Jenofonte. Económico VII

Jenofonte (Ξενοφῶν – ca. 431 a. C.-354 a. C.)

Texto Perseus. VII, 1- Interrogado por Sócrates, Iscómaco, considerado por todos un hombre «kalós kagathós», explica cómo instruyó a su joven esposa en sus obligaciones. Reparto de tareas entre hombre y mujer.

VII. [1ἰδὼν οὖν ποτε αὐτὸν ἐν τῇ τοῦ Διὸς τοῦ ἐλευθερίου στοᾷ καθήμενον, ἐπεί μοι ἔδοξε σχολάζειν, προσῆλθον αὐτῷ καὶ παρακαθιζόμενος εἶπον: τί, Ἰσχόμαχε, οὐ μάλα εἰωθὼς σχολάζειν κάθησαι; ἐπεὶ τά γε πλεῖστα πράττοντά τι ὁρῶ σε οὐ πάνυ σχολάζοντα ἐν τῇ ἀγορᾷ.

Viéndole en cierta ocasión sentado en el pórtico de Zeus Liberador, puesto que me pareció estar ocioso, me acerqué a él y sentándome a su lado dije: «¿Por qué, Iscómaco, no estando acostumbrado a estar ocioso, estás sentado? Pues la mayor parte (del tiempo) te veo o haciendo algo o no en absoluto  ocioso en el ágora.

[2] οὐδὲ ἄν γε νῦν, ἔφη Ἰσχόμαχος, Σώκρατες, ἑώρας, εἰ μὴ ξένους τινὰς συνεθέμην ἀναμένειν ἐνθάδε. ὅταν δὲ μὴ πράττῃς τι τοιοῦτον, πρὸς τῶν θεῶν, ἔφην ἐγώ, ποῦ διατρίβεις καὶ τί ποιεῖς; ἐγὼ γάρ τοι πάνυ βούλομαί σου πυθέσθαι τί ποτε πράττων καλὸς κἀγαθὸς κέκλησαι, ἐπεὶ οὐκ ἔνδον γε διατρίβεις οὐδὲ τοιαύτη σου ἕξις τοῦ σώματος καταφαίνεται.

«Ni tampoco ahora», decía Iscómaco, «oh Sócrates, me verías, si no hubiese acordado con ciertos extranjeros esperar en este lugar.» «Y cuando no haces algo de este estilo, por los dioses», decía yo, «¿dónde pasas el tiempo y qué haces?. Pues yo en verdad deseo mucho saber por ti, haciendo qué eres llamado «kalós kagathós» (qué haces para ser llamado…), puesto que no pasas el tiempo dentro (de casa) ni de tal tipo parece la constitución de tu cuerpo.»

[3] καὶ Ἰσχόμαχος γελάσας ἐπὶ τῷ τί ποιῶν καλὸς κἀγαθὸς κέκλησαι, καὶ ἡσθείς, ὥς γ᾽ ἐμοὶ ἔδοξεν, εἶπεν: ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὅταν σοι διαλέγωνται περὶ ἐμοῦ τινες καλοῦσί με τοῦτο τὸ ὄνομα οὐκ οἶδα: οὐ γὰρ δή, ὅταν γέ με εἰς ἀντίδοσιν καλῶνται τριηραρχίας χορηγίας, οὐδείς, ἔφη, ζητεῖ τὸν καλόν τε κἀγαθόν, ἀλλὰ σαφῶς, ἔφη, ὀνομάζοντές με Ἰσχόμαχον πατρόθεν προσκαλοῦνται. ἐγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη, Σώκρατες, με ἐπήρου, οὐδαμῶς ἔνδον διατρίβω. καὶ γὰρ δή, ἔφη, τά γε ἐν τῇ οἰκίᾳ μου πάνυ καὶ αὐτὴ γυνή ἐστιν ἱκανὴ διοικεῖν.

E Iscómaco riendo por lo de «haciendo qué eres llamado kalós kagathós» y complacido, según me pareció, dijo: «si cuando te hablan de mí algunos me llaman ese nombre, no lo sé; pues al menos cuando me llaman para una antídosis (cambio de bienes) por una trierarquía o coregía, nadie», decía, «busca al «kalós kagathós», sino que claramente», decía, «me convocan llamándome Iscómaco hijo de (tal).  Y yo, siguiendo τοίνυν«, decía, «oh Sócrates, con lo que me preguntabas, en absoluto paso el tiempo dentro (de casa), pues además», decía» los asuntos en mi casa, mi mujer, por ella misma, es capaz de administrarlos»

[4] ἀλλὰ καὶ τοῦτο, ἔφην, ἔγωγε, Ἰσχόμαχε, πάνυ ἂν ἡδέως σου πυθοίμην, πότερα αὐτὸς σὺ ἐπαίδευσας τὴν γυναῖκα ὥστε εἶναι οἵαν δεῖ ἐπισταμένην ἔλαβες παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς διοικεῖν τὰ προσήκοντα αὐτῇ.

«Pues también eso» decía (yo=Sócrates) «yo, oh Iscómaco, con gran placer querría saber de ti: ¿tú mismo educaste a tu mujer de modo que fuese tal como debe, o la recibiste enseñada de su padre y su madre para administrar las cosas que le corresponden?

[5] καὶ τί ἄν, ἔφη, Σώκρατες, ἐπισταμένην αὐτὴν παρέλαβον, ἔτη μὲν οὔπω πεντεκαίδεκα γεγονυῖα ἦλθε πρὸς ἐμέ, τὸν δ᾽ ἔμπροσθεν χρόνον ἔζη ὑπὸ πολλῆς ἐπιμελείας ὅπως ὡς ἐλάχιστα μὲν ὄψοιτο, ἐλάχιστα δ᾽ ἀκούσοιτο, ἐλάχιστα δ᾽ ἔροιτο;

«¿Y qué podía saber», decía (iscómaco), «oh Sócrates, cuando la recibí a ella, que vino conmigo con aún no quince años, y el tiempo anterior estuvo viviendo bajo mucha vigilancia de modo que viera lo mínimo, oyera lo mínimo y preguntara lo mínimo.?

[6] οὐ γὰρ ἀγαπητόν σοι δοκεῖ εἶναι, εἰ μόνον ἦλθεν ἐπισταμένη ἔρια παραλαβοῦσα ἱμάτιον ἀποδεῖξαι, καὶ ἑωρακυῖα ὡς ἔργα ταλάσια θεραπαίναις δίδοται; ἐπεὶ τά γε ἀμφὶ γαστέρα, ἔφη, πάνυ καλῶς, Σώκρατες, ἦλθε πεπαιδευμένη: ὅπερ μέγιστον ἔμοιγε δοκεῖ παίδευμα εἶναι καὶ ἀνδρὶ καὶ γυναικί.

«No te parece ser deseable (motivo de contento), si vino sabiendo solo, si recibía lana, tejer un manto y habiendo visto cómo se encarga a las sirvientas las tareas relativas al hilado? pues en lo relativo al estómago» decía (Iscómaco) » oh Sócrates, vino ya educada, lo cual, a mí al menos, me parece ser la mayor educación para el hombre y la mujer»

[7] τὰ δ᾽ ἄλλα, ἔφην ἐγώ, Ἰσχόμαχε, αὐτὸς ἐπαίδευσας τὴν γυναῖκα ὥστε ἱκανὴν εἶναι ὧν προσήκει ἐπιμελεῖσθαι; οὐ μὰ Δί᾽, ἔφη Ἰσχόμαχος, [8] οὐ πρίν γε καὶ ἔθυσα καὶ ηὐξάμην ἐμέ τε τυγχάνειν διδάσκοντα καὶ ἐκείνην μανθάνουσαν τὰ βέλτιστα ἀμφοτέροις ἡμῖν. οὐκοῦν, ἔφην ἐγώ, καὶ γυνή σοι συνέθυε καὶ συνηύχετο ταὐτὰ ταῦτα; καὶ μάλα γ᾽, ἔφη Ἰσχόμαχος, †πολλὰ ὑπισχνουμένη μὲν πρὸς τοὺς θεοὺς γενέσθαι οἵαν δεῖ,† καὶ εὔδηλος ἦν ὅτι οὐκ ἀμελήσει τῶν διδασκομένων.

«Y en lo demás», decía yo (Sócrates), «oh Iscómaco, tú mismo educaste a tu mujer de modo que fuese capaz de ocuparse de lo que le corresponde?» «No, por Zeus», decía Iscómaco, «no antes de que hice sacrificios y supliqué a los dioses que yo tuviese éxito educándo(la) y ella aprendiendo lo mejor para nosotros dos.» «Así pues», decía yo (Sócrates), «¿también tu mujer hacía sacrificios y suplicaba a los dioses eso mismo?». «Y más incluso» decía Iscómaco, «haciendo muchas promesas por los dioses de llegar a ser tal cual conviene, y era bien evidente que no de despreocuparía de las cosas enseñadas.

[9] πρὸς θεῶν, ἔφην ἐγώ, Ἰσχόμαχε, τί πρῶτον διδάσκειν ἤρχου αὐτήν, διηγοῦ μοι: ὡς ἐγὼ ταῦτ᾽ ἂν ἥδιόν σου διηγουμένου ἀκούοιμι εἴ μοι γυμνικὸν ἱππικὸν ἀγῶνα τὸν κάλλιστον διηγοῖο.

«Por los dioses», decía yo (Sócrates), «oh Iscómaco, ¿qué empezaste a enseñarle primero?, explícamelo, pues yo eso con mayor placer (lo) escucharía de ti explicándolo que si me explicases el más bello certamen de gimnasia o hípico.»

[10] καὶ Ἰσχόμαχος ἀπεκρίνατο: τί δ᾽; ἔφη, Σώκρατες, ἐπεὶ ἤδη μοι χειροήθης ἦν καὶ ἐτετιθάσευτο ὥστε διαλέγεσθαι, ἠρόμην αὐτὴν ὧδέ πως: εἰπέ μοι, γύναι, ἆρα ἤδη κατενόησας τίνος ποτὲ ἕνεκα ἐγώ τε σὲ ἔλαβον καὶ οἱ σοὶ γονεῖς ἔδοσάν σε ἐμοί;

E Iscómaco respondió: «¿Qué?», decía, «oh Sócrates, cuando ya estaba habituada a mí y se había familiarizado (había sido «domesticada») de modo que se podía dialogar, la interrogué así: «dime mujer, ¿has comprendido ya por qué motivo yo te tomé y tus padres te entregaron a mí?»

[11] ὅτι μὲν γὰρ οὐκ ἀπορία ἦν μεθ᾽ ὅτου ἄλλου ἐκαθεύδομεν ἄν, οἶδ᾽ ὅτι καὶ σοὶ καταφανὲς τοῦτ᾽ ἐστί. βουλευόμενος δ᾽ ἔγωγε ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ οἱ σοὶ γονεῖς ὑπὲρ σοῦ τίν᾽ ἂν κοινωνὸν βέλτιστον οἴκου τε καὶ τέκνων λάβοιμεν, ἐγώ τε σὲ ἐξελεξάμην καὶ οἱ σοὶ γονεῖς, ὡς ἐοίκασιν, ἐκ τῶν δυνατῶν ἐμέ.

Pues, que no había falta de algún otro a cuyo lado habríamos podido dormir, sé que también para ti eso es evidente. Deliberando yo mismo por mí (en mi provecho) y tus padres por ti (en tu provecho) a quién tomaríamos como mejor partícipe de casa y de hijos, yo te escogí a ti, y tus padres, según parece, de entre los posibles (maridos), a mí.

[12] τέκνα μὲν οὖν ἂν θεός ποτε διδῷ ἡμῖν γενέσθαι, τότε βουλευσόμεθα περὶ αὐτῶν ὅπως ὅτι βέλτιστα παιδεύσομεν αὐτά: κοινὸν γὰρ ἡμῖν καὶ τοῦτο ἀγαθόν, συμμάχων καὶ γηροβοσκῶν ὅτι βελτίστων τυγχάνειν: [13] νῦν δὲ δὴ οἶκος ἡμῖν ὅδε κοινός ἐστιν.

Los hijos, si la divinidad alguna vez nos diese que naciesen, entonces deliberaremos acerca de ellos cómo, de la mejor manera posible, los educaremos: pues es común para nosotros ese bien: llegar a tener aliados y soportes de la vejez cuanto mejores sea posible: pero ahora esta casa es común para nosotros (tenemos esta casa común).

ἐγώ τε γὰρ ὅσα μοι ἔστιν ἅπαντα εἰς τὸ κοινὸν ἀποφαίνω, σύ τε ὅσα ἠνέγκω πάντα εἰς τὸ κοινὸν κατέθηκας. καὶ οὐ τοῦτο δεῖ λογίζεσθαι, πότερος ἄρα ἀριθμῷ πλείω συμβέβληται ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο εὖ εἰδέναι, ὅτι ὁπότερος ἂν ἡμῶν βελτίων κοινωνὸς , οὗτος τὰ πλείονος ἄξια συμβάλλεται.

 Yo, cuanto tengo todo lo cuento en lo común, y tú cuanto trajiste todo (lo) depositaste en lo común. Y no hay que calcular esto, cuál de nosotros dos aporta más en cantidad, sino saber bien lo siguiente: que cualquiera que de nosotros dos sea mejor compañero, ese aporta lo digno de (ser valorado) más.

[14] ἀπεκρίνατο δέ μοι, Σώκρατες, πρὸς ταῦτα γυνή: τί δ᾽ ἂν ἐγώ σοι, ἔφη, δυναίμην συμπρᾶξαι; τίς δὲ ἐμὴ δύναμις; ἀλλ᾽ ἐν σοὶ πάντα ἐστίν: ἐμὸν δ᾽ ἔφησεν μήτηρ ἔργον εἶναι σωφρονεῖν.

Me respondió, oh Sócrates, a esto la mujer: «¿En qué podría yo», decía, «colaborar contigo? ¿cuál es mi fuerza? Pero si en ti está todo: mi función, me dijo mi madre, es ser prudente».

[15] ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφην ἐγώ, γύναι, καὶ γὰρ ἐμοὶ πατήρ. ἀλλὰ σωφρόνων τοί ἐστι καὶ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς οὕτω ποιεῖν, ὅπως τά τε ὄντα ὡς βέλτιστα ἕξει καὶ ἄλλα ὅτι πλεῖστα ἐκ τοῦ καλοῦ τε καὶ δικαίου προσγενήσεται.

Sí, por Zeus, decía yo, oh mujer, pues también a mí (me lo decía) mi padre. Pero ciertamente τοί es propio de personas prudentes, hombre y mujer, actuar así, de modo que los bienes estén lo mejor posible y otros (bienes), cuantos más, mejor, se añadan desde lo bello y lo justo.

[16] καὶ τί δή, ἔφη, ὁρᾷς, γυνή, τι ἂν ἐγὼ ποιοῦσα συναύξοιμι τὸν οἶκον; ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφην ἐγώ, τε οἱ θεοὶ ἔφυσάν σε δύνασθαι καὶ νόμος συνεπαινεῖ, ταῦτα πειρῶ ὡς βέλτιστα ποιεῖν.

«Y ¿qué ves», decía la mujer, «que haciéndo(lo) yo podría colaborar a aumentar la casa?» «Sí, por Zeus», decía yo,»aquellas cosas que los dioses te dieron naturaleza para poder (hacer) y  que la ley  aprueba, esas cosas intenta hacer(las) lo mejor posible.

[17] καὶ τί δὴ ταῦτ᾽ ἐστιν; ἔφη ἐκείνη. οἶμαι μὲν ἔγωγε, ἔφην, οὐ τὰ ἐλαχίστου ἄξια, εἰ μή πέρ γε καὶ ἐν τῷ σμήνει ἡγεμὼν μέλιττα ἐπ᾽ ἐλαχίστου ἀξίοις ἔργοις ἐφέστηκεν.

«¿Y qué son esas cosas?», decía ella. «Pienso yo», decía (Iscómaco), «que no son las dignas del menor aprecio, a no ser que en la colmena la abeja reina se ocupe de tareas dignas del menor aprecio.

[18] ἐμοὶ γάρ τοι, ἔφη φάναι, καὶ οἱ θεοί, γύναι, δοκοῦσι πολὺ διεσκεμμένως μάλιστα τὸ ζεῦγος τοῦτο συντεθεικέναι καλεῖται θῆλυ καὶ ἄρρεν, ὅπως ὅτι ὠφελιμώτατον αὑτῷ εἰς τὴν κοινωνίαν.

Pues a mí», decía haber dicho (Iscómaco), «oh, mujer, los dioses me parecen haber unido muy prudentemente con gran fuerza esta pareja, la que se llama hembra y macho, de modo que sea lo más útil posible para sí misma (para la pareja) de cara a la convivencia.

[19] πρῶτον μὲν γὰρ τοῦ μὴ ἐκλιπεῖν ζῴων γένη τοῦτο τὸ ζεῦγος κεῖται μετ᾽ ἀλλήλων τεκνοποιούμενον, ἔπειτα τὸ γηροβοσκοὺς κεκτῆσθαι ἑαυτοῖς ἐκ τούτου τοῦ ζεύγους τοῖς γοῦν ἀνθρώποις πορίζεται: ἔπειτα δὲ καὶ δίαιτα τοῖς ἀνθρώποις οὐχ ὥσπερ τοῖς κτήνεσίν ἐστιν ἐν ὑπαίθρῳ, ἀλλὰ στεγῶν δεῖται δῆλον ὅτι.

Pues en primer lugar, a fin de que no se extingan las estirpes de seres vivos, esa pareja yace uno con el otro engendrando hijos; después a los hombres al menos se les da como beneficio el procurarse apoyos en la vejez gracias a ese emparejamiento; y luego además la forma de vida para los hombres no es como para las bestias al aire libre, sino que requiere de techado, evidentemente.

[20] δεῖ μέντοι τοῖς μέλλουσιν ἀνθρώποις ἕξειν τι εἰσφέρωσιν εἰς τὸ στεγνὸν τοῦ ἐργασομένου τὰς ἐν τῷ ὑπαίθρῳ ἐργασίας. καὶ γὰρ νεατὸς καὶ σπόρος  καὶ φυτεία καὶ νομαὶ ὑπαίθρια ταῦτα πάντα ἔργα ἐστίν: ἐκ τούτων δὲ τὰ ἐπιτήδεια γίγνεται.

Ciertamente μέντοι hay necesidad δεῖ, para los hombres que van a tener τοῖς μέλλουσιν ἀνθρώποις ἕξειν lo que aporten τι εἰσφέρωσιν bajo techado, εἰς τὸ στεγνὸν, de alguien dispuesto a trabajar τοῦ ἐργασομένου (en) las tareas al aire libre τὰς ἐν τῷ ὑπαίθρῳ ἐργασίας. Y la preparación del barbecho νεατὸς, la siembra σπόρος, el plantar φυτεία, y el pastoreo, todas esas son tareas al aire libre: de ellas procede todo lo necesario.

[21] δεῖ δ᾽ αὖ, ἐπειδὰν ταῦτα εἰσενεχθῇ εἰς τὸ στεγνόν, καὶ τοῦ σώσοντος ταῦτα καὶ τοῦ ἐργασομένου δ᾽ τῶν στεγνῶν ἔργα δεόμενά ἐστι. στεγνῶν δὲ δεῖται καὶ τῶν νεογνῶν τέκνων παιδοτροφία, στεγνῶν δὲ καὶ αἱ ἐκ τοῦ καρποῦ σιτοποιίαι δέονται: ὡσαύτως δὲ καὶ τῆς ἐσθῆτος ἐκ τῶν ἐρίων ἐργασία.

Pero a su vez hay necesidad, después de que esas cosas han sido entradas bajo techado, también de quien va a conservarlas y va a trabajar (en) las tareas que requieren techados. Pues requiere techados la crianza de los hijos recién nacidos, y requiere techados también la elaboración de pan a partir del grano; e igualmente la elaboración del vestido a partir de la lana.

[22] ἐπεὶ δ᾽ ἀμφότερα ταῦτα καὶ ἔργων καὶ ἐπιμελείας δεῖται τά τε ἔνδον καὶ τὰ ἔξω, καὶ τὴν φύσιν, φάναι, εὐθὺς παρεσκεύασεν θεός, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τὴν μὲν τῆς γυναικὸς ἐπὶ τὰ ἔνδον ἔργα καὶ ἐπιμελήματα, <τὴν δὲ τοῦ ἀνδρὸς ἐπὶ τὰ ἔξω>.

Y puesto que unas y otras cosas requieren de tareas y dedicación, las de dentro y las de fuera, también la naturaleza,» (decía Sócretes) haber dicho (Iscómaco), «la dispuso desde el principio la divinidad, según a mí me parece, la de la mujer para las tareas y dedicaciones de dentro, y la del hombre para las de fuera.

[23] ῥίγη μὲν γὰρ καὶ θάλπη καὶ ὁδοιπορίας καὶ στρατείας τοῦ ἀνδρὸς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν μᾶλλον δύνασθαι καρτερεῖν κατεσκεύασεν: ὥστε τὰ ἔξω ἐπέταξεν αὐτῷ ἔργα: τῇ δὲ γυναικὶ ἧττον τὸ σῶμα δυνατὸν πρὸς ταῦτα φύσας τὰ ἔνδον ἔργα αὐτῇ, φάναι ἔφη, προστάξαι μοι δοκεῖ θεός.

Y así los fríos, los calores, las caminatas y las expediciones militares, (la divinidad) dispuso que el cuerpo y el ánimo del hombre pudiesen soportar(los) más: de modo que le asignó a él las tareas de fuera; a la mujer en cambio, generándo(le) el cuerpo menos capaz para esas cosas, la divinidad a mí me parece», decía haber dicho, «que le impuso a ella las tareas de dentro.

 [24] εἰδὼς δὲ ὅτι τῇ γυναικὶ καὶ ἐνέφυσε καὶ προσέταξε τὴν τῶν νεογνῶν τέκνων τροφήν, καὶ τοῦ στέργειν τὰ νεογνὰ βρέφη πλέον αὐτῇ ἐδάσατο τῷ ἀνδρί.

Sabiendo que a la mujer le infundió y le impuso la alimentación de los hijos recién nacidos, también le asignó a ella mayor proporción del amar los bebés recién nacidos que al hombre.

[25] ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ φυλάττειν τὰ εἰσενεχθέντα τῇ γυναικὶ προσέταξε, γιγνώσκων θεὸς ὅτι πρὸς τὸ φυλάττειν οὐ κάκιόν ἐστι φοβερὰν εἶναι τὴν ψυχὴν πλέον μέρος καὶ τοῦ φόβου ἐδάσατο τῇ γυναικὶ τῷ ἀνδρί. εἰδὼς δὲ ὅτι καὶ ἀρήγειν αὖ δεήσει, ἐάν τις ἀδικῇ, τὸν τὰ ἔξω ἔργα ἔχοντα, τούτῳ αὖ πλέον μέρος τοῦ θράσους ἐδάσατο.

[26] ὅτι δ᾽ ἀμφοτέρους δεῖ καὶ διδόναι καὶ λαμβάνειν, τὴν μνήμην καὶ τὴν ἐπιμέλειαν εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέροις κατέθηκεν. ὥστε οὐκ ἂν ἔχοις διελεῖν πότερα τὸ ἔθνος τὸ θῆλυ τὸ ἄρρεν τούτων πλεονεκτεῖ.

[27] καὶ τὸ ἐγκρατεῖς δὲ εἶναι ὧν δεῖ εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέροις κατέθηκε, καὶ ἐξουσίαν ἐποίησεν θεὸς ὁπότερος ἂν βελτίων, εἴθ᾽ ἀνὴρ εἴθ᾽ γυνή, τοῦτον καὶ πλέον φέρεσθαι τούτου τοῦ ἀγαθοῦ.

[28] διὰ δὲ τὸ τὴν φύσιν μὴ πρὸς πάντα ταὐτὰ ἀμφοτέρων εὖ πεφυκέναι, διὰ τοῦτο καὶ δέονται μᾶλλον ἀλλήλων καὶ τὸ ζεῦγος ὠφελιμώτερον ἑαυτῷ γεγένηται, τὸ ἕτερον ἐλλείπεται τὸ ἕτερον δυνάμενον.

[29] ταῦτα δέ, ἔφην, δεῖ ἡμᾶς, γύναι, εἰδότας, ἑκατέρῳ ἡμῶν προστέτακται ὑπὸ τοῦ θεοῦ, πειρᾶσθαι ὅπως ὡς βέλτιστα τὰ προσήκοντα ἑκάτερον ἡμῶν διαπράττεσθαι.

[30] συνεπαινεῖ δέ, ἔφη φάναι, καὶ νόμος αὐτά, συζευγνὺς ἄνδρα καὶ γυναῖκα: καὶ κοινωνοὺς ὥσπερ τῶν τέκνων θεὸς ἐποίησεν, οὕτω καὶ νόμος <τοῦ οἴκου> κοινωνοὺς καθίστησι. καὶ καλὰ δὲ εἶναι νόμος ἀποδείκνυσιν <> καὶ θεὸς ἔφυσεν ἑκάτερον μᾶλλον δύνασθαι. τῇ μὲν γὰρ γυναικὶ κάλλιον ἔνδον μένειν θυραυλεῖν, τῷ δὲ ἀνδρὶ αἴσχιον ἔνδον μένειν τῶν ἔξω ἐπιμελεῖσθαι.

[31] εἰ δέ τις παρ᾽ θεὸς ἔφυσε ποιεῖ, ἴσως τι καὶ ἀτακτῶν τοὺς θεοὺς οὐ λήθει καὶ δίκην δίδωσιν ἀμελῶν τῶν ἔργων τῶν ἑαυτοῦ πράττων τὰ τῆς γυναικὸς ἔργα.

[32] δοκεῖ δέ μοι, ἔφην, καὶ τῶν μελιττῶν ἡγεμὼν τοιαῦτα ἔργα ὑπὸ τοῦ θεοῦ προστεταγμένα διαπονεῖσθαι. καὶ ποῖα δή, ἔφη ἐκείνη, ἔργα ἔχουσα τῶν μελιττῶν ἡγεμὼν ἐξομοιοῦται τοῖς ἔργοις οἷς ἐμὲ δεῖ πράττειν;

[33] ὅτι, ἔφην ἐγώ, ἐκείνη γε ἐν τῷ σμήνει μένουσα οὐκ ἐᾷ ἀργοὺς τὰς μελίττας εἶναι, ἀλλ᾽ ἃς μὲν δεῖ ἔξω ἐργάζεσθαι ἐκπέμπει ἐπὶ τὸ ἔργον, καὶ ἂν αὐτῶν ἑκάστη εἰσφέρῃ οἶδέ τε καὶ δέχεται, καὶ σῴζει ταῦτα ἔστ᾽ ἂν δέῃ χρῆσθαι. ἐπειδὰν δὲ ὥρα τοῦ χρῆσθαι ἥκῃ, διανέμει τὸ δίκαιον ἑκάστῃ.

[34] καὶ ἐπὶ τοῖς ἔνδον δ᾽ ἐξυφαινομένοις κηρίοις ἐφέστηκεν, ὡς καλῶς καὶ ταχέως ὑφαίνηται, καὶ τοῦ γιγνομένου τόκου ἐπιμελεῖται ὡς ἐκτρέφηται: ἐπειδὰν δὲ ἐκτραφῇ καὶ ἀξιοεργοὶ οἱ νεοττοὶ γένωνται, ἀποικίζει αὐτοὺς σὺν τῶν ἐπιγόνων τινὶ ἡγεμόνι.

[35] καὶ ἐμὲ οὖν, ἔφη γυνή, δεήσει ταῦτα ποιεῖν; δεήσει μέντοι σε, ἔφην ἐγώ, ἔνδον τε μένειν καὶ οἷς μὲν ἂν ἔξω τὸ ἔργον τῶν οἰκετῶν, τούτους συνεκπέμπειν, οἷς δ᾽ ἂν ἔνδον ἔργον ἐργαστέον, [36] τούτων σοι ἐπιστατητέον, καὶ τά τε εἰσφερόμενα ἀποδεκτέον καὶ μὲν ἂν αὐτῶν δέῃ δαπανᾶν σοὶ διανεμητέον, δ᾽ ἂν περιττεύειν δέῃ, προνοητέον καὶ φυλακτέον ὅπως μὴ εἰς τὸν ἐνιαυτὸν κειμένη δαπάνη εἰς τὸν μῆνα δαπανᾶται. καὶ ὅταν ἔρια εἰσενεχθῇ σοι, ἐπιμελητέον ὅπως οἷς δεῖ ἱμάτια γίγνηται. καὶ γε ξηρὸς σῖτος ὅπως καλῶς ἐδώδιμος γίγνηται ἐπιμελητέον.

[37] ἓν μέντοι τῶν σοὶ προσηκόντων, ἔφην ἐγώ, ἐπιμελημάτων ἴσως ἀχαριστότερον δόξει εἶναι, ὅτι, ὃς ἂν κάμνῃ τῶν οἰκετῶν, τούτων σοι ἐπιμελητέον πάντων ὅπως θεραπεύηται. νὴ Δί᾽, ἔφη γυνή, ἐπιχαριτώτατον μὲν οὖν, ἂν μέλλωσί γε οἱ καλῶς θεραπευθέντες χάριν εἴσεσθαι καὶ εὐνούστεροι πρόσθεν ἔσεσθαι.

[38] καὶ ἐγώ, ἔφη Ἰσχόμαχος, ἀγασθεὶς αὐτῆς τὴν ἀπόκρισιν εἶπον: ἆρά γε, γύναι, διὰ τοιαύτας τινὰς προνοίας καὶ τῆς ἐν τῷ σμήνει ἡγεμόνος αἱ μέλιτται οὕτω διατίθενται πρὸς αὐτήν, ὥστε, ὅταν ἐκείνη ἐκλίπῃ, οὐδεμία οἴεται τῶν μελιττῶν ἀπολειπτέον εἶναι, ἀλλ᾽ ἕπονται πᾶσαι;

[39] καὶ γυνή μοι ἀπεκρίνατο: θαυμάζοιμ᾽ ἄν, ἔφη, εἰ μὴ πρὸς σὲ μᾶλλον τείνοι τὰ τοῦ ἡγεμόνος ἔργα πρὸς ἐμέ. γὰρ ἐμὴ φυλακὴ τῶν ἔνδον καὶ διανομὴ γελοία τις ἄν, οἶμαι, φαίνοιτο, εἰ μὴ σύγε ἐπιμελοῖο ὅπως ἔξωθέν τι εἰσφέροιτο.

[40] γελοία δ᾽ αὖ, ἔφην ἐγώ, ἐμὴ εἰσφορὰ φαίνοιτ᾽ ἄν, εἰ μὴ εἴη ὅστις τὰ εἰσενεχθέντα σῴζοι. οὐχ ὁρᾷς, ἔφην ἐγώ, οἱ εἰς τὸν τετρημένον πίθον ἀντλεῖν λεγόμενοι ὡς οἰκτίρονται, ὅτι μάτην πονεῖν δοκοῦσι; νὴ Δί᾽, ἔφη γυνή, καὶ γὰρ τλήμονές εἰσιν, εἰ τοῦτό γε ποιοῦσιν.

[41] ἄλλαι δέ τοι, ἔφην ἐγώ, ἴδιαι ἐπιμέλειαι, γύναι, ἡδεῖαί σοι γίγνονται, ὁπόταν ἀνεπιστήμονα ταλασίας λαβοῦσα ἐπιστήμονα ποιήσῃς καὶ διπλασίου σοι ἀξία γένηται, καὶ ὁπόταν ἀνεπιστήμονα ταμιείας καὶ διακονίας παραλαβοῦσα ἐπιστήμονα καὶ πιστὴν καὶ διακονικὴν ποιησαμένη παντὸς ἀξίαν ἔχῃς, καὶ ὁπόταν τοὺς μὲν σώφρονάς τε καὶ ὠφελίμους τῷ σῷ οἴκῳ ἐξῇ σοι εὖ ποιῆσαι, ἐὰν δέ τις πονηρὸς φαίνηται, ἐξῇ σοι κολάσαι:

[42] τὸ δὲ πάντων ἥδιστον, ἐὰν βελτίων ἐμοῦ φανῇς, καὶ ἐμὲ σὸν θεράποντα ποιήσῃ, καὶ μὴ δέῃ σε φοβεῖσθαι μὴ προϊούσης τῆς ἡλικίας ἀτιμοτέρα ἐν τῷ οἴκῳ γένῃ, ἀλλὰ πιστεύῃς ὅτι πρεσβυτέρα γιγνομένη ὅσῳ ἂν καὶ ἐμοὶ κοινωνὸς καὶ παισὶν οἴκου φύλαξ ἀμείνων γίγνῃ, τοσούτῳ καὶ τιμιωτέρα ἐν τῷ οἴκῳ ἔσει.

[43] τὰ γὰρ καλά τε κἀγαθά, ἐγὼ ἔφην, οὐ διὰ τὰς ὡραιότητας, ἀλλὰ διὰ τὰς ἀρετὰς εἰς τὸν βίον τοῖς ἀνθρώποις ἐπαύξεται. τοιαῦτα μέν, Σώκρατες, δοκῶ μεμνῆσθαι αὐτῇ τὰ πρῶτα διαλεχθείς.

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s