ θερμοῖς τοῖς περὶ τὸν ἀδελφὸν ἀτυχήμασιν ἀπωτάτω τῶν κοινῶν τὸν βίον θέμενος, εἶθ᾽ ὕβρει τινῶν καὶ λοιδορίᾳ πρὸς αὐτὸν ἀναφλεχθεὶς ὑπ᾽ ὀργῆς, ἐνέπεσε τοῖς κοινοῖς·

Ni como llegando a estar γενομένους poseídos ἐπιλήπτους de repente por una pasión, de la misma manera que ὡς Gayo Graco, poniendo θέμενος su vida lo más lejos posible de los asuntos públicos tras los hechos infortunados, aún calientes, en relación con su hermano, luego, encendido ἀναφλεχθεὶς de ira ὑπ᾽ ὀργῆς por la soberbia de algunos y el reproche contra él se arrojó ἐνέπεσε a los asuntos públicos. 

καὶ ταχὺ μὲν ἐπλήσθη πραγμάτων καὶ δόξης, ζητῶν δὲ παύσασθαι καὶ δεόμενος μεταβολῆς καὶ ἡσυχίας οὐχ εὗρε καταθέσθαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ διὰ μέγεθος ἀλλὰ προαπώλετο·

Y rápidamente se hartó de la situación y de la gloria, pero, (aun) buscando retirarse παύσασθαι y necesitado de un cambio y de tranquilidad, no encontró (la forma de) dejar el poder, por su magnitud, sino que pereció antes.

τούς τε πρὸς ἅμιλλαν δόξαν ὥσπερ ὑποκριτὰς εἰς θέατρον ἀναπλάττοντας ἑαυτοὺς ἀνάγκη μετανοεῖν, δουλεύοντας ὧν ἄρχειν ἀξιοῦσιν προσκρούοντας οἷς ἀρέσκειν ἐθέλουσιν.

Y los que se imaginan τούς ἀναπλάττοντας a sí mismos ante el conflicto político o la gloria como actores en escena, es inevitable que se arrepientan, sea por ser esclavos de aquellos a quienes creen gobernar, sea por maltratar a quienes quieren agradar.

ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰς φρέαρ οἶμαι τὴν πολιτείαν τοὺς μὲν ἐμπίπτοντας αὐτομάτως καὶ παραλόγως ταράττεσθαι καὶ μετανοεῖν, τοὺς δὲ καταβαίνοντας ἐκ παρασκευῆς καὶ λογισμοῦ καθ᾽ ἡσυχίαν χρῆσθαί τε τοῖς πράγμασι μετρίως καὶ πρὸς μηδὲν δυσκολαίνειν, ἅτε δὴ τὸ καλὸν αὐτὸ καὶ μηδὲν ἄλλο τῶν πράξεων ἔχοντας τέλος.

Pero pienso οἶμαι que los que se precipitan τοὺς μὲν ἐμπίπτοντας a la política como a un pozo ὥσπερ εἰς φρέαρ, por capricho y sin reflexión αὐτομάτως καὶ παραλόγως, tienen problemas ταράττεσθαι y cambian de idea (se arrepienten) μετανοεῖν, mientras que los que bajan τοὺς δὲ καταβαίνοντας (a la política) a partir de una preparación y de un cálculo, con calma, se ocupan χρῆσθαί de los asuntos moderadamente y no se irritan ante nada, por tener ἅτεἔχοντας como fin de sus acciones τέλος τῶν πράξεων lo bello mismo (el bien en sí mismo) y ninguna otra cosa τὸ καλὸν αὐτὸ καὶ μηδὲν ἄλλο.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s