Luciano, Diálogos marinos II «Poseidón y el Cíclope»

Luciano de Samosata

Antología de textos griegos: Luciano

Texto (Perseus) y traducción literal:

Κύκλωψ  πάτερ, οἷα πέπονθα ὑπὸ τοῦ καταράτου ξένου, ὃς μεθύσας ἐξετύφλωσέ με κοιμωμένῳ ἐπιχειρήσας.

πάτερ, Oh padre, οἷα qué cosas / qué males πέπονθα  he sufrido  ὑπὸ τοῦ καταράτου ξένου,  por el maldito extranjero, ὃς  que / quien / el cual  μεθύσας  με emborrachándome  ἐξετύφλωσέ me cegó ἐπιχειρήσας atacándo(me) (a mí) κοιμωμένῳ dormido ( que dormía / mientras dormía).

Ποσειδῶν. Τίς δὲ ἦν ταῦτα τολμήσας  Πολύφημε;

Τίς Y quién ἦν era ταῦτα τολμήσας, el que osó esas cosas/ se atrevió a eso, Πολύφημε Polifemo?

Κύκλωψ Τὸ μὲν πρῶτον Οὖτιν αὑτὸν ἀπεκάλει, ἐπεὶ δὲ διέφυγε καὶ ἔξω ἦν βέλους, Ὀδυσσεὺς ὀνομάζεσθαι ἔφη.

Τὸ  πρῶτον  Al principio ἀπεκάλει  se llamaba αὑτὸν  a sí mismo Οὖτιν «Nadie«; δὲ pero ἐπεὶ  cuando διέφυγε  huyó καὶ ἦν  y estaba ἔξω βέλους fuera de mi alcance,más literal: «fuera / lejos de armas arrojazadizas» –  ἔφη decía ὀνομάζεσθαι llamarse  Ὀδυσσεὺς «Odiseo«

cyclop_baur14

Ποσειδῶν. Οἶδα ὃν λέγεις, τὸν Ἰθακήσιον: ἐξ Ἰλίου δ̓ ἀνέπλει. ἀλλὰ πῶς ταῦτα ἔπραξεν οὐδὲ πάνυ εὐθαρσὴς ὤν

Οἶδα ὃν quien λέγεις  dices , τὸν Ἰθακήσιον  el itecense / de Ítaca: ἐξ Ἰλίου δ̓ ἀνέπλει navegaba desde Ilión / Troya.  ἀλλὰ πῶς ταῦτα ἔπραξεν. Pero ¿cómo hizo eso οὐδὲ πάνυ εὐθαρσὴς ὤν no siendo / si no es nada valiente?

Κύκλωψ. Κατέλαβον ἐν τῷ ἄντρῳ ἀπὸ τῆς νομῆς ἀναστρέψας πολλούς τινας, ἐπιβουλεύοντας δῆλον ὅτι τοῖς ποιμνίοις: ἐπεὶ γὰρ ἐπέθηκα τῇ θύρᾳ τὸ πῶμαπέτρα δέ ἐστι παμμεγέθηςκαὶ τὸ πῦρ ἀνέκαυσα ἐναυσάμενος ἔφερον δένδρον ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἐφάνησαν ἀποκρύπτειν αὑτοὺς πειρώμενοι: ἐγὼ δὲ συλλαβών τινας αὐτῶν, ὥσπερ εἰκὸς ἦν, κατέφαγον λῃστάς γε ὄντας. ἐνταῦθα πανουργότατος ἐκεῖνος, εἴτε Οὖτις εἴτε Ὀδυσσεὺς ἦν, δίδωσί μοι πιεῖν φάρμακόν τι ἐγχέας, ἡδὺ μὲν καὶ εὔοσμον, ἐπιβουλότατον δὲ καὶ ταραχωδέστατον: ἅπαντα γὰρ εὐθὺς ἐδόκει μοι περιφέρεσθαι πιόντι καὶ τὸ σπήλαιον αὐτὸ ἀνεστρέφετο καὶ οὐκέτι ὅλως ἐν ἐμαυτοῦ ἤμην, τέλος δὲ ἐς ὕπνον κατεσπάσθην. δὲ ἀποξύνας τὸν μοχλὸν καὶ πυρώσας γε προσέτι ἐτύφλωσέ με καθεύδοντα, καὶ ἀπ̓ ἐκείνου τυφλός εἰμί σοι, Πόσειδον.

Κύκλωψ Κατέλαβον Capturé ἐν τῷ ἄντρῳ en la cueva ἀπὸ τῆς νομῆς ἀναστρέψας volviendo / al volver del pastoreo,  πολλούς τινας a muchos hombres, ἐπιβουλεύοντας tramando /planeando malas ideas δῆλον ὅτι -era evidente- τοῖς ποιμνίοις contra los rebaños: ἐπεὶ γὰρ ἐπέθηκα τῇ θύρᾳ τὸ πῶμα pues cuando puse en la entrada la tapa — πέτρα δέ ἐστι παμμεγέθης es una piedra enorme καὶ τὸ πῦρ ἀνέκαυσα y encendí el fuego ἐναυσάμενος prendiendo ἔφερον δένδρον el árbol que traía ἀπὸ τοῦ ὄρους desde la montaña, ἐφάνησαν se hicieron visibles ἀποκρύπτειν αὑτοὺς πειρώμενοι intentando ocultarse: ἐγὼ δὲ συλλαβών τινας αὐτῶν yo, agarrando a algunos de ellos, ὥσπερ εἰκὸς ἦν como era natural, κατέφαγον λῃστάς γε ὄντας (los) devoré, siendo /al ser / ya que eran ladrones.

800px-Villa_Del_Casale_Vestibolo_Di_Polifemo_room_44.jpg

ἐνταῦθα πανουργότατος ἐκεῖνος Entonces aquel bribón / malvado, εἴτε Οὖτις εἴτε Ὀδυσσεὺς ἦν sea Nadie o sea Odiseo, δίδωσί μοι πιεῖν me ofrece para beber  φάρμακόν τι ἐγχέας un brebaje, escanciándolo /vertiéndolo en un recipiente, ἡδὺ μὲν καὶ εὔοσμον, dulce y aromático ἐπιβουλότατον δὲ καὶ ταραχωδέστατον pero traicionero y perturbador: ἅπαντα γὰρ εὐθὺς ἐδόκει μοι περιφέρεσθαι πιόντι todo me parecía enseguida dar vueltas en torno a mí, al beber καὶ τὸ σπήλαιον αὐτὸ y la mismísima cueva ἀνεστρέφετο giraba καὶ οὐκέτι ὅλως ἐν ἐμαυτοῦ ἤμην y yo ya no estaba en mí, τέλος δὲ ἐς ὕπνον κατεσπάσθην y finalmente me vi sumido en el sueño. δὲ ἀποξύνας τὸν μοχλὸν Él, afilando una estaca καὶ πυρώσας γε προσέτι e incendiándola además ἐτύφλωσέ με καθεύδοντα me cegó durmiendo / mientras dormía, καὶ ἀπ̓ ἐκείνου y desde aquello τυφλός εἰμί σοι (dativo ético) me tienes ciego, Πόσειδον, oh Poseidón.

421099_3398662608417_1325318326_3288858_1815166614_n

Ποσειδῶν.  Ὡς βαθὺν ἐκοιμήθης, τέκνον, ὃς οὐκ ἐξέθορες μεταξὺ τυφλούμενος. δ̓ οὖν Ὀδυσσεὺς πῶς διέφυγεν; οὐ γὰρ ἂν εὖ οἶδ̓ ὅτι ἠδυνήθη ἀποκινῆσαι τὴν πέτραν ἀπὸ τῆς θύρας.

 Ὡς βαθὺν ἐκοιμήθης Qué profundamente te dormiste, τέκνον hijo, ὃς οὐκ ἐξέθορες tú que no saltaste al momento  μεταξὺ τυφλούμενος  al ser cegado. δ̓ οὖν y entonces Odiseo Ὀδυσσεὺς  πῶς διέφυγεν ¿cómo huyó?; οὐ γὰρ ἂν εὖ οἶδ̓ ὅτι ἠδυνήθη pues sé bien que no podría ἀποκινῆσαι τὴν πέτραν ἀπὸ τῆς θύρας remover de la puerta la piedra.

Κύκλωψ Ἀλλ̓ ἐγὼ ἀφεῖλον, ὡς μᾶλλον αὐτὸν λάβοιμι ἐξιόντα, καὶ καθίσας παρὰ τὴν θύραν ἐθήρων τὰς χεῖρας ἐκπετάσας , μόνα παρεὶς τὰ πρόβατα ἐς τὴν νομήν, ἐντειλάμενος τῷ κριῷ  ὁπόσα ἐχρῆν πράττειν αὐτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ por mí.

Κύκλωψ Ἀλλ̓ ἐγὼ ἀφεῖλον, yo (la) retiré, ὡς μᾶλλον αὐτὸν λάβοιμι ἐξιόντα  para poderlo coger mejor al salir, καὶ καθίσας παρὰ τὴν θύραν y sentándome junto a la puerta ἐθήρων cazaba / intentaba cazar(los) τὰς χεῖρας ἐκπετάσας extendiendo las manos, μόνα παρεὶς τὰ πρόβατα ἐς τὴν νομήν enviando solos los rebaños a los pastos, ἐντειλάμενος τῷ κριῷ encargando al carnero  ὁπόσα ἐχρῆν πράττειν αὐτὸν cuantas cosas era necesario que él hiciese ὑπὲρ ἐμοῦ por mí.

interior_homer_odysseyBkIX413to479

Ποσειδῶν μανθάνω: ὑπ᾽ ἐκείνοις ἔλαθον ὑπεξελθόντες: σὲ δὲ τοὺς ἄλλους Κύκλωπας ἔδει ἐπιβοήσασθαι ἐπ᾽ αὐτόν.

Μανθάνω Comprendo: ὑπ̓ ἐκείνοις ἔλαθον ὑπεξελθόντες bajo aquellos se ocultaron saliendo / al salir: σὲ δὲ τοὺς ἄλλους Κύκλωπας ἔδει ἐπιβοήσασθαι ἐπ̓ αὐτόν entonces convenía que tú gritases a los otros cíclopes contra aquél.

Κύκλωψ  συνεκάλεσα, πάτερ, καὶ ἧκον: ἐπεὶ δὲ ἤροντο τοῦ ἐπιβουλεύοντος τοὔνομα κἀγὼ ἔφην ὅτι Οὐτίς  ἐστι, μελαγχολᾶν οἰηθέντες με ᾤχοντο ἀπιόντες. οὕτω κατεσοφίσατό με κατάρατος τῷ ὀνόματι. καὶ μάλιστα ἠνίασέ με, ὅτι καὶ ὀνειδίζων ἐμοὶ τὴν συμφοράν, Οὐδὲ πατήρ, φησίν, Ποσειδῶν ἰάσεταί σε.

Συνεκάλεσα, πάτερ, καὶ ἧκον (los) llamé, padre, y vinieron: ἐπεὶ δὲ pero cuando ἤροντο preguntaron τοῦ ἐπιβουλεύοντος τοὔνομα el nombre del atacante κἀγὼ ἔφην ὅτι y yo decía que Οὐτίς  ἐστι «Es nadie», μελαγχολᾶν οἰηθέντες με pensando que yo desvariaba ᾤχοντο ἀπιόντες se iban alejándose. οὕτω κατεσοφίσατό με κατάρατος τῷ ὀνόματι Así me engañó el maldito con el nombre. καὶ μάλιστα ἠνίασέ με y lo que más me afligió, ὅτι καὶ ὀνειδίζων ἐμοὶ τὴν συμφοράν que encima, echándome en cara mi desgracia, Οὐδὲ πατήρ φησίν «ni tu padre», me dice , Ποσειδῶν ἰάσεταί σε «Poseidón te curará.»

Ποσειδῶν Θάρρει, τέκνον: ἀμυνοῦμαι γὰρ αὐτόν, ὡς μάθῃ ὅτι, καὶ εἰ πήρωσίν μοι ὀφθαλμῶν ἰᾶσθαι ἀδύνατον, τὰ γοῦν τῶν πλεόντων τὸ σώζειν αὐτοὺς καὶ ἀπολλύναι ἐπ̓ ἐμοί ἐστι: πλεῖ δὲ ἔτι.

Ποσειδῶν Θάρρει, anímate τέκνον hijo: ἀμυνοῦμαι γὰρ αὐτόν yo lo castigaré, ὡς μάθῃ ὅτι para que sepa que , καὶ εἰ πήρωσίν μοι ὀφθαλμῶν ἰᾶσθαι ἀδύνατον, aunque para mí es imposible curar la invalidez de los ojos τὰ γοῦν τῶν πλεόντων al menos las cosas de los navegantes τὸ σώζειν αὐτοὺς καὶ ἀπολλύναι el salvarlos y el destruirlos ἐπ̓ ἐμοί ἐστι (eso) está a mi cargo: πλεῖ δὲ ἔτι y aún navega.

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s