Aristófanes. Lisístrata 93-144

El teatro griego: tragedia y comedia

Aristófanes  (Ἀριστοφάνης – 444 a.C. – 385 a.C.)

Lisístrata. 93-144 (Perseus). Lisístrata explica a las mujeres convocadas su plan para acabar con la guerra

Lampito habla en dialecto dorio

Λαμπιτώ.- τίς δ᾽ αὖ ξυναλίαξε τόνδε τὸν στόλον
τὸν τᾶν γυναικῶν;

Lampito.- Pero en fin, ¿quién ha reunido este ejército de mujeres?

Λυσιστράτη.- ἥδ᾽ ἐγώ.

Lisístrata.- Aquí, yo.

Λαμπιτώ.- μύσιδδέ τοι
95  τι λῇς ποθ᾽ ἁμέ.

Lampito.- Dinos entonces lo que tienes pensado.

Καλονίκη.- νὴ Δί᾽ φίλη γύναι,
λέγε δῆτα τὸ σπουδαῖον τι τοῦτ᾽ ἐστί σοι.

Calónica.- Sí, por Zeus, querida mujer, di ya eso que tienes, lo importante.

Λυσιστράτη.- λέγοιμ ἂν ἤδη. πρὶν λέγειν δ᾽, ὑμᾶς τοδὶ
ἐπερήσομαί τι μικρόν.

Lisístrata.- Lo podría decir ya. Pero antes de decirlo, os pregundaré lo siguiente, un pequeño (detalle).

Καλονίκη.-  τι βούλει γε σύ.

Calónica.- Lo que quieras tú.

Λυσιστράτη.- τοὺς πατέρας οὐ ποθεῖτε τοὺς τῶν παιδίων
100  ἐπὶ στρατιᾶς ἀπόντας; εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι
πάσαισιν ὑμῖν ἐστιν ἀποδημῶν ἀνήρ.

Lisístrata.-  ¿No añoráis a los padres, los de vuestros hijos, que están ausentes en campaña? pues bien sé que para todas vosotras hay un hombre que está lejos de su casa.

Καλονίκη.-  γοῦν ἐμὸς ἀνὴρ πέντε μῆνας τάλαν
ἄπεστιν ἐπὶ Θρᾴκης φυλάττων Εὐκράτη.

Calónica.-Mi hombre al menos cinco meses, ¡ay pobre!, lleva ausente en Tracia, vigilando a Eucrates.

Μυρρίνη.-  δ᾽ ἐμός γε τελέους ἑπτὰ μῆνας ἐν Πύλῳ.

Mirrina.- Y el mío siete meses completos en Pilos.

105  Λαμπιτώ.-  δ᾽ ἐμός γα καἴ κ᾽ ἐκ τᾶς ταγᾶς ἔλσῃ ποκά,
πορπακισάμενος φροῦδος ἀμπτάμενος ἔβα.

Lampito.- Pues el mío, incluso si se ha recogido desde el frente alguna vez, agarrando el escudo πορπακισάμενος, visto y no visto φροῦδος, volando ἀμπτάμενος se volvió ἔβα.

Λυσιστράτη.- ἀλλ᾽ οὐδὲ μοιχοῦ καταλέλειπται φεψάλυξ.
ἐξ οὗ γὰρ ἡμᾶς προὔδοσαν Μιλήσιοι,
οὐκ εἶδον οὐδ᾽ ὄλισβον ὀκτωδάκτυλον,
110  ὃς ἦν ἂν ἡμῖν σκυτίνηπικουρία.
ἐθέλοιτ᾽ ἂν οὖν, εἰ μηχανὴν εὕροιμ᾽ ἐγώ,
μετ᾽ ἐμοῦ καταλῦσαι τὸν πόλεμον;

Lisístrata.- Pero además, de amante(s), no queda ni  chispa. Pues desde que nos traicionaron los milesios, no he visto ni un pene de piel de ocho dedos, que fuese  para nosotras una ayuda de cuero. ¿Querríais entonces, si yo encontrase un medio, acabar a mi lado esta guerra?

Καλονίκη.- νὴ τὼ θεώ:
ἔγωγ᾽ ἂν οὖν κἂν εἴ με χρείη τοὔγκυκλον
τουτὶ καταθεῖσαν ἐκπιεῖν αὐθημερόν.

Calónica.- Sí, por las dos diosas: yo incluso aunque fuese preciso, quitándome este manto, beber(melo) inmediatamente.

115  Μυρρίνη.- ἐγὼ δέ γ᾽ ἂν κἂν ὡσπερεὶ ψῆτταν δοκῶ
δοῦναι ἂν ἐμαυτῆς παρατεμοῦσα θἤμισυ.

Mirrina.- Pues yo, incluso si pareciese una platija, daría, cortándome un lado, la mitad de mí misma.

platija

Λαμπιτώ.- ἐγὼ δὲ καί κα ποττὸ Ταΰγετόν γ᾽ ἄνω
ἔλσοιμ᾽ ὅπᾳ μέλλοιμί γ᾽ εἰράναν ἰδεῖν.

Lampito.- Y yo incluso subiría al Taigeto, hasta arriba, si de esta manera voy a ver la paz.

Λυσιστράτη.- λέγοιμ᾽ ἄν: οὐ δεῖ γὰρ κεκρύφθαι τὸν λόγον.
120  ἡμῖν γὰρ γυναῖκες, εἴπερ μέλλομεν
ἀναγκάσειν τοὺς ἄνδρας εἰρήνην ἄγειν,
ἀφεκτέ᾽ ἐστὶ

Lisístrata.- Hablaré: pues no es necesario que la propuesta siga oculta. Para nosotras, oh mujeres, si realmente vamos a obligar a los hombres a hacer la paz, es necesaro abstenernos…

Καλονίκη.- τοῦ; φράσον.

Calonice.- ¿De qué? Habla

Λυσιστράτη.- ποιήσετ᾽ οὖν;

Lisístrata.- ¿Lo haréis, seguro?

Καλονίκη.- ποιήσομεν, κἂν ἀποθανεῖν ἡμᾶς δέῃ.

Calonice.- Lo haremos, aunque sea necesario que nosotras muramos.

Λυσιστράτη.- ἀφεκτέα τοίνυν ἐστὶν ἡμῖν τοῦ πέους.
125 τί μοι μεταστρέφεσθε; ποῖ βαδίζετε;
αὗται τί μοιμυᾶτε κἀνανεύετε;
τί χρὼς τέτραπται; τί δάκρυον κατείβεται;
ποιήσετ᾽ οὐ ποιήσετ᾽; τί μέλλετε;

Lisístrata.- De acuerdo: por nuestra parte hay que abstenerse del pene. ¿Por qué me dais la espalda? ¿dónde vais? vosotras, ¿por qué apretáis los labios y echáis atrás la cabeza? ¿por qué (os) cambia el color de la piel? ¿por qué caen las lágrimas? ¿(lo) haréis o no (lo) haréis? ¿ o qué estáis dispuestas a hacer?

Καλονίκη.- οὐκ ἂν ποιήσαιμ᾽, ἀλλ᾽ πόλεμος ἑρπέτω.

Calonice.- Yo no podría hacerlo: que siga la guerra

130 Μυρρίνη.- μὰ Δί᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ γάρ, ἀλλ᾽ πόλεμος ἑρπέτω.

Mirrina.- Por Zeus, ni yo: que siga la guerra

Λυσιστράτη.- ταυτὶ σὺ λέγεις ψῆττα; καὶ μὴν ἄρτι γε
ἔφησθα σαυτῆς κἂν παρατεμεῖν θἤμισυ.

Lisístrata.- ¿Eso dices tú, oh platija? Pues hace un momento bien decías que cortarías la mitad de ti misma.

Καλονίκη.- ἄλλ᾽ ἄλλ᾽ τι βούλει: κἄν με χρῇ διὰ τοῦ πυρὸς
ἐθέλω βαδίζειν: τοῦτο μᾶλλον τοῦ πέους.
135  οὐδὲν γὰρ οἷον φίλη Λυσιστράτη.

Calonice.- Pero, pero… lo que quieras; si es necesario quiero caminar a través de fuego: eso antes que el pene. Es que no hay nada igual, oh querida Lisístrata.

Λυσιστράτη.- τί δαὶ σύ;

Lisístrata.- ¿Y tú qué?

Ἄλλη.- κἀγὼ βούλομαι διὰ τοῦ πυρός.

Otra: también yo prefiero a través del fuego.

Λυσιστράτη.-  παγκατάπυγον θἠμέτερον ἅπαν γένος,
οὐκ ἐτὸς ἀφ᾽ ἡμῶν εἰσιν αἱ τραγῳδίαι.
οὐδὲν γάρ ἐσμεν πλὴν Ποσειδῶν καὶ σκάφη.
140  ἀλλ᾽ φίλη Λάκαινα, σὺ γὰρ ἐὰν γένῃ
μόνη μετ᾽ ἐμοῦ, τὸ πρᾶγμ᾽ ἀνασωσαίμεσθ᾽ ἔτ᾽ ἄν,
ξυμψήφισαί μοι.

Lisístrata.- ¡Oh todo lujuria todo nuestro sexo, ! No sin razón son sobre nosotras las tragedias. Pues nada somos sino Poseidón y barca. Pero, oh querida laconia, siempre que tú llegues a estar, tú sola, a mi lado, aún podríamos salvar la situación: ¡vota conmigo!

Λαμπιτώ.- χαλεπὰ μὲν ναὶ τὼ σιὼ
γυναῖκάς ἐσθ᾽ ὑπνῶν ἄνευ ψωλᾶς μόνας.
ὅμως γα μάν: δεῖ τᾶς γὰρ εἰράνας μάλ᾽ αὖ.

Lampito.- Es duro, por las dos diosas, que las mujeres duerman solas sin un pene erecto. Sin embargo, sea: pues ante todo hay necesidad de paz.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s