Isócrates, Antídosis 253-257

Isócrates (Ἰσοκράτης, 436 a. C. – 338 a. C.)

Isócrates, Antídosis XV, 253 (Perseus) Sobre el poder de la palabra

[253οὐκοῦν χρὴ καὶ περὶ τῶν λόγων τὴν αὐτὴν ἔχειν διάνοιαν ἥν περ καὶ περὶ τῶν ἄλλων, καὶ μὴ περὶ τῶν ὁμοίων τἀναντία γιγνώσκειν, μηδὲ πρὸς τοιοῦτο πρᾶγμα δυσμενῶς φαίνεσθαι διακειμένους, πάντων τῶν ἐνόντων ἐν τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει πλείστων ἀγαθῶν αἴτιόν ἐστι.

En verdad es necesario tener acerca de las palabras el mismo pensamiento que acerca de las otras cosas, y no, acerca de cosas semejantes, reconocer cosas contrarias, ni, teniendo prejuicios διακειμένους mostrarse de forma hostil respecto de un hecho tal, el cual, de todas las cosas presentes en la naturaleza de los hombres, es causa de la mayor parte de los bienes. 

τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις οἷς ἔχομεν, περ ἤδη καὶ πρότερον εἶπον, οὐδὲν τῶν ἄλλων ζώων διαφέρομεν, ἀλλὰ πολλῶν καὶ τῷ τάχει καὶ τῇ ῥώμῃ καὶ ταῖς ἄλλαις εὐπορίαις καταδεέστεροι τυγχάνομεν ὄντες:

Pues en las otras cosas / los otros rasgos que tenemos, lo que ya dije antes, en nada diferimos de los otros seres vivos, sino que, en velocidad, en fuerza y en otras habilidades, resultamos ser πολλῶν καταδεέστεροι más incapaces que la mayoría.

[254] ἐγγενομένου δ᾽ ἡμῖν τοῦ πείθειν ἀλλήλους καὶ δηλοῦν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν ἂν βουληθῶμεν, οὐ μόνον τοῦ θηριωδῶς ζῆν ἀπηλλάγημεν, ἀλλὰ καὶ συνελθόντες πόλεις ᾠκίσαμεν καὶ νόμους ἐθέμεθα καὶ τέχνας εὕρομεν, καὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ δι᾽ ἡμῶν μεμηχανημένα λόγος ἡμῖν ἐστιν συγκατασκευάσας.

Siendo innato en nosotros el persuadirnos mutuamente y el explicitar para nosotros mismos (aquello) acerca de lo que deliberamos, no solo nos apartamos del vivir a la manera de las fieras, sino que agrupándonos habitamos ciudades y establecimos leyes y descubrimoos técnicas, y, casi todas las cosas maquinadas por nosotros, la palabra es lo que nos las ha procurado.

[255] οὗτος γὰρ περὶ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν καλῶν καὶ τῶν αἰσχρῶν ἐνομοθέτησεν, ὧν μὴ διαταχθέντων οὐκ ἂν οἷοί τ᾽ ἦμεν οἰκεῖν μετ᾽ ἀλλήλων. τούτῳ καὶ τοὺς κακοὺς ἐξελέγχομεν καὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἐγκωμιάζομεν. διὰ τούτου τοὺς τ᾽ ἀνοήτους παιδεύομεν καὶ τοὺς φρονίμους δοκιμάζομεν: τὸ γὰρ λέγειν ὡς δεῖ τοῦ φρονεῖν εὖ μέγιστον σημεῖον ποιούμεθα, καὶ λόγος ἀληθὴς καὶ νόμιμος καὶ δίκαιος ψυχῆς ἀγαθῆς καὶ πιστῆς εἴδωλόν ἐστι.

Pues ella estableció normas acerca de las cosas justas y las injustas, las bellas y las vergonzosas; no estando determinadas estas cosas, no seríamos capaces de habitar en compañia de los demás. Con la palabra reprendemos a los malvados y elogiamos a los buenos. Mediante ella educamos a los incultos y ponemos a prueba a los sensatos. pues el hablar como se debe (lo) hacemos / convertimos en el mayor signo del pensar bien, y la palabra verdadera, acorde a la ley y justa es reflejo de un alma buena y fiable.

[256] μετὰ τούτου καὶ περὶ τῶν ἀμφισβητησίμων ἀγωνιζόμεθα καὶ περὶ τῶν ἀγνοουμένων σκοπούμεθα: ταῖς γὰρ πίστεσιν, αἷς τοὺς ἄλλους λέγοντες πείθομεν, ταῖς αὐταῖς ταύταις βουλευόμενοι χρώμεθα, καὶ ῥητορικοὺς μὲν καλοῦμεν τοὺς ἐν τῷ πλήθει λέγειν δυναμένους, εὐβούλους δὲ νομίζομεν οἵτινες ἂν αὐτοὶ πρὸς αὑτοὺς ἄριστα περὶ τῶν πραγμάτων διαλεχθῶσιν.

Con ella discutimos sobre las cosas dudosas y examinamos las no conocidas. Con las certezas, con las que hablando persuadimos a los demás, sirviéndonos de esas mismas (certezas) deliberamos (deliberando con esas mismas certezas nos servimos), y llamamos oradores a los que pueden hablar en público, y consideramos buenos consejeros (a aquellos) quienes mejor han meditado (consigo mismo) acerca de los asuntos.

[257] εἰ δὲ δεῖ συλλήβδην περὶ τῆς δυνάμεως ταύτης εἰπεῖν, οὐδὲν τῶν φρονίμως πραττομένων εὑρήσομεν ἀλόγως γιγνόμενον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔργων καὶ τῶν διανοημάτων ἁπάντων ἡγεμόνα λόγον ὄντα, καὶ μάλιστα χρωμένους αὐτῷ τοὺς πλεῖστον νοῦν ἔχοντας.

Si hay que hablar, en conjunto, de esta fuerza, no descubriremos ninguna de las cosas que se hacen sensatamente, sucediendo al margen de la palabra, sino (que descubriremos) la palabra siendo guía de todos los actos y los pensamientos, y a los que tienen más inteligencia sirviéndose sobre todo de ella.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s