Aristófanes. Asambleístas 588-629

Aristófanes  (Ἀριστοφάνης – 444 a.C. – 385 a.C.)

  • Asambleístas. 588-629  (Perseus)  Las mujeres atenienses, lideradas por Praxágora imponen un régimen comunista en Atenas. Blépiro, marido de Praxágora, expone sus dudas.

Πραξάγορα.- μή νυν πρότερον μηδεὶς ὑμῶν ἀντείπῃ μηδ᾽ ὑποκρούσῃ,
πρὶν ἐπίστασθαι τὴν ἐπίνοιαν καὶ τοῦ φράζοντος ἀκοῦσαι.
590 κοινωνεῖν γὰρ πάντας φήσω χρῆναι πάντων μετέχοντας
κἀκ ταὐτοῦ ζῆν, καὶ μὴ τὸν μὲν πλουτεῖν, τὸν δ᾽ ἄθλιον εἶναι,
μηδὲ γεωργεῖν τὸν μὲν πολλήν, τῷ δ᾽ εἶναι μηδὲ ταφῆναι,
μηδ᾽ ἀνδραπόδοις τὸν μὲν χρῆσθαι πολλοῖς, τὸν δ᾽ οὐδ᾽ ἀκολούθῳ:
ἀλλ᾽ ἕνα ποιῶ κοινὸν πᾶσιν βίοτον καὶ τοῦτον ὅμοιον.

Praxágora.-  Ahora que ninguno de vosotros me contradiga ni interrumpa, antes de conocer mi plan y escuchar al que habla. Diré que es necesario que todos, participando de todo, compartan y vivan de lo mismo, y no que uno sea rico pero otro esté necesitado, ni que uno cultive mucha tierra y otro no tenga ni para ser enterrado, ni que uno se sirva de muchos esclavos y otro(no se sirva) ni de un ayudante; sino que impongo una sola forma común de vida para todos, y esa forma de vida igual (para todos).

595 Βλέπυρος.- πῶς οὖν ἔσται κοινὸς ἅπασιν;

Blépiro.- ¿Y cómo será común para todos?

Πραξάγορα.- κατέδει πέλεθον πρότερός μου.

Praxágora.- Comerás estiércol antes que yo.

Βλέπυρος.- καὶ τῶν πελέθων κοινωνοῦμεν;

Blépiro.- ¿También compartiremos el estiércol?

Πραξάγορα.- μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ ἔφθης μ᾽ ὑποκρούσας.
τοῦτο γὰρ ἤμελλον ἐγὼ λέξειν: τὴν γῆν πρώτιστα ποιήσω
κοινὴν πάντων καὶ τἀργύριον καὶ τἄλλ᾽ ὁπόσ᾽ ἐστὶν ἑκάστῳ.
εἶτ᾽ ἀπὸ τούτων κοινῶν ὄντων ἡμεῖς βοσκήσομεν ὑμᾶς
600 ταμιευόμεναι καὶ φειδόμεναι καὶ τὴν γνώμην προσέχουσαι.

Praxágora.- Por Zeus, te has adelantado interrumpiéndome. Pues eso lo iba a decir yo: la tierra lo primero la haré común de todos, y el dinero, y lo demás cuanto tenga cada uno. Luego a partir de esas cosas que serán comunes, nosotras os alimentaremos, repartiendo, ahorrando y aplicando el sentido común.

Βλέπυρος.- πῶς οὖν ὅστις μὴ κέκτηται γῆν ἡμῶν, ἀργύριον δὲ
καὶ Δαρεικοὺς ἀφανῆ πλοῦτον;

Blépiro.- ¿Entonces, cómo (lo hará) quien de entre nosotros no posee tierra, pero sí plata y oro persa, riqueza invisible?

Πραξάγορα.-  τοῦτ᾽ ἐς τὸ μέσον καταθήσει.
καὶ μὴ καταθεὶς ψευδορκήσει.

Praxágora.- Eso lo depositará en medio. Y si no lo deposita cometerá perjurio.

Βλέπυρος.- κἀκτήσατο γὰρ διὰ τοῦτο.

Blépiro.- Pues lo obtuvo gracias a eso

Πραξάγορα.- ἀλλ᾽ οὐδέν τοι χρήσιμον ἔσται πάντως αὐτῷ.

Praxágora.- Pero nada, en absoluto, le será útil.

Βλέπυρος.- κατὰ δὴ τί;

Blépiro.- ¿Según qué?

605 Πραξάγορα.- οὐδεὶς οὐδὲν πενίᾳ δράσει: πάντα γὰρ ἕξουσιν ἅπαντες,
ἄρτους τεμάχη μάζας χλαίνας οἶνον στεφάνους ἐρεβίνθους.
ὥστε τί κέρδος μὴ καταθεῖναι; σὺ γὰρ ἐξευρὼν ἀπόδειξον.

Praxágora.- Nadie hará nada por pobreza; pues todo lo tendrán todos: panes, salazones de pescado, pasteles, mantos, vino, coronas, garbanzos. De modo que, ¿qué beneficio (sería) no depositarlo? Si tú lo encuentras, muéstralo.

Βλέπυρος.- οὔκουν καὶ νῦν οὗτοι μᾶλλον κλέπτουσ᾽ οἷς ταῦτα πάρεστιν;

Blépiro.- ¿No es cierto que ahora esos roban más, quienes tienen esas riquezas?

Πραξάγορα.- πρότερόν γ᾽ ὦταῖρ᾽ ὅτε τοῖσι νόμοις διεχρώμεθα τοῖς προτέροισιν:
610 νῦν δ᾽ ἔσται γὰρ βίος ἐκ κοινοῦ, τί τὸ κέρδος μὴ καταθεῖναι;

Praxágora.- Antes tal vez, compañero, cuando nos servíamos de esas leyes, las antiguas; pero ahora habrá una vida a partir de lo común; ¿cuál (es) el beneficio de no depositarlo?

Βλέπυρος.- ἢν μείρακ᾽ ἰδὼν ἐπιθυμήσῃ καὶ βούληται σκαλαθῦραι,
ἕξει τούτων ἀφελὼν δοῦναι, τῶν ἐκ κοινοῦ δὲ μεθέξει
ξυγκαταδαρθών.

Blépiro.- En el caso de que (un hombre) al ver una jovencita la desee y quiera horadarla, podrá, sacando de aquello, obsequiarla, y así participará de los bienes comunes al dormir con ella.

Πραξάγορα.-  ἀλλ᾽ ἐξέσται προῖκ᾽ αὐτῷ ξυγκαταδαρθεῖν.
καὶ ταύτας γὰρ κοινὰς ποιῶ τοῖς ἀνδράσι συγκατακεῖσθαι
615 καὶ παιδοποιεῖν τῷ βουλομένῳ.

Praxágora.- Pero si le será posible gratis, dormir con ella. También a ellas las hago comunes a los hombres para acostarse con ellas y hacerles un hijo para quien lo quiera.

Βλέπυρος.- πῶς οὖν οὐ πάντες ἴασιν
ἐπὶ τὴν ὡραιοτάτην αὐτῶν καὶ ζητήσουσιν ἐρείδειν;

Blépiro.- Entonces, ¿cómo no irán todas a la más bella de ellas y buscarán quedársela?

Πραξάγορα.- αἱ φαυλότεραι καὶ σιμότεραι παρὰ τὰς σεμνὰς καθεδοῦνται:
κᾆτ᾽ ἢν ταύτης ἐπιθυμήσῃ, τὴν αἰσχρὰν πρῶθ᾽ ὑποκρούσει.

Praxágora.- Las más normalitas y de nariz chata se sentarán junto a las adorables; y entonces, si (un hombre) siente deseos de ella, primero sacudirá a la fea.

Βλέπυρος.- καὶ πῶς ἡμᾶς τοὺς πρεσβύτας, ἢν ταῖς αἰσχραῖσι συνῶμεν,
620 οὐκ ἐπιλείψει τὸ πέος πρότερον πρὶν ἐκεῖσ᾽ οἷ φῂς ἀφικέσθαι;

Blépiro.- ¿Y cómo a nosotros los de más edad, si estamos con las feas, no nos fallará el pene primero, antes de llegar allí donde dices?

Πραξάγορα.- οὐχὶ μαχοῦνται: περὶ σοῦ θάρρει: μὴ δείσῃς: οὐχὶ μαχοῦνται.

Praxágora.- No pelearán; por ti, ten confianza, no temas; no pelearán

Βλέπυρος.- περὶ τοῦ;

Blépiro.- ¿en relación con qué (no pelearán)?

Πραξάγορα.- τοῦ μὴ ξυγκαταδαρθεῖν. καὶ σοὶ τοιοῦτον ὑπάρχει.

Praxágora.- Por no dormir acompañadas; y para ti algo así es suficiente.

Βλέπυρος.- τὸ μὲν ὑμέτερον γνώμην τιν᾽ ἔχει: προβεβούλευται γάρ, ὅπως ἂν
μηδεμιᾶς τρύπημα κενόν: τὸ δὲ τῶν ἀνδρῶν τί ποιήσει;
625 φεύξονται γὰρ τοὺς αἰσχίους, ἐπὶ τοὺς δὲ καλοὺς βαδιοῦνται.

Blépiro.- En lo vuestro tiene un cierto sentido; pues se ha legislado de modo que el agujero de ninguna esté vacío; pero lo de los hombres, ¿qué pasará? (ellas) rehuirán a los más feos, y se irán a los guapos.

Πραξάγορα.- ἀλλὰ φυλάξουσ᾽ οἱ φαυλότεροι τοὺς καλλίους ἀπιόντας
ἀπὸ τοῦ δείπνου καὶ τηρήσουσ᾽ ἐπὶ τοῖσιν δημοσίοισιν:
κοὐκ ἐξέσται παρὰ τοῖσι καλοῖς καὶ τοῖς μεγάλοις καταδαρθεῖν
ταῖσι γυναιξὶ πρὶν ἂν τοῖς αἰσχροῖς καὶ τοῖς μικροῖς χαρίσωνται.

Praxágora. Pero vigilarán los más normalitos a los más guapos cuando se retiren de la cena y estarán pendientes de ellos en los lugares públicos; y no será posible para las mujeres dormir con los guapos y los altos, antes de complacer a los feos y a los bajitos.

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s